Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-9 og 2023-125 / 13-03-2024

2023-9 og 2023-125 - Bidragspligt til Barsel.dk i 2022 og 2023 påhviler udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis betingelserne om resultat af selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst i 2021 og 2022 er opfyldt

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 19. september 2022, som Barsel.dk har fastholdt senest ved genvurdering af 24. januar 2023, samt Barsel.dk’s afgørelse af 18. september 2023, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 5. december 2023, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2022 og 2023.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Sagsfremstilling vedr. bidrag i 2022

Barsel.dk’s afgørelse af 19. september 2022

Den 19. september 2022 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.350 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2022, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2021 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 644.003 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen over Barsel.dk’s afgørelse af 19. september 2022

Klager kontaktede telefonisk Barsel.dk den 22. september 2022. Af telefonnotat fremgår bl.a. følgende:

”... [sagsbehandler] taler med [klager], som oplyser, at han den 5. april 2022 blev fritaget for bidragspligt for 2021. Dermed er han af den overbevisning, at han ikke skal betale bidrag for 2022.

... oplyser, at han skal betale bidrag, da han opfylder kriterierne herfor, ...

 

[klager] er ikke enig og ønsker skriftlig afgørelse i den specifikke sag.

 

...”

 

Barsel.dk’s afgørelse af 10. oktober 2022

I brev af 10. oktober 2022 fastholdt Barsel.dk opkrævningen. Det hedder bl.a. i brevet:

 

”...

 

Vi skriver til dig, fordi du har rettet henvendelse til Barsel.dk den 22. september 2022, hvor du har bedt om at blive fritaget for at betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig for 2022.

 

Du har oplyst, at du den 5. april 2022 er blevet fritaget for at betale bidrag for 2021, og du mener, at samme forhold, som førte til bidragsfritagelse vedr. bidraget for 2021, må være gældende for 2022.

 

Barsel.dk har behandlet din henvendelse, og vi må ud fra de foreliggende oplysninger fastholde, at du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende for 2022.

 

Det skyldes, at du opfylder kriterierne for bidragspligt med hensyn til dit resultat på årsopgørelsen for 2021, og da du ikke har haft en lønindkomst, der er større end resultatet. Vi forstår dig sådan, at du ikke er uenig i disse oplysninger, som vi har modtaget fra Skattestyrelsen.

 

Vi kan derfor konstatere, at du har haft indkomst som selvstændig i 2021, som ikke kan stamme fra den enkeltmandsvirksomhed, der blev lukket i januar 2020.

 

En selvstændig, der er ophørt med selvstændig virksomhed i perioden 1. januar 2021 til 1. oktober 2022, vil være fritaget for bidragspligt i 2022. Det kræver dog, alle CVR-numre vedrørende selvstændig virksomhed er lukket i CVR-registret med en ophørsdato inden 1. oktober 2022.

 

Den 20. februar 2022 bliver du registreret som stifter og såvel reel som legal medejer af XXX, CVR-nummer XXXXXXXX. Dette selskab er fortsat aktivt. Som komplementar i et P/S hæfter man personligt for virksomheden, og er dermed selvstændigt erhvervsdrivende. Det er derimod ikke tilfældet, hvis man er kommanditist.

 

Vi kan ikke ud fra de offentligt tilgængelige oplysninger se, om du er komplementar eller kommanditist.

 

Hvis du med din ejerandel er komplementar i XXX, vil du skulle betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig i 2022, da du på opkrævningstidspunktet 1. oktober 2022 fortsat er aktiv med selvstændig virksomhed.

 

Hvis du er kommanditist, vil du ikke blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende og kan dermed fritages for at betale bidraget for 2022. Du skal så sendes os dokumentation for, at du alene er involveret i XXX som kommanditist, og at du dermed ikke hæfter personligt for selskabet. Så kan vi behandle din sag igen.

 

Bidragspligt for 2021

Du blev i april 2022 fritaget for at betale bidrag for 2021. Dette bidrag blev beregnet på grundlag af indkomst i 2020, og en selvstændig, der var ophørt i perioden 1. januar 2020 til 1. oktober 2021, var fritaget for at betale bidraget. Din fritagelse blev vurderet på baggrund af, at CVR-nummer XXXXXXXX, XXX, der var et enkeltmandsfirma med dig som ejer, var registreret ophørt den 20. januar 2020. Ved den maskinelle vurdering blev der ikke taget højde for, at du var medejer af XXX. Er du komplementar i selskabet, var det en fejl. Da vi tidligere har meddelt dig bidragsfritagelse for 2021, vil vi dog ikke på nuværende tidspunkt genoptage vurderingen og opkræve dette bidrag.

 

Fornyet klage af 11. oktober 2022

I fornyet klage af 11. oktober 2022 hedder det bl.a.:

 

"...

 

I skriver, at hvis jeg er komplementar ... i XXX, skal jeg betale bidrag til Barsel.dk.

 

Er jeg derimod kommanditist, anses jeg ikke som selvstændig erhvervsdrivende, og jeg kan fritages for at skulle betale bidrag til Barsel.dk.

 

Jeg kan oplyse, at jeg er kommanditist i XXX

 

Det er registreret for XXX, at Selskabet af 20.02.2020 er komplementar. ....”

 

Barsel.dk’s afgørelse af 22. november 2022

I brev af 22. november 2022 fastholdt Barsel.dk opkrævningen. Det hedder bl.a. i brevet:

 

”...

Vi skriver til dig, fordi du på ny har rettet henvendelse til Barsel.dk den 11. oktober 2022, hvor du har bedt om at blive fritaget for at betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig for 2022.

 

...

 

Barsel.dk har behandlet din henvendelse, og vi må fastholde, at du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende for 2022.

 

Det skyldes, at du opfylder kriterierne for bidragspligt med hensyn til dit resultat på årsopgørelsen for 2021, og da du ikke har haft en lønindkomst, der er større end resultatet. Vi har desuden ikke oplysninger om, at du er ophørt med at være selvstændig inden 1. oktober 2022.

 

Vi skal beklage, at vores tidligere besvarelse af din henvendelse indeholdt nogle misforståelser, som vi hermed vil rette op på med yderligere redegørelse for vores afgørelse.

 

...

 

Du var ifølge CVR-registret pr. 1. oktober 2021 legal og reel medejer samt kommanditist i et aktivt partnerselskab: XXX med CVR-nummer XXXXXXXX. Dette partnerselskab er registreret med en startdato 20. januar 2020 og er fortsat aktivt.

 

Du var indtil 20. januar 2020 registreret som ejer af et aktivt enkeltmandsfirma XXX med CVR-nr. XXXXXXXX.

 

Det resultat, du er registreret med som selvstændig på årsopgørelsen for 2021, kan derfor stamme fra XXX, der altså ikke er ophørt inden 1. oktober 2022. Det er i så fald uden betydning, om du er komplementar eller kommanditist. Dit resultat i 2021 kan også stamme fra aktiviteter uden CVR-nummer, og vi har ikke modtaget dokumentation for, at disse aktiviteter i så fald er ophørt. Resultatet i 2021 kan derimod ikke stamme fra det enkeltmandsfirma, der ophørte i januar 2020.

 

Vi vurderer derfor, at der ikke er dokumentation for, at du er ophørt med selvstændig virksomhed inden 1. oktober 2022. Du kan derfor ikke fritages for at betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig i 2022.

 

...”

 

Fornyet klage af 29. november 2022

I fornyet klage af 29. november 2022 hedder det bl.a.:

 

”...

 

Den 19. september i år modtog jeg brev fra jer om, at jeg skal betale til Barsel.dk. Det skulle jeg, fordi I betragtede mig som selvstændig.

 

Men på side 3 i jeres brev i afsnit 4 under overskriften "Derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk", skriver I også, at jeg IKKE skal betale, hvis alle mine virksomheder med personlig hæftelse er ophørt.

 

I jeres andet brev at 10. oktober i år skriver I, at er jeg komplementar (i XXX), hæfter jeg personligt for virksomheden og anses dermed for at være selvstændig erhvervsdrivende. Det er derimod ikke tilfældet, hvis jeg er kommanditist.

 

I skriver også, at jeg ikke anses som selvstændig erhvervsdrivende, hvis jeg er kommanditist (i XXX), og dermed skal jeg ikke betale bidrag til Barsel.dk. I har altså i to breve til mig skrevet, at jeg kun skal betale bidrag til barsel.dk, hvis jeg hæfter personligt for en/min virksomhed.

 

Jeg har INGEN virksomheder med personlig hæftelse.

 

I mit brev til jer af 11. oktober i år skriver og dokumenterer jeg så, at jeg er kommanditist i XXX og således ikke hæfter personligt. Og dermed, ifølge jeres to tidligere breve, skal jeg ikke betale til Barsel.dk.

 

Den 22. november i år skriver I så til mig igen. I skriver bl.a., at jeg har rettet henvendelse til jer den 11. oktober, hvor jeg har bedt om at blive fritaget for at betale bidrag til Barsel.dk.

 

I mit brev til jer af 11. oktober svarer og dokumenterer jeg blot på jeres brev af 10. oktober, hvor I selv skriver, at jeg ikke skal betale, hvis jer er kommanditist i XXX. Jeg retter ikke henvendelse om at blive fritaget - I har jo allerede skrevet til mig, at jeg ikke skal betale (hvis jeg kan dokumentere, at jeg er kommanditist).

 

Nu skriver I så til mig igen, at jeg skal betale, fordi jeg er selvstændig erhvervsdrivende. Men I har jo selv tidligere defineret en selvstændig erhvervsdrivende som en, der hæfter personligt for sin virksomhed. Det gør jeg ikke.

 

I skriver, at I vil rette "misforståelsen" og siger så, at jeg kan klage over jeres afgørelse.

 

Men var jeres brev af 10. oktober ikke også en afgørelse? Der var i hvert fald også en klagevejledning med.

 

Og jeg har ikke klaget over jeres afgørelse/brev at 10. oktober, så hvordan kan I nu uopfordret ændre en tidligere afgørelse? Det svarer jo til at en dommer ændrer en afsagt dom, der ikke er blevet anket ...

 

...”

 

Barsel.dk’s genvurdering af 24. januar 2023

Barsel.dk har i genvurdering af 24. januar 2023 fastholdt sin afgørelse af 19. september 2022. Barsel.dk anfører i afgørelsen bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

 

Vi skriver til dig i anledning af dine seneste henvendelser af 29. november og 1. december 2022 til Barsel.dk vedrørende opkrævning af bidrag som selvstændig for 2022.

 

Din første henvendelse modtog vi inden udløbet af klagefristen i vores første afgørelse om bidragspligt i 2022 - opkrævningen af 19. september 2022. Dine efterfølgende henvendelser er også kommet inden for klagefristen i de enkelte efterfølgende afgørelser. Vi behandler derfor din seneste henvendelse som en klage, der indbringes for Ankenævnet for ATP mv.

 

Du oplyser, at du er af den opfattelse, at du ikke skal være bidragspligtig til Barsel.dk som selvstændig, og du henviser til Barsel.dk's tidligere vejledning om, at der ikke er bidragspligt, hvis den selvstændige virksomhed er ophørt, eller den selvstændige ikke har aktiviteter i selvstændig virksomhed, hvor der hæftes personligt, fx som komplementar.

 

Vi har nu genvurderet din sag og din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Vi har truffet følgende afgørelse vedrørende bidragspligt:

 

- Vi fastholder, at du skal betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk for 2022.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, begrundelsen for vores afgørelser og tidligere korrespondance til Ankenævnet for ATP m.m., til videre behandling.

 

Din klage har ikke opsættende virkning, og du skal derfor fortsat betale opkrævningen, hvis du vil undgå yderligere renter. Hvis bidraget ikke var betalt senest på forfaldsdatoen 1. november 2021, beregner Barsel.dk renter af bidraget indtil betalingen modtages. Får du efter indbetaling medhold i din klage, vil vi returnere det indbetalte beløb til dig.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

...

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk, da du opfylder nedenstående kriterier, og dermed anses som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er som udgangspunkt forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår forud for bidragsåret og størrelsen heraf, som skal anvendes ved vurderingen af, om der er drevet selvstændig virksomhed, og om der er bidragspligt til Barsel.dk. Det betyder, at vurderingen af bidragspligt for 2022 skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2021.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra lejeindtægter ved udlejning af fast ejendom eller royalties. Barsel.dk. skal efter loven kun lægge vægt på, om der ud fra oplysning fra Skattestyrelsen om størrelsen af dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse for 2021, er grundlag for at beregne og opkræve bidrag. Det er ligeledes uden betydning for bidragspligten om den selvstændige har et CVR-nummer.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat fra selvstændig virksomhed.

 

Derudover er en selvstændig erhvervsdrivende, der inden 1. oktober i bidragsåret er ophørt med den selvstændige virksomhed - eller den aktivitet der har medført resultatet i årsopgørelsen - fritaget for bidragspligt for dette bidragsår. Det forudsætter, at et evt. CVR-nummer tilhørende den selvstændige virksomhed, som der hos Skattestyrelsen er registreret indkomst for, er registreret ophørt. Der skal i CVR-registret være registreret en ophørsdato efter 1. januar i indkomståret og inden 1. oktober i bidragsåret.

 

Såfremt virksomheden drives uden et CVR-nummer, kan Barsel.dk fritage den selvstændige for bidragspligt, hvis vi modtager dokumentation for, at grundlaget for virksomhed og indkomsten herfra er borte, fx at en udlejningsejendom er solgt i denne periode.

 

For at bidragspligten kan bortfalde pga. ophør, skal P/S i CVR-registret være registreret lukket senest 30. september 2022, eller den selvstændige skal være udtrådt som komplementar/kommanditist/ejer senest denne dato. Den selvstændige skal desuden sandsynliggøre, at der ikke har været indkomst fra andre aktiviteter som selvstændig, der er drevet uden CVR-nummer. Har der været indkomst fra aktiviteter, der er drevet uden CVR-nummer, skal det ligeledes dokumenteres, at disse aktiviteter er endeligt lukkede inden 1. oktober 2022.

 

Du var ifølge CVR-registret pr. 1. oktober 2022 legal og reel medejer samt kommanditist i et aktivt partnerselskab: XXX med CVR-nummer XXXXXXXX. Dette partnerselskab er registreret med en startdato 20. januar 2020 og er fortsat aktivt.

 

Du var indtil 20. januar 2020 registreret som ejer af et aktivt enkeltmandsfirma XXX med CVR-nr. XXXXXXXX.

 

Barsel.dk har ikke adgang til oplysninger om, hvorfra dit resultat stammer. Hvis du som kommanditist i XXX, CVR-nr. XXXXXXXX har indberettet resultat til rubrik 111 i årsopgørelsen for 2021 - selvstændig indkomst - indgår det dermed i grundlaget for vurdering af bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende i 2022. Det er i så fald uden betydning for Barsel.dk's afgørelse, om du er komplementar eller kommanditist.

 

Dit resultat i 2021 kan også stamme fra aktiviteter uden CVR-nummer. Hvis dit resultat ikke stammer fra XXX kan du indsende dokumentation for, at resultatet kommer fra andre aktiviteter som selvstændig, og at disse aktiviteter er ophørt inden 1. oktober 2022.

 

Resultatet i 2021 kan derimod ikke stamme fra det enkeltmandsfirma, der ophørte januar 2020.

 

Vi vurderer derfor, at der ikke er dokumentation for, at du er ophørt med selvstændig virksomhed inden 1. oktober 2022. Du kan derfor ikke fritages for at betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig i 2022 pga. ophør.

 

Vi skal beklage, at vores besvarelse af 10. oktober 2022 på din første henvendelse, hvor vi fastholdt bidragspligt ud fra de foreliggende oplysninger, gav vejledning om bidragspligt, der viste sig ikke at være korrekt, idet det efterfølgende er afklaret, at det for bidragspligten til Barsel.dk ikke i sig selv er afgørende, om Barsel.dk har oplysning om, at du driver virksomhed, hvor du hæfter personligt. Barsel.dk skal alene træffe afgørelse ud fra de indkomstoplysninger, der modtages fra Skattestyrelsen, og oplysninger i bl.a. CVR-registret om ophør af selvstændig virksomhed. I vores afgørelse af 22. november 2022 begrundede vi vores afgørelse om bidragspligt ud fra de gældende regler.

 

Hvis du mener, at din indkomst er medtaget forkert i din årsopgørelse for 2021, idet du ikke har været selvstændig, så skal du rette henvendelse til Skattestyrelsen og få rettet evt. fejl. Du kan herefter rette fornyet henvendelse til Barsel.dk, og vi kan trække nye data fra din årsopgørelse for 2021 og evt. 2020, til brug for genberegning af bidrag til Barsel.dk.

 

Vi må derfor fastholde, at der ikke er grundlag for at fritage dig for bidragspligt pga., at den selvstændige virksomhed er ophørt inden 1. oktober 2022, hvorfor du er forpligtet til at betale bidrag til Barsel.dk for 2022.

 

…”

 

Høringssvar fra klager af 30. januar 2023
Klager har den 30. januar 2023 indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering af 24. januar 2023. Heraf fremgår bl.a. følgende:

 

”...

 

Jeg er blevet orienteret om, at Barsel.dk har truffet beslutning om at behandle mine henvendelser til dem som en klage, der er blevet sendt til jer.

Jeg går ud fra, at I modtager al korrespondance i sagen samt noter om de telefonsamtaler, som jeg har haft med barsel.dk.

 

Jeg vil dog gerne især gøre opmærksom på min henvendelse til barsel.dk af 29. november 2022 - den opsummerer meget godt sagen.

...”

 

Sagsfremstilling vedr. bidrag i 2023

Barsel.dk’s afgørelse af 18. september 2023

Den 18. september 2023 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.350 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2023, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2022 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 534.549 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen over Barsel.dk’s afgørelse af 18. september 2023

Klager har den 20. september 2023 sendt en skriftlig klage til Barsel.dk, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

”Jeg vil gerne klage over jeres opkrævning af 18. september 2023, idet jeg ikke anser, at jeg skal betale til jer.

 

Min situation er fuldstændig den samme som i 2020, 2021 og 2022.

 

For 2021 skrev I til mig, at jeg ikke var bidragspligtig.

 

For 2022 har vi en sag kørende ved Ankenævnet for ATP.

 

I kan vedlægge jeres opkrævning for 2023 sagen, og lad os så se, hvad Ankenævnet kommer frem til.

 

For 2022 fortalte I mig, at hvis jeg ikke hæftede personligt for min virksomhed, skulle jeg ikke betale.

 

Senere ændrede I så mening og sagde, at jeg skulle betale alligevel, og at det med personlig hæftelse ikke betød noget. Derfor har vi opkrævningen for 2022 i Ankenævnet.

 

Men nu gentager I så i jeres nye opkrævning af 18. september 2023 på side 3, 4. afsnit linje 2 til 3, at jeg IKKE skal betale, hvis alle mine virksomheder med personlig hæftelse er ophørt.

 

Og det er de stadigvæk - det gjorde de i 2019.

 

Så jeg mener ikke, at jeg skal betale - hverken for 2022, 2023 eller fremover, da jeg IKKE hæfter personligt for nogle af de virksomheder, som jeg er involveret i.

 

...”

 

Barsel.dk’s genvurdering af 5. december 2023

Barsel.dk har i genvurdering af 5. december 2023 fastholdt sin afgørelse af 18. september 2023. Barsel.dk anfører i afgørelsen bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

 

Vi skriver til dig i anledning af din senest henvendelse af 20. september 2023 til Barsel.dk vedrørende opkrævning af bidrag som selvstændig for 2023.

 

Din klage over bidragspligt for 2022 er tidligere overdraget til Ankenævnet for ATP mm. til behandling. Vi behandler derfor også din henvendelse af den 20. september 2023, vedrørende bidrag til Barsel.dk som selvstændig 2023 som en klage, der indbringes for Ankenævnet for ATP mm.

 

Du oplyser, at du er af den opfattelse, at du ikke skal være bidragspligtig til Barsel.dk som selvstændig, og du henviser til Barsel.dk's tidligere vejledning om, at der ikke er bidragspligt, hvis den selvstændige virksomhed er ophørt, eller den selvstændige ikke har aktiviteter i selvstændig virksomhed, hvor der hæftes personligt, fx som komplementar.

 

Vi har nu genvurderet din sag og din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Vi har truffet følgende afgørelse vedrørende bidragspligt:

 

- Vi fastholder, at du skal betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk for 2023.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, begrundelsen for vores afgørelser og tidligere korrespondance til Ankenævnet for ATP m.m., til videre behandling.

 

Du skal fortsat betale opkrævningen, da din klage ikke har opsættende virkning. Hvis du ikke har betalt bidraget senest på forfaldsdatoen, bliver der opkrævet renter efter rentelovens § 5. Får du efterfølgende medhold i din klage, bliver det indbetalte beløb tilbagebetalt til dig. Du får også udbetalt renter efter rentelovens regler, for den periode, hvor beløbet var indbetalt til Barsel.dk.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

...

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk, da du opfylder nedenstående kriterier, og dermed anses som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er som udgangspunkt forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår forud for bidragsåret og størrelsen heraf, som skal anvendes ved vurderingen af, om der er drevet selvstændig virksomhed, og om der er bidragspligt til Barsel.dk. Det betyder, at vurderingen af bidragspligt for 2023 skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2022.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra lejeindtægter ved udlejning af fast ejendom eller royalties. Barsel.dk. skal efter loven kun lægge vægt på, om der ud fra oplysning fra Skattestyrelsen om størrelsen af dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse for 2022, er grundlag for at beregne og opkræve bidrag. Det er ligeledes uden betydning for bidragspligten om den selvstændige har et CVR-nummer.

 

Som det fremgår af opkrævningen af bidrag for 2023, har du i 2022 på din årsopgørelse et resultat af selvstændig virksomhed, der overstiger den maksimale dagpengesats. Du kan i opkrævningen se de oplysninger, vi har indhentet fra Skattestyrelsen. Du har ikke kommenteret på disse oplysninger, og det er derfor vores opfattelse, at du ikke har indsigelse mod dem.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat fra selvstændig virksomhed.

 

Derudover er en selvstændig erhvervsdrivende, der inden 1. oktober i bidragsåret er ophørt med den selvstændige virksomhed - eller den aktivitet der har medført resultatet i årsopgørelsen - fritaget for bidragspligt for dette bidragsår. Det forudsætter, at et evt. CVR-nummer tilhørende den selvstændige virksomhed, som der hos Skattestyrelsen er registreret indkomst for, er registreret ophørt. Der skal i CVR-registret være registreret en ophørsdato efter 1. januar i indkomståret og inden 1. oktober i bidragsåret.

 

Såfremt virksomheden drives uden et CVR-nummer, kan Barsel.dk fritage den selvstændige for bidragspligt, hvis vi modtager dokumentation for, at grundlaget for virksomhed og indkomsten herfra er borte, fx at en udlejningsejendom er solgt i denne periode.

 

For at bidragspligten kan bortfalde pga. ophør, skal et partnerselskab (P/S) i CVR-registret være registreret lukket senest 30. september 2023, eller den selvstændige skal være udtrådt som komplementar/kommanditist/ejer senest denne dato. Den selvstændige skal desuden sandsynliggøre, at der ikke har været indkomst fra andre aktiviteter som selvstændig, der er drevet uden CVR-nummer. Har der været indkomst fra aktiviteter, der er drevet uden CVR-nummer, skal det ligeledes dokumenteres, at disse aktiviteter er endeligt lukkede inden 1. oktober 2023.

 

Du var ifølge CVR-registret pr. 1. oktober 2023 fortsat legal og reel medejer samt kommanditist i et aktivt partnerselskab:

 

XXX med CVR-nummer XXXXXXXX. Dette partnerselskab er registreret med en startdato 20. januar 2020 og er fortsat aktivt.

 

Barsel.dk har ikke adgang til oplysninger om, hvorfra dit resultat stammer. Hvis du som kommanditist i XXX, CVR-nr. XXXXXXXX har indberettet resultat til rubrik 111 i årsopgørelsen for 2022 - selvstændig indkomst - indgår det dermed i grundlaget for vurdering af bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende i 2023. Det er i så fald uden betydning for Barsel.dk's afgørelse, om du er komplementar eller kommanditist.

 

Vi vurderer derfor, at du opfylder betingelserne for at være bidragspligtig til Barsel.dk, og der ikke er dokumentation for, at du er ophørt med selvstændig virksomhed inden 1. oktober 2023. Du kan derfor ikke fritages for at betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig i 2023 pga. ophør.

 

...”

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Ved lov nr. 2586 af 28. december 2021 om ændring af barselsudligningsloven blev bidraget efter lovens § 4 a forhøjet til 1.350 kr. med virkning fra 1. januar 2022.

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Det er således et grundlæggende krav, at den pågældende udøver selvstændig erhvervsvirksomhed, og bidragspligten afhænger af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det er klagers opfattelse, at han som kommanditist i virksomheden XXX ikke driver selvstændig erhvervsvirksomhed i barselslovens forstand. Efter barselsudligningsloven gør det imidlertid ingen forskel, om en person driver selvstændig erhvervsvirksomhed i personligt regi alene eller sammen med andre i et skattemæssigt transparent partnerselskab, idet pligten til at bidrage til barselsudligningsordningen udløses af indtægtens skattemæssige behandling som opnået ved selvstændig erhvervsvirksomhed. 

 

Klager har ikke bestridt det i opkrævningerne angivne resultat som selvstændig på 644.003 kr. i 2021 og på 534.549 kr. i 2022 samt på personlig lønindkomst på 0 i begge år. Barsel.dk har derfor med føje lagt dette til grund. At der i Barsel.dk’s genvurdering af 10. oktober 2022 er en fejl i den givne begrundelse, kan ikke føre til et andet resultat.

 

Ved SKAT er indtægten således kvalificeret som opnået ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Ankenævnet bemærker, at deltagelse som kommanditist og partner i et skattemæssigt transparent partnerselskab efter ligningslovens § 4 ikke uden videre betyder, at indtægten fra selskabet skal anses som indtægt fra udøvelse selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. herved SKAT's juridiske vejledning 2024-1 afsnit c.c.1.2.4. Såfremt klager mener, at den skattemæssige kvalifikation er forkert, og retter henvendelse til SKAT og opnår en ændring, vil Barsel.dk som anført i genvurderingen af 24. januar 2023 kunne ændre de trufne afgørelser om bidragspligt til Barsel.dk.

 

Ankenævnet tiltræder herefter de påklagede afgørelser, således at klager skal betale 1.350 kr. i bidrag til Barsel.dk i hvert af årene 2022 og 2023.