Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2024-19 / 02-06-2024

2024-19 – Formandsafgørelse - Afgørelse vedrørende klage fra XXX over afgørelse af 19. september 2023 fra Barsel.dk – klaget efter klagefristens udløb

Barsel.dk traf den 19. september 2023 afgørelse om, at du som selvstændig skal betale bidrag for 2023 til barsel.dk senest den 1. november 2023. Det fremgår af afgørelsen, at barsel.dk skulle have en eventuel klage over afgørelsen senest 4 uger efter, at du havde modtaget afgørelsen. Barsel.dk ville ved indgivelse af klage foretage en genvurdering, og hvis denne ikke resulterede i, at du fik fuldt medhold, ville din klage blive videresendt til Ankenævnet for ATP m.v. sammen med barsel.dk´s genvurdering.

 

Barsel.dk har rykket for din betaling af bidraget for 2023 den 14. november 2023 og den 4. december 2023.

 

Barsel.dk modtog ikke en klage fra dig inden for klagefristen, men modtog den 5. december 2023 en henvendelse fra dig, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

 

”i har sendt mig en rykker på to manglende indbetalinger til barsel.dk ref ….

 

for det første har jeg betalt for 2022 bank ref nr xxxxxx indbetalt den 20. Juni 2022. Selvom jeg på ingen måde syntes jeg skal indbetale til en fælles barselsfond jeg ikke kunne bruge da jeg fik børn i 20 IO og 2012. Her måtte jeg selv betale min barsel.

 

for det andet så kan jeg ikke indbetale de beløb i opkræver slet ikke her op mod jul, hvis mine egne børn skal have en jul. Skal jeg virkelig betale for andres barsel på beskostning af mine egne børns velbefindende? Og deres jul?

 

hvis jeg absolut skal tvangsindmeldes i denne fond, så vil jeg gerne høre mere vedr. Mine muligheder for at tage barsel med mine to børn. Jeg kunne fx godt tænke mig en betalt barsel her i December og januar er det noget i kan hjælpe med, nu hvor jeg er tvangsindmeldt i Basel.dk.

 

jeg ser frem til et fyldestgørende fra jer snarest.”

 

Den 14. december 2023 svarede Barsel.dk på din henvendelse. Der fremgår bl.a. følgende af svaret:

 

”Tak for din henvendelse til Barsel.dk

 

Vi har modtaget din indbetaling på 1.280,94 kr. den 20.06.2022, som vedrører bidraget for 2021.

 

Rykkeren som vi har sendt den 04.12.2023 vedrører bidrag for 2022 og 2023 samt renter, da vi ikke har registeret en indbetaling fra dig vedr. disse bidrag.

 

Du oplyser at det bliver svært at betale opkrævningerne fra Barsel.dk, her op til jul. Vi har mulighed for at tilbyde dig en afdragsordning, hvor vi deler indbetalingen op i 3 rater med start O1.02.2024.

 

Vi kan oplyse at det ikke er muligt for Barsel.dk at udbetale kompensation gældende for børn født før den 01.01.2021.

 

Du er velkommen til at kontakte os igen, hvis du ønsker afdragsordning eller du har yderligere spørgsmål.”

 

Den 6. marts 2024 skrev du igen til Barsel.dk og klagede over opkrævningen. Der fremgår bl.a. følgende af din henvendelse:

 

”I har sendt mig nedenstående.

 

og jeg må bare udtrykke min undring over at jeg er tvangsindmeldt i noget som jeg kun er velkommen til at betale til. Jeg kan ikke rigtig se det rimelige i at i bruger mig som malkeko og kræver penge af mig til et fællesskab jeg ikke er velkommen i. det må da være rimeligt at jeg kan holde barsel med mine børn når jeg betaler for at andre kan holde barsel med deres. Jeg ser det som urimeligt og ganske enkelt tyveri.

 

men som sagt har jeg ikke pengene til at betale med, min virksomhed er ikke godt kørende og jeg kæmper for bare at få betalt mine regninger så jeg har et sted at bo. Så en

betalingsordning til noget jeg ikke er en del af er nok heller ikke en mulighed. Kan i lægge det ind i min skat for i år eller næste år?

 

Og så vil jeg fortløbende se på hvad jeg kan gøre for at jeres eksklusive klub ikke malker mig for penge fremover. Det kan simpelthen ikke være rigtigt si jeg skal betale for at andre folk holder barsel når keg ikke selv er velkommen i klubben - jeg betalte selv for min/havde meget! Svært ved at holde noget.

 

i skulle virkelig skamme jer.”

 

Barsel.dk har den 22. marts 2024 truffet afgørelse om, at du har klaget for sent. Der fremgår bl.a. følgende af afgørelsen:

 

”Vi skriver til dig, fordi du den 6. marts 2024 har klaget over vores opkrævning af 19. september 2023.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

Du har klaget for sent, og din klage over bidragspligten til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende for 2023, kan derfor ikke behandles.

 

[…]

 

Begrundelse - derfor har Barsel.dk vurderet, at der er klaget for sent

Klager over Barsel.dk's afgørelser kan inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor   afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for ATP's Ankenævn. Klagen skal indgives til Barsel.dk, som vurderer, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Giver Barsel.dk ikke klageren fuldt medhold, sender Barsel.dk klagen samt både den oprindelige afgørelse og den nye vurdering, videre til Ankenævnet.

 

Vi sendte dig den 19. september 2023 opkrævning af bidrag til Barsel.dk, som selvstændig erhvervsdrivende.               Denne afgørelse indeholdt klagevejledning. I klagevejledningen blev det oplyst, at du kunne klage til Barsel.dk senest 4 uger efter opkrævningsdatoen.

 

Opkrævningen blev sendt som digital post og anses dermed som meddelt til dig, på det tidspunkt, hvor den var tilgængelig i din digitale postkasse.

 

Vi modtog din klage den 6. marts 2024. Din klage er dermed modtaget hos Barsel.dk efter udløbet af de 4 ugers klagefrist.

 

Barsel.dk kan derfor ikke genbehandle din klage over bidragspligten til Barsel.dk, og klagen videresendes ikke til ATP's Ankenævn.

 

Til orientering kan vi oplyse, at hvis der i Det Centrale Virksomhedsregister bliver registreret ophør med en dato før 1. oktober 2023, kan du rette fornyet henvendelse til Barsel.dk.

 

Vejledning

Vi kan vejledende oplyse at det ikke er en mulighed at betale bidraget til Barsel.dk via

Skattestyrelsen.

 

Oversendelse af klagen til Ankenævnet for ATP m.m.

Da Barsel.dk ikke har mulighed for at imødekomme din klage over bidragspligt som

selvstændigt erhvervsdrivende, sender Barsel.dk din klage og sagens akter til

Ankenævnet for ATP m.m.

 

Lovgrundlag

  • 6, stk. 3 og 4, i Lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 som ændret ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 om barselsudligning på det private arbejdsmarked
  • 10 i Lovbekendtgørelse nr. 686 af 15. april 2021 om Digital Post fra offentlige afsendere

 

Du kan finde lovbekendtgørelserne på www.retsinformation.dk”

 

Barsel.dk har oversendt sagen til Ankenævnet den 26. marts 2024.

 

Ankenævnet bemærker, at efter § 6, stk. 3, i barselsudligningsloven kan klager over Arbejdsmarkedets Tillægspensions og Barselsudligningsordningens afgørelser efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for Ankenævnet. Klagen skal efter § 6, stk. 4, stiles til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Kan denne myndighed efter genvurdering ikke give klageren fuldt medhold, videresender myndigheden klagen til Ankenævnet.

 

Barsel.dk har først modtaget din klage over afgørelsen af 19. september 2023 den 6. marts 2024. Klagefristen er således overskredet, fordi barsel.dk først modtager din klage mere end 4 uger efter den 19. september 2023, hvor afgørelsen anses for at være kommet frem til dig. Da du ikke har klaget over Barsel.dk’s afgørelse af 19. september 2023 inden for klagefristen på 4 uger, og da der ikke er fremkommet oplysninger i sagen, som kan begrunde, at der ses bort fra fristoverskridelsen på ulovbestemt grundlag, afviser Ankenævnet at behandle din klage over Barsel.dk’s afgørelse af 19. september 2023.

 

Ankenævnet har noteret, at du i din klage også har klaget over afgørelsen af 19. september 2022 om bidrag til barsel.dk for 2022.

 

Barsel.dk har rykket for din betaling af bidraget for 2022 den 14. november 2022, den 30. november 2022, den 14. november 2023 og den 4. december 2023.

 

Ankenævnet har ikke taget stilling til denne del af din klage, da der i Barsel.dk’s afgørelse af 22. marts 2024 alene er henvist til afgørelsen af 19. september 2023.

 

Ankenævnet kan i øvrigt om de generelle regler vedrørende bidragspligt for selvstændige, som gælder efter barselsudligningsloven, henvise til den vejledning, som du har fået fra barsel.dk.

 

Ankenævnet afslutter herefter sagen.