Spring over hovedmenu

Om Ankenævnet for ATP mm.

Ankenævnet behandler konkrete klagesager over afgørelser, som er truffet af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Det kan være sager om medlemskab, bidrag, pension eller beregning og udbetaling af beløb mv.

ATPs ankenævn består af 5 medlemmer, der udnævnes af beskæftigelsesministeren for en periode af 3 år. Medlemmerne bliver indstillet af myndigheder og faglige organisationer med tilknytning til området.

Medlemmer Indstillet af: Suppleanter

Forhenværende Højesteretspræsident
Børge Dahl (Højesteret)

Højesterets præsident

Højesteretsdommer
Jon Stokholm
Højesteret
Prins Jørgens Gård 13
1218 København K

Forhenværende retspræsident Henrik Rothe
Sø- og Handelsretten
Amaliegade 35
1256 København

Sø- og Handels-
rettens præsident

Vicepræsident Mads Bundgaard Larsen
Sø- og Handelsretten
Amaliegade 35
1256 København

Forhenværende højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen
Højesteret
Prins Jørgens Gård 13
1218 København K

Arbejdsretten

Højesteretsdommer Lars Hjortnæs
Højesteret
Prins Jørgens Gård 13
1218 København K

Vicedirektør Steen Müntzberg
Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V

Arbejdsgiver-
repræsentanterne i ATP's repræsentantskab

Chefkonsulent Povl-Christian Jensen
Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V

FH-næstformand
Ejner K. Holst
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32 D
Postboks 340
2300 København S

Lønmodtagerrepræsentanter i ATP's repræsentantskab

Næstformand Tina Christensen
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

 

Ankenævnet er nedsat med hjemmel i ATP-lovens § 28. Nævnets primære ansvarsområde er afgørelser om bidrag til og udbetaling af ATP Livslang Pension. Ankenævnet er dog gennem de senere år blevet bemyndiget til at træffe afgørelser efter andre ordninger, som administreres af ATP, fx Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

 Klager til Ankenævnet skal enten indbringes direkte til ankenævnet (fx ATP Livslang Pension) hvorefter ankenævnet vil indhente de fornødne oplysninger hos parterne. I visse ordninger skal klagen indbringes til den ordning, der har truffet afgørelsen, såkaldt remonstration (fx AUB). Herefter vil ordningen foretage en genvurdering, og hvis afgørelsen fastholdes, sender ordningen klagen videre til ankenævnet. Klager vil bliver orienteret om oversendelsen og have mulighed for at komme med supplerende bemærkninger.

 Du kan læse mere om de forskellige områder, som ankenævnet træffer afgørelser inden for her: