Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2024-10 / 26-03-2024

2024-10 - Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med arbejdsløshedsdagpenge, uanset hvornår ydelsen er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos automatiske afgørelse af 10. januar 2024, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 22. januar 2024, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2022 til 31. december 2023.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Feriepengeinfo skrev i november 2023 til klager for at informere om, at klager havde optjent feriepenge hos en tidligere arbejdsgiver. Følgende fremgår bl.a. af brevet fra Ferieinfo:

 

                      ”..

Du har optjent feriepenge

Vi skriver til dig, fordi du har optjent feriepenge hos din tidligere arbejdsgiver. Dem kan du bestille, når du holder ferie.

Få udbetalt dine feriepenge uden at holde ferie

Efter den 31. december kan du søge om at få udbetalt dine feriepenge uden at holde ferie. Du kan kun få udbetalt feriepenge for en ferieperiode, der er slut.

 

Hvis du har modtaget offentlige ydelser, kan det betyde, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.”

 

Klager ansøgte herefter om udbetaling af overskydende ferie svarende til 12.53 feriedage for ferieafholdelsesperioden 1. september 2022 til 31. december 2023. Det fremgår, at klager havde modtaget arbejdsløshedsdagpenge i samme periode.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 10. januar 2024 en automatisk afgørelse om, at klager ikke kunne få udbetalt feriepengene, da klager ikke opfylder betingelserne. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

Afgørelse

Du kan ikke få udbetalt feriepengene, da du ikke opfylder betingelserne.

 

Derfor kan du ikke få udbetalt feriepengene

 

Når du søger om at få udbetalt ferie fra et ophørt ansættelsesforhold og har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden, bliver antallet af dage med offentlige ydelser trukket fra det antal feriedage, du har bestilt.

Du har i din ansøgning oplyst, at du har modtaget Arbejdsløshedsdagpenge i 30.00 dage i perioden 1. september 2022 til 31. december 2023. Du har søgt om at få udbetalt 12.53 feriedage.

Da antallet af dage, du har fået offentlige ydelser er højere, end antallet af feriedage du bestiller, kan du ikke få udbetalt feriepengene for 12.53 feriedage.

 

Dine oplysnigner

Her kan du se de oplysninger, du har givet i forbindelse med din ansøgning.

 

Ferie fra et ophørt ansættelsesforhold

Du har bekræftet, at den ferie, du har bestilt, stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2023.

 

Offentlige ydelser

Du har oplyst, at du har modtaget Arbejdsløshedsdagpenge i løbet af ferieafholdelsesperioden fra 1. september 2022 til 31. december 2023.

 

Dage med ydelser

Du har oplyst, at du har modtaget Arbejdsløshedsdagpenge i 30.00 dage.

 

Feriehindret

Du har oplyst, at du ikke har været feriehindret i ferieperioden fra 1. september 2022 til 31. december 2023.

 

Erklæring

Du har på tro og love erklæret, at de oplysninger, du har givet, er korrekte.

Feriepengeinfo videregiver oplysninger til a-kasser og kommuner, så de kan kontrollere, om du har modtaget offentlige forsørgelsesydelser og feriepenge samtidig, hvilket er i strid med loven.

 

Feriehindret?

Var du forhindret i at holde din ferie frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2023, kan du stadig have ret til at få udbetalt feriepenge for et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2023. Du skal derfor sende dokumentation til os på, at du har haft en feriehindring.

Dokumentation på en feriehindring kan fx være kopi af udbetalingsspecifikation ved sygedagpenge eller anden ydelse eller en skriftlig bekræftelse på feriehindringen fra din arbejdsgiver, a-kasse eller kommune.

Du kan indsende dokumentation for din feriehindring frem til den 30. september 2023. Når vi har modtaget din dokumentation, tager vi stilling til sagen på ny.

…”

 

Klager henvendte sig samme dag til FerieKonto og oplyste følgende:

 

”Jeg modtager brev fra feriekonto den 8 november 2023 hvor der står at jeg kan få udbetalt min restferie for 2023 i 2024, uden at afholde ferie. Jeg er meldt som arbejdsløs i november (ialt 30 dage) hvor jeg får udbetalt DKK 8483,- i offentlig ydelse - min restferie er 12,23 dage til et beløb af DKK22.487,33 som jeg nu får besked på jeg mister! jeg vil bede om diffen mellem mine optjente feriepenge og hvad jeg har fået i offentlig ydelse som er ialt feriepenge DKK22.487,33 - offentlig ydelse DKK8483 = DKK14.004,33”

 

Af telefonnotat af 10. januar fremgår følgende:

 

”XXX er meget uforstående overfor at hun ikke kan få sine feriepenge. (fratrådtjob i okt 23 - dagpenge nov23 - nyt job dec.23 )

Hun ønsker at få udbetalt diff. fra dagpenge til feriepenge.

hun har sendt klage.

Efter en lang men god snak om hvor ærgelig XXX situation self er så har jeg vejl i at vente svar på klage og evt. tage en snak med sin fagforening om situationen.”

 

Klagen

Klager indsendte herefter en klage, hvoraf følgende fremgår:
 

Jeg vil påstå at jeg har været ferieforhindet.

Jeg melder mig ledig pr 1. november 2023.

 

Den 8. november modtager jeg brev fra feriekonto med oversigt over antal dage jeg har tilgode. I brevet står der at jeg kan få udbetalt ferie for 2023 efter årsskiftet, uden at afholde ferie.

 

Den 8. november er jeg til nr 3 jobsamtale, og jeg skriver under på min nye kontrakt den 10. november med job startdato den 4. december. I ugen derefter er jeg i kontakt med A-kassen og min fagforening XXX flere gange pga jeg har fået nyt job og derfor skal finde ud af hvordan jeg kan undgå at skrive flere ansøgninger, men på intet tidspunkt får jeg vejledning om at jeg skal være opmærksom på, at jeg skal afholde min 2023 ferie, i stedet for at være meldt ledig. Jeg når at være meldt ledig i 30 dage.

 

Nu viser det sig at jeg ikke kan få udbetalt mine feriepenge som er 12,53 dage af en værdi af DKK 22.487,33 fordi jeg har fået udbetalt dagpenge af en værdi af i alt DKK 8483. Jeg burde jo være blevet vejledt til at afholde feriedagene i november, i stedet for at jeg var meldt ledig.  

 

Jeg har været medlem af A-kassen siden 1996, har kun benyttet mig af den ved lønkompensation under corona, og nu her i 30 dage i november da jeg var mellem jobs.

 

Jeg burde være berettiget til at modtage dagpenge ydelse for november 2023, samt at få udbetalt mine feriepenge som jeg har tilgode fra min gamle arbejdsgiver, og som de gav mig som en del af fratrædelsespakken.

 

Hvis I ikke kan se det retfærdige i ovenstående, så beder jeg om at jeg i det mindste kan få lov at få udbetalt differencen mellem mine 2023 feriedage (12,53 dage, værdi DKK 22.487,33) og de DKK 8483 jeg har fået udbetalt i dagpenge ydelse for november 2023, differencen er DKK 14.004,33.”

 

 

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 22. januar 2024 fastholdt sin afgørelse af 10. januar 2024. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering af afslag på udbetaling af overskydende ferie

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 11. januar 2024 over vores automatiske afgørelse af den 10. januar 2024 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Klagen

 

Du skriver i din klage, at du har været ferieforhindret.

 

Du oplyser i den forbindelse, at du melder dig ledig den 1. november 2023, og at du den 8. november modtager et brev fra FerieKonto med en oversigt over antal dage, du har til gode. Du oplyser, at der i brevet står, at du kan få udbetalt ferie for 2023 efter årsskiftet uden at holde ferien.

 

Du oplyser yderligere, at du den 8. november er til nr. 3 jobsamtale, og at du skriver under på din nye kontrakt den 10. november med jobstart den 4. december. I den forbindelse er du i ugen derefter i kontakt med din a-kasse og din fagforening XXX flere gange for at finde ud af, hvordan du kan undgå at skrive flere ansøgninger. Du oplyser, at du på intet tidspunkt får vejledning om, at du skal være opmærksom på, at du skal afholde din 2023 ferie i stedet for at være meldt ledig. Du oplyser, at du når at være ledig i 30 dage.

 

Du oplyser, at du burde være blevet vejledt til at holde feriedagene i november, i stedet for at du var meldt ledig.

 

Du oplyser yderligere, at du har været medlem af a-kassen siden 1996, og at du kun har benyttet dig af din a-kasse ved lønkompensation under corona og i 30 dage i november, da du var mellem jobs.

 

Du skriver, at du burde være berettiget til at modtage dagpenge for november 2023, samt at få udbetalt dine feriepenge, som du har til gode fra din tidligere arbejdsgiver som en del af din fratrædelsespakke.

 

Du skriver videre i klagen, at du i det mindste burde kunne få udbetalt differencen mellem dine feriepenge for 12,53 dage, og de dagpenge du har fået udbetalt for november 2023. Du oplyser, at differencen er kr. 14.004,33.

 

Begrundelse

 

Det er vores opfattelse, at du ikke er kommet med nye oplysninger i sagen, som bevirker, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

Du har modtaget dagpenge i 30 dage i ferieperioden, som går fra den 1. september 2022 – 31. december 2023. Du har efter det oplyste, ikke været forhindret i at holde ferien frem til ferieperiodens udløb den 31. december 2023.

 

FerieKonto skal i sager om udbetaling af overskydende ferie godkende udbetaling af ferie, hvis en lønmodtager har modtaget visse offentlige ydelser. FerieKonto skal uanset beløbets størrelse fratrække antallet af dage med dagpenge med antallet af dage med overskydende ferie, inden der eventuelt sker udbetaling af feriepenge.

Med andre ord har beløbets størrelse ikke betydning for vores afgørelse, men udelukkende antallet af dage med overskydende ferie og antallet af dage med dagpenge.

 

Vi er opmærksomme på, at du skriver, at du har modtaget et brev fra FerieKonto den 8. november 2023, hvor der står, at du kan få udbetalt ferie for 2023 efter årsskiftet uden at holde ferien. Vi gør opmærksom på, at der i brevet af den 8. november 2023 står, at du efter den 31. december kan søge om at få udbetalt dine feriepenge uden at holde ferie. Der står samtidig, at hvis du har modtaget offentlige ydelser, kan det betyde, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Vi er også opmærksomme på, at du skriver, at du burde være blevet vejledt til at holde ferien af din a-kasse eller fagforening XXX. Vi finder ikke, at den manglende vejledning fra din a-kasse eller fagforening XXX har betydning for vores afgørelse. Den manglende vejledning fra din a-kasse eller fagforening XXX kan således ikke føre til, at afgørelsen ændres.

 

I forhold til ferielovens bestemmelser kan vi vejlede dig om, at det er et grundlæggende princip i ferieloven, at en lønmodtagers modtagelse af feriepenge er betinget af, at den dertilhørende ferie afholdes. Feriepenge udbetales som forsørgelsesgrundlag for den periode, hvor lønmodtageren holder ferie og derved ikke har haft anden indtægt.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021er feriehindringer:

 

 • Egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • Barselsorlov og orlov til adoption,
 • Ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • Overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • Valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • Indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • Lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • Aftjening af værnepligt,
 • Tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • Udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • Manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • Pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • Orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • Tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • Tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • Udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse og genvurdering.

 

Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf.

 

Desuden har Ankenævnet lagt vægt på, at der på baggrund oplysningerne fra klager ikke er belæg for, at klager har været ramt af en feriehindring i ferieafholdelsesperioden indtil den 31. december 2021. Det bemærkes, at jobskifte i sig selv ikke kan anses som en feriehindring.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2022 til 31. december 2023.

 

Ankenævnet bemærker, at FerieKonto i henvendelsen til klager i november 2023 gjorde opmærksom på, at modtagelse af offentlige ydelser kunne være til hinder for udbetaling af feriepengene, og at det, som klager har anført om manglende vejledning, ikke kan føre til et andet resultat.