Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-63 / 15-03-2024

2023-63 - Afgørelse vedrørende klage fra XXX over afgørelser af 26. april 2023 og 14. november 2023 fra ATP Livslang Pension

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 26. april 2023, hvori XXX (herefter klager) pension fra ATP Livslang Pension er opgjort til et engangsbeløb på 38.770,04 kr. før afgift.

Ankenævnet stadfæster endvidere ATP’s afgørelse af 14. november 2023, hvorefter klagers indsigelse vedrørende indbetaling af ATP-bidrag for perioden fra 1. februar 2008 til udgangen af 2011 er indgivet for sent.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Klager har i brev af 2. maj 2023 klaget over udbetalingen fra ATP Livslang Pension. Klager anfører, at garantibidraget og bonusbidraget er opgjort forkert, ligesom der ikke er beregnet rente på klagers investeringer i perioden fra den 1. december 2007 til den 21. juni 2020. Til støtte for sin klage har klager medsendt ATP Livslang Pensions afgørelse af 26. april 2023 vedhæftet en oversigt over indbetalinger til ATP Livslang Pension og Obligatorisk Pensionsordning for perioden fra primo 2012 til medio 2020.  

 

 

ATP’s udtalelse i anledning af klagen

ATP har i brev af 16. juni 2023 fastholdt, at klagers pension fra ATP Livslang Pension skal udbetales som et engangsbeløb på 38.770,04 kr. før afgift og 23.290,04 kr. efter afgift, sådan som udbetaling er sket den 28. april 2023. Det er ATP’s vurdering, at klagers ATP Livslang Pension er beregnet korrekt. ATP Livslang Pension har i den forbindelse henvist til, at ATP Livslang Pension ikke fungerer som en opsparing, hvor klager har et indestående, men at ATP Livslang Pension er en livrente, hvor et medlem køber sig til en stadig større livslang pension for de bidrag, som er indbetalt for klager.

 

ATP henviser i udtalelsen endvidere til, at klagers ret til optjening af ATP Livlang Pension er sket efter ATP-lovens § 8 c, idet alle indbetalinger er foretaget efter 2008 og efter tarifbekendtgørelsen for det pågældende år, og at der i tariffen er indregnet gældende og de på det tidspunkt forventede fremtidige renter, hvorfor pensionsrenten ikke vil stige med tiden som følge af rentetilskrivning, da det allerede er indregnet i tariffen forlods. Derfor vil pensionsretten kun stige ved nye bidrag, hvor der købes yderligere pensionsret eller ved bonusudlodninger.

 

ATP har i udtalelsen endvidere nærmere redegjort for, hvordan man opgør grundlaget for det bidrag, der købes pension for, og henvist til, at det har stor betydning for pensionens størrelse, hvornår indbetalingerne har fundet sted, idet det generelt er sådan, at jo højere renten er, desto mere kan ATP give i pension, og at den lavere rente i den periode, hvori klager har indbetalt til ATP Livslang Pension, har medført, at klager fik mindre for sine indbetalinger.

 

Hvad angår den stedfundne kapitalisering har ATP Livslang Pension henvist til, at klager på pensioneringsdagen den 1. maj 2023 havde en pensionsret på 2.114,30 kr. for bidrag til ATP-ordningen og en pensionsret på 7,95 kr. for bidrag til Obligatorisk Pensionsordning, hvilket gav en samlet pensionsret på 2.122,25 kr., hvilket klager har ret til at få udbetalt årligt, så længe klager lever. Da klagers samlede pensionsret lå under 2023-kapitaliseringsgrænsen blev klagers ATP Livslang Pension udbetalt som et kapitaliseret engangsbeløb, jf. ATP-lovens § 9 og tarifbekendtgørelsens § 7.

 

ATP har herefter nærmere redegjort for, hvordan engangsbeløbet udregnes, herunder at den årlige pension skal ganges med den såkaldte kapitaliseringsfaktor, som i 2023 for et medlem på 67 år var 15,7269 (afrundet), ligesom beløbet skal forhøjes med 16,16 % svarende til bonusfaktoren for 3. kvartal 2022, hvilket giver et samlet engangsbeløb på 38.770,04 kr.

 

Høringssvar fra klager

Klager har i brev af 29. juni 2023 fastholdt sin klage. Herudover har klager anført, at det ikke er korrekt, når det fremgår af ATP Livslang Pensions registre, at der alene er sket indbetalinger til ATP Livslang Pension for klager i perioden fra den 23. januar 2012 til den 31. maj 2020, idet klager allerede den 1. februar 2008 startede selvstændig virksomhed i Danmark under sit daværende navn, og at hun allerede fra den 1. februar 2008 var indberettet som moms- og skattepligtig i Danmark.

 

ATP’s udtalelse i anledning af klagers høringssvar

ATP har i brev af 14. november 2023 fastholdt ATP’s afgørelse af 26. april 2023 og har samtidig truffet afgørelse om, at ATP ikke har mulighed for at tage stilling til, om der mangler ATP-bidrag for perioden 1. februar 2008 til udgangen af 2011, da klagers indsigelse herom er indgivet for sent. ATP har begrundet denne afgørelse således:

 

”Medlemmer af ATP har ret til - inden for særlige frister - at gøre indsigelse over for ATP over de ATP-bidrag, som ATP har registreret for dem. Fristerne for medlemmernes indsigelser over for ATP mod størrelsen af deres registrerede ATP-bidrag fremgår af ATP-lovens § 36, stk. 1. Denne regel har følgende ordlyd:

 

  • 36. Indsigelser mod størrelsen af de for et medlem konterede bidrag kan

ikke fremsættes, når der er forløbet 3 år efter modtagelsen of underretning

om bidragene i årsopgørelsen eller ved anden meddelelse. l andre tilfælde

kan indsigelse ikke fremsættes, når der er forløbet 5 år fra det tidspunkt,

hvor et eventuelt bidrag skulle have været indbetalt til Arbejdsmarkedets

Tillægspension.

 

Da du først fremsatte indsigelsen til ATP i 2023, har ATP ikke mulighed for at

tage stilling til, om der mangler ATP-bidrag for perioden 1. februar 2008 til

udgangen af 2011, jf. ATP-lovens § 36, stk. 1, 1. pkt.”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til ATP’s udtalelse af 14. november 2023.

 

Ankenævnets begrundelse

Afgørelse vedrørende udbetaling af ATP Livslang Pension som engangsbeløb

Efter § 7 i bekendtgørelse nr. 1510 af 28. november 2022 om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2023 i Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetales der et engangsbeløb beregnet som kapitalværdien af alle de fremtidige egenpensionsrettigheder for medlemmer, der bliver pensioneret i 2023, hvis den årlige pension med tillæg af bonuspension er beregnet til 3.200 kr. eller derunder.

Klager har ikke anført noget, som giver grundlag for at nå frem til et andet beløb end ATP. Af de grunde, som ATP har anført, stadfæster Ankenævnet ATP's afgørelse.

 

Afgørelse vedrørende indbetaling af ATP-bidrag for perioden 1. februar 2008 til udgangen af 2011

Klager har den 29. juni 2023 gjort indsigelse om indbetaling af bidrag til ATP i årene 2008-2011. Fristerne i ATP-lovens § 36, stk. 1, er således for længst overskredet.

 

Ankenævnet stadfæster herefter ATP’s afgørelse om ikke at behandle klagen.