Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2024-16 / 21-04-2024

2024-16 – Formandsafgørelse - Afgørelse vedrørende klage fra XXX over afgørelser af 20. september 2023 og 6. november 2023 fra Barsel.dk

Barsel.dk modtog den 27. oktober 2023 en skriftlig henvendelse vedrørende Barsel.dk’s afgørelse af 20. september 2023 om bidragspligt til Barsel.dk.

 

Af henvendelsen af 27. oktober 2023 fremgår følgende:

 

”Jeg har fået en mail vedr. barsel.dk vedr. opkræv11ing. Da jeg er blevet ansat i XXX ønsker jeg at fritages fra disse opkrævninger.

…”

 

Ved brev af 6. november 2023 fastholdt Barsel.dk sin afgørelse af 20. september 2023 om bidragspligt til Barsel.dk. I afgørelsen gives på ny en klagefrist på 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

 

Barsel.dk sendte herefter en rykker for manglende betaling den 14. november 2023 og den 4. december 2023.

 

Den 7. december 2023 modtog Barsel.dk på ny en henvendelse fra klager, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

 

” Jeg har tidligere skrevet til jer da jeg ikke forstår hvorfor jeg bliver opkrævet denne barselsopkrævning.

 

"Derfor betragter vi dig som selvstændig Du bliver betragtet som selvstændig ifølge barselsudligningsloven, fordi du hos Skattestyrelsen har indberettet et resultat, der overstiger den maksimale barselsdagpengesats. Der lægges ikke vægt på, hvor din indkomst stammer fra. Du skal derfor stadig betale, selvom din indkomst stammer fra fx lejeindtægter og royalties."

 

Jeg har i 2023 været ansat - og er det fortsat - i XXX hos XXX.

 

”Offentlig arbejdsgiver

Hvis dine medarbejdere er dækket af en offentlig barselsordning, fritages du helt eller delvist for at betale til Barsel.dk. Medarbejderne kan enten være dækket af en kommunal barselsordning eller Den statslige Barselsfond."

 

Vil i ikke uddybe for mig, for jeg synes det lyder meget underligt at jeg havner i den kategori. Kan det skyldes at min årsopgørelse ikke er blevet tilrettet korrekt af min revisor?

Jeg har min enkeltmandsvirksomhed XXX, og et I/S (XXX) med min bror. Men når jeg kommer dertil hvor jeg en dag skal på barsel - da er det jo via ordningen på mit primære arbejde i XXX. Jeg ser frem til en uddybende snak”

 

Ved brev af 10. januar 2024 skrev Barsel.dk bl.a. følgende:

 

                      ”Tak for henvendelsen til Barsel.dk

Vi skriver til dig, da du den 07.12.2023, har rettet henvendelse til Barsel.dk, efter du den 06.11.2023 har modtaget afgørelse om bidragspligt.

 

Du har i din henvendelse, anmodet om at blive kontaktet med henblik på en uddybende samtale.

 

Vi har forsøgt at træffe dig telefonisk på tlf. 28446329, med henblik på at besvare dine yderligere spørgsmål, som du har stillet vores afgørelse om din bidragspligt. Det har dog ikke været muligt, at komme i telefonisk kontakt med dig.

 

Vi beder dig derfor at kontakte Barsel.dk, i forhold besvarelse at dine spørgsmål.

 

Hører vi ikke fra dig, senest 14 dage efter dato for denne besked, vil vi betragte din henvendelse som en klage, du ønsker at få behandlet i Ankenævnet.

 

Du oplyser at du i 2023 er ansat i XXX hos XXX. Og hvis du skal på barselsorlov, vil du vurdere, at det vil være den ordning som XXX er omfattet af, der skal kompensere kommunen for lønudgifterne.

 

Du stiller ligeledes spørgsmål til, om det er din revisor der ikke har tilrettet din årsopgørelse korrekt.

 

Det er ikke muligt for Barsel.dk at svare konkret på dine spørgsmål, da vi hverken har kendskab til hvordan XXX har valgt at administrerer deres barselssager. Barsel.dk ej heller har kendskab til dit regnskab, og hvordan din revisor måtte have registreret dit resultat af selvstændig virksomhed på din årsopgørelse.

Vejledende kan det oplyses, at det er fastsat i lovens § 4 a, at udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed skal betale et årligt bidrag, hvis deres samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår overstiger den maksimale barselsdagpengesats i året der opkræves bidrag. Resultatet er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle. Selvstændige, der i samme indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger resultatet, skal dog ikke betale bidrag. Bidragspligt i 2023 afgøres ud fra oplysningerne på årsopgørelsen for 2022, hvor resultatet i 2022 var højere end den maksimale barselsdagpengesats på 236.600 kr.

 

Barsel.dk kan ikke vejlede om, hvorvidt din revisor har indberettet dit resultat korrekt.

 

Vurderingen af, om man som selvstændig er bidragspligtig som selvstændig erhvervsdrivende foretages alene ud fra oplysningerne i din årsopgørelse for året før. Det er uden betydning for Barsel.dk's vurdering, hvilken type aktiviteter resultatet stammer fra.

Selvstændige, der i samme indkomstår (2022) har en personlig lønindkomst, der overstiger resultatet, skal dog ikke betale bidrag.

 

En selvstændig kan derfor godt arbejde i et ansættelsesforhold, sideløbende med at drive selvstændig virksomhed.

 

Er man stoppet som selvstændig i perioden 1. januar 2022 til 30. september 2023, skal man ikke betale bidrag. Det kræver dog, at alle CVR-numre, hvor du hæfter personligt, er ophørt med ophørsdato i perioden1. januar 2022 til og med 30. september 2023 i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

 

Da det er det indberettede resultat i rubrik 111 på årsopgørelsen - selvstændig indkomst - der indgår i grundlaget for vurdering af bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende, er det derfor uden betydning, at den selvstændige også er i et lønnet ansættelsesforhold.

 

Ankenævnet for ATP m.m. har tidligere truffet afgørelse om, at det er uden betydning, at der i forvejen betales bidrag til Barsel.dk vedrørende ansatte.

…”

 

Barsel.dk har i brev af 15. februar 2024 fastholdt sine afgørelser af 20. september 2023 og 6. november 2023. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

 

Du har klaget for sent

 

Vi skriver til dig, fordi vi på ny har vurderet dine henvendelser om bidragspligt til Barsel.dk i 2023 som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Vi sendte opkrævning af bidrag for 2023 til dig den 20. september 2023. Af denne afgørelse fremgik en klagefrist på 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

 

Du svarede første gang den 30. oktober 2023, hvor du oplyste, at du ikke ønsker at bidrage til Barsel.dk, da du er blevet ansat i Københavns kommune.

 

Barsel.dk sendte dig ved brev af 6. november 2023 en ny afgørelse med fastholdelse af bidragspligt. Vi redegjorde bl.a. for reglerne om ophør med selvstændig virksomhed, og da du fortsat havde to aktive selvstændige virksomheder registreret i CVR-registret, fastholdt vi din bidragspligt. Du fik en ny klagefrist på 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.

 

Du rettede herefter på ny henvendelse den 7. december 2023, hvor du undrer dig over reglerne om, at det afgøres ud fra resultatet på din årsopgørelse, om du er selvstændigt erhvervsdrivende, og du skriver:

”Jeg har min enkeltmandsvirksomhed XXX, og et I/S (XXX) med min bror. Men når jeg kommer dertil hvor jeg skal på barsel – da er det jo via ordningen på mit arbejde i XXX.”

Du beder om ”en uddybende snak”.

 

Vi har forsøgt at kontakte dig telefonisk, og da det ikke lykkedes, har vi den 10. januar 2024 sendt dig en kort redegørelse for reglerne om bidragspligtigt for selvstændige. Vi bad dig om indenfor 14 dage at kontakte Barsel.dk, i forhold til besvarelsen af dine spørgsmål. Da du ikke har kontaktet Barsel.dk, behandler vi nu din henvendelse som en klage, du ønsker at få behandlet i Ankenævnet for ATP mm.

 

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

Barsel.dk har modtaget dine henvendelser vedrørende bidragspligten til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende i 2023 efter udløbet af klagefristen i både vores afgørelse om bidrag af 20. september 2023 og vores efterfølgende fastholdelse af bidragspligten i afgørelse af 6. november.

 

Dine henvendelser med klage over bidragspligten i 2023 kan derfor ikke behandles i Ankenævnet for ATP m.m., men vi kan forelægge ankenævnet vores afgørelse om, at der er klaget efter klagefristens udløb.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP

m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

 

Begrundelsen for vores afgørelse

Klager over Barsel.dk’s afgørelser kan inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for ATP’s Ankenævn. Klagen skal indgives til Barsel.dk, som vurderer, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Giver Barsel.dk ikke klageren fuldt medhold, sender Barsel.dk klagen samt både den oprindelige afgørelse og den nye vurdering, videre til Ankenævnet for ATP mm.

 

Vi sendte dig den 20. september 2023 opkrævning af bidrag til Barsel.dk for 2023 som selvstændig erhvervsdrivende. Denne afgørelse indeholdt klagevejledning. I klagevejledningen blev det oplyst, at du kunne klage til Barsel.dk senest 4 uger efter modtagelse af opkrævningen.

 

Opkrævningen blev sendt som digital post og anses dermed som meddelt til dig, på det tidspunkt, hvor den var tilgængelig i din digitale postkasse.

 

Vi modtog første henvendelse den 30. oktober 2023. Din klage er dermed modtaget i Barsel.dk efter udløbet af de 4 ugers klagefrist.

 

Vi sendte dig derefter en ny afgørelse af 6. november 2023, hvor vi fastholdt din bidragspligt. Også denne afgørelse indeholdt klagevejledning. I klagevejledningen blev det oplyst, at du kunne klage til Barsel.dk senest 4 uger efter modtagelse af opkrævningen.

 

Dette brev blev også sendt som digital post og anses dermed som meddelt til dig, på det tidspunkt, hvor den var tilgængelig i din digitale postkasse.

 

Vi modtog din efterfølgende henvendelse den 7. december 2023. Din klage er dermed modtaget i Barsel.dk efter udløbet af de 4 ugers klagefrist.

 

Vejledning vedr. bidragspligt

Vi kan vejledende oplyse, at betingelserne for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. I december 2020 blev der foretaget en ændring til denne lov (lov nr. 281 af 26. marts 2019, som ændret ved lov nr. 2198 af 29. december 2020). Reglerne om bidragspligt for selvstændigt erhvervsdrivende fremgår nu af den nye bestemmelse i lovens § 4a.

 

Som udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed skal du betale bidrag, hvis din årsopgørelse for det senest afsluttede indkomstår har et resultat som selvstændig, der overstiger den maksimale dagpengesats. Dit resultat som selvstændig er før renter og efter eventuelt fradrag for medarbejdende ægtefælle. Du skal dog ikke betale bidrag, hvis du i årsopgørelsen fra sidste år har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat som selvstændig.

 

Som det fremgår af opkrævningen dateret 20. september 2023, der indeholder de indkomstoplysninger, vi har indhentet fra Skattestyrelsen, opfylder du kriterierne for at skulle betale bidrag til Barsel.dk i 2023. Dit resultat i 2022 som selvstændig på 587.550 kr. overstiger den maksimale dagpengesats på 236.600 kr., og din personlige lønindkomst i 2022 på 0 kr. overstiger ikke dit resultat.

Det er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af disse tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk.

 

En selvstændig, der er ophørt med den selvstændige virksomhed inden 1. oktober i opkrævningsåret, vil dog være fritaget for bidragspligt fra og med dette år.

 

Ifølge CVR har du to aktive selvstændige virksomheder:

 

  • Enkeltmandsvirksomheden XXX, CVR-nummer xxxxxxxx. Virksomheden er registret med startdato 5. februar 2010 og er fortsat aktiv.

  • Interessentskabet XXX, CVR-nummer xxxxxxxx. Virksomheden er registret med startdato 1. juli 2018 og er fortsat aktiv.

 

Der er ikke registreret nogen selvstændig virksomhed, der er ophørt i 2023 eller tidligere. Vi har derfor ikke oplysninger om ophør, som kan begrunde, at du fritages for bidragspligt.

 

Reglerne om bidragspligt for selvstændige indeholder heller ikke mulighed for at fritage personer, der udover at være selvstændig også er lønmodtager, og hvor en arbejdsgiver derfor også betaler bidrag til en barselsudligningsordning, fx Barsel.dk. Det er i lovgivningen forudsat, at hvis betingelserne i § 4 a er opfyldt, skal den selvstændig erhvervsdrivende betale bidrag som netop selvstændigt erhvervsdrivende, uanset om der samtidigt af en arbejdsgiver betales bidrag for den samme person som lønmodtager.

 

...”

 

Ankenævnet modtog den 22. februar 2024 følgende henvendelse fra dig:

 

” Jeg sidder med flere spørgsmål vedr. mail fra barsel.dk af den 15.02.2024

 

  1. Grunden til at jeg går videre med denne sag, i stedet for bare at betale på uoplyst baggrund, er at jeg mener grundlaget for at opkræve barselbidrag i mit tilfælde er forkert. Da min arbejdssituation har været speciel, bliver jeg fanget i systemet.

 

Vejledningen dikterer:

 

"betingelserne for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. “

 

Hertil er min kommentar, at jeg er på det offentlige arbejdsmarked, og dermed dækket af de barselsordninger forbundet med overenskomsten. Og det er såfremt at barsel i det hele tale bliver aktuelt i mit tilfælde.

 

"Dit resultat i 2022 som selvstændig på 587.550 kr. overstiger den maksimale dagpengesats på 236.600 kr., og din personlige lønindkomst i 2022 på 0 kr. overstiger ikke dit resultat."

 

Den information som er udeladt af informationerne ovenfor er, at resultatet på 587.500 kr. er et resultat i det personligt ejede selskab XXX, og har ikke været brugt til lønudbetaling - men derimod til nedbringelse af afdrag på virskomhedens lån, samt skatteindbetaling.

 

I sidestiller min personlige lønindkomst med resultatet i selskabet XXX. Det mener jeg er forkert.

 

  1. Som jeg tidligere har udbedt mig, da holder jeg fast i at jeg ønsker højere niveau af oplysning om barsel.dk(en ordning jeg aldrig før har hørt om) Dette ønsker jeg via en planlagt samtale enten telefonisk eller via fysisk møde.

 

  1. Hvordan ser processen ud herfra?

…”

 

Ankenævnet bemærker, at efter § 6, stk. 3, i barselsudligningsloven kan klager over Arbejdsmarkedets Tillægspensions og barselsudligningsordningens afgørelser efter denne lov inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt klageren, indbringes for Ankenævnet. Klagen skal efter § 6, stk. 4, stiles til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Kan denne myndighed efter genvurdering ikke give klageren fuldt medhold, videresender myndigheden klagen til ankenævnet.

 

Barsel.dk har såvel i afgørelsen af 20. september 2023 om at pålægge dig bidragspligt som i afgørelsen af 6. november 2023 om fastholdelse af denne afgørelse vejledt dig om klagefristen på 4 uger, uden at du har klaget inden for den meddelte frist.

 

I Barsel.dk’s brev af 10. januar 2024 blev du bedt om at kontakte Barsel.dk inden for en frist af 14 dage, idet Barsel.dk ellers ville træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. Da Barsel.dk ikke modtog nogen henvendelse fra dig, traf Barsel.dk den 15. februar 2024 afgørelse om, at din klage måtte anses som værende indgivet efter udløbet af klagefristen og fastholdt med henvisning hertil sin afgørelse om bidragspligt.

 

Ankenævnet tiltræder, at Barsel.dk under de anførte omstændigheder har anset din klage for indgivet efter udløbet af klagefristen på 4 uger. Under henvisning hertil, og da der ikke er fremkommet oplysninger i sagen, som kan begrunde, at der ses bort fra fristoverskridelsen på ulovbestemt grundlag, afviser Ankenævnet at behandle din klage.

 

Ankenævnet afslutter herefter sagen.