Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2024-2 / 13-03-2024

2024-2 - Bidragspligt til Barsel.dk i 2023 påhviler udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis betingelserne om resultat af selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst i 2022 er opfyldt

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelser af 20. september og 2. oktober 2023, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 8. januar 2024, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2023.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Barsel.dk’s afgørelse af 20. september 2023

Den 20. september 2023 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.350 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2023, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2022 havde haft et resultat som selvstændig på 901.820,00 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klager rettede herefter den 26. september 2023 henvendelse til Barsel.dk, hvor klager bad om at blive fritaget for at betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig for 2023. Af henvendelsen fremgår bl.a. følgende:

 

”Jeg har modtaget en opkrævning, tilsyneladende fordi jeg driver selvstændig virksomhed. Jeg accepterer ikke at selvstændige erhvervsdrivende pålægges ekstra skatter, hvilket dette er i det omfang ordningen ikke er frivillig. 

Jeg har tidligere oplyst at jeg ikke kan eller vil benytte mig af jeres tilbud.

Jeg er ikke bekendt med der skulle være tilsvarende ordninger for andre erhvervsgrupper eller befolkningsgrupper, såsom vegetarer, rødhårede, sosu-assistenter eller FCK-fans.

Jeg skal derfor frabede mig yderligere henvendelser.”

 

Barsel.dk fastholdt ved afgørelse af 2. oktober 2023, at klager skulle betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende for 2023. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

 

”Barsel.dk har behandlet din henvendelse, og vi må fastholde, at du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende for 2023.

 

Det skyldes, at Barsel.dk er en solidarisk sikringsordning, der finansieres ved lovpligtige bidrag fra bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende. Kriterierne for bidragspligt er fastsat ved lov.

 

Du opfylder kriterierne for bidragspligt med hensyn til dit resultat på årsopgørelsen for 2022, og da du ikke har haft en lønindkomst, der er større end resultatet. Vi har desuden ikke oplysning om, at du er ophørt med selvstændig virksomhed i perioden 1. januar 2022 til og med 30. september 2023. Vi forstår dig sådan, at du ikke har indsigelser mod disse oplysninger.

 

Reglerne om bidragspligt for selvstændige giver ikke mulighed for at fritage personer, der ikke personligt vil komme til at få udbytte af ordningen fx pga. af alder, køn mv.

 

ATP's Ankenævn har tidligere taget stilling til, at det er uden betydning, om den selvstændige modtager folkepension, ikke selv kan få glæde af ordningen, og ikke har ansatte, hvis kriterierne for bidragspligt til Barsel.dk med hensyn til resultat som selvstændig på årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår - og den personlige lønindkomst - er opfyldt. Ankenævnet har offentliggjort et eksempel på en sådan afgørelse på deres hjemmeside:

 

https://atp-anke.dk/afgoerelser/2021/pensionsindtaegter-uden-betydning-for-opkraevning­ af-bidrag-til-barseldk/”

 

Den 14. november 2023 rykkede Barsel.dk for betaling.

 

Klagen over Barsel.dk’s afgørelse af 2. oktober 2023

Den 15. november 2023 rettede klager på ny henvendelse til Barsel.dk. Af henvendelsen fremgår følgende:

”Jeg skal anmode Barsel.dk om at ophøre med at chikanere. Indbetaling til en ”solidarisk” ordning er i sagen natur frivillig. I modsat fald er der tale om særskat overfor selvstændige erhvervsdrivende.

 

Som omtalt hverken kan eller ønsker jeg at benytte mig at tilbuddet. Jeg har behov for en klagevejledning til en mere kompetent myndighed.”

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i genvurdering af 8. januar 2024 fastholdt sine afgørelser af 20. september og 2. oktober 2023. Barsel.dk anfører i afgørelsen bl.a. følgende:

 

”Bidragspligt til Barsel.dk

 

Vi skriver til dig, fordi vi har genvurderet din bidragspligt til Barsel.dk i 2023 som selvstændigt erhvervsdrivende, da vi den 26. september 2023 har modtaget din klage over vores afgørelse om bidragspligt af 20. september 2023. Du har efter vores brev af 2. oktober 2023 tilkendegivet, ved henvendelse den 8. december oktober 2023 fastholdt, at du ønsker ankeinstansens vurdering af din klage.

 

Du har anført følgende begrundelser for din klage:

"Jeg accepterer ikke at selvstændigt erhvervsdrivende pålægges ekstra skatter, hvilket dette er i det omfang ordningen ikke er frivillig.

Jeg har tidligere oplyst at jeg ikke kan eller vil benytte jeres tilbud.

Jeg er ikke bekendt med der skulle være tilsvarende ordninger for andre erhvervsgrupper eller befolkningsgrupper, såsom vegetarer, rødhårede, sosu-assistenter eller FCK-fans."

 

Ved en tidligere henvendelse af 24. november 2022 oplyste du desuden, at du på daværende tidspunkt var 64 år, gift med XXX på 67 år, og at jeres børn var voksne, hvorfor du ikke vil komme til at anmode om kompensation fra Barsel.dk. Du oplyste desuden, at du ikke havde eller vil få ansatte i din selvstændige virksomhed.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

  • Du skal som selvstændig erhvervsdrivende betale bidrag i 2023 til Barsel.dk.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP

m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

...

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk
Vi har vurderet, at du skal betale bidrag som selvstændig erhvervsdrivende til Barsel.dk i 2023. Vores vurdering er baseret på oplysninger fra Skattestyrelsen. Det kan være oplysninger, som du har indberettet og/eller, der er blevet indberettet for dig til brug for din årsopgørelse for 2022.

 

Betingelserne for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. I december 2020 blev der foretaget en ændring til denne lov (lov nr. 281 af 26. marts 2019, som ændret ved lov nr. 2198 af 29. december 2020). Reglerne om bidragspligt for selvstændigt erhvervsdrivende fremgår nu af den nye bestemmelse i lovens § 4a, mens § 4 i den allerede forud for ændringen gældende lov regulerer bidragspligten for arbejdsgivere med ansatte.

 

Som udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed skal du betale bidrag, hvis din årsopgørelse for det senest afsluttede indkomstår har et resultat som selvstændig, der overstiger den maksimale dagpengesats. Dit resultat som selvstændig er før renter og efter eventuelt fradrag for medarbejdende ægtefælle. Du skal dog ikke betale bidrag, hvis du i årsopgørelsen fra sidste år har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat som selvstændig.

 

Som det fremgår af opkrævningen dateret 20. september 2023, der indeholder de oplysninger, vi har indhentet fra Skattestyrelsen, opfylder du kriterierne for at skulle betale bidrag til Barsel.dk i 2023. Dit resultat som selvstændig på 901.820 kr. overstiger den maksimale dagpengesats på 236.600 kr., og din personlige lønindkomst på 0 kr. overstiger ikke dit resultat. Det er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af disse tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk.

 

En selvstændig, der er ophørt med den selvstændige virksomhed inden 1. oktober i opkrævningsåret, vil dog være fritaget for bidragspligt fra og med dette år.

 

Vi kan se, at du ifølge CVR har en aktiv selvstændig virksomhed:

 

XXX, CVR-nummer XXXXXXXX. Denne enkeltmandsvirksomhed er registreret med startdato 1. januar 1996, og der er ingen ophørsdato.

 

Vi har derfor ikke oplysninger om ophør af selvstændig virksomhed, som kan begrunde, at du fritages for bidragspligt.

 

Barsel.dk må kun lægge vægt på de forhold, der ifølge loven er relevante for bidragspligt. Barsel.dk må fx ikke lægge vægt på din alder, køn eller antal børn, og det har ingen betydning, om du har ansatte eller ej, da bidraget skal betales for dig personligt. Du er derfor forpligtet til at betale bidrag, selvom du ikke vil komme til at afholde barselsorlov og dermed få mulighed for at modtage kompensation fra Barsel.dk, og selvom du ikke har ansatte i din selvstændige virksomhed.

 

Oversendelse af klagen til Ankenævnet for ATP m.m.

Da Barsel.dk ikke har mulighed for at imødekomme dit ønske om at blive fritaget for bidragspligt som selvstændigt erhvervsdrivende i 2023, sender Barsel.dk vores genvurdering og sagens akter til Ankenævnet for ATP m.m. 

 

...”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Ved lov nr. 2586 af 28. december 2021 om ændring af barselsudligningsloven blev bidraget efter lovens § 4 a forhøjet til 1.350 kr. med virkning fra 1. januar 2022.

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Klager har ikke bestridt, at klager på baggrund af oplysningerne på seneste årsopgørelse fra Skattestyrelsen som selvstændig har haft et resultat på 901.820,00 kr. og en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Idet klagers selvangivne overskud af selvstændig virksomhed i 2022 var 901.820,00 kr. før skat og den personlige lønindkomst var på 0 kr., og idet klager fortsat har selvstændig erhvervsvirksomhed, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningsloven § 4 a.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.350 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2023.