Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2024-7 / 08-03-2024

2024-7 - Bidragspligt til Barsel.dk i 2023 påhviler udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis betingelserne om resultat af selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst i 2022 er opfyldt

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 18. september 2023, som Barsel.dk har fastholdt ved afgørelse af 19. oktober 2023 og genvurdering den 12. januar 2024, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2023.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Barsel.dk’s afgørelse af 20. september 2023

Den 18. september 2023 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.350 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2023, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2022 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 1.017.092,00 kr. samt en personlig lønindkomst på 42.677,00 kr.

 

Den 2. oktober 2023 rettede klager elektronisk henvendelse til Barsel.dk. Af henvendelsen fremgår bl.a. følgende:

 

”…

 

Jeg er blevet bedt om at indbetale til Barsel - hvilket jeg ikke forstå. Jeg er 57 år, har voksne børn og betaler skat. Hvorfor skal jeg så betale ekstra til barsel???????? Gør ministre, tandlæger og administrationspersonalet hos ATP også det? Jeg betaler jo skat til den slags - og kæmper som en gal for at skrabe sammen til pension, feriepenge uddannelse etc - alt det fastansatte får gratis. Det giver jo ingen mening at jeg så skal ekstrabeskattes som 57 -årig for barsel. Er det ikke hvad man betaler skat til?

 

Desuden er jeg fastansat på deltid 3 dage om ugen hos XXX, hvilket jo udgør min primære indtægt - så nu skal jeg altså både betale til barsel via min fastansættelse OG som selvstændig??? Jeg tror lovgivningen og den ansvarlige myndighed/minister trænger til et reality-check.

 

Jeg vil hermed klage over Jeres krav om at jeg skal betale barselsbidrag og ved samme lejlighed klage om den diskrimination der finder steder overfor selvstændige som tvinges til at betale ekstra skat - i modsætning til alle andre som bidrager med et universielt skattebidrag. Svar venligst ikke med "sådan er reglerne" - sva venligst med hvorfor det giver praktisk, etisk og politisk mening at jagte selvstændige som et særskilt målgruppe ifm barsel. Makes nok sense at all!!!

 

…”

 

Barsel.dk’s afgørelse af 19. oktober 2023

Barsel.dk har i afgørelse af 19. oktober 2023 fastholdt sin afgørelse af 18. september 2023. Barsel.dk anfører i afgørelsen bl.a. følgende:

 

”...

 

Din henvendelse om bidragspligt til Barsel.dk

 

Vi skriver til dig, fordi du har rettet henvendelse til Barsel.dk den 2. oktober 2023, hvor du har bedt om at blive fritaget for at betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig for 2023.

 

Du har oplyst:

Jeg er blevet bedt om at indbetale til Barsel - hvilket jeg Ikke forstår Jeg er 57 år, har voksne børn og betaler skat. Hvorfor skal jeg så betale ekstra til barsel???????? Gør ministre, tandlæger og administrationspersonalet hos ATP også det? Jeg betaler jo skat til den slags - og kæmper som en gal for at skrabe sammen til pension, feriepenge, uddannelse etc. - alt det fastansatte får gratis. Det giver jo ingen mening at jeg så skal ekstrabeskattes som 57-årig for barsel. Er det ikke hvad man betaler skat til?

 

Desuden er jeg fastansat på deltid 3 dage om ugen hos XXX. hvilket jo udgør min primære indtægt - så nu skal jeg altså både betale til barsel via min fastansættelse OG som selvstændig??? Jeg tror lovgivningen og den ansvarlige myndighed/minister trænger til et reality-check.

 

Jeg vil hermed klage over Jeres krav om at jeg skal betale barselsbidrag og ved samme lejlighed klage om den diskrimination der finder steder overfor selvstændige som tvinges til at betale ekstra skat - i modsætning til alle andre som bidrager med et universielt skattebidrag. Svar venligst ikke med "sådan er reglerne" - svar venligst med hvorfor det giver praktisk. etisk og politisk mening at jagte selvstændige som et særskilt målgruppe ifm. barsel. Makes nok sense at all!!!

 

Barsel.dk har behandlet din henvendelse, og vi må fastholde, at du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende for 2023.

 

Det skyldes, at Barsel.dk er en solidarisk sikringsordning, der finansieres ved lovpligtige bidrag fra bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende. Kriterierne for bidragspligt er fastsat ved lov.

 

Du opfylder kriterierne for bidragspligt med hensyn til dit resultat på årsopgørelsen for 2022, og da du ikke har haft en lønindkomst, der er større end resultatet. Vi har desuden ikke oplysning om, at du er ophørt med selvstændig virksomhed i perioden 1. januar 2022 til og med 30. september 2023. Vi forstår dig sådan, at du ikke har indsigelser mod disse oplysninger.

 

Reglerne om bidragspligt for selvstændige giver ikke mulighed for at fritage personer, der ikke personligt vil komme til at få udbytte af ordningen fx pga. af alder, eller som ikke har ansatte eller andre personlige forhold.

 

Ankenævnet har offentliggjort et eksempel på en sådan afgørelse på deres hjemmeside:

 

https://atp-anke.dk/afgoerelser/2023/uden-betydning-for-selvstaendigt-erhvervsdrivendes­ bidragspligt-til-barseldk-om-vedkommende-ikke-oensker-at-betale-bidrag-til-barseldk-eller

-finder-reglerne-urimelige/

 

Du har dog stadig mulighed for at få Ankenævnets stillingtagen til din personlige sag. Se klagevejledningen nedenfor.

 

…”

 

 

Klagen over Barsel.dk’s afgørelse af 18. september 2023

Klager har den 25. oktober 2023 fremsendt en elektronisk klage over Barsel.dk’s afgørelse. Af klagen fremgår bl.a. følgende:

 

”...

 

Jeres afslag på klager giver ingensomhelst mening.

 

I skriver at det er en kollektiv forsikringsordning. - Den er jo netop ikke kollektiv - derimod afgrænset og udelukket til - selvstændige til selvstændige. Som ATP­ administrationsmedarbejder får du pension, lån under ferie, kurser, børns sygedage, pc etc etc etc - OG skal ikke betale ekstra skat for at andre ATP­ medarbejdere skal på barsel. Det giver INGENSOMHELST mening at skrive at det er kollektivt når det er lige det modsatte. Hvorfor skal jeg som selvstændig være kollektiv med andre selvstændige - når alle med fast job ikke skal være det????. Det er jo en decideret heksejagt af selvstændige. Betaler ministre også ekstra til hinandens barsel????????????????? nej vel. Eller er den her også en desperat lovgivers patetiske forsøg på at skabe bedre vilkår til kvinder - ved at udskrive særskat til en afgrænset erhvervsgruppe - som i forvejen ikke nyder godt af de fastansatte lange liste over goder som vi selv skal banke op af jorden hver eneste dag. Hvis det er kollektivt, går det over fælles skat til alle - ellers er det alt andet end kollektiv.

 

Giv mig en nogenlunde god begrundelse for jeg skal betale ekstra-skat og en ATP-medarbejder ikke gøre det i kollektivets navn - og så betaler jeg glædeligt som altid min skat. Indtil da vil jeg fastholde at I (fastansatte uden særlige ekstra bidrag til andres barsel) opretholder en lovgivning der diskriminerer og er alt andet end kollektiv. Sagen her ryger direkte til departmentet hvis tosseriet fortsætter.

 

…”

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i genvurdering af 12. januar 2024 fastholdt sin afgørelse af 18. september 2023. Barsel.dk anfører i afgørelsen bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder at du skal betale bidrag til Barsel.dk 2023 som selvstændig erhvervsdrivende

 

Vi skriver til dig, fordi vi har genvurderet din bidragspligt til Barsel.dk 2023 som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Vi modtog din første henvendelse om bidraget for 2023 den 2. oktober 2023, og vi anser derfor din klage for indgivet indenfor klagefristen på 4 uger fra du modtog afgørelsen/opkrævningen, der blev sendt til dig den 19. september 2023.

 

Du har efterfølgende, efter vi havde sendt dig en redegørelse for reglerne om bidragspligt, ved henvendelse af den 25. oktober 2023 suppleret din klage med yderligere overvejelser om ordningens rimelighed.

 

Du har oplyst, at du ikke ønsker at bidrage til ordningen, da du er 57 år, har voksne børn og betaler skat. Du oplyser desuden, at du er "fastansat på deltid 3 dage om ugen hos XXX, hvilket jo udgør min primære indtægt".

 

Ankenævnet har tidligere behandlet din klage over bidragspligt i 2021 (ankenævnets sagsnr. 2022-65). Ankenævnet stadfæstede Barsel.dk's afgørelse om, at du var bidragspligtig i 2021.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende for 2023.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP

m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

...

 

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk


Vi har vurderet, at du i 2023 skal betale bidrag som selvstændig erhvervsdrivende til Barsel.dk. Vores vurdering er baseret på oplysninger fra Skattestyrelsen. Det kan være oplysninger, som du har indberettet og/eller, der er blevet indberettet for dig til brug for din årsopgørelse for 2022.

 

Betingelserne for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. I december 2020 blev der foretaget en ændring til denne lov (lov nr. 281 af 26. marts 2019, som ændret ved lov nr. 2198 af 29. december 2020). Reglerne om bidragspligt for selvstændigt erhvervsdrivende fremgår nu af den nye bestemmelse i lovens § 4a.

 

Som udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed skal du betale bidrag, hvis din årsopgørelse for det senest afsluttede indkomstår har et resultat som selvstændig, der overstiger den maksimale dagpengesats. Dit resultat som selvstændig er før renter og efter eventuelt fradrag for medarbejdende ægtefælle. Du skal dog ikke betale bidrag, hvis du i årsopgørelsen fra sidste år har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat som selvstændig.

 

Som det fremgår af opkrævningen dateret 19. september 2023, der indeholder de indkomstoplysninger, vi har indhentet fra Skattestyrelsen, opfylder du kriterierne for at skulle betale bidrag til Barsel.dk i 2023. Dit resultat i 2022 som selvstændig på 1.017.092 kr. overstiger den maksimale dagpengesats på 236.600 kr., og din personlige lønindkomst på 42.677 kr. overstiger ikke dit resultat. Det er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af disse tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk.

 

En selvstændig, der er ophørt med den selvstændige virksomhed inden 1. oktober i opkrævningsåret, vil dog være fritaget for bidragspligt fra og med dette år.

 

Ifølge CVR har du en aktiv selvstændig virksomhed:

 

Pointen, CVR-nummer XXXXXXXX. Denne enkeltmandsvirksomhed er registreret med startdato 1. maj 2010, og der er ingen ophørsdato.

 

Der er ikke registreret nogen selvstændig virksomhed, der er ophørt i 2023 eller tidligere. Vi har derfor ikke oplysninger om ophør, som kan begrunde, at du fritages for bidragspligt.

 

Barsel.dk må kun lægge vægt på de forhold, der ifølge loven er relevante for bidragspligt.

 

Barsel.dk må fx ikke lægge vægt på din alder, køn eller antal børn. Du er derfor forpligtet til at betale bidrag, selvom du ikke vil komme til at afholde barselsorlov og dermed få mulighed for at modtage kompensation fra Barsel.dk.

 

Reglerne om bidragspligt for selvstændige indeholder heller ikke mulighed for at fritage personer, der udover at være selvstændig også er lønmodtager, og hvor arbejdsgiveren derfor også betaler bidrag til en barselsudligningsordning, fx Barsel.dk. Det er i lovgivningen forudsat, at hvis betingelserne i § 4 a er opfyldt, skal den selvstændig erhvervsdrivende betale bidrag som netop selvstændigt erhvervsdrivende, uanset om der samtidigt af en arbejdsgiver betales bidrag for den samme person som lønmodtager.

 

Derfor må vi fastholde, at du skal betale bidrag til Barsel.dk i 2023 som selvstændig erhvervsdrivende.

 

 

 

Oversendelse af klagen til Ankenævnet for ATP m.m.

Da Barsel.dk ikke har mulighed for at imødekomme dit ønske om at blive fritaget for bidragspligt som selvstændigt erhvervsdrivende i 2023, sender Barsel.dk vores genvurdering og sagens akter til Ankenævnet for ATP m.m. 

 

...”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Ved lov nr. 2586 af 28. december 2021 om ændring af barselsudligningsloven blev bidraget efter lovens § 4 a forhøjet til 1.350 kr. med virkning fra 1. januar 2022.

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at der tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til ordningen, og de, der vil kunne drage fordel af den, men det er i bemærkningerne samtidig pointeret, at der – som bidragspligten i § 4 a er fastlagt – i den bidragspligtige kreds ”givet vil være personer, der aldrig vil kunne opnå kompensation fra ordningen, f.eks. en nystartet kvindelig iværksætter over 60 år”, jf. herved bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5.

 

Det fremgår endvidere af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at en selvstændigt erhvervsdrivende kan være bidragspligtig, selv om pågældende samtidig er lønmodtager. Det afgørende er, om den selvstændige virksomhed er hovedbeskæftigelsen, hvilket betyder, at den pågældende ikke samtidig har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat i den selvstændige virksomhed.

 

Idet klager ikke har bestridt, at overskud af selvstændig virksomhed kan opgøres til 1.017.092 kr., og at personlig lønindkomst kan opgøres 42.677,00 kr. i 2022, idet den selvstændige virksomhed må betragtes som klagers hovedbeskæftigelse, og idet klager fortsat har selvstændig erhvervsvirksomhed, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.350 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2023.