Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2024-8 / 29-03-2024

2024-8 - Indsigelse over indberettede og indbetalte ATP-bidrag indgivet for sent

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 10. januar 2024, hvorefter ATP ikke har mulighed for at tage stilling til, om der skulle have været indberettet og indbetalt flere ATP-bidrag for XXX (herefter klager) for perioden 1986-1989, da klager ikke har henvendt sig til ATP før udløbet af indsigelsesfristerne i ATP-loven, jf. denne lovs § 36, stk. 1.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Indsigelsen

Den 28. december 2023 sendte klager en digital besked til ATP, hvoraf følgende fremgår:

 

”På oversigten over optjeningsmåneder er der ikke optjent 12 måneder for årene 1986 til og med 1989 trods fuld beskæftigelse.

i de anførte år var jeg ansat i privat virksomhed, XXX fra 1. oktober 1986 til 1. oktober 1989.

Før og efter perioden, var jeg ansat i politiet.”

 

 

Den påklagede afgørelse

Den 10. januar 2024 traf ATP afgørelse. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

 

”Tak for din henvendelse af 28. december 2023 til ATP Livslang Pension.

 

Du oplyser du har været fuldtidsbeskæftiget fra 1. oktober 1986 - 1. oktober 1989 hos XXX.

 

ATP kan oplyse, at et medlem af ATP har ret til at gøre indsigelse i forhold til ATP over registrerede ATP-bidrag - eller mangel på samme - hvis medlemmet henvender sig til ATP inden udløbet af lovbestemte frister på henholdsvis 3 eller 5 år. Reglen findes i ATP-lovens § 36, stk. 1, som har følgende ordlyd:

 

  • 36. Indsigelser mod størrelsen af de for et medlem konterede bidrag kan ikke fremsættes, når der er forløbet 3 år efter modtagelsen of underretning om bidragene i årsopgørelsen eller ved anden meddelelse. I andre tilfælde kan indsigelse ikke fremsættes, når der er forløbet 5 år fra det tidspunkt, hvor et eventuelt bidrag skulle have været indbetalt til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

 

Da du først har henvendt dig til ATP i december 2023 med indsigelse over ATP-bidrag for 1986 til 1989, er fristen for at gøre indsigelse over ATP-bidrag udløbet. ATP har derfor ikke mulighed for at tage stilling til, om der burde være blevet indberettet og indbetalt flere ATP-bidrag for dig.

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet til Ankenævnet for ATP m.m. den 18. januar 2024, har klager bl.a. anført følgende:

 

”Den 28. december 2023 skrev jeg til ATP Livslang Pension og forespurgte, hvorfor jeg ikke stod anført med fuld optjening i perioden fra den 1. oktober 1986 til den 1. oktober 1989, hvor jeg var ansat hos firmaet XXX, uagtet jeg var fuldtidsbeskæftiget i den nævnte periode.

 

Den 10. januar 2024 svarede ATP Livslang Pension, at de grundet de lovbestemte tidsfrister, 3 og 5 år, ikke kunne tage stilling til min henvendelse.

 

I min omgangskreds er flere på samme alder nu gået på pension, og de har oplyst, at få mere udbetalt end jeg gør. Svarende til 2-3000 kr. mere årligt.

De har alle haft sammenlignelige indkomster som jeg havde på arbejdsmarkedet.

Jeg mener derfor ikke at have mulighed for at gøre indsigelse før nu.

ATP Livslang Pension har i deres svarskrivelse kun henvist til de lovbestemte tidsfrister, ikke forsøgt at forklare, hvorfor jeg i systemet ikke står anført med den fulde optjening i den anførte periode.

Kan i øvrigt oplyse, at have været fuld beskæftiget på arbejdsmarkedet fra 1976 til 1. juni 2017.

…”

 

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i udtalelse af 8. februar 2024 fastholdt sin afgørelse af 10. januar 2024. ATP anfører i udtalelsen bl.a. følgende:

 

”I mail modtaget fra Ankenævnet den 24. januar 2024 har ATP Livslang Pension (ATP) modtaget kopi af klage af 18. januar 2024 fra XXX (klager). ATP Livslang Pension (ATP) har i brev af 10. januar 2024 truffet afgørelse om, at klager i forhold til evt. manglende ATP-bidrag i 1986-1989 har henvendt sig til ATP efter udløbet af ATP-lovens indsigelsesfrister. Afgørelsen medfører, at ATP ikke har mulighed for at tage stilling til, om der burde have været indberettet og indbetalt flere ATP-bidrag for klager i den pågældende periode.

 

Ankenævnet har i mail af 24. januar 2024 bedt ATP om en udtalelse i sagen.

ATP har gennemgået sagen på ny og fastholder afgørelsen om, at vi ikke har mulighed for at tage stilling til, om der burde være blevet indberettet og indbetalt flere ATP-bidrag for klager i 1986-1989 end de bidrag, som der er indberettet og indbetalt for ham på i alt kr. 5.119,80 (se side 3).

 

ATP kan, til brug for ankenævnets vurdering, oplyse følgende:

 

  • Ved telefonisk henvendelse til ATP den 22. december 2023 oplyser klager, at han har spørgsmål til specifikke indbetalinger for tidligere år. Klager får mulighed for at blive omstillet til ATP Indbetalingssektionen, men oplyser, at han foretrækker at skrive til ATP herom. Klager bliver derfor henvist til at henvende sig via digital meddelelse på borger.dk/atp-kontakt.

 

  • I digital besked den 28. december 2023 oplyser klager over for ATP, at der på oversigten over optjeningsmåneder ikke er optjent 12 måneder for årene 1986 til og med 1989 trods fuld beskæftigelse hos XXX fra 1. oktober 1986 til 1. oktober 1989.

 

  • I digital besked af 10. januar 2024 træffer ATP afgørelse om, at vi ikke har mulighed for at tage stilling til, om der burde være blevet indberettet og indbetalt flere ATP-bidrag for klager i året 1986 til 1989, idet der ikke er gjort indsigelse overfor ATP inden for indsigelsesfristerne i ATP-lovens § 36.

 

Det er afgørelsen af 10. januar 2024, der er indbragt for Ankenævnet.

 

Da der ikke er fremført nye oplysninger i klagen af 18. januar 2024, som kan ændre vurderingen, fastholder vi afgørelsen af 10. januar 2024, og henviser hertil.

 

I forhold til indholdet af klagen af 18. januar 2024 kan vi oplyse følgende:

 

Klager oplyser, at der i hans omgangskreds er flere på samme alder, der får mere udbetalt end ham – svarende til 2-3.000 kr. årligt, og at de alle har haft sammenlignelige indkomster som ham.

 

ATP kan oplyse, at det ikke er indkomsten, der afgør indbetalingen af ATP-bidrag, men antallet af timer i beskæftigelsesforholdet i hver enkelt lønperiode. For fuldt beskæftigede personer kan der for beskæftigelse i den samme årrække godt være forskel på størrelsen af de indbetalte ATP-bidrag, fx hvis der er indberettet ATP-bidrag med en anden bogstavs-sats end A, som er den højeste. Det er det konkrete beskæftigelsesforhold, fx hvilken overenskomst man er omfattet af, som er afgørende herfor. Dette gør det vanskeligt at sammenligne sin udbetaling med andre personers udbetalinger, selvom ens arbejdsliv har nogenlunde samme længde. Retten til ATP Livslang Pension bliver optjent direkte på grundlag af arbejdsgivers indberetninger.

 

Klager anfører i klagen, at han ikke har haft mulighed for at gøre indsigelse før nu.

 

Hertil kan ATP om underretningspraksis oplyse, at der i perioden november 1983 til udgangen af 1990 blev sendt kontoudtog til medlemmerne hvert 3. år med oplysninger om samtlige ATP-bidrag, som arbejdsgiver havde indbetalt for årene fra 1964 til 1989 med mulighed for at lønmodtager/medlemmet kunne gøre indsigelse, hvis bidraget ikke stemte overens med ATP-oplysningerne på lønsedlerne. I denne situation gælder ATP-lovens 3-årige indsigelsesfrist, jf. § 36.

 

For de efterfølgende år blev det praksis at orientere om ATP-bidrag hvert år bagudrettet via årsopgørelsen fra skattevæsenet (dette er også praksis i dag).

 

Klager har således haft mulighed for at gøre indsigelse på daværende tidspunkt og 3 år frem.

 

Hertil kommer, at en lønmodtager selv betaler 1/3 af ATP-bidraget, som arbejdsgiver trækker over lønnen, hvilket fremgår af de løbende lønsedler, hvorved man som lønmodtager kan kontrollere bidragenes størrelse.

 

Klager anfører herudover, at ATP ikke har forsøgt at forklare, hvorfor han i systemet ikke står anført med den fulde optjening i perioden.

 

ATP kan oplyse, at det i medfør af ATP-lovgivningen er arbejdsgivers pligt og ansvar at indberette og indbetale ATP-bidrag for hver enkelt af sine lønmodtagere inden for de til enhver tid gældende satser, herunder ift. beskæftigelsesforholdets antal timer i de enkelte lønperioder. ATP har ikke viden om, hvilket grundlag indbetalingerne i perioden 1986-1989 baserer sig på, og da indsigelsesfristen er udløbet, har vi som oplyst i afgørelsen ikke mulighed for at undersøge eller tage stilling til, om arbejdsgivers indberetninger er korrekte eller mangelfulde.

 

For den gode ordens skyld kan ATP uddybende oplyse, at der er indbetalt følgende ATP-bidrag for klager i perioden 1986-1989:

 

1986: 1.150,20 kr. – svarende til 11,80 måneder med fuldtidsbidrag med A-sats

1987: 1.101,60 kr. – svarende til 11,30 måneder med fuldtidsbidrag med A-sats

1988: 1.604,00 kr. – svarende til 11,00 måneder med fuldtidsbidrag med A-sats

1989: 1.264,00 kr. – svarende til 9,70 måneder med fuldtidsbidrag, 6,70 måneder med A-sats + 3 måneder med B-sats.

 

Hvis der for årene 1986-1988 var blevet indberettet ATP-bidrag for samtlige årets 12 måneder med A-sats samt yderligere 2,3 måneder med A-sats for året 1989, ville dette have bevirket ATP-bidrag på yderligere i alt 566 kr.

 

ATP’s Aktuariat har herudfra konkret beregnet, at en indbetaling på yderligere 566 kr. ville have forøget klagers årlige pensionsudbetaling med 211 kr., opgjort pr. 1. januar 2024. 

 

...”

 

Høringssvar fra klager

Den 19. februar 2024 sendte Ankenævnet for ATP m.m. ATP’s udtalelse af i anledning af sagen i høring hos klager. Klager har ikke indsendt bemærkninger til ATP’s udtalelse.

 

Ankenævnets begrundelse

Efter ATP-lovens § 36, stk. 1, 1. pkt., kan indsigelse mod størrelsen af de bidrag, der er konteret for et medlem, ikke fremsættes, når der er forløbet 3 år efter modtagelsen af kontoudskrift fra ATP vedrørende bidraget. I andre tilfælde kan indsigelse ikke fremsættes, når der er forløbet 5 år fra det tidspunkt, hvor et eventuelt bidrag skulle være indbetalt til ATP, jf. ATP-lovens § 36, stk. 1, 2. pkt.

Af de grunde, som ATP har anført, tiltræder Ankenævnet, at det i forhold til lovens indsigelsesfrister var for sent, da klager henvendte sig til ATP i december 2023 vedrørende indbetaling af ATP-bidrag for årene 1986-1989.

 

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse.