Spring over hovedmenu

Om Ankenævnet for ATP mm.

Ankenævnet er nedsat i henhold til ATP-lovens § 28 med henblik på at behandle klager over afgørelser, som er truffet af ATP om medlemskab af, bidrag til og udbetaling fra ATP Livslang Pension. Ankenævnet er derudover i årenes løb blevet indsat som klageinstans i relation til en række andre ordninger. Der er i nævnets årsberetninger redegjort for Ankenævnets supplerende ansvarsområder.

ATPs ankenævn består af 5 medlemmer, der udnævnes af beskæftigelsesministeren for en periode af 3 år. Medlemmerne bliver indstillet af myndigheder og faglige organisationer med tilknytning til området.

Medlemmer Indstillet af: Suppleanter

Forhenværende Højesteretspræsident
Børge Dahl (Højesteret)

Højesterets præsident

Højesteretsdommer
Jon Stokholm
Højesteret
Prins Jørgens Gård 13
1218 København K

Forhenværende retspræsident Henrik Rothe
Sø- og Handelsretten
Amaliegade 35
1256 København

Sø- og Handels-
rettens præsident

Retspræsident Lotte
Wetterling
Sø- og Handelsretten
Amaliegade 35
1256 København

Forhenværende højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
Højesteret
Prins Jørgens Gård 13
1218 København K

Arbejdsretten

Højesteretsdommer Lars Hjortnæs
Højesteret
Prins Jørgens Gård 13
1218 København K

Vicedirektør Steen Müntzberg
Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V

Arbejdsgiver-
repræsentanterne i ATP's repræsentantskab

Chefkonsulent Povl-Christian Jensen
Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V

FH-næstformand
Ejner K. Holst
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32 D
Postboks 340
2300 København S

Lønmodtagerrepræsentanter i ATP's repræsentantskab

Næstformand Tina Christensen
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

 

 Klager til Ankenævnet skal enten indbringes direkte til Ankenævnet (fx klager over ATP Livslang Pension), hvorefter Ankenævnet vil indhente de fornødne oplysninger hos parterne. I visse ordninger skal klagen indbringes til den ordning, der har truffet afgørelsen, såkaldt remonstration (fx klager over afgørelser truffet af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)). Herefter vil ordningen foretage en genvurdering, og hvis afgørelsen fastholdes, sender ordningen klagen videre til Ankenævnet. Klager vil blive orienteret om oversendelsen og få en frist til at komme med supplerende bemærkninger.


Der er i Ankenævnets årsberetninger under punktet ”generelt om Ankenævnet” redegjort for Ankenævnets ansvarsområder og sagsbehandling samt for, hvortil en klage skal indgives. Du kan se Ankenævnets årsberetninger her:


Du kan læse mere om sagsbehandlingen ved Ankenævnet her: