Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2024-18 / 25-05-2024

2024-18 - Formandsafgørelse - Vedrørende klage fra XXX over afgørelse af 24. november 2023 fra Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler traf den 24. november 2023 afgørelse om, at du skal betale alle beløb, som du skylder Lønmodtagernes Feriemidler.

 

Forud for afgørelsen fremsendte Lønmodtagernes Feriemidler et tilkendegivelsesbrev den 14. juli 2023 og en tilkendegivelsesrykker den 8. september 2023 samt forsøgte at kontakte dig telefonisk og herefter skriftligt den 8. november 2023.

 

Det fremgår af afgørelsen af 24. november 2023, at du kan klage over den ved at skrive til Lønmodtagernes Feriemidler senest 4 uger efter afgørelsens modtagelse, og at Lønmodtagernes Feriemidler i så fald vil genvurdere sagen samt – hvis du ikke får fuldt medhold i klagen – vil videresende sagen til klageinstansen.

 

Den 22. januar 2024 klagede du over Lønmodtagernes Feriemidlers afgørelse af 24. november 2023, idet du begrundede din klage således:

 

” Hej

 

Jeg skriver til Jer, da jeg har fået en opkrævning på indefrosne feriepenge. Pga. at jeg ikke har overholdt Jeres fastsatte betalingsfrist er beløbet sendt til opkrævning og LG.

Jeg står i den situation at XXX er blevet solgt for 2 år siden, og der er derfor ingen aktivitet i firmaet. CVR nummeret består indtil den sidste del af købesummen er betalt. Så i juridisk forstand eksisterer firmaet fortsat, men vi er altså ikke dagligt logge på diverse offentlige hjemmesider.

Vi har været inde at lave korrektioner for feriepenge for længe siden. Det viser sig så, at brugerne ikke har reageret. Jeg har været i den tro, at alt har været ok. sender så i mellemtiden besked om, at brugeren ikke har reageret, og at vi derfor skal indbetale pengene. Jeg er kun i digital post, når jeg min revisor skal lave årsregnskab eller lignende, og jeg får ingen notifikationer på mail, da jeg ikke har adgang til mailen, som I har sendt til. Konsekvensen er at jeg nu skal betale det skyldige beløb med det samme, hvilket har store konsekvenser for mig.

Jeg synes at varslingen er urimelig kort, da jeg skal involvere min revisor, da jeg fortsat mener at beløbene er forkerte. Det er heller ikke rimeligt, at vi har så kort frist, når reglerne er så vanvittigt svære at forstå for menig mand.

Jeg vil appellere til at I giver mig mulighed for at indefryse feriepengene specielt med betragtning af, at der har været uoverensstemmelser med beløbene, og der er desuden ingen som bliver "snydt" for penge. Det er alene en teknisk detalje som gør at jeg står i denne situation.

Jeg er klar over, at det for Jer blot er standardprocedure, men da det har meget store konsekvenser for mig, vil jeg bede jer allernådigst om at se sagen fra mit synspunkt. Jeg er klar over at pengene skal betales på et tidspunkt, men når CVR nummeret lukkes, er mine min købesum betalt, og her kan jeg så betale beløbet.

Mvh XXX”

 

 

Den 13. marts 2024 traf Lønmodtagernes Feriemidler afgørelse om, at klagen ikke kunne behandles, da klagefristen var overskredet, og videresendte sagen til Ankenævnet.  Lønmodtagernes Feriemidler vejledte dig i afgørelsen samtidig om følgende:

 

”Vejledning

Vi kan vejledende oplyse, at en arbejdsgivers korrektioner i indberettede feriemidler efter indberetningsfristen den 31. december 2020 kræver enighed mellem arbejdsgiver og lønmodtager, jf. § 4 i Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Der er således opnået enighed, når lønmodtager godkender ændringen i vores selvbetjeningsløsning. Hvis lønmodtager ikke godkender eller afviser ændringen, vil ændringen automatisk blive afvist.

Alle korrektioner vedrørende indberettede feriemidler for XXX., XXX. og XXX. er blevet godkendt. Korrektion vedrørende XXX. er blevet afvist automatisk i november 2023, da lønmodtager ikke inden den af fonden fastsatte frist har taget stilling til ændringen. Som det fremgår af sagsoverblikket, har Lønmodtagernes Feriemidler løbende gjort opmærksom på, at der forelå korrektioner, som der ikke var taget stilling til.

Vi kan vejledende oplyse, at såfremt der i forbindelse med salg af virksomheden er indgået aftale om, at betalingsforpligtelsen vedrørende feriemidler skal overgå til den købende virksomhed, har Lønmodtagerne Feriemidler i henhold til § 9, stk. 2 i LFM-lov, mulighed for at ændre betalingsforpligtelsen, såfremt der fremsendes dokumentation herom. Det kan fx være i form af en virksomhedsoverdragelsesaftale.

Vi kan derudover vejledende oplyse, at man som ejer af en enkeltmandsvirksomhed hæfter personligt for virksomheden, og dermed er ansvarlig for at virksomheden læser post, herunder post sendt til virksomhedens digitale postkasse, at reagere når det er påkrævet fx ved den årlige tilkendegivelse overfor Lønmodtagernes Feriemidler, og at betale inden lovpligtige betalingsfrister. Det gælder særligt så længe virksomheden i CVR-registret er registreret aktiv, men i øvrigt også efter den måtte blive registreret ophørt.

Vi kan desuden vejledende oplyse, at Lønmodtagernes Garantifond nu står for inddrivelse af det skyldige beløb m.m. Såfremt der ønskes en afdragsordning, kan Lønmodtagernes Garantifond kontaktes.”

 

Det følger af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 26, at klage over en afgørelse skal indgives til fonden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen var meddelt.

 

Da du ikke har klaget over Lønmodtagernes Feriemidlers afgørelse af 24. november 2023 inden for klagefristen på 4 uger, og da der ikke er fremkommet oplysninger i sagen, som kan begrunde, at der ses bort fra fristoverskridelsen på ulovbestemt grundlag, afviser Ankenævnet at behandle din klage.

 

Ankenævnet afslutter herefter sagen.

 

Kopi af dette brev er sendt til Lønmodtagernes Feriemidler til orientering.