Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2024-4 / 09-03-2024

2024-4 - Uden betydning for selvstændigt erhvervsdrivendes bidragspligt til Barsel.dk, om vedkommende selv kan få glæde af barselsudligningsordningen

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 19. september 2023, som Barsel.dk har fastholdt ved afgørelse af 8. januar 2024, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2023.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 19. september 2023 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.350 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2023, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2023 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 527.997 kr. samt en personlig lønindkomst på 326 kr.

 

Klagen

Klager har den 22. september 2023 sendt en skriftlig klage til Barsel.dk, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

”Hvordan kan SOLIDARISK selvstændig barsel. dk bidrag ÆNDRES????

HELST TIL NUL!!

Det er ærgerligt at uansvarlige politikere bare kan oprette et bidrag og tage fra små selvstændige erhvervsdrivende! Det ER læst at det er et SOLIDARISK bidrag.

Og jeg VED at jeg intet får ud af bidraget da jeg ingen børn har, min mand og svoger ligeså!! 

...”

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i afgørelse af 8. januar 2024 fastholdt sin afgørelse af 19. september 2023. Barsel.dk anfører i afgørelsen bl.a. følgende:

 

”Bidragspligt til barsel.dk

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din henvendelse om din bidragspligt i 2023 til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende som en klage, der kan behandles af Ankenævnet for ATP. Du rettede første gang henvendelse den 22. september 2023 vedrørende vores afgørelse om bidragspligt af 19. september 2023.

 

Du har i din henvendelse af 22. september 2023 oplyser du, at du ikke vil få noget ud af bidraget, da hverken du, din mand eller svoger har børn. I din henvendelse af 25. september 2023 skriver du desuden:

"Mærkelig udregning. Og uanset hvor meget jeg klager er jeg klar over at bidraget ikke står til at ændre. Det er møj ærgerligt- ØV. Ville ønske jeg kunne fritages for bidraget!"

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

Du skal betale bidrag til Barsel.dk i 2023 som selvstændig erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du skal betale bidrag som selvstændig erhvervsdrivende til Barsel.dk. Vores vurdering er baseret på oplysninger fra Skattestyrelsen. Det kan være oplysninger, som du har indberettet og/eller, der er blevet indberettet for dig til brug for din årsopgørelse for 2022.

 

Betingelserne for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i § 4a, stk. 1 lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Det er fremgår af loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, der skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen af bidragspligt i 2023 foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2022.

 

Som udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed skal du betale bidrag, hvis din årsopgørelse fra sidste år har et resultat som selvstændig, der overstiger den maksimale dagpengesats. Dit resultat som selvstændig er før renter og efter eventuelt fradrag for medarbejdende ægtefælle. Du skal dog ikke betale bidrag, hvis du i årsopgørelsen for sidste år har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat som selvstændig.

 

Som det fremgår af opkrævningen med de oplysninger, vi har indhentet fra Skattestyrelsen, opfylder du kriterierne for at skulle betale bidrag til Barsel.dk i 2023. Vi har på grundlag af din klage på ny indhentet oplysninger om din årsopgørelse hos Skattestyrelsen, og vi må konstatere, at der ikke er foretaget ændringer heri, hvorfor beregningen af dit resultat, der overstiger den maksimale dagpengesats, og vurderingen af at du ikke har en lønindkomst, der overstiger resultatet, fortsat ser ud som i vores opkrævning af 19. september 2023:

 

Den maksimale dagpengesats er i 2023 fastsat til 236.600 kr., og dit resultat overstiger dette beløb.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af disse tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk.

 

En selvstændig, der er ophørt med den selvstændige virksomhed inden 1. oktober i opkrævningsåret, vil dog være fritaget for bidragspligt fra og med dette år.

 

Vi kan se, at du, ifølge CVR har en aktiv selvstændig virksomhed:

 

XXX, CVR-nummer XXXXXXXX. Denne enkeltmandsvirksomhed er registreret med startdato 15. januar 2018 og der er ingen ophørsdato.

 

Vi har derfor ikke oplysninger om ophør, som kan begrunde, at du fritages for bidragspiigt.

 

Reglerne om bidragspligt for selvstændige indeholder ikke mulighed for at fritage personer, der ikke personligt vil komme til at få udbytte af ordningen fx pga. af alder.

 

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du derfor forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil kunne gøre brug af Barsel.dk.

...”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Ved lov nr. 2586 af 28. december 2021 om ændring af barselsudligningsloven blev bidraget efter lovens § 4 a forhøjet til 1.350 kr. med virkning fra 1. januar 2022.

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2, ”årligt den 1. oktober”.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at der tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til ordningen, og de, der vil kunne drage fordel af den, men det er i bemærkningerne samtidig pointeret, at der – som bidragspligten i § 4 a er fastlagt – i den bidragspligtige kreds ”givet vil være personer, der aldrig vil kunne opnå kompensation fra ordningen, f.eks. en nystartet kvindelig iværksætter over 60 år”, jf. herved bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5.

 

Idet klager ikke har bestridt det i opkrævningen angivne resultatet som selvstændig på 527.997 kr. og personlig lønindkomst på 326 kr. i 2023, og idet klager fortsat har selvstændig erhvervsvirksomhed, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningsloven § 4 a.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.350 kr. i bidrag til Barsel.dk for 2023.