Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2024-17 / 27-05-2024

2024-17 - Da frist for ansøgning om AUB-støtte til rejsehjælp var overskredet, var krav på støtte bortfaldet. Den årlige støtteperiode efter § 5, stk. 3, i bkg. nr. 498 af 19/5 2017 skulle regnes fra afholdelse af første tilskudsberettigede udgift

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelser af 6. september 2023 og 28. november 2023, som AUB har fastholdt ved genvurdering af 20. februar 2024, hvorefter XXX (herefter klager) ikke er berettiget til yderligere dækning af boligudgifter for perioden fra den 1. september 2023 til den 30. november 2023.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Anmodning om udbetaling fra AUB

Klager har ved elektronisk henvendelse af 31. marts 2022 fremsendt anmodning om forhåndsgodkendelse af samtale med en udenlandsk arbejdsgiver samt invitation til samtale med arbejdsgiveren. Ved elektronisk henvendelse af 4. april 2022 fremsendte PIU-sekretariatet ligeledes en anmodning om forhåndsgodkendelse til samtale om praktikplads i en virksomhed i XXX for klager. Ved brev af 4. april 2022 kvitterede AUB for anmodningen og godkendte ansøgningen, ligesom AUB oplyste, at AUB ville kunne udbetale rejsehjælp til praktikplads, når klager indsendte en ansøgning med dokumentation for sine rejseudgifter. Indsat i AUB´s brev var et link til borger.dk/aub. Det fremgår under ”Tilskud ved oplæring i udlandet”, at ansøgning om tilskud skal sendes til AUB senest 4 måneder efter, at udgifterne har været afholdt. Klager har ikke indsendt ansøgning om tilskud til dækning af rejseudgifter.

 

Ved elektronisk henvendelse af 13. december 2022 ansøgte klager om støtte til husleje, indskud/depositum og mæglergebyr. Vedhæftet henvendelsen var bl.a. en elektronisk blanket ”Ansøgning om økonomisk støtte til ophold i udlandet”. Fortrykt på blanketten fremgår bl.a., at ansøgning om støtte skal sendes til AUB senest 4 måneder efter, at udgiften har været afholdt. Vedhæftet var endvidere kopi af lejekontrakt, kopi af kvittering for forudbetalt husleje (1.250 €), kopi af kvittering for betalt indskud/depositum (1.250 €), kopi af kvittering for betalt mæglergebyr (490 €) og kopi af ”Internship Agreement”. Det fremgår af kvitteringerne, at de alle er betalt den 1. november 2022.

 

Den 20. december 2022 traf AUB afgørelse om, at klager kunne få udbetalt i alt 8.500 kr. i støtte.

 

Ved elektronisk henvendelse af 27. januar 2023 ansøgte klager om støtte til husleje for februar 2023, samt om støtte til rejseudgifter og rejseforsikring.

 

Ved brev af 27. januar 2023 vejledte AUB klager om at fremsende kopi af forsikringspolice for klagers rejseforsikring.

 

Ligeledes den 27. januar 2024 traf AUB afgørelse om, at klager kunne få udbetalt 2.500 kr. i støtte for de afholdte udgifter til husleje.

 

Ved elektronisk henvendelse af 6. februar 2023 fremsendte klager bl.a. kvittering for betalt rejseforsikring (2.698,38 kr.), samt kvitteringer for køb af benzin (2.326 kr.).

 

Den 8. februar 2023 traf AUB afgørelse om, at klager kunne få udbetalt i alt 5.018 kr. i støtte.

 

Ved elektronisk henvendelse af 20. marts 2023 anmodede klager om støtte til husleje for marts og april 2023 (i alt 2.500 €).

 

Den 24. marts 2023 traf AUB afgørelse om, at klager kunne få udbetalt i alt 5.000 kr. i støtte.

 

Ved elektronisk henvendelse af 2. juni 2023 fremsendte klager kopi af forhåndstilsagn om merit for forlænget praktik i XXX.

 

Ved elektronisk henvendelse af 22. juni 2023 anmodede klager om støtte til husleje for maj og juni 2023 (i alt 2.500 €)

 

Ligeledes den 22. juni 2023 traf AUB afgørelse om, at klager kunne få udbetalt i alt 5.000 kr. i støtte.

 

Ved elektronisk henvendelse af 23. august 2023 anmodede klager om støtte til husleje for juli og august 2023 (i alt 2.500 €).

 

Ligeledes den 23. august 2023 traf AUB afgørelse om, at klager kunne få udbetalt i alt 5.000 kr. i støtte.

 

Ved elektronisk henvendelse af 23. august 2023 oplyste klager, at klagers praktikophold nu var blevet forlænget til udgangen af 2023.

 

Ved elektronisk henvendelse af 5. september 2023 anmodede klager om støtte til husleje for september 2023 (1.350 €). Vedhæftet anmodningen var bl.a. kopi af forhåndsgodkendelse og ansættelseskontrakt med ny slutdato.

 

Den påklagede afgørelse af 6. september 2023

AUB traf den 6. september 2023 afgørelse om, at der alene kunne udbetales 982 kr. i støtte. Af afgørelsen fremgår bl.a., at der var sket nedslag i udbetalingen, idet klager maksimalt kunne få udbetalt i alt 32.000 kr. om året.

 

Klagen over AUB’s afgørelse af 6. september 2023

Klager har ved elektronisk henvendelse af 25. september 2023, bl.a. anført følgende:

 

”…

 

Jeg har modtaget jeres afgørelse vedrørende AUB-støtte dateret den 6. september 2023.

 

Den afgørelse ønsker jeg hermed at klage over.

 

Jeg har været berettiget til AUB-støtte, siden jeg i april 2022 rejste til XXX for deltage i jobsamtale om praktikplads hos XXX. Jeg var berettiget til at søge om dækning af udgifter til bl.a. transport og ophold ifm. deltagelse i samtalen. Jeg var imidlertid ikke opmærksom på at få søgt, men min berettigelse til AUB-støtte er fra april 2022.

 

Følgende fremgår af retningslinjerne:

 

"Du kan højst få 32.000 kr. i tilskud fra AUB inden for en 12 måneders periode. Perioden begynder den dag, hvor du har betalt den første udgift, som du har ret til at få dækket.·

 

Det var i april måned 2022, at jeg betalte den første udgift, som jeg har ret til at få dækket, nemlig udgifter ifm. transport til samtale og introduktion til XXX. Derfor bør min periode beregnes fra april 2022 og en ny periode påbegyndes i april 2023.

 

Min medpraktikanter hos XXX fik søgt om AUB-støtte fra april 2022, hvorfor deres AUB-støtteår startede på det tidspunkt. De startede så på et nyt AUB-støtteår i april 2023, og af den grund kunne de få AUB-støtte hver eneste måned under deres praktikophold. Jeg var desværre ikke opmærksom på muligheden, men jeg var jo stadig berettiget fra der.

 

Jeg søgte første gang om AUB-støtte i december 2022, hvorfor mit AUB-støtteår først bliver betragtet som startende der. Det gør, at jeg ikke kan modtage støtte i hele mit praktikforløb på lige fod med mine medpraktikanter. Det er en meget stor økonomisk stor udfordring for mig, da min praktikløn kun lige præcist og i nogle måneder ikke engang dækker mine boligudgifter, da det er rigtig dyrt at bo i XXX, og der har været huslejestigninger i løbet af 2023 grundet inflation, men praktiklønnen er ikke steget. Derfor har jeg et underskud hver måned, når min husleje er betalt, og jeg er meget afhængig af AUB-støtte resten af 2023 for at min økonomi bare tilnærmelsesvist kan hænge sammen.

 

Jeg vil derfor gerne appellere til, at min AUB-støtte på lige fod med mine medpraktikanter beregnes i perioden fra april til april, da min berettigelse til AUB-støtte startede i april 2022.

 

Jeg håber, at I vil se velvilligt på min klage, da det har stor betydning for mig for resten af 2023.

 

…” 

 

Den påklagede afgørelse af 28. november 2023 og klagers henvendelse af 2. januar 2024

Ved elektronisk henvendelse af 22. november 2023 anmodede klager om støtte til husleje for oktober og november 2023 (i alt 2.700 €). Det fremgår af de medsendte kvitteringer, at huslejen er betalt henholdsvis den 22. september 2023 og den 23. oktober 2023.

 

AUB traf den 28. november 2023 afgørelse om, at klager ikke kunne få udbetalt støtte til husleje for oktober og november 2023, idet klager maksimalt kunne få udbetalt i alt 32.000 kr. om året.

 

Ved elektronisk henvendelse af 2. januar 2024 anmodede klager om støtte til husleje for december 2023 (1.350 euro), samt om udbetaling af støtte til flyttehjælp efter endt ophold i XXX (i alt 4.630 kr.). Klager anførte endvidere:

 

”…

 

Jeg ansøger hermed om AUB-støtte til min husleje for december 2023 samt til flyttehjælp tilbage til Danmark efter endt OPU-ophold. Kvitteringer for begge dele er vedlagt.

 

Jeg har modtaget AUB-støtte fra december 2022, hvor jeg betalte mine første boligudgifter i XXX. Jeg har modtaget AUB-støtte til husleje til og med august 2023.

 

Jeg har fået afslag på AUB-støtte for husleje i september, oktober og november 2023, hvilket jeg har påklaget den 23/09, da jeg mener, at min beregningsperiode bør være fra april 2022, hvor jeg havde min første udgift i forbindelse med rejse til jobsamtale i Luxembourg. Se uddybning i klagen.

 

Jeg afventer fortsat svar på min klage men har fået bekræftelse på, at den er modtaget. Jeg håber meget at få medhold i denne klage, da det er afgørende for, at min økonomi i forbindelse med mit OPU-ophold kan hænge sammen.

 

Uanset udfaldet af min klage vedrørende september, oktober og november 2023 forventer jeg at modtage AUB-støtte for december 2023, da der under alle omstændigheder er påbegyndt en ny beregningsperiode der.

 

…”

 

Den 4. januar 2024 traf AUB afgørelse om, at klager kunne få udbetalt i alt 7.130 kr. i støtte for huslejetilskud for december 2023 (2.500 kr.) og flyttehjælp (4.630 kr.)

 

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i udtalelse af 20. januar 2024 fastholdt sine afgørelser og anført følgende:

 

”…

 

Vi skriver til dig for at besvare din klage, som vi modtog den 25. september 2023, over vores afgørelse om støtte til dit oplæringsophold i udlandet af 6 september 2023.

 

Resultat

Vi har gennemgået din sag på ny, men finder ikke anledning til at ændre vores afgørelse. Vi fastholder derfor, at dit årlige støttebeløb beregnes fra den 1. november 2022 og at der ikke kan ske fuld udbetaling af støtte i form af huslejetilskud, da grænsen for den maksimale årlige støtte er overskredet i perioden 1. november 2022 – 1. november 2023.

 

Sagsfremstilling

Den 1. april 2022 modtog AUB en anmodning fra dig om forhåndsgodkendelse til samtale i XXX med henblik på udbetaling af støtte til rejseudgifterne, selvom du på dette tidspunkt ikke havde afsluttet grundforløbet af din uddannelse.

 

Den 4. april 2022 modtog AUB tillige en anmodning om en forhåndsgodkendelse fra PIU-sekretariatet. Sekretariatet bekræfter her, at der foreligger en aftale om en samtale vedrørende en konkret praktikplads, med rimelig udsigt til ansættelse hos virksomheden XXX.

 

Den 4. april 2022 godkendte AUB din ansøgning om at kunne søge støtte til rejseudgifterne, selv om dit grundforløb endnu ikke var afsluttet, og meddelte dig, at rejsehjælpen til samtalen i Luxembourg, ville kunne udbetales, når du havde indsendt en ansøgning med dokumentation for dine rejseudgifter.

 

Vi har imidlertid ikke modtaget nogen ansøgning og/eller dokumentation for udgifterne til denne rejse.

 

Den 13. december 2022, modtager vi din ansøgning om støtte til husleje m.m. Det fremgår af dokumentationen for udgifterne, at første udgift er afholdt den 1. november 2022.

 

Den 20. december 2022 traf AUB afgørelse om, at du kunne få støtte i form af huslejetilskud, tilskud til boligindskud og tilskud til særlige udgifter på i alt 8.500 kr.

Den 27. januar 2023 skriver vi til dig og beder dig indsende din police for rejseforsikring med henblik på, at kunne udbetale støtte til denne også. Ligeledes opfordres du til at sende benzinkvitteringer og oplyse antal kørte kilometer i forbindelse med din flytning ved påbegyndelse af lærepladsopholdet.

 

Samme dag modtager vi dokumentation fra dig.

 

Yderligere samme dag har vi sendt afgørelse om udbetaling af støtte til husleje i perioden 1. februar 2023 til 28. februar 2023.

 

Den 6. februar 2023 modtager vi yderligere dokumentation for dine udgifter.

 

Den 8. februar sender vi afgørelse om udbetaling af støtte til visum, vaccination, rejseforsikring samt flyttehjælp på i alt 5.018 kr.

 

Den 20. marts 2023 anmoder du om yderligere støtte til husleje samt indsender dokumentation.

 

Den 24. marts 2023 sender AUB afgørelse om støtte til husleje i perioden 1. marts 2023 til 30.april 2023.

 

Den 2. juni 2023 modtager AUB forhåndstilsagn om merit for forlænget praktik i Luxembourg af 31. maj 2023 fra OPU-Sekretariatet.

 

Den 22. juni 2023 modtager AUB din ansøgning om støtte til husleje for maj og juni 2023, hvilket du tilkendes i afgørelse fra AUB af samme dato.

 

Den 23. august 2023 modtager AUB din ansøgning om støtte til husleje for juli og august 2023, hvilket du tilkendes i afgørelse fra AUB af samme dato.

 

Den 25. august modtager AUB din underretning om, at oplæringsopholdet er blevet forlænget til 31. december 2023.

 

Den 28. august 2023 sender AUB dig en mail, hvor du bedes medsende forhåndsgodkendelse og ansættelseskontrakt med den nye slutdato ved den næste anmodning om økonomisk støtte.

 

Den 5. september 2023 modtager vi ovennævnte dokumentation samt anmodning om økonomisk støtte til husleje for september 2023.

 

Den 6. september 2023 sender vi dig en afgørelse, hvor det fremgår, at der tildeles støtte til husleje, men at der sker et nedslag, da du har nået dit maksimale årlige støttebeløb på 32.000 kr.

 

Den 25. september 2023 modtager AUB din klage. Det fremgår af denne, at du er utilfreds med, at din 12 måneders periode er beregnet fra november 2022 i stedet for fra april 2022, hvor du havde dine første udgifter i forbindelse med din jobsamtale. Du pointerer, at du ville have været berettiget til støtte i april 2022, men ikke var opmærksom på at ansøge på daværende tidspunkt.

 

Den 23. oktober 2023 skriver du til AUB og beder om en bekræftelse på, at vi har modtaget din klage.

Den 27. oktober 2023 ringer du til os for at høre om, vi har modtaget klagen samt hvor lang sagsbehandlingstiden er. Vi har i telefonsamtalen bekræftet, at vi har modtaget din klage og oplyst dig, at vi ikke var i stand til at sige noget nærmere om sagsbehandlingstiden.

 

Den 9. november 2023 sender vi en skriftlig bekræftelse på, at vi har modtaget din klage.

 

Den 22. november 2023 modtager vi din ansøgning om støtte til husleje for oktober og november. Det fremgår af den vedlagte dokumentation, at udgifterne hertil er afholdt inden den 1. november 2023.

 

Den 28. november 2023 sender vi dig afgørelse om afslag på støtte til din husleje for oktober og november 2023, da det årlige maksimale beløb er nået.

 

Den 2. januar 2024 modtager vi din ansøgning om støtte til husleje for december 2023 samt flyttehjælp i forbindelse med afslutningen af din praktikperiode. Det fremgår af dokumentationen, at disse udgifter er afholdt efter den 1. november 2023.

 

Den 3. januar 2024 sender vi dig   en afgørelse, hvor du tildeles støtte til husleje for december og flyttehjælp til din hjemrejse.

 

Begrundelse

Det følger af bekendtgørelse om udbetaling af økonomiske støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 21, stk. 2, at der gælder en frist for ansøgning om økonomisk støtte i forbindelse med oplæringsophold i udlandet på 4 måneder fra, at eleven har afholdt udgiften.

 

Ligeledes fremgår det af samme bekendtgørelse § 5, stk. 2, at der højst kan ydes 32.000 kr. i støtte til den enkelte elev. I § 5, stk. 3 står, at den årlige støtte opgøres inden for perioder af 12 måneder regnet fra elevens første afholdelse af en tilskudsberettigende udgift. Det er datoen for elevens afholdelse af de enkelte tilskudsberettigede udgifter, der afgør, hvilken periode de respektive udgifter er omfattet af.

 

Du skriver selv i din klage, at du ikke var opmærksom på at søge om støtte til dine rejseudgifter i forbindelse med jobsamtalen i april 2022. I vores brev af 4. april 2022 om forhåndsgodkendelse til, at du kunne søge om støtte uden at have afsluttet din uddannelses grundforløb, skrev vi dog, at du for at modtage støtten, skulle sende os din ansøgning samt dokumentation for rejseudgifterne.

 

Da ansøgningsfristen på de 4 måneder fra afholdelse af rejseudgifterne er overskredet, da vi modtager din klage i september 2023, har vi ikke mulighed for at tildele dig støtte til dem.

 

Uanset om du ved rettidig ansøgning muligvis ville have været berettiget til støtte, medfører den manglende ansøgning, at vi i forhold til beregning af den 12 måneders periode jf. ovennævnte § 5, stk. 3 ikke anser rejseudgifterne i april 2022 for at være din første tilskudsberettigede udgift.

 

Den første ansøgning om støtte i forbindelse med dit oplæringsophold i udlandet, som vi har modtaget fra dig og tildelt dig støtte på baggrund af vedrører afholdelse af huslejeudgifter fra den 1. november 2022.

 

AUB fastholder derfor i henhold til de ovennævnte bestemmelser, at din første tilskudsberettigede udgift er afholdt den 1. november 2022 og, at det derfor er korrekt, at 12 måneders perioden er beregnet fra denne dato.

 

Som følge heraf fastholder vi også, at du i september 2023, har nået loftet for den maksimale årlige støtte på 32.000 kr. og at der derfor sker nedslag i støtten til husleje for september. Det medfører ligeledes, at der ikke kan tildeles yderligere støtte til de udgifter, som du har afholdt før den 1. november 2023, hvor en ny 12 måneders periode begynder.

 

Du er således, på baggrund af din ansøgning den 2. januar 2024, tildelt støtte til de udgifter, som du har afholdt efter den 1. november 2023.

 

Vi bemærker, at der i din klage ikke fremgår undskyldelige omstændigheder, som efter vores vurdering kan begrunde, at der på ulovbestemt grundlag skal ses bort fra ansøgningsfristen i Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 21, stk. 2.

 

Oversendelse af klagen til Ankenævnet

Da din klage ikke giver AUB anledning til at ændre afgørelsen af 6. september 2023 om nedslag i støtten til dit praktikophold i udlandet og efterfølgende afslag, sender vi din klage og sagens dokumenter til Ankenævnet for ATP m.m. jf. § 22 i Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til genvurderingen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelse af dette brev. Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger i anledning af AUB’s udtalelse.

 

Ankenævnets begrundelse
Sagen angår støtte til praktikophold i udlandet efter bekendtgørelsen herom, nr. 498 af 19. maj 2017. Støtten kan højst være 32.000 kr. om året, jf. § 5, stk. 2, Støtten opgøres "inden for perioder på 12 måneder fra datoen for elevens første afholdelse af en tilskudsberettiget udgift", jf. § 5, stk. 3, 1. pkt. Datoen for afholdelse af de enkelte tilskudsberettigede udgifter afgør, hvilken periode de respektive udgifter er omfattet af, jf. § 5, stk. 3, 2. pkt. Efter sammenhængen mellem disse bestemmelser indgår faktisk afholdte udgifter, som der efter afholdelse er søgt om tilskud til, i fastlæggelsen af perioden på 12 måneder.

 

Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, som AUB har anført, stadfæster Ankenævnet afgørelsen.