Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2023-78 / 27-05-2024

2023-78 - Bopæl på Færøerne anset for udland i relation til udbetaling af ægtefællesum.
Ikke krav på udbetaling af engangsbeløb fra ATP, da kravet var fremsat mere end 5 år fra datoen for ægtefælles død

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 1. juni 2023, hvorefter XXX (herefter klager) ikke er berettiget til udbetaling af engangsbeløb efter afdøde XXX (herefter afdøde), som døde den 5. oktober 2016 på XXX, idet kravet herpå er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Anmodning om udbetaling fra ATP

Klager har via kontaktformular på ATP’s hjemmeside den 17. april 2023 anmodet om udbetaling af engangsbeløb efter afdøde, som døde den 5. oktober 2016 på XXX. Anmodningen var vedlagt kopi af udfyldt udbetalingsblanket samt dødsattest.

 

Den påklagede afgørelse

ATP traf den 1. juni 2023 afgørelse om, at der ikke kan udbetales engangsbeløb efter afdøde. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

 

”…

 

Tak for den indsendte dokumentation.

 

Vi kan ikke udbetale XXX pension, da han er afgået ved døden den 05.10.2016.

 

Du kan ikke få udbetalt engangsbeløb ved død

 

For at have ret til udbetaling af engangsbeløb ved død, skal krav på engangsbeløbet være modtaget i ATP Livslang Pension senest 5 år efter dødsfaldet, jf. ATP-lovens § 36, stk. 2.

Vi har modtaget din anmodning den <dato>, som er mere end 5 år efter dødsfaldet. Vi kan derfor ikke udbetale engangsbeløbet til dig.

 

Hvis du vil klage

 

Hvis du mener, at vores afgørelse er forkert, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for ATP m.m., Holmens Kanal 20, 1060 København K. Fristen er 4 uger efter, at du har modtaget dette brev.

 

…”

 

Klagen

Klager har ved mail af 21. juni 2023 sendt til Ankenævnet bl.a. anført følgende:

 

”…

 

I forbindelse med at jeg den 01.06.2023 har fået afvist udbetaling af engangsbeløb ved død.

 

Jeg forstår afvisningen således at udbetalingen er afvist med henvisning til ATP lovens § 36, stk. 2, der tilsiger at krav engangsbeløbet skal være modtaget senest 5 år efter dødsfaldet. I det min afdøde mand døde den 05.10.2016, er der således gået længere end de 5 år, før anmeldelsen er indsendt.

 

Min klage er grundlagt i, at første gang jeg er blevet opmærksom på, at XXX havde krav på en udbetaling fra ATP var da jeg modtog et brev adresseret til Ingi fra ATP dateret 13. marts 2023, om at han skulle tage stilling til ATP Livslang pension. Hvis Ingi var i live på det tidspunkt, ville han have været 72 år og 6 mdr.

 

I det jeg er bosiddende på XXX og XXXi ligeledes så, da han levede, har jeg ikke haft indblik i hvilke mulige krav XXX havde til en ATP Livslang Pension. Og da ingen kommunikation har været fra ATP siden 2016, har jeg ikke haft mulighed for at søge om en udbetaling af engangsbeløb ved død. Hvis ATP på den anden side havde sent en eller anden opgørelse f.eks. ved XXXs 67 års eller 70 års fødselsdag, da havde jeg haft mulighed for at opgive mit krav indenfor de påkrævede 5 år, iht. ATP lovens § 36, stk. 2.

 

Jeg vedhæfter billede af ATPs svar dateret 01.06.2023 samt brev dateret 13. marts 2023, som gjorte mig opmærksom på kundeforholdet til ATP.

 

…” 

 

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i udtalelse af 7. august 2023 fastholdt sin afgørelse og anført følgende:

 

”…

XXX (herefter klager) har i sin klage henvist til, at hun ikke vidste, at hun havde ret til et engangsbeløb efter sin afdøde mand, og at hun først med ATP’s brev til hendes afdøde mand i marts 2023 om alderspension blev opmærksom på en mulig udbetaling fra ATP. Klager henviser til, at såfremt ATP fx havde forsøgt at sende brev til hendes afdøde ægtefælle, da han fyldte 67 år eller 70 år, så ville hun have haft mulighed for at anmode om ægtefællesummen.

 

Klagers mand døde den 5. oktober 2016 på Færøerne.

 

ATP har den 1. juni 2023 givet klager afslag på udbetaling af afdødes pension, da han er afgået ved døden. Derudover gives også afslag på udbetaling af et engangsbeløb (en ægtefællesum) jf. ATP-lovens § 11, stk. 1, på grund af forældelse jf. ATP-lovens § 36, stk. 2.

 

ATP’s afgørelse

ATP fastholder sit afslag på udbetaling af afdødes pension, da denne ikke kan udbetales til hans dødsbo.

 

ATP fastholder ligeledes sit afslag på udbetaling af et engangsbeløb til klager som efterlevende ægtefælle, fordi hendes krav på udbetaling efter ATP-lovens § 11, stk. 1 er forældet efter ATP-lovens § 36, stk. 2. Krav på udbetaling skulle være fremsat senest 5 år efter hendes mands død i 2016. ATP bliver først bekendt med mandens død i 2023.

 

Klagers synspunkt om manglende kommunikation fra ATP

For udbetaling af pension følger af ATP-lovens § 9, stk. 4, at pensionen udbetales til medlemmer i udlandet efter anmodning.

 

”§ 9, stk. 4: Tillægspension jf. stk. 1, til medlemmer bosat i udlandet ydes efter anmodning.”

 

For udbetaling af dødsfaldsydelser følger det af ATP-lovens § 14 a, stk. 1, at udbetaling af dødsfaldsydelser, herunder engangsbeløb til efterlevende ægtefæller (ægtefællesum), sker efter anmodning, hvis medlemmet eller den berettigede til dødsfaldsydelsen bor i udlandet.

 

”§ 14 a. Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler engangsbeløb efter §§ 11-13, når ATP modtager meddelelse om dødsfaldet fra CPR-registeret. Hvis medlemmet boede i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, eller hvis den berettigede til dødsfaldsydelsen bor i udlandet, sker udbetalingen efter anmodning fra den berettigede.”

 

Jf. CPR-lovens § 60 gælder CPR-loven ikke for Færøerne. Selvom Færøerne er en del af det danske Rigsfællesskab, betragter ATP Færøerne som ”udland” i forhold til ATP-lovens §§ 9, stk. 1 og 14 a, stk. 1 om automatisk udbetaling af pension til dansk bosiddende medlemmer og dødsfaldsydelser til berettigede efter et afdødt ATP-medlem.

 

Af forarbejderne til lovændringen i ATP-loven i 2009 om blandt andet automatisk udbetaling (lov nr. 117 af 17. februar 2009) fremgår, at forudsætningen for ATP’s automatiske udbetaling af ægtefællesummer, er det danske CPR-registers oplysninger.

 

Udbetaling sker derfor ikke automatisk jf. ATP-lovens § 9, stk. 1 og § 14 a, stk. 1 for personer, som er bosat på Færøerne. Udbetaling sker derimod i henhold til ATP’s anmodningsregel om pension og dødsfaldsydelser, idet folkeregistrering er et færøsk særanliggende. Ansvaret for at anmode om udbetaling af pension eller en dødsfaldsydelse, påhviler derfor medlemmet eller den berettigede selv.

 

På trods af denne anmodningsregel, forsøger ATP, som en service, at orientere medlemmer, som er bosat i udlandet om deres ATP Livslang Pension, forudsat at ATP har den pågældendes adresseoplysninger. Det er ATP’s praksis at sende et orienteringsbrev til medlemmer i udlandet, på tidspunktet for deres danske folkepensionsalder - og hvis ingen kontakt inden da - igen ved udløbet af den 10-årige udsættelsesperiode (hvorefter der ikke sker nogen forhøjelse af ”den ikke-udbetalte pension”).

 

Afdøde nåede sin danske folkepensionsalder på 65 år i juni 2015, jf. lov om social pension § 1 a, stk. 1, nr. 1. ATP sendte et brev den 22. juni 2015, med orientering til afdøde om, at han skulle udfylde og returnere den vedlagte blanket, for at få udbetalt sin pension. ATP modtog aldrig noget svar på dette brev. Brevet blev sendt til den færøske adresse, som afdøde stod registreret med i dansk CPR.

 

ATP bemærker i øvrigt, at vi den 22. juli 2016 har sendt et brev til klager om hendes egen ATP Livslang Pension på den samme adresse, som vi sendte brev til afdøde den 22. juni 2015. I modsætning til afdøde, anmodede klager om udbetaling af sin ATP Livslang Pension, som efter en selvvalgt udskydelse fra klager skete som et engangsbeløb med udgangen af oktober 2016.

 

Ligeledes forsøger ATP, når vi modtager meddelelse om, at et ATP-medlem i udlandet er afgået ved døden at orientere en efterlevende ægtefælle om muligheden for udbetaling af en ægtefællesum, forudsat at ATP har oplysninger om ægteskabet m.m.

 

”Stamoplysninger” fra det færøske folkeregister bliver ikke automatisk overført til det danske folkeregister, og ATP har ikke på anden måde modtaget meddelelse om klagers mands død. På grund af uvidenhed om dødsfaldet, har ATP således ikke kunnet yde klager den service som ellers er vores praksis i sådanne tilfælde.

 

ATP’s afslag på udbetaling af 1. juni 2023

ATP har skrevet til afdøde i marts 2023 ud fra en antagelse om, at han var i live. Brevet informerer om, at han ved anmodning om udbetaling af sin pension som et engangsbeløb nu, muligvis vil få udbetalt et større beløb, end hvis han fortsat udskyder udbetalingen. Det er dette brev om afdødes pension, som klager reagerer på.

 

ATP besvarer klagers henvendelse i skrivelse af 1. juni 2023, hvor der indledningsvist gives afslag på udbetaling af afdødes pension. I og med at ATP ved klagers henvendelse får viden om dødsfaldet, foretager ATP af egen drift en vurdering af, om der kan ske udbetaling af en ægtefællesum til klager. Denne vurdering leder til, at der i samme skrivelse gives afslag på ægtefællesummen med henvisning til, at kravet er forældet jf. ATP-lovens § 36, stk. 2.

 

Ved nærværende gennemgang af sagen, er det ATP’s vurdering, at afslaget burde have været udformet sådan, at det fremstod tydeligere, at der var tale om to forskellige ydelser. Henset til, at klager reagerer på et brev om udbetaling af afdødes pension, burde særligt afslaget på udbetaling af afdødes pension have været bedre begrundet.

 

I forlængelse heraf ønsker ATP at uddybe, at ATP Livslang Pension er en livrente. Dvs. at der ikke er tale om en opsparing i traditionel forstand, men derimod, at medlemmerne for deres bidrag ”køber” ret til en livsbetinget og livsvarig pension fra folkepensionsalderen og frem. Hvis et medlem, der er bosat i udlandet, ikke anmoder om sin pension, eller pensionen i øvrigt ikke igangsættes af andre årsager, sker der automatisk forhøjelse af pensionsretten for hver måned udbetalingen udskydes, jf. ATP-lovens § 9 a, i op til 10 år efter opnået folkepensionsalder. I tilfælde, hvor dødsfaldet sker i den 10-årige forhøjelsesperiode og medlemmet ikke forinden har anmodet om udbetaling, vil pensionen bortfalde.

 

ATP beklager disse uklarheder i afslaget og den forvirring, som det muligvis har medført.

 

Slutteligt er det dog fortsat ATP’s synspunkt, at anmodningsreglerne jf. ATP-lovens §§ 9, stk. 4 og 14 a, stk. 1 medfører, at ATP ikke er forpligtet til at opsøge eller orientere medlemmer og berettigede efter medlemmet, som er bosat i udlandet. Således påhviler ansvaret for at anmode om udbetaling af pension eller dødsfaldsydelser i sidste ende henholdsvis medlemmet eller den berettigede efter medlemmet.

 

På den baggrund fastholder ATP, at afdødes pension ikke kan udbetales og at klager har anmodet om udbetaling mere end 5 år efter dødsfaldet, hvorfor kravet på udbetaling af et engangsbeløb (ægtefællesum) efter sin afdøde ægtefælle er forældet jf. ATP-lovens § 36, stk. 2.

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har den 19. august 2023 indsendt bemærkninger i anledning af ATP’s udtalelse. Heraf fremgår følgende:

 

”Bemærkninger til partshøring fra ATP

 

Jeg vil først understrege at jeg har ikke fuldt indblik i ATP-loven og har kun mine færøske rådgivere at læne mig op ad. I forbindelse med min klage kan jeg kun henvise til, at i følge atp’s hjemmeside, så har efterlevende ret til en ægtefællesum ved dødsfald.

 

Jeg er bevidst om, at ATP livslang pension er en livrente som jeg ikke har ret til. Derimod er jeg berettiget til ægtefællesum, hvis jeg var bevidst om at min mand tidligere havde indbetalt til atp. Det er ikke alle færinger som har det og derfor er det ikke en selvfølge at færinger kontakter atp når deres ægtefælle dør.

 

I ATP’s svar henviser de til at de først kontakter deres kunder ved pensionsalderen og derefter 10 år senere. I dette tilfælde kontakter de Ingi, i god tro at han er levende, 8 år efter han nåede pensionsalderen.

 

Min klage begrundes i, at det er min opfattelse at jeg havde en ret til ægtefællesummen og at det er ATP som er den professionelle part i denne sag. De ved at de ikke får meddelelse om dødsfald hos deres kunder bosiddende på Færøerne, imens jeg ikke vidste at jeg havde ret til ægtefællesum. I de fleste andre kundeforhold modtager jeg en årsoversigt (telefonselskaber, banker m.m.) og derfor undrer det mig, at ATP ikke ligeså sender en lignende opgørelse til sine kunder - især dem som de er klar over ligger udenfor deres automatiserede processer.
 
…”

 

Ankenævnets begrundelse
Sagen angår udbetaling af engangsbeløb til en efterlevende ægtefælle til et medlem, som afgik ved døden den 5. oktober 2016.

 

Det fremgår af ATP-lovens § 14 a, stk.1, at ATP udbetaler engangsbeløb efter §§ 11-13, når ATP modtager meddelelse om dødsfaldet fra CPR-registeret. Hvis medlemmet boede i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, eller hvis den berettigede til dødsfaldsydelsen bor i udlandet, sker udbetalingen efter anmodning fra den berettigede. Krav på udbetaling af engangsbeløb skal efter ATP-lovens § 36, sk. 2, fremsættes senest 5 år efter dødsfaldet.

 

Ankenævnet tiltræder af de grunde, som ATP har anført, at bopæl på Færøerne i relation til reglerne om ægtefællesum skal anses som udland. Ankenævnet tiltræder endvidere af de grunde, som ATP har anført, at anmodning er indgivet for sent. Ankenævnet bemærker, at ATP ikke har tilsidesat nogen pligt til løbende oplysning om medlemsforholdet.

 

Ankenævnet stadfæster herefter ATP's afgørelse.