Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-49 / 13-03-2024

2023-49 - For elever og lærlinge, der ved uddannelsesaftalens påbegyndelse er fyldt 25 år, ydes refusion med en særlig takst for voksne, såfremt arbejdsgiveren udbetaler voksenelevløn

Ankenævnet ændrer AUB’s afgørelse af 30. november 2022 som fastholdt ved genvurdering af 12. april 2023, således at XXX (herefter klager) har ret til lønrefusion for deres voksenelev med den særlige takst for elever og lærlinge, der er fyldt 25 år.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om lønrefusion

Klager indberettede den 30. november 2022 et skoleophold for en elev, der var fyldt 25 år. I indberetningen oplyste klager, at elevens løn var lavere end mindstelønnen for en ufaglært arbejder inden for det pågældende område.

 

Den påklagede afgørelse

AUB traf den 30. november 2022 afgørelse om, at klager ikke kunne få en højere refusionssats. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

 

”...

Afgørelse: Eleven er ikke godkendt som voksenelev, og I kan derfor ikke få en højere refusionssats.

Begrundelse: Eleven er ikke godkendt som voksenelev, fordi I har svaret ”Nej” til. At eleven får en løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ufaglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til. Det betyder, at I får lønrefusionssatsen, der gælder for elever under 25 år.

 

...

 

Lovgrundlag

I kan læse mere om betingelserne for at få forhøjet lønrefusionssats i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 4, stk. 2, 1. og 2. pkt. samt bekendtgørelse om udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 6.

 

Hvis I har spørgsmål eller vil klage

Hvis I har spørgsmål til afgørelsen, kan I ringe til AUB på 70 11 30 70.

 

I kan klage over afgørelsen ved at sende klagen til os med overskriften 'Klage til Ankenævnet for ATP'.

 

Det kan I gøre ved at sende den til AUB, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød eller på www.virk.dk/aub-kontakt.

 

Vi skal have jeres klage, senest 4 uger efter I har modtaget afgørelsen.”

 

Klagen

Klager har telefonisk den 30. november 2022 klaget over afgørelsen. I e-mail af 22. december 2022 uddybes klagen med følgende:

 

”I henhold til vedhæftede brev - har vi modtaget afslag på lønrefusion på en af vores voksenelever.

 

I afgørelse skriver man, at vedkommende ikke er voksenelev, når vi ikke sætter kryds i, at eleven får mindsteløn på området. Billedet, hvor vi skal afkrydse er nederst i mailen.

 

Det er korrekt. At når man taler om andre faggrupper, at en voksenelev får mindsteløn. Men på HK-området er der forhandlet en sats for voksenelever. Den sats følger vi naturligvis og den er betragtelig større end elevløn se nedenfor, hvor vi har kopieret fra Finansministeriets lønoversigt:

 

Oversigt over løn til elever under og over 18 år

Oversigt over minimumsløn for kontorfunktionærer

Oversigt over løn til voksenelever over 25 år

 

Derfor mener vi, at vi er fuld berettiget til at modtage refusion som voksenelev, idet alle kriterier på vores overenskomstområde er fulgt.

 

...”

 

Organisationsaftalen for kontorfunktionærer m.fl. (HK) i staten indeholder forskellige lønsatser for forskellige grupper, herunder i § 10, stk. 5, en sats for ”voksenuddannelseselever, dvs. elever, som er fyldt 25 år ved ansættelsen”. Det fremgår af de med klagen indsendte oversigter, at kontorfunktionærer (HK) i løngruppe 1 (ansatte uden en erhvervsuddannelse, der er fyldt 18 år) har ret til en månedsløn på 21.511,25 kr. (provinsen), og at voksenelever har ret til en månedsløn på 20.903,08 kr. (provinsen). Der er således på området ved kollektiv overenskomst aftalt en særlig voksenelevløn.

 

 

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 12. april 2023 genvurderet sagen og fastholdt sin afgørelse. AUB har anført følgende:

 

Genvurdering – klage over afgørelse om afslag på lønrefusion med voksensats

 

Resultat

 

  • AUB fastholder afgørelsen af 30. november 2022

 

Sagsfremstilling
AUB sendte den 30. november 2022 et brev til jer, hvori vi oplyste, at XXX havde indberettet et skoleophold for jeres elev eller lærling, der var fyldt 25 år. AUB bad jer i brevet om at godkende eleven eller lærlingen som voksenelev eller -lærling på AUB’s selvbetjening.

 

I besvarede den 30. november 2022 spørgsmål på selvbetjeningen om jeres elev, XXX. I oplyste, at hun fik en ugeløn på 4.823 kr., og I svarede ”nej” til spørgsmålet om, hvorvidt jeres elev fik en løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ufaglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til.

 

AUB traf på baggrund af jeres besvarelse på selvbetjeningen straksafgørelse om afslag på lønrefusion til satsen for voksenelever.

 

Klagen
I kontaktede samme dag AUB og oplyste, at jeres elev fik en voksenelevløn, jf. overenskomsten, men at lønnen var 500 kr. lavere end mindstelønnen for en ufaglært arbejder inden for det pågældende område.

 

I klagede samme dag skriftligt til AUB over straksafgørelsen af 30. november 2022.

 

I anførte i klagen, at det er korrekt, at voksenelever indenfor andre faggrupper får mindstelønnen, men at der på HK-området var forhandlet en sats for voksenelever, som var betydeligt højere end elevlønnen, og at I selvfølgelig anvendte denne voksenelevsats.

 

I vedlagde desuden uddrag fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt pr. 1. oktober 2022, der viser års-, måneds- eller timelønninger for de fleste større aftale- og overenskomstområder indenfor det statslige forhandlingsområde.

 

Heraf fremgår det, at kontorfunktionærer (HK) i løngruppe 1 (ansatte uden en erhvervsuddannelse, der er fyldt 18 år) har ret til en månedsløn på 21.511,25 kr. (provinsen), og at voksenelever har ret til en månedsløn på 20.903,08 kr.

 

Det fremgår endvidere af lønoversigten, at elever i provinsen under 18 år har ret til en månedsløn på mellem 9.814 (1. elevår) og 12.824,08 (4. elevår) og at elever over 18 år har ret til en månedsløn på mellem 12.360,92 (1. elevår) og 15.780,92 kr. (4. elevår).

 

I gjorde derfor gældende, at I var berettiget til at modtage lønrefusion til voksensatsen, da I havde givet en løn, som var i overensstemmelse med overenskomsten på området.

 

Begrundelse

Det følger af § 4, stk. 2, 1. pkt., i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag:

 

”For elever og lærlinge, der ved uddannelsesaftalens påbegyndelse er fyldt 25 år, ydes refusion efter stk. 1 med en særlig takst for voksne, såfremt arbejdsgiveren udbetaler voksenelevløn.”

 

Denne bestemmelse er nærmere præciseret i § 6, i bekendtgørelse om udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

 

Det fremgår således af bekendtgørelsens § 6, stk. 1 og 2, 1. pkt.:

 

”§ 6. Der ydes lønrefusion med en særlig sats for elever, der er fyldt 25 år på tidspunktet for uddannelsesaftalens påbegyndelse såfremt arbejdsgiveren udbetaler voksenløn.

Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling af lønrefusion med denne sats, at eleven under de praktik- og skoleophold, som uddannelsesaftalen omfatter, er sikret en ved overenskomst fastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke-faglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til.”

 

I har i klagen oplyst, at I giver en løn til jeres voksenelev svarende til den løn, som er fastsat i overenskomsten for en voksenelev, hvilket ligger ca. 500 kr. under lønnen for en ufaglært kontorfunktionær.

 

I har derfor ikke ret til lønrefusion til voksensatsen, idet I ikke opfylder betingelsen i bekendtgørelsens § 6, stk. 2, hvorefter arbejdsgiver mindst skal betale en løn til vokseneleven svarende til den overenskomstfastsatte løn til en ufaglært.

 

Klagen sendes videre til behandling i Ankenævnet for ATP m.m.

Da AUB ikke giver jer medhold, sender vi jeres klage, sagens relevante dokumenter samt kopi af denne genvurdering til Ankenævnet for ATP m.m., jf. § 27, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis I har bemærkninger til genvurderingen, skal I henvende jer til Ankenævnet for ATP m.m. via post@atp-anke.dk inden 4 uger efter modtagelse af dette brev. Jeres klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

Lovgrundlag

Vi har genvurderet jeres sag efter følgende regler:

 

  • Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
    • 4, stk. 2, 1. pkt.

  • Bekendtgørelse nr. 1434 af 27. november 2017 om udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag:
    • 6, stk. 1
    • 6, stk. 2, 1. pkt.

 

I kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk.

...”

 

Høring

Klager har ikke haft bemærkninger til AUB’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse
Sagen angår lønrefusion efter AUB-loven, lovbekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2024 om arbejdsgivernes uddannelsesrefusion. Der kan efter denne lovs § 4, stk. 1, ydes refusion til arbejdsgivere, der i henhold til uddannelsesaftale har udbetalt løn under skoleophold til elever eller lærlinge under erhvervsuddannelse i overensstemmelse med lovgivning for disse uddannelser og til elever under uddannelser, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan sidestilles med erhvervsuddannelser. Efter lovens § 4, stk. 2, ydes for elever og lærlinge, der ved uddannelsesaftalens påbegyndelse er fyldt 25 år, refusion efter § 4, stk. 1 med en særlig takst for voksne, såfremt arbejdsgiveren udbetaler voksenelevløn.

 

AUB-lovens § 4, stk. 2, blev senest ændret ved lov nr. 706 af 8. juni 2017. I forarbejderne til ændringen af § 4, stk. 2, LSF nr. 202 af 26. april 2017, hedder det:

 

”Efter § 4, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes der lønrefusion til arbejdsgivere, der i henhold til uddannelsesaftale har udbetalt løn under skoleophold til elever under erhvervsuddannelse i overensstemmelse med lovgivningen for disse uddannelser og til elever under uddannelser, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan sidestilles med erhvervsuddannelser.

 

  • 4, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag specificerer, at der for elever under erhvervsuddannelse for voksne, jf. kapitel 7 d i lov om erhvervsuddannelser, ydes lønrefusion med en særlig takst for voksne, såfremt arbejdsgiveren udbetaler voksenløn (som redaktionelt foreslås ændret til ”voksenelevløn”, jf. neden for).

 

Det foreslås at ændre § 4, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag således, at der for elever, der ved uddannelsesaftalens påbegyndelse er fyldt 25 år, ydes refusion efter stk. 1 med en særlig takst for voksne, såfremt arbejdsgiveren udbetaler voksenløn (”voksenelevløn”, jf. neden for).

 

Det foreslåede indebærer, at reglerne om lønrefusion med den særlige takst for voksne i § 4 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ikke alene vil omfatte elever under erhvervsuddannelse for voksne, men – som det tidligere var tilfældet – også andre elever under erhvervsuddannelse, som ved uddannelsesaftalens påbegyndelse er fyldt 25 år, såfremt arbejdsgiveren udbetaler voksenløn (”voksenelevløn”, jf. neden for).

 

Det foreslåede indebærer endvidere, at der skabes overensstemmelse mellem bestemmelserne om lønrefusion i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og en lang række arbejdsmarkedsoverenskomster, som fastlægger, at udbetaling af voksenløn (”voksenelevløn”, jf. neden for) hænger sammen med, hvorvidt eleven er fyldt 25 år, når uddannelsesaftalen bliver indgået.

 

Der foreslås endvidere en redaktionel ændring af terminologien ”voksenløn” til ”voksenelevløn”, hvilket indebærer, at lovteksten bringes i overensstemmelse med den terminologi, som anvendes i de omtalte arbejdsmarkedsoverenskomster.

 

Der henvises i øvrigt til afsnit 2.1.5 i de almindelige bemærkninger.”

 

Med ændringen af terminologien ”voksenløn” til ”voksenelevløn” i AUB-lovens § 4, stk. 2, og forarbejdernes begrundelse herfor er der efter loven krav på refusion med en særlig takst for voksne, når arbejdsgiveren udbetaler voksenelevløn som fastsat i den gældende overenskomst på området.

 

Efter lovens § 4, stk. 4, fastsætter bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag regler om betingelser for udbetaling af refusionsbeløb samt regler om helt eller delvist bortfald af lønrefusion, når arbejdsgiveren samtidig modtager støtte til praktik- eller lærepladsen i henhold til anden lovgivning.

 

Bemyndigelsen til at fastsætte regler om betingelser for udbetaling af refusionsbeløb er senest udmøntet i bekendtgørelse nr. 613 af 26. maj 2023 om refusion af løn og pensionsbidrag og ydelser ved konkurs m.v. Efter bekendtgørelsens § 6, stk. 1, ydes lønrefusion med en særlig sats for elever og lærlinge, der er fyldt 25 år på tidspunktet for uddannelsesaftalens påbegyndelse, såfremt arbejdsgiveren udbetaler voksenelevløn, jf. lovens § 4, stk. 2, 1. pkt. I den tidligere bekendtgørelse, nr. 1434 af 27. november 2017, udstedt efter 2017-lovændringen var udtrykket ”voksenløn” videreført uændret i stk. 1 fra den tidligere bekendtgørelse, nr. 795 af 22. juni 2015 udstedt før 2017-lovændringen.

 

2023-Bekendtgørelsens § 6, stk. 2, stiller som betingelse for udbetaling af lønrefusion med denne sats, at eleven eller lærlingen under de praktik- og skoleophold, som uddannelsesaftalen omfatter, er sikret en ved overenskomst fastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke-faglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til. Ordlyden af bekendtgørelsens § 6, stk. 2, svarer til ordlyden i bekendtgørelse nr. 795 af 22. juni 2015.  

 

Idet klager har udbetalt løn til en elev, der var fyldt 25 år ved ansættelsen, svarende til satsen for voksenelevløn efter HK-overenskomsten, er klager berettiget til refusion med den særlige takst for voksne efter AUB-lovens § 4, stk. 2, jf. stk. 1.

 

Det kan ikke føre til et andet resultat, at bekendtgørelsens § 6, stk. 2, er uændret videreført trods 2017-lovændringen og fortsat stiller det krav til udbetaling af lønrefusion med den særlige sats for voksne, at eleven eller lærlingen under de praktik- og skoleophold, som uddannelsesaftalen omfatter, er sikret en ved overenskomst fastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke-faglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til.

 

Ankenævnet ændrer herefter den påklagede afgørelse således, at klager har ret til lønrefusion for deres voksenelev med den særlige takst for elever og lærlinge, der er fyldt 25 år.