Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2024-1 / 20-03-2024

2024-1 - Ej krav på udbetaling af engangsbeløb fra ATP, da afdøde ikke har haft indbetalt 2 fulde årsbidrag siden 2002

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 20. december 2023, hvorefter XXX (herefter klager) ikke er berettiget til udbetaling af en ATP-ydelse efter afdøde XXX (herefter afdøde), der døde den 2. december 2023.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Anmodning om udbetaling fra ATP

Klager har den 15. december 2023 telefonisk anmodet om udbetaling af engangsløb efter afdøde, der døde den 2. december 2023. Klager har anmodet om udbetaling af et engangsbeløb som efterlevende samlever efter afdøde, jf. ATP-lovens § 14 b, stk. 1.

 

Den påklagede afgørelse

ATP traf den 20. december 2023 afgørelse om, at der ikke kan udbetales engangsbeløb efter afdøde. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

 

Vi kan ikke udbetale et engangsbeløb til dig

Vi skriver til dig, fordi du har været registreret som samlevende med XXX.

 

Vi kan ikke udbetale et engangsbeløb til dig efter din samlever, XXX, der døde den 2. december 2023.

 

For at have ret til et engangsbeløb fra ATP Livslang Pension skal afdøde efter 1. januar 2002 have indbetalt ATP-bidrag i mindst 2 år. Den samlede indbetaling skal svare til mindst 2 års fulde ATP-bidrag. Indbetalinger til Obligatorisk Pensionsordning tæller med som ATP-bidrag.

 

 

Hvis du vil klage

Hvis du mener, at vores afgørelse er forkert, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for ATP m.m., Holmens Kanal 20, 1060 København K. Fristen er 4 uger efter, at du har modtaget dette brev.”

 

Klagen

Klager har i klage af 22. december 2023 bl.a. anført følgende:

 

”Jeg klager hermed over afslaget idet XXX har været førtidspensionist siden 1. januar 2002 og derfor ikke har kunne indbetale mindst 2 års ATP-bidrag i perioden efter 2002. XXX har forud for tilkendelse af førtidspension haft mange år på arbejdsmarkedet, hvor han har indbetalt bidrag til ATP, det virker derfor mærkværdigt at jeg som samlever ikke er berettiget til engangsbeløb i forbindelse med hans død.”

 

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i udtalelse af 2. februar 2024 fastholdt sin afgørelse og anført følgende:

 

”…

 

ATP har modtaget Ankenævnets anmodning om en udtalelse af 3. januar 2024 til brug for nævnets behandling of klage fra XXX (herefter klager).

 

Klager har klaget over ATP's afslag på udbetaling af et engangsbeløb efter hendes afdøde samlever XXX (herefter afdøde), som døde den 2. december 2023.

 

Klager har oplyst, at afdøde var førtidspensionist siden 1. januar 2002, og at han før da var mange år på arbejdsmarkedet og har betalt bidrag til ATP. Klager finder det derfor mærkværdigt, at hun som efterlevende samlever ikke kan få udbetalt et engangsbeløb.

 

ATP's afgørelse:

ATP fastholder afgørelsen af 20. december 2023, hvor ATP har givet afslag på en samleversum jf. ATP-lovens § 14 b, stk. 1, idet afdøde ikke havde indbetalt 2 fulde årsbidrag siden 2002, som er en betingelse for udbetaling jf. ATP-lovens § 14 b, stk. 4.

 

I Bekendtgørelse nr. 1401 af 13. december 2019 om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død, er det i § 7, stk. 1 præciseret, at kravet om 2 års fulde bidrag, kan opfyldes med 1,94 årsbidrag. De bidrag, ATP har registreret for afdøde, giver 1,22 årsbidrag. Der er dermed ikke betalt tilstrækkelige bidrag for afdøde siden 2002 til, at ATP kan udbetale en samleversum til klager.

 

Reglerne og ATP's begrundelse for afgørelsen:

 

ATP-lovens § 16:

"For alle bidragsbetalende medlemmer beregnes årligt et beløb, der fradrages forlods i det enkelte medlems indbetalte pensionsbidrag for beregning of pension efter § 8 c. Det beregnede beløb er sammensat af:

1) et beløb, der dækker dødsfaldsydelsen efter § 14 b og § 14 e i det enkelte bidragsår, og

2) et beløb, der sikrer opretholdelse af dækningen efter § 14 b og § 14 e i de perioder, hvor der ikke betales tilstrækkelige bidrag til at dække det nævnte fradrag.

Stk. 2. For bidragsbetalende medlemmer, som er fyldt 70 år, fradrages ikke et beløb til

dækning af dødsfaldsydelsen efter § 14 b."

 

Nedenfor følger en uddybende forklaring på beregningen af den bidragsanciennitet afdøde havde optjent ret til. Bidrag til ATP kan indbetales som:

 

- "Almindelige" ATP-bidrag for lønmodtagerbeskæftigelse og af visse overførselsydelser.

- Bidrag til Obligatorisk Pensionsordning (OP).

- Hertil kommer bidrag til den Supplerende Arbejdsmarkedspension (SUPP), som ikke giver bidragsanciennitet ift. optjening af ret til ATP's engangsbeløb ved dødsfald.

 

Om 'Almindelige" bidrag af lønmodtagerbeskæftigelse og visse overførselsydelser

Der fradrages et beløb af medlemmets bidrag for køb af pensionsret i ATP, jf. ATP-lovens § 16.

 

Klager gør opmærksom på, at afdøde har været førtidspensionist siden 1. januar 2002. ATP kan oplyse, at ved tilkendelse af førtidspension før 1. januar 2003, var og er det

frivilligt, om førtidspensionisten vil betale bidrag til ATP. Afdøde havde således ikke

foretaget tilvalg om betaling af ATP-bidrag. Muligheden for betaling af ATP-bidrag af førtidspension fremgår af §§ 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1452 of 4. december 2023 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af førtidspension, seniorpension og tidlig pension.

 

Om bidrag til OP

Staten begyndte at betale OP-bidrag for modtagere af førtidspension i 2020. Bidraget startede med at være på 0,3 pct. af den ydelse, som borgeren modtog. Procentsatsen stiger med 0,3 pct. om året indtil bidragssatsen i 2030 udgør 3,3 pct. Der er blevet betalt OP-bidrag for afdøde af den førtidspension, han modtog. De indbetalte bidrag til OP bruges til at købe pensionsret i ATP Livslang Pension, ligesom en del af bidraget anvendes til betaling for dødsfaldsdækningen i ATP-ordningen jf. ATP-lovens § 17 s, stk. 6 og § 16. Bidrag til OP tæller således med i optjeningen of bidragsanciennitet for

at få ret til ATP's engangsbeløb ved dødsfald.

 

ATP-lovens § 17 s, stk. 6: "For bidrag efter stk. 1 optjenes ret til udbetaling af ydelser ved dødsfald efter §§ 14 b og 14 e. Bidrag indbetalt pa baggrund of indberetning i henhold til stk. 1 omregnes til årsbidrag, jf. § 15, stk. 1, og sammenlægges med antallet af eventuelle tidligere indbetalte årsbidrag, jf. § 15, indbetalt til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter reglerne i § 8 c. Det samlede udregnede årsbidrag anvendes til opfyldelse af kravet om indbetaling af to årsbidrag i § 14 b, stk. 4, og § 14 e, stk. 3. Kravet om medlemskab i 2 år, jf. § 14 b, stk. 4, og § 14 e, stk. 3, regnes fra det tidligste tidspunkt efter den 1. januar 2002, hvor der enten er indbetalt bidrag til ATP Livslang Pension eller til den obligatoriske pensionsordning".

 

I bekendtgørelsen om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død, fremgår det af:

 

"§ 4, stk. 1, at: "Engangsbeløb til det afdøde ATP-medlems ægtefælle eller samlever

udbetales efter reglerne i ATP-lovens §§ 14 b — d, og beregnes på grundlag af ATPbidrag vedrørende tiden fra 1. januar 2002. Engangsbeløbet udgør 75.000 kr. pr. 1. januar 2020, jf. ATP-lovens § 14 b, stk. 5".

 

"Stk. 3. Bidrag indbetalt til Obligatorisk Pensionsordning indgår i optjeningen af ret til at få et engangsbeløb udbetalt ved død, jf. ATP-lovens § 17 s, stk. 6."

 

  • 7, stk. 3, at: "Bidrag indbetalt til OP omregnes til årsbidrag, jf. ATP-lovens § 15, stk. 1. og er ikke begrænset til maksimalt at udgøre et enkelt årsbidrag, jf. reglen i stk. 2. Det omregnede beløb sammenlægges herefter med antallet of eventuelle indbetalte og omregnede ATP-bidrag. Det samlede udregnede årsbidrag anvendes til opfyldelse af kravet om indbetaling af to årsbidrag i § 14 b, stk. 4, og § 14 e, stk. 3."

 

Om bidrag til SUPP

Det er frivilligt for førtidspensionister, om de ønsker at betale bidrag til SUPP-ordningen, jf. § 1 i Bekendtgørelse nr. 1705 of 11. december 2023, om Den Supplerende

Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister og Seniorpensionister. Der er ikke indbetalt SUPP-bidrag for afdøde til ATP. Desuden fremgår det af ATP-lovens § 17 r,

stk. 2, at førtidspensionister ikke betaler for dødsfaldsdækningen i ATP-ordningen og at der ikke erhverves ret til dødsfaldsdækningen.

 

Beregningsforklaring på optjening af bidragsanciennitet

 

Bidragsancienniteten beregnes ud fra bruttobidraget — altså bidraget for arbejdsmarkedsbidrag, risikobidrag og bonusbidrag.

 

I nærværende sag giver bidragene til ATP i 2002, og bidragene til OP siden 2020 bidragsanciennitet i forhold til optjening af ret til en dødsfaldsydelse jf. ATP-lovens § 14 b (til den efterlevende samlever). Bidragsancienniteten beregnes med følgende formel:

Afdøde havde ingen bidrag til hverken ATP-ordningen eller OP i perioden 2003 – 2019 og i 2023. ATP skal bemærke, at afdøde nåede sin folkepensionsalder i august 2022, hvor bidragsbetalingen til OP derfor er stoppet.

 

De indbetalte beløb til ATP-ordningen og OP er omregnet til følgende bidragsanciennitet opgjort i årsbidrag:

 

 

Eksempel: Idet det fulde bidrag i 2020 er 3.408 kr., så findes bidragsancienniteten ved at tage ATP-bidraget for 2020 (0 kr.) lægge bidraget for OP til i samme år (612 kr.) og

derefter divideres resultatet med det fulde bidrag ved 612 / 3.408 = 0,18.

 

Afdøde har optjent en bidragsanciennitet på 1,219 år i perioden 2002-2022 og opfylder dermed ikke kravet i ATP-lovens § 14 b, stk. 4, om at have betalt bidrag, der svarer til 2 årsbidrag. Afdødes efterlevende samlever er derfor ikke berettiget til udbetaling af engangsbeløb efter ATP-lovens § 14 b.

 

Beregningerne ovenfor er foretaget og kontrolleret af aktuarer i ATP.

 

ATP skal beklage, at der i afslagsbrevet fra 20. december 2023 til klager ikke er oplyst en konkret størrelse på optjent bidragsanciennitet. Det plejer at være en del af afgørelsen.”

 

Høringssvar fra klager

Ankenævnet har den 14. februar 2024 anmodet klager om eventuelle bemærkninger til ATP’s udtalelse af 12. februar 2024. Ankenævnet har ikke modtaget bemærkninger fra klager.

 

Ankenævnets begrundelse
Sagen angår udbetaling af engangsbeløb til en efterladt samlever efter et medlem, som afgik ved døden den 2. december 2023.

 

Efter ATP-lovens § 14 b, stk. 1, kan efterlevende ægtefæller eller samlevere efter medlemmer af tillægspensionsordningen få udbetalt et engangsbeløb ved medlemmets død. Ydelse efter stk. 1 kan, jf. § 14 b, stk. 4, udbetales til en efterlevende efter et medlem, der har været medlem af tillægspensionsordningen i sammenlagt mindst 2 år, og som derudover har betalt bidrag svarende til 2 årsbidrag i henhold til § 15.

 

I bekendtgørelse nr. 1401 of 13. december 2019 om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død, er det i § 7, stk. 1, præciseret, at kravet om 2 års fulde bidrag, kan opfyldes med 1,94 årsbidrag.

 

Det fremgår, at de bidrag, som ATP har registreret for afdøde, giver 1,22 årsbidrag. Dermed opfylder klager ikke betingelserne for at få udbetalt en engangssum efter afdøde.

 

Det forhold, at afdøde har været førtidspensionist siden 2002 og forud herfor har indbetalt ATP-bidrag, kan ikke føre til et andet resultat.

 

Ankenævnet stadfæster herefter ATP's afgørelse.