Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2024-6 / 13-03-2024

2024-6 - Uden betydning for selvstændigt erhvervsdrivendes bidragspligt til Barsel.dk, om vedkommende selv kan få glæde af barselsudligningsordningen

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 19. september 2023, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 11. januar 2024, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk for 2023.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 19. september 2023 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.350 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2023, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2022 havde haft resultat som selvstændig på 428.135,00 kr. efter fradrag for medarbejdende ægtefælle samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager har den 28. september 2023 fremsendt en skriftlig klage til Barsel.dk, hvoraf bl.a. fremgår, at klager ikke ønsker at betale til ordningen.

 

Barsel.dk har ved afgørelse af 16. oktober 2023 fastholdt afgørelsen om, at klager skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende for 2023, og har herefter rykket klager for betaling den 14. november 2023 og 4. december 2023.

 

Klager har fastholdt, at han ikke ønsker at betale til ordningen.

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 11. januar 2024 fastholdt sin afgørelse af 19. september 2023. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering - Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

 

Vi skriver til dig, fordi vi på ny har vurderet din bidragspligt til Barsel.dk i 2023 som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Vi sendte opkrævning af bidrag for 2023 til dig den 19. september 2023. Du svarede første gang den 28. september 2023, hvor du oplyste, at du ikke ønsker at bidrage til Barsel.dk.

 

Barsel.dk redegjorde kort for reglerne om bidragspligtige for selvstændige ved brev af 16. oktober 2023, hvorefter du på ny rettede henvendelse den 23. oktober 2023. Du har efterfølgende rettet henvendelse yderligere to gange, hvor du har redegjort for dine synspunkter på iværksætteri og den solidariske barselsudligningsordning, og du oplyser i den forbindelse, at du ikke ønsker at bidrage til denne ordning.

 

Ankenævnet for ATP m.m. afgjorde den 18. januar 2023 din klage vedr. bidragspligt til Barsel.dk for 2021. Ankenævnet stadfæstede vores afgørelse og fastholdt dermed din bidragspligt for 2021. Ankenævnet for ATP m.m. stadfæstede desuden den 14. august 2023 Barsel.dk’s afgørelse om din bidragspligt for 2022.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

Du skal betale bidrag til Barsel.dk for 2023 som selvstændig erhvervsdrivende.

 

Med Ankenævnets afgørelse af 18. januar 2023 vedrørende din bidragspligt for 2021 (ankenævnets sagsnummer 2022-176), samt afgørelse af den 12. august 2023 vedrørende din bidragspligt for 2022 (ankenævnets sagsnummer 2023-26), er de administrative klagemuligheder for disse afgørelser om bidragspligt i 2021 og 2022 udtømt. Vi kan derfor ikke genoptage behandlingen heraf.

 

Det betyder, at vi nu har sender din klage vedr. bidraget for 2023, vores begrundelse for afgørelsen og vores genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Vær opmærksom på, at klagen ikke har opsættende virkning. Du skal derfor stadig betale bidraget rettidigt, for at undgå renter. Der påløber renter indtil vi modtager din betaling.

 

 

Begrundelsen for vores afgørelse

 

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk. Da du opfylder nedenstående kriterier, anses du som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen af bidragspligt for 2023 skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2022.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Barsel.dk skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

En selvstændig, der er ophørt med den selvstændige virksomhed inden 1. oktober i opkrævningsåret, vil desuden være fritaget for bidragspligt fra og med dette år. Det forudsætter, at alle evt. CVR-numre tilhørende den selvstændige virksomhed er lukket og i CVR-registret er registreret ophørt med en ophørsdato inden 1. oktober. Såfremt virksomheden drives uden et CVR-nummer, skal det dokumenteres, at grundlaget for virksomheden og indkomsten er borte, fx at en udlejningsejendom er solgt inden 1. oktober.

 

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst. Personlige forhold som fx køn eller alder indgår derimod ikke ved vurderingen af bidragspligt.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.

 

Du er i CVR-registret registreret med enkeltmandsvirksomheden XXX, CVR-nummer XXXXXXXX. Virksomheden er registret med startdato 1. november 1998 og er fortsat aktiv.

 

Der er ikke registreret anden selvstændig virksomhed, som du er eller har været involveret i.

 

Du kan derfor ikke fritages for bidragspligt efter reglerne om ophørt virksomhed.

 

Da vi ikke har oplysning om andre forhold, der kan begrunde fritagelse for bidragspligt, må vi derfor fastholde, at du skal betale bidrag som selvstændig erhvervsdrivende til Barsel.dk i 2023.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har den 15. januar 2024 indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering. Heraf fremgår bl.a. følgende:

 

”I skriver i jeres afslag på min klage, at jeg ikke nægter at have tjent så tilpas meget, at jeg dermed skal betale til barsel.dk

 

For mig handler det dog ikke om, hvor meget jeg tjener. Jeg kunne for den sags skyld tjene 10 millioner om året, og jeg ville stadig ikke betale til barsel.dk.

 

I bruger beskrivelsen "selvstændig erhvervsdrivende", men I kan godt stryge ordet "selvstændig", for det er man jo netop ikke, hvis man skal underholdes af andre.

 

Den ledsagende tekst om loven for selvstændige på barsel om, at Danmark skal have flere kvinder til at nedsætte sig som "selvstændige" erhvervsdrivende, er til at brække sig over, især når man tager i betragtning, at det er alle de røde partier, der har vedtaget loven, og at der ude på den yderste venstrefløj bliver set på køn som en social konstruktion. I dag er jeg en mand. I morgen en kvinde.

Hvorfor så skelne, og ønsket om flere kvinder som selvstændige? Er det netop ikke nu blevet et fedt derude på venstrefløjen??

 

Jeg kan i det hele taget ikke forstå, hvad det rager mig, hvis folk nedsætter sig som selvstændige, og tror, at de samtidig kan få børn. Det er ingen menneskeret at være selvstændig. Og folk kan jo bare gøre, som jeg selv gjorde, nemlig få børn først, og så bagefter nedsætte sig som selvstændig, hvilket jeg nu har været i 25 år uden hjælp og uden nogens indblanding.

Så lad mig være i fred.”

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Ved lov nr. 2586 af 28. december 2021 om ændring af barselsudligningsloven blev bidraget efter lovens § 4 a forhøjet til 1.350 kr. med virkning fra 1. januar 2022.

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at der tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til ordningen, og de, der vil kunne drage fordel af den, men det er i bemærkningerne samtidig pointeret, at der – som bidragspligten i § 4 a er fastlagt – i den bidragspligtige kreds ”givet vil være personer, der aldrig vil kunne opnå kompensation fra ordningen, f.eks. en nystartet kvindelig iværksætter over 60 år”, jf. herved bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5.

 

Idet klager ikke har bestridt det i opkrævningen angivne resultatet som selvstændig på 428.135,00 kr. efter fradrag for medarbejdende ægtefælle og personlig lønindkomst på 0 kr. i 2022, og idet klager fortsat har selvstændig erhvervsvirksomhed, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.350 kr. i bidrag til Barsel.dk for 2023.