Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2023-129 / 26-03-2024

2023-19 - Ej krav på udbetaling af engangsbeløb fra ATP, da kravet var fremsat mere end 5 år fra datoen for ægtefælles død

Ankenævnet stadfæster ATP’s afgørelse af 6. november 2023, hvorefter XXX (herefter klager) ikke er berettiget til udbetaling af engangsbeløb efter afdøde XXX (herefter afdøde), som døde den 20. april 2014, idet kravet herpå er forældet.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Anmodning om udbetaling fra ATP

Klager har ved e-mail 5. november 2023, modtaget i ATP den 6. november 2023, anmodet om udbetaling af engangsbeløb efter afdøde, som døde den 14. april 2014. Af anmodningen fremgår bl.a., at klager er bosiddende i Canada.

 

Den påklagede afgørelse

ATP traf den 6. november 2023 afgørelse om, at der ikke kan udbetales engangsbeløb efter afdøde. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

 

”…

 

Forsørgertabserstatning efter din kones død i 2014.

For at have ret til udbetaling af engangsbeløb ved død, skal krav på engangsbeløbet være modtaget i ATP Livslang Pension senest 5 år efter dødsfaldet, jf. ATP-lovens § 36, stk. 2.

 

Vi har modtaget din anmodning den 6. november 2023, som er mere end 5 år efter dødsfaldet. Vi kan derfor ikke udbetale engangsbeløbet til dig.

 

 

Hvis du vil klage

Hvis du mener, at vores afgørelse er forkert, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for ATP m.m., Holmens Kanal 20, 1060 København K. Fristen er 4 uger efter, at du har modtaget dette brev.

 

…”

 

Som bilag til ATP’s afgørelse var et udtræk fra CPR-registret, hvoraf fremgår, at afdøde er registreret som udrejst til XXX den 11. maj 2004, og at afdøde ikke er registreret som ”død” i CPR-registret.

 

Klagen

Klager har ved brev dateret den 21. november 2023, modtaget af ATP den 5. december 2023, bl.a. anført følgende:

 

”…

 

Jeg har snakket med Livslang Pension om pension fra min kone, der døde den 20. april 2014.

 

De fortalte mig at jeg ikke kan få noget udbetaldt. Fordig det skulle have været gjort før 5 år efter min kones død.

 

Jeg kendte ikke reglerne, og jeg trod at XXX sendte jer besked om min kones død. Så nu beder jeg om at de kan gøre en undtagelse, og kigge på sagen fra min side, please.

 

…” 

 

Vedlagt klagen var en kopi af klagers og afdødes vielsesattest, samt en kopi af ”Certificate of Death” vedrørende afdøde, hvoraf fremgår, at afdøde afgik ved døden i XXX, XXX, den 20. april 2014.

 

ATPs udtalelse i anledning af klagen

ATP har i udtalelse af 15. januar 2024 fastholdt sin afgørelse og anført følgende:

 

”…

 

XXX (herefter afdøde) døde den 20. april 2014. XXX (herefter klager) har den 6. november 2023 anmodet om udbetaling efter afdøde. ATP sendte afslag på udbetaling til klager samme dag med henvisning til, at ATP skulle have modtaget anmodning om udbetaling senest 5 år efter dødsfaldet.

 

Klager har i klagen henvist til, dels at han ikke vidste, at han havde ret til et engangsbeløb efter afdøde, dels at han troede, at XXX sendte ”jer” besked om dødsfaldet. ATP lægger til grund, at klager mener ATP Livslang Pension, når han skriver ”jer”.

 

 

 

ATP’s afgørelse

ATP fastholder sit afslag på udbetaling af et engangsbeløb til klager som efterlevende ægtefælle, fordi hans krav på udbetaling efter ATP-lovens § 14 b er forældet efter ATP-lovens § 36, stk. 2. Anmodning om udbetaling skulle være fremsat senest 5 år efter afdødes død den 20. april 2014. Anmodning om udbetaling er først fremsat 6. november 2023, hvilket er mere end 5 år efter dødsfaldet.

 

Reglerne og begrundelse for afslaget

Det fremgår af ATP-lovens § 14 g: ”Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler engangsbeløb efter §§ 14 b og 14 e, når ATP modtager meddelelse om dødsfaldet fra CPR-registeret. Hvis medlemmet boede i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, eller hvis den berettigede til dødsfaldsydelsen bor i udlandet, sker udbetalingen efter anmodning fra den berettigede”.

 

ATP kan oplyse, at dødsfald i udlandet som udgangspunkt ikke automatisk bliver registreret i dansk CPR. Dødsfaldet i nærværende sag er ikke registreret i CPR-registeret. ATP må fastholde, at det er klagers eget ansvar at kende reglerne om udbetaling, herunder at anmodning om udbetaling skal ske til ATP inden for forældelsesfristen.

 

ATP har ikke foretaget registrering af dødsfaldet i dansk CPR-register på baggrund af denne henvendelse fra efterlevende ægtefælle.

 

Hvis klager ønsker, at dødsfaldet skal registreres i CPR, må vi henvise ham til at kontakte sin afdøde hustrus seneste bopælskommune i Danmark.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger i anledning af ATP’s udtalelse.

 

Ankenævnets begrundelse
Sagen angår udbetaling af engangsbeløb til en efterlevende ægtefælle til et medlem, som afgik ved døden den 20. april 2014.

 

Det fremgår af ATP-lovens § 14 g, stk. 1, at ATP udbetaler engangsbeløb efter §§ 14 b og 14 e, når ATP modtager meddelelse om dødsfaldet fra CPR-registeret. Hvis medlemmet boede i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, eller hvis den berettigede til dødsfaldsydelsen bor i udlandet, sker udbetalingen efter anmodning fra den berettigede. Krav på udbetaling af engangsbeløb skal efter ATP-lovens § 36, sk. 2, fremsættes senest 5 år efter dødsfaldet.

 

Klagers hustru afgik ved døden den 20. april 2014, og ATP modtog først klagers anmodning om udbetaling af engangsbeløb den 6. november 2023. Kravet er derfor forældet.

 

Ankenævnet stadfæster herefter ATP's afgørelse.