Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2024-15 / 21-03-2024

2024-15 - Uden betydning for selvstændigt erhvervsdrivendes bidragspligt til Barsel.dk, om vedkommende har ansatte

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 27. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved afgørelse af 17. august 2022 og genvurdering den 30. januar 2024, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 27. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 683.915,00 kr. samt en personlig lønindkomst på 0,00 kr.

 

Barsel.dk rykkede den 9. juni 2022 for betaling af barselsbidrag som selvstændig for 2021. Af rykkeren fremgår, at der pålægges 55,94 kr. i renter, fordi klager har overskredet forfaldsdatoen i opkrævningen, som klager tidligere har fået.

 

Klagen

Klager har den 15. juni 2022 sendt en skriftlig klage til Barsel.dk, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

 

”Tak for jeres tilbud om kontrakt af 9. juni 2022 modtaget 14. juni 2022.

Jeg vil dog gerne se dokumentation for at den omtalte lov gælder for enkeltmandsvirksomheder. Loven drejer sig om refusion til arbejdsgiver for ansatte, som har modtaget barselsdagpenge. Faktisk følger det af paragraf 4 at bidrag indbetales pr. ansat lønmodtager.

Da en enkeltmandsvirksomhed i sagens natur ingen ansatte har, er der hverken refusion at modtage eller bidrag at betale.

 

Såfremt I fastholder jeres krav uden at kunne fremvise behørig dokumentation, skal jeg informere om at min behandling af denne sag vil udløse en faktura på ikke mindre end 3.500 DKK i opstartsgebyr og 1.500 DKK pr påbegyndt time. Alle beløb er ex moms.”

 

Barsel.dk har den 24. juni 2022 sendt klager en ny rykker for betaling af barselsbidrag som selvstændig for 2021. Af rykkeren fremgår, at der pålægges 59,74 kr. i renter, fordi klager har overskredet forfaldsdatoen i opkrævningen, som klager tidligere har fået.

 

Barsel.dk har i brev af 29. juni 2022 fastholdt, at klager er bidragspligtig. Barsel.dk anfører bl.a. følgende:

 

”…

Barsel.dk udgør en solidarisk sikringsordning, der finansieres gennem obligatoriske, lovpligtige bidrag. Kriterierne for at være bidragspligtig, er fastsat i Lov om ændring af barselsudligningsloven § 4 a.

 

Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2021. Du kan læse mere omkring lovgivningen her https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2198

Derudover har jeg vedlagt og oversteget §4a, som henviser til selvstændige erhvervsdrivende.

 

På baggrund af ovenstående er du bidragspligtig ud fra de oplysninger vi har modtaget fra Skattestyrelsen. I følge de oplysninger fra Skattestyrelsen havde du i 2020 et overskud af selvstændig virksomhed, der var højere end barselsdagpengesatsen, på daværende tidspunkt (231.920 DKK).

 

Du er derfor pligtig i følge loven til at betale Barselsbidraget inkl. renter til

betalingstidspunktet.

 

Vi imødeser din indbetaling.”

 

Den 5. juli 2022 har klager skrevet til Barsel.dk med beskeden ”Sagsbehandling” og vedlagt svar af 15. juni 2022 og en faktura udstedt til Barsel.dk på 8.125 kr., inkl. moms.

 

Barsel.dk har den 7. juli 2022 på ny skrevet til klager. Af brevet fremgår følgende:

 

”Tak for din henvendelse til Barsel.dk d. 05.07.2022

Loven du henviser til vedrører arbejdsgivere. Du har indberettet til Skattestyrelsen, at du har et resultat som selvstændig, og vi anser dig derfor ikke som værende arbejdsgiver i denne sammenhæng.

 

Du opfylder kriteriet vedrørende bidragspligt som selvstændig, da du på årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår (2020) har et samlet resultat før renter, og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger kr. 231.920,00.

 

Barsel.dk udgør en solidarisk sikringsordning, der finansieres gennem obligatoriske, lovpligtige bidrag. Kriterierne for at være bidragspligtig, er fastsat i Lov om ændring af barselsudligningsloven § 4 a.

 

Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2021. Du kan læse mere omkring lovgivningen her https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2198

 

Barsel.dk har sendt dig en opkrævning tilbage i september 2021 og derved fastholdes bidraget inkl. renter.

 

Har dette givet anledning til spørgsmål er du velkommen til at kontakte os igen”

 

Den 9. juli 2022 har klager skrevet til Barsel.dk og vedlagt en ny faktura udstedt den 8. juli 2022 til Barsel.dk på beløb 13.750 kr. Af det vedlagte brev, som er dateret den 8. juli 2022, fremgår følgende:

 

” Vedrørende brev af 28. juni 2022 modtaget 7. juli 2022.

Den fremsendte dokumentation for jeres krav er ikke fyldestgørende, da fremsendte kopi af "Lov om ændring af barselsudligningsloven" hverken har monarkens signatur eller segl, og ej heller ministerens signatur. Endvidere mangles der en signeret kopi af den oprindelige bekendtgørelse "LBK nr 281 af 26/03/2019", også kaldet barselsudligningsloven (se https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/281).

Derudover mangles der dokumentation for at virksomheden barsel.dk med CVR nummer XXX er en offentlig myndighed.

Og som påpeget i første brev fremgår det af LBK nr 281 at barselsudligningsloven har til formål at kompensere arbejdsgivere pr ansat lønmodtager, som afholder barsel.

En enkeltmandsvirksomhed har ingen ansatte lønmodtagere.

Den første faktura er nu erstattet af en opdateret faktura.”

 

Barsel.dk har den 15. juli 2022 telefonisk forsøgt at få klager i tale. Der fremgår følgende af Barsel.dk’s telefonnotat:

 

”Besvarelse på brev

XXX ringer d. 15.07.2022 til XXX Jeg har lagt besked, og beder ham returnere mit kald. Jeg ønsker at besvare den mail han har sendt, da jeg ikke ser et formål i, at kommunikere videre på skrift.”

 

Af notat af 17. august 2022 udarbejdet af Barsel.dk fremgår følgende:

 

” Afgørelse med ny klagefrist.

Afsendt ny afgørelse med klagefrist den 17.08.2022, jf. aftale med jurist.

Vi har tidligere fastholdt, at han er bidragspligtig, men har ikke givet ham klagevejledning, det bør vi give når vi træffer en konkret afgørelse og ikke bare vejleder (fx afslutter med "du har en indkomst der overstiger .... "). Derfor skal vi ikke sende ham i ankenævnet uden at han selv har bedt om det eller er informeret om at det er sådan klager behandles.”

 

Barsel.dk’s afgørelse i anledning af klagen

Barsel.dk har i afgørelse af 17. august 2022 fastholdt sin afgørelse af 27. september 2021. Barsel.dk anfører i afgørelsen bl.a. følgende:

 

”Barsel.dk – Bidragspligt som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi du på ny har henvendt dig til Barsel.dk den 8. juli 2022.

I den forbindelse kan vi oplyse, at Ratsinformation.dk er statens juridiske online informationssystem. Ratsinformation.dk sikrer, at der findes et sted, hvor borgere, virksomheder, offentlige myndigheder mv. kan få adgang til gældende lovgivning i Danmark.

 

Her finder du Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked med senere ændringer: www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/281, og særligt ændringen, der omfatter selvstændigt erhvervsdrivende af bl.a. bidragspligten: www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2198.

 

Barsel.dk har på ny behandlet din sag og vi fastholder, at du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende.

 

Barsel.dk kan ikke betale den af dig udarbejdede faktura.

 

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Barsel.dk er oprettet som en solidarisk ordning, og det er vedtaget ved lov, at selvstændigt erhvervsdrivende skal indbetale til ordningen.

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked.

Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle. Du skal dog ikke betale bidrag selvstændigt erhvervsdrivende, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

Vi har fra skattestyrelsen fået oplyst følgende om din indkomst:

 

En selvstændig, der er ophørt med den selvstændige virksomhed inden 1. oktober i bidragsåret, vil være fritaget for bidragspligt fra og med dette år. Det forudsætter, at virksomhedens registrering bekræfter ophør ved at et evt. CVR-nummer tilhørende den selvstændige virksomhed er lukket i Det Centrale Virksomhedsregister med en ophørsdato inden 1. oktober i bidragsåret.

 

Du har et aktivt CVR-nummer: xxxxxxxx

 

Da du opfylder lovens kriterier for at blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende Barselsudligningslovens forstand er du dermed bidragspligtig for 2021. Barsel.dk kan kun udbetale beløb, der er hjemlet i loven. Hverken Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked eller den tilhørende bekendtgørelse indeholder en hjemmel til at Barsel.dk kan betale faktura udstedt af en selvstændigt erhvervsdrivende for den selvstændiges arbejde med henvendelser til Barsel.dk og krav benævnt "Opstartsgebyr" og "Behandling af udokumenteret krav".

 

Barsel.dk kan derfor ikke betale din faktura.

 

Klagevejledning

Hvis du er uenig i vores afgørelse, kan du senest 4 uger efter brevets dato, klage til Barsel.dk. Det gør du ved at sende din klage digitalt på www.virk.dk/barseldk-kontakt

 

Du kan også sende din klage til Barsel.dk, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, gerne med titlen "Klage over afgørelse".

 

Kan Barsel.dk herefter ikke give dig fuldt medhold, sender vi din klage, begrundelsen for afgørelsen og vores genvurdering videre til behandling i Ankenævnet for ATP m.m.

 

Lovgrundlag

Genvurdering er foretaget på baggrund af § 4a, stk. 1, nr. 1 og 2, i Lov nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked, som ændret ved lov nr. 2198 af 29. december 2020.

…”

 

Afgørelsen er ikke kommet frem til klager, men er i stedet sendt retur med posten til Barsel.dk den 13. september 2022.

 

Den 15. november 2022 og den 30. november 2022 har Barsel.dk igen rykket klager for betaling af bidrag til Barsel.dk som selvstændig. Det fremgår af den seneste rykker, at renterne nu udgør 100,03 kr.

 

Rykkerne af henholdsvis 15. og 30. november 2022 er den 15. december 2022 kommet retur med posten til Barsel.dk.

 

Den 14. november 2023 har Barsel.dk sendt klager en ny rykker. Denne gang er brevet sendt til en c/o-adresse. Renterne udgør nu 219,76 kr.

 

Klagers henvendelse til Barsel.dk af 20. november 2023

Klager har den 20. november 2023 klaget til afdelingschef XXX i Barsel.dk. Brevet, som er sendt med rekommanderet post, er modtaget hos Barsel.dk den 22. november 2023. Af henvendelse fremgår bl.a. følgende:

 

“Notice of Debt Validation and Opportunity to Withdraw

Den 20. november 2023 modtog jeg et brev fra en virksomhed kaldet Barsel.dk med CVR­ nummer xxxxxxxx. Brevet er dateret 14. november 2023, og er ikke signeret.

 

Tilsyneladende skulle min person XXX have en gæld til Barsel.dk på DKK

1.444,76.

Da jeg formoder at du er Afdelingschef for Barsel.dk Ovf. vedlagte bilag - exhibit 1 + 2), giver jeg dig nu muligheden for, enten at frafalde kravet fra Barsel.dk eller at dokumentere/fremlægge følgende:

 

  1. Dokumentation for at Barsel.dk har autoritet til at opkræve penge fra min person.
  2. En gyldig kontrakt mellem min person og Barsel.dk med alle parters håndskrevne underskrift.

 

Dokumentationen skal være undertegnede i hænde via rekommanderet brev senest 30 dage fra modtagelse af denne notits sammen med din (Notarius Publicus) notariserede og underskrevne affidavit på, at du i din private kapacitet påtager dig ansvaret for at fremsendte dokumentation er fuldstændig og korrekt, ellers erkender du og Barsel.dk at kravet er ugyldigt.

 

Hvis du eller Barsel.dk fortsætter korrespondancen - eller på anden vis tager handling - angående dette anliggende uden først at have dokumenteret/verificeret ovenstående på fyldestgørende vis, accepterer du et erstatningskrav for svie og smerte på mindst DKK 25.000, og at blive faktureret efter vedlagte takster for forskellige brud på privatlivets fred.

 

Dertil kommer kompensation for min tid, timesatsen er DKK 2.500 pr. påbegyndt time. Endelig, hvis du lader en anden person svare på dine vegne eller på anden vis repræsentere dig, så accepterer vedkommende i sin private kapacitet et Joinders Fee på mindst DKK 40.000.

 

By: XXX. Autoriseret repræsentant for XXX”

 

Henvendelsen er vedlagt rykkerskrivelsen af 14. november 2023, et uddrag fra afdelingschef XXXs LinkedIn-profil og en takstoversigt udarbejdet af klager selv indeholdende takster for forskellige overtrædelser.

Den 30. november 2023 har Barsel.dk besvaret klagers henvendelse. Der fremgår bl.a. følgende af svaret:

 

Din henvendelse til Barsel.dk

 

Barsel.dk har modtaget din henvendelse af 20. november 2023, stilet til afdelingschef XXX, og jeg er blevet bedt om at besvare din henvendelse.

 

Indledningsvist kan jeg oplyse, at Barsel.dk er en solidarisk sikringsordning, der finansieres ved lovpligtige bidrag fra bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende. Reglerne for administrationen Barsel.dk er fastsat i Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, herunder kriterierne for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende i lovens§ 4 a, der blev indsat ved en ændring af loven, som trådte i kraft 1. januar 2021. Disse regler om selvstændigt erhvervsdrivendes pligt til at betale bidrag blev vedtaget i Folketinget den 17. december 2020, og er offentliggjort i Retsinformation som Lov nr. 2198 af 29. december 2020. Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v.

Du finder lovændringen med regler om selvstændiges bidragspligt her: https://www.retsinformation .dk/eli/lta/2020/2198

 

Af § 11, stk. 1, i bekendtgørelsen om barselsudligning på det private arbejdsmarked, fremgår det, at Barsel.dk skal sende opkrævning af bidrag efter lovens § 4 a, stk. 1, til den selvstændigt erhvervsdrivende. Opkrævning, rykkerskrivelser mv. sendes derfor til dig som selvstændigt erhvervsdrivende og til din personlige adresse, da du har valgt at være fritaget for at modtage post fra offentlige afsendere via Digital Post.

 

Du finder bekendtgørelsen her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/813

 

Du modtog den 27. september 2021 opkrævning af bidrag for selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk for 2021. Du har ikke opfyldt barselsudligningslovens kriterier for at være pligtig til at betale bidrag i 2022 og 2023. Du har derfor kun modtaget opkrævning for 2021.

 

Du rettede første gang henvendelse til Barsel.dk om denne opkrævning den 21. juni 2022, og du har siden da flere gange skrevet til Barsel.dk, og vi har besvaret dine henvendelser. Vi har senest den 17. august 2022 besvaret en henvendelse, hvor vi udførligt har redegjort for reglerne om bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende, og hvilke oplysninger vi har lagt vægt på i vurderingen af, at du opfylder betingelserne for at være bidragspligtig i 2021.

 

Vi har ikke modtaget oplysninger om, at du har ændret i dine skatteoplysninger for 2021, og vi kan i CVR-registret se, at du fortsat er aktiv med enkeltmandsvirksomheden:

 

XXX, CVR-nummer xxxxxxxx, med startdato 11. marts 2011.

 

Din henvendelse giver derfor ikke grundlag for at tage afgørelsen om betaling af bidrag op til fornyet behandling.

 

I vores brev af 17. august 2022 gav vi dig en ny frist til, at du kunne få din sag om bidragspligt i 2021 behandlet af Ankenævnet for ATP mm. Brevet blev sendt som fysisk post, da du som nævnt er fritaget fra Digital Post. Brevet kom retur den 13. september 2023 uden af vi kan se, hvorfor det ikke har kunnet afleveres til dig. Vi kan dog se, at du har ændret adresse fra XXX XXX til din nuværende adresse, men denne ændring er først opdateret i persondataregistret den 30. maj 2023.

 

Du bemærker, at den seneste rykkerskrivelse fra Barsel.dk ikke er signeret. I den forbindelse kan vi oplyse, at det er som udgangspunkt ifølge § 32 b, stk. 1, i forvaltningsloven et krav, at afgørelser fra en myndighed er underskrevet eller i øvrigt sikrer en entydig identifikation af den, der er afsender af dokumentet. Det gælder dog ikke, når afgørelsen er truffet ved automatiseret behandling, jf. forvaltningslovens§ 32 b, stk. 3. Barsel.dk's opkrævninger er netop foretaget ved automatiseret sagsbehandling, og der er derfor ikke et krav til, at disse afgørelser skal være underskrevet, ligesom der ikke er et krav til at rykkerskrivelser skal underskrives.

 

Ønsker du, at Ankenævnet for ATP mm. vurderer din sag?

Jeg er i tvivl, om vi skal opfatte din henvendelse som en klage over opkrævningen af bidrag i 2021, som du ønsker Ankenævnet for ATP mm. skal behandle. Hvis du mener det, så er du velkommen til at kontakte os med denne oplysning, så vi kan genbehandle din sag og træffe afgørelse herom.

 

Du kan også oplyse om særlige forhold, som du mener kan have været medvirkende til, at du ikke kontaktede Barsel.dk indenfor klagefristen i opkrævningen af 27. september 2021.”

 

Den 11. januar 2024 sendte klager ved rekommanderet post en klage stilet til afdelingschef XXX til Barsel.dk. Det fremgår bl.a. af klagen:

 

Notice of Fault and Opportunity to Cure

 

Det er nu mere end 30 dage siden at du modtog Notice of Debt Validation and Opportunity to Withdraw (reference nummer: lhbdk-01), jævnfør bilag RQ022706841DK.pdf.

 

Du har desuden ladet en anden person, ved navn XXX, forsøge at svare på dine vegne, jævnfør modtaget brev af 2023-11-30. Brevet dokumenterer dog ingen af punkterne 1-2 i notice med reference nummer lhbdk-01 på fyldestgørende vis.

 

Derudover har jeg modtaget endnu en opkrævning per brev dateret 2023-12-04, hvorfor jeg formoder at du og Barsel.dk ikke har frafaldet jeres oprindelige krav.

 

I så fald har du accepteret at betale et erstatningskrav for svie og smerte på mindst DKK 25.000, jvf notice lhbdk-01, og opkrævningen af 2023-12-04 udløser et gebyr på DKK 2.500, jævnfør punkt 3 i gebyr skemaet. Dertil kommer kompensation for min tid. Se vedlagte faktura.

 

Jeg giver dog dig og Barsel.dk endnu en mulighed for at frafalde jeres krav. Hvis jeg har modtaget en skriftlig erklæring med din underskrift om at kravet er frafaldet senest 14 dage efter modtagelse af denne notice (lhbdk-02), vil jeg se bort fra vedlagte faktura (lhbdk-inv- 01).

 

By: XXX. Autoriseret agent for XXX”

 

Henvendelsen er vedlagt Barsel.dk’s svar af 30. november 2023, rykker for betaling af 4. december 2023, en takstoversigt samt en faktura dateret 11. januar 2024, hvor klager opkræver 37.506 kr. af XXX, Barsel.dk, for svie og smerte, gebyr, jf. pkt. 3, samt 4 x administration.

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i genvurdering af 30. januar 2024 fastholdt sin afgørelse af 27. september 2021 om bidragspligt. Barsel.dk anfører i afgørelsen bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Barsel.dk har modtaget dine breve af 11. januar 2024. Vi har vurderet, at dine henvendelser skal behandles som en klage over bidragspligt til Barsel.dk i 2021 som selvstændig erhvervsdrivende.

 

Dine tidligere henvendelser til Barsel er modtaget efter udløbet af klagefristerne i hhv. opkrævning af bidrag af 27. september 2021 og vores fastholdelse af bidragspligt i brev af 17. august 2022.

 

Vi kan dog se, at vores brev af 17. august 2022 og efterfølgende rykkerskrivelser, der blev udsendt i efteråret 2022, kom retur. Du har efterfølgende registreret en ny adresse i CPR fra 30.  maj 2023. Du retter fornyet henvendelse ved brev af 20. november 2023, efter at du har modtaget en yderligere rykkerskrivelse dateret 14. november 2023. Vi har derfor vurderet, at der undtagelsesvist kan dispenseres for klagefristen, fordi vores brev af 17. august 2022 og efterfølgende rykkerskrivelser ikke kom frem til dig, men du rettede henvendelse til Barsel.dk kort efter modtagelsen af den første rykkerskrivelse i 2023, og efter registreringen af din nuværende adresse.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

  • Du skal betale bidrag som selvstændig erhvervsdrivende i 2021 til Barsel.dk.
  • Du skal betale renter af forsinket indbetalt bidrag til Barsel.dk
  • dk kan ikke imødekomme dit ønske om betaling af diverse krav, der fremgår af dine fremsendte fakturaer.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.,

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

 

Begrundelse – derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk i 2021. Da du opfylder nedenstående kriterier, anses du som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i § 4a i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Det fremgår heraf, at udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed, overstiger den maksimale dagpengesats. Resultatet er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår før opkrævningsåret, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen af bidragspligt i 2021 skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

 

Selvstændige, der i samme indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger resultatet, skal dog ikke betale bidrag.

 

Dit resultat i 2020 er af skattestyrelsen oplyst at være 683.915 kr., og det var dermed højere end den maksimale barselsdagpengesats på 231.920 kr. Som det også fremgår af opkrævningen dateret 27. september 2021, er der på din årsopgørelse for 2020 ingen lønindkomst.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de beløb, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Du opfylder derfor de økonomiske betingelser for at skulle betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

 

En selvstændig, der er ophørt med den selvstændige virksomhed inden 1. oktober i 2021, vil være fritaget for bidragspligt i 2021. Det forudsætter dog, at alle aktiviteter, hvorfra indkomst indberettes til Skattestyrelsen som selvstændig indkomst, er lukket og registreret ophørt i CVR-registret med en ophørsdato inden 1. oktober i opkrævningsåret, eller såfremt virksomheden drives uden et CVR-nummer, at det er dokumenteret, at grundlaget for virksomheden og indkomsten er borte, fx at en udlejningsejendom er solgt inden 1. oktober 2021.

 

Vi kan i CVR-registret se, at du fortsat er aktiv med enkeltmandsvirksomheden:

 

XXX, CVR-nummer xxxxxxxx, med startdato 11. marts 2011.

 

Vi kan derfor ikke fritage dig for bidragspligt pga. ophør som selvstændig erhvervsdrivende. Du oplyste i din første henvendelse til Barsel.dk af 8. juli 2022, at du ikke har ansatte i din enkeltmandsvirksomhed, og at du derfor ikke mente at skulle betale bidrag til Barsel.dk.

 

Som det fremgår at ovenstående redegørelse for regler om bidragspligt for selvstændigt erhvervsdrivende, er dette bidrag imidlertid ikke afhængig af, om virksomheden har medarbejdere, men af den selvstændigt erhvervsdrivendes resultat som selvstændig på årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår før opkrævningsåret, af størrelsen af personlig lønindkomst i dette år, og af om der er en fortsat aktiv selvstændig virksomhed. Det har derfor ingen betydning, om du har ansatte eller ej, da bidraget skal betales for dig personligt.

 

Barsel.dk må kun lægge vægt på de forhold, der ifølge loven er relevante for bidragspligt. Barsel.dk må fx ikke lægge vægt på din alder, køn eller antal børn. Du er derfor forpligtet til at betale bidrag, selvom du ikke vil komme til at afholde barselsorlov og dermed få mulighed for at modtage kompensation fra Barsel.dk.

 

Da du opfylder kriterierne for bidragspligt, må vi derfor fastholde, at du skal betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende i 2021.

 

Renter

Vi har opkrævet renter for forsinket indbetaling af bidrag, der indtil videre er beregnet til datoen for seneste rykkerskrivelse af 4. december 2023. En klage har ikke opsættende virkning, og der vil derfor fortsat påløbe renter fra forfaldsdatoen til vi modtager din indbetaling af bidraget.

 

Det fremgår af § 10, stk. 4 i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, at sker indbetaling af bidrag ikke rettidigt, skal den selvstændig erhvervsdrivende betale renter fra forfaldsdatoen med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.

 

Da du ikke har indbetalt bidraget for 2021 rettidigt, skal du derfor betale renter, som indtil videre i vores seneste rykkerskrivelse dateret 4. december 2023 var beregnet til 227,31 kr. Der påløber renter indtil det tidspunkt, hvor Barsel.dk modtager indbetaling af bidraget.

 

Foretager du indbetaling af bidrag og renter, og får du efterfølgende medhold i din klage, vil vi både returnere indbetalte bidrag og renter til dig, og vi vil derudover beregne renter til udbetaling af det indbetalte beløb, for den periode beløbet har været indbetalt til Barsel.dk.

 

Dine fakturaer til Barsel.dk mv.

Barsel.dk er etableret ved lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked til at udbetale lønrefusion til arbejdsgivere og kompensation til selvstændigt erhvervsdrivende ved afholdelse af barselsorlov. Såvel udbetalinger som ordningens administrationsomkostninger finansieres ved bidrag fra arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Barsel.dk kan kun foretage udbetaling af beløb, der har hjemmel i lov eller i almindelige retsgrundsætninger.

 

Hverken lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked eller den tilhørende bekendtgørelse indeholder en hjemmel til, at Barsel.dk kan udbetale beløb til dækning af den type krav, du har fremsendt fakturaer på.

 

En retsgrundsætning er fx retlige principper, der er udviklet via retspraksis. Der findes efter Barsel.dk’s viden heller ikke retspraksis eller udviklede retsgrundsætninger, der kan berettige en selvstændig erhvervsdrivende, der opkræves bidrag efter lov om barselsudligning, til at få betaling for sådanne typer af krav.

 

Vi kan derfor ikke imødekomme dit krav om betaling iht. dine fakturaer.

 

Oversendelse af klagen til Ankenævnet for ATP mm.

Da Barsel.dk ikke har mulighed for at imødekomme din klage over bidragspligt som selvstændigt erhvervsdrivende, sender Barsel.dk din klage og sagens akter til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Lovgrundlag

Genvurdering er foretaget på baggrund af

 

  • 4a, stk. 1, nr. 1 og 2, samt § 10, stk. 4 i Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked
  • 5 i Lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling

 

Du kan finde lovene på www.retsinformation.dk”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Ved lov nr. 2586 af 28. december 2021 om ændring af barselsudligningsloven blev bidraget efter lovens § 4 a forhøjet til 1.350 kr. med virkning fra 1. januar 2022.

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at der tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til ordningen, og de, der vil kunne drage fordel af den, men det er i bemærkningerne samtidig pointeret, at der – som bidragspligten i § 4 a er fastlagt – i den bidragspligtige kreds ”givet vil være personer, der aldrig vil kunne opnå kompensation fra ordningen, f.eks. en nystartet kvindelig iværksætter over 60 år”, jf. herved bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5.

 

Idet det er uden betydning, at klager ikke har ansatte, og idet klager ikke har bestridt det i opkrævningen angivne resultatet som selvstændig på 683.915,00 kr. og personlig lønindkomst på 0,00 kr. i 2020, og idet klager fortsat har selvstændig erhvervsvirksomhed, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningsloven § 4 a.

 

Med disse bemærkninger stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse af de grunde, som Barsel.dk har anført, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021, samt påløbne renter.

Ankenævnet har ikke taget stilling til det krav om betaling, som klager har rejst over for Barsel.dk, da spørgsmål herom ikke kan indbringes for Ankenævnet, jf. barselsudligningslovens § 6, stk. 3, men henhører under domstolene.