Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2023-13 / 27-03-2024

2023-13 - ATP skal igangsætte udbetaling af ATP Livslang Pension

Ankenævnet hjemviser sagen til behandling i ATP med pålæg som nærmere bestemt neden for om udbetaling af pension efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension til XXX (herefter klager).

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Klagen

Den 2. februar 2023 har Ankenævnet for ATP m.m. modtaget en klage over, at klager aldrig har modtaget ATP Livslang Pension. Klagen, som er på 68 sider, er vedlagt de sagsakter fra ATP, som klager har fået tilsendt på anmodning om aktindsigt.

Det fremgår af sagen, at klager siden 1. juli 2018 har været berettiget til at modtage ATP livslang pension, og at klager forinden anmodede om udbetaling, men at udbetaling endnu ikke er sket.

Klagen indeholder en gennemgang af sagsbehandlingsforløbet med i alt 71 klagepunkter.  

Det hedder i klagen bl.a.:

 

Complaint: I have never got my ATP life long pension

Jeg er i 4½ år blevet oplyst, at jeg kan få min ATP pension, men der er bare hver gang ifølge ATP lige det her lille bump på vejen, så jeg desværre alligevel ikke kan få min ATP pension udbetalt. …

Jeg har vedhæftet en aktindsigt i min sag, som jeg har fået tilsendt af ATP den 3. august 2022, efter at ATP i årevis har nægtet at give mig aktindsigter …

 

Denne klage er omfangsrig

Jeg kunne bare skrive, ”jeg vil have mine penge”, men det ville ikke:

 • Dokumentere de krav, som jeg vil fremføre om, at pengene skal bogføres på de skatteår, hvor de skulle have været udbetalt, for at jeg ikke på baggrund af de danske skatteregler skal miste endnu flere penge end jeg allerede har tabt. Det er for mig et kardinalpunkt.
 • Dokumentere at der ikke er tale om en enkeltstående fejl, men hvad der må betragtes som systematisk fejlagtig sagsbehandling, der nærmer sig eller må betegnes som personlig forfølgelse.

 

Nogle oplysninger om e-mail

… Påstanden i aktindsigt, side 77, tredje afsnit på siden om ”it is not possible to send the letter to your e-mail address because it is not encrypted” er faktuelt forkert og må siges at afsløre uvidenhed hos ATP medarbejderen, som gør at han/hun efter min mening er uegnet til sit arbejde. Fordi der træffes fejlagtige afgørelser på faktuelt fejlagtigt grundlag. E-mail fra ATP til mig har i årevis været krypteret under overholdelse af de krav som Datatilsynet har sat op for overførsel af fortrolige personhenførbare data …

 

I aktindsigten, på side 87 øverst skriver ATP ”Hvis du påstår, at mailen aldrig er kommet frem, så kan ATP ikkebevise det modsatte”. … ATP kan bare bruge DSN og gemme DSN meddelelsen/kvitteringen. …

 

ATP skriver i aktindsigten side 100, ”Selvom en mail, der er krypteret via TLS anses for sikker, så har ATP ikke sikkerhed for, at vi kommunikerer med den rette modtager.

Når en e-mail ankommer til ATP, kontrollerer ATP den kommer fra den rette afsender ved brug af DMARC. Det kan jeg se, fordi DMARC rekorden for ATP.DK er offentlig tilgængelig. …

Når ATP bruger DMARC så kan ATP fastslå, at en modtaget e-mail er (1) sendt fra den i e-mailen angivne afsender e-mail adresse og (2) denne afsender e-mail adresse ikke er forfalsket. …

Så ATP ved, at en e-mail er sendt fra den e-mail adresse som er angivet. Men helt lige som ved fysisk post ved ATP ikke om indholdet er en forfalskning.

 

Klage 1: Jeg vil klage over, at ATP kræver svar på tre kontrolspørgsmål ved brug af e-mail, som er sikrere end fysisk post til XXX. …

 

 

Klage 2: Jeg vil klage over, at ATP ikke vil oplyse, om ATP er en offentlig myndighed eller ej, samt hvordan ATPs organisationsmæssige struktur er. …

 

Klage 3: Jeg vil klage over, at ATP ikke vil oplyse, om ATP er en offentlig myndighed eller ikke. …

 

Klage 4: Jeg vil klage over, at ATP generelt undlader at give begrundelser efter forvaltningslovens bestemmelser …

 

Jeg har bedt om registerindsigt efter GDPRs artikel 15, den 30. juni 2022, og det har jeg selvfølgelig aldrig fået svar på. …

 

Klage 5: Jeg vil klage over, at ATP siden 2018 har trampet på mine personlige og grundlæggende frihedsrettigheder, jeg har som EU borger ifølge Charteret, GDPR og EU Lissabon Traktaten. Retten til at se dokumenterne og registrene i min egen sag. …

 

Den aktindsigt som er vedhæftet er ikke en registerindsigt. …

 

Klage 6: Jeg vil klage over, at ATP ikke svarer på en anmodning om registerindsigt efter GDPR artikel 15. …

 

Klage 7: Jeg vil klage over at ATP i strid med offentlighedslovens § 15 ikke har journaliseret min anmodning fra februar 2018 om udbetaling af ATP pension. …

 

Klage 8: Det er ulovligt, når ATP medio 2022 tilbyder at udbetale ATP livslang pension, uden at ATP har i deres besiddelse min anmodning fra februar 2018 om udbetaling …

 

Klage 9: Jeg vil klage over at ATP har sagsbehandlet forkert, fordi ATP ikke har journaliseret min anmodning fra februar 2018…

 

Klage 10: Jeg vil klage over, at ATP har sagsbehandlet en udbetaling af min ATP pension, uden at ATP har oplyst mig om, at ATP manglede den anmodning om udbetaling, som skal foreligge, når jeg er fraflyttet Danmark. …

 

Klage 11: Jeg vil klage over, at ATP ikke øjeblikkeligt i juli 2018, begynder at udbetale min ATP pension. …

 

ATP påstår, at jeg ikke kan få udbetalt min ATP pension, fordi ATP ikke har en adresse, hvortil ATP kan sende breve, uden at ATP har givet lovgrundlaget for dette krav om en fysisk adresse …

 

Klage 12: Jeg vil klage over, at ATP overtræder proportionalitetsprincippet, når ATP undlader at udbetale ATP pension på grund af nogle uvæsentlige administrative formalia (manglende fysisk adresse). Der er ikke grundlag i ATP-loven for at forlange en adresse.

 

Klage 13: Jeg vil klage over, at ATP i en lang periode har undladt at udbetale ATP pension med henvisning til et krav om en fysisk adresse. …

 

Klage 14: Jeg vil klage over, at ATP med faktuel forkert påstand om manglende kryptering af e-mails som begrundelse har undladt at udbetale ATP-pension. …

 

Klage 15: Jeg vil klage over, at ATP med en påstand om, at ATP skal sende meddelelser til ATP berettigede, undlader at udbetale ATP pension. …

 

Klage 16: Jeg vil klage over, at ATP med en påstand om, at ATP skal fremsende leveattester til ATP berettigede med fysisk post, undlader at udbetale ATP pension. …

 

Klage 17: Jeg vil klage over, at ATP uden noget som helst lovgrundlag kræver en fysisk adresse som betingelse for udbetaling af ATP pension …

 

Jeg vil anmode om, at ATP-ankenævnet meget tydeligt skriftligt udtaler, at det er ulovligt, at ATP tilbageholder ATP pension på grund af modtageren ikke har en fysisk adresse. … en alvorlig systemfejl hos ATP, når ATP systematisk forlanger en fysisk adresse for at udbetale ATP pension.

 

Da ATP endelig accepterede, at ATP ikke kan kræve at ATP modtageren, der er fraflyttet Danmark, har en fysisk adresse … så ville ATP ikke acceptere at kommunikere per e-mail. Fordi ATP påstod, at de ikke kunne vide, at det var mig de talte med.

 

Parantetisk bemærkning: Udbetaling Danmark, der er bemandet med personale, der er ansat af ATP, kunne udbetale min Folkepension fra juli 2018 udelukkende på baggrund af ansøgning … fremsendt per e-mail og uden at have en fysisk adresse. Parantetisk bemærkning slut.

 

Klage 18: Jeg vil klage over, at jeg ikke har fået min ATP livslang pension fra den første dag jeg var berettiget til at få den (juli 2018). Selv om jeg var berettiget til at få den og havde anmodet om den næsten et halvt år før udbetalingen skulle påbegyndes.

 

Klage 19: Jeg vil klage over, at ATP bevidst diskriminerer ATP pensions berettigede, som ikke lever under forhold, hvor de har en brugbar fysisk adresse, men ”kun” deres e-mail … ved at forlange svar på kontrolspørgsmål …

 

Klage 20: Jeg vil klage over, at jeg ikke har fået udbetalt min ATP livslang pension fra den første dag jeg var berettiget til at få den. På grund af en klart ulovlig praksis i ATP med at forlange en fysisk adresse.

 

ATP starter med at henvise til et revisionskrav …

 

Klage 21: Jeg vil klage over, at ATP ikke har stoppet revisorens ulovlige krav om, at ATP skal forlange en adresse som betingelse for at kunne udbetale min ATP pension. …

 

Klage 22: Jeg vil klage over, at ATP har undladt at udbetale min ATP pension. …

 

Dernæst skriver ATP fejlagtigt, at Udbetaling Danmark ikke kan udbetale folkepension uden en adresse. … Det er faktuelt forkert påstand. Jeg har fået min folkepension i mere end 4 år, uden at Udbetaling Danmark har en fysisk adresse. …

 

Klage 23: Jeg vil klage over, at ATP præsenterer faktuelt forkerte oplysninger som argument for en ulovlig praksis …

 

ATP fortsætter ”At vi til enhver tid, skal have mulighed for at kontakte et medlem, og få sikkerhed for, at vedkommende er i live, da der er tale om en livsbetinget pension”. … Men det betyder jo ikke, at ATP ikke kan bruge e-mail … e-mail fra ATP er jo krypteret …

 

ATP fortsætter ”At vi for at kunne kommunikere afgørelser med personhenførbare oplysninger om fx pensionens størrelse til rette person, er nødt til at have en adresse, eller kan sende en mail til personens ”Digital post”.

 

Igen ved ATP ikke, hvad ATP skriver om. … ATPs e-mail sikker nok til at overføre personhenføre oplysninger efter Datatilsynets vejledning. …

 

Klage 24: Jeg vil klage over, at ATP præsenterer faktuelt forkerte oplysninger om, at kravene til datasikkerhed er en meningsfuld begrundelse for en ulovlig praksis …

 

ATP fortsætter med at skrive ”ATPs krav om en adresse eller Digital Post er udtryk for, at ATP træffer beslutninger om praktiske arbejdsgange for at fremme den opgave, vi har fået af lovgiver. Denne myndighedskompetence kaldes at drive ”faktisk forvaltningsmyndighed””.

 

Klage 25: Jeg vil klage over, at ATP med henvisning til en dokumenteret ulovlig ”faktisk forvaltningsmyndighed” insisterer på at undlade at udbetale min ATP pension …

 

Klage 26: Jeg vil klage over, at ATP ikke vil tillade, at jeg uden for de af ATP fastlagte datoer er tilladt at dokumentere, at jeg stadig er i live …

 

Klage 27: Jeg vil klage over, at ATP undlader at udbetale ATP pension, herunder med henvisning til, at der ikke er mulighed for at have en ”reel” klagefrist, uden meget tydeligt at beskrive hvad ”reel” betyder i den sammenhæng.

 

Klage 28: Jeg vil klage over, at ATP bruger omkostningsbesparelser som begrundelse for at undlade at udbetale ATP pension (mine egne penge) …

 

Klage 29: Jeg vil klage over, at ATP klager over omkostningerne, når ATP ved at overtræde loven påfører sig selv, ATP-ankenævnet og mig store omkostninger. …

 

Klage 30: Jeg vil klage over, at ATP ikke laver en engangsudbetaling til personer uden for Europa, i stedet for, at ATP ulovligt tilbageholder udbetalinger af ATP pension med den begrundelse at administrationsomkostningerne er for høje.

 

Klage 31: Jeg vil klage over, at ATP skyder skylden på mig for deres høje administrationsomkostninger, når det er ATPs efter min mening ulovlige sagsbehandling, der medfører de store omkostninger som ATP klager over.

 

Klage 32: Jeg vil klage over, at ATP vil udlevere til CPR-registeret den adresse, som ATP forlanger for at ville udbetale min ATP pension. …

 

Klage 33: Jeg vil klage over, at ATP vil udlevere til CPR-registeret den adresse, som ATP for langer for at ville udbetale min ATP-pension. …

 

Klage 34: Jeg vil klage over, at ATP kalder oplysning om ulovlig sagsbehandling og ulovlig praksis for begrundelse og at ATP vildleder. …

 

Derudover lider klagevejledningen af diverse alvorlige mangler:

 • Der er kun en adresse på Ankenævnet ved Stranden 8. …
 • Der er ikke nogen web-site adresse …
 • Der er ikke noget telefon nummer.
 • Der er ikke nogen e-mail adresse.

 

Klage 35: Jeg vil klage over, at ATP ikke kan skrive en brugbar klagevejledning, så borgeren kan finde ATP-ankenævnet. …

 

Klage 36: Jeg vil klage over, at jeg ikke kan få udbetalt men ATP pension, på trods af at ATP ved underdirektør XXX har truffet en forvaltningsretlig afgørelse om, at jeg er i live. …

 

Klage 37: Jeg vil klage over, at underdirektør XXX træffer den forvaltningsretlige afgørelse, at jeg ikke må få udbetalt min ATP pension, på trods af, at ATP ved underdirektør XXX har afgjort, at jeg er i live. Der opsættes uden lovgrundlag en betingelse om, at jeg skal svare på tre kontrolspørgsmål. …

 

Klage 38: Jeg vil klage over, at underdirektør XXX træffer en forvaltningsretlig afgørelse, der bestemt ikke giver ”fuldt ud giver den pågældende part medhold”, uden at give den klagevejledning, der skal gives efter forvaltningslovens § 25, stk. 1. …

 

Klage 39: Jeg vil klage over, at jeg ikke har fået nogle andre kontrolspørgsmål, som jeg forstår og som ATP lovligt må stille. …

 

Klage 40: Jeg vil klage over, at ATP ikke øjeblikkelig i maj 2020 begynder at udbetale min ATP Pension. …

 

Klage 41: Jeg vil klage over, at ATP forlanger at jeg sender en fuldmagt til ATP, før min fætter kan henvende sig til ATP og påpege fejlagtig sagsbehandling. …

 

Klage 42: Jeg vil klage over, at ATP forlanger at jeg skal sende en fuldmagt, som jeg ikke kan fremsende med andet end e-mail, fra en e-mail adresse som ATP anser for at være kontrolleret af andre end mig. …

 

Klage 43: Jeg vil klage over, at ATP forvansker sagens fakta ved at påstå at jeg den 23. juli 2022 har anmodet om at få udbetalt min ATP pension …

 

ATP’s e-mail … indeholder som sædvanlig en masse forkortelser, som ATP udenforstående ikke kender. …

 

Klage 44: Jeg vil klage over, at ATP ved at bruge et sprog som borgerne ikke forstår (1) forsøger at gøre det umuligt for borgerne at få deres ATP pension og (2) umuligt at klage over, at de ikke får deres ATP pension. …

 

Klage 45: Jeg vil klage over, at ATP har undladt at trække på de IT resurser, ATP har adgang til … fået en bekræftelse på, at det var IT teknisk sikkert at sende en e-mail til mig …

 

Klage 46: Jeg vil klage over, at ATP bruger en no-reply e-mail adresse til en e-mail, hvor der forlanges oplysninger for at få udbetalt min ATP pension. …

 

Klage 47: Jeg vil klage over, at ATP beskylder mig for at spekulere mod ATP …

 

ATP skriver … at ”Du vil – på lige fod med andre pensionister i udlandet – fremover skulle svare på en leveattest, som vil blive sendt til din private mail én gang om året.” … ”ATP forbeholder sig muligheden for at kræve supplerende dokumentation, fx at en stedlig myndighed attesterer, at du er i live, eller at du svarer på nogle kontrolspørgsmål fra ATP.

 

Citaterne kan kun læses som, at ATP pensions modtagere som betingelse for at modtage deres ATP pension (deres egne penge) skal tvinges til at give ATP nogle rettigheder til at kræve oplysninger, som ATP ikke lovmæssigt har ret til at kræve. …

 

Her kommer efter min mening aftalelovens ”bestemmelser om ugyldige viljeserklæringer i spil …

 

Klage 48: Jeg vil klage over, at ATP som betingelse for at udbetale ATP pension stiller betingelser på en måde, som medfører at aftalelovens bestemmelser om ugyldige viljeserklæringer er meget relevante.

 

Klage 49: Jeg vil klage over, at ATP stiller krav om at dement skal svare på kontrolspørgsmål …

 

Det krav om kontrolspørgsmål skal efter min mening begraves meget dybt af ATP-ankenævnet. …

 

Klage 50: Jeg vil klage over, at ATP ikke realitetsbehandler min henvendelse af 6. september 2022. …

 

Som begrundelse for krav om leveattester, attester underskrevet af thai myndigheder og kontrolspørgsmål, er der intet lovgrundlag givet i brev af 29. september 2022 fra ATP. Der er kun ”Der er tale om en branchekutyme, der anvendes for at sikre, at der kun udbetales pension til personer, der er i live.

 

Klage 51: Jeg vil klage over, at ATP ikke giver lovgrundlag, men i stedet henviser til ”branchekutyme” i en branche, ATP ikke er en del af. …

 

Klage 52: Jeg vil klage over, at ATP som betingelse for at udbetale ATP pension stiller betingelser om (1) brug af ATPs formularer, herunder leveattest, (2) attestationer fra myndigheder, der ikke kan læse dansk eller engelsk, og (3) svar på kontrolspørgsmål også fra demente og grøntsager, uden at fremlægge lovgrundlag, men kun en forkølet henvisning til en branchekutyme i en branche, som ATP ikke er medlem af.

 

I e-mail af 3. august 2022 skriver ATP … ”Du skal give ATP besked senest om 2 måneder, hvis du ønsker efterbetaling af din pension helt tilbage fra juli 2018.” …

 

Klage 53: Jeg vil klage over, at ATP opstiller 2 måneders frister for brugernes valg, som ikke er en reel frist, men bare en unødvendig trussel, som ATP ikke har vist lovgrundlag for.

 

Klage 54: Jeg vil klage over, at ATP opstiller 2 måneders frister for brugernes valg, i e-mail med no-reply adresse.

 

Klage 55: Jeg vil klage over, at ATP ikke opfylder sin lovgivne forpligtelse til at vejlede borgeren efter forvaltningslovens § 17, stk. 1, og dermed tvinger den ATP pensions berettigede til at træffe beslutninger om ATP pensions udbetaling uden at kende lovgrundlaget.

 

Klage 56: Jeg vil klage over, at ATP … forfalsker oplysninger ved at påstå, at jeg har sendt en e-mail den 2. juni 2014, når det fremgår af aktindsigten side 10, der er brugt en ATP kontaktformular.

 

Klage 57: Jeg vil klage over, at ATP siger ATP pensions berettigede skal bruge en ATP kontaktformular …

 

Klage 58: Jeg vil klage over, at ATP kun besvarer få af de spørgsmål, der stilles. …

 

Klage 59: Jeg vil klage over, at ATP … ikke realitetsbehandler min henvendelse [af 6. september 2022]. …

 

Klage 60: Jeg vil klage over, at ATP … ikke straks af sig selv har fjernet den fejlagtigt journaliserede vejledning på aktindsigt side 11 til 52 i aktindsigten og noterer efter journaliseringen på side 10, at ATP har mistet filen, der var vedlagt. …

 

Klage 61: Jeg vil klage over, at ATP fejlagtigt hævder, at jeg 2. juni 2014 har fremsendt et dokument som Justitsministeriet først har udgivet i 2017. Det er fysisk umuligt. Det dokument jeg har fremsendt 2. juni 2014 mangler i journalen. Min anmodning om udbetaling af ATP pension mangler. Mange andre fejl forekommer. …

 

Klage 62: Jeg vil klage over, at ATP ikke har fremsendt dokumentation på, at jeg 2. juni 2014 har fremsendt et dokument som Justitsministeriet først har udgivet i 2017. …

 

Klage 63: Jeg vil klage over, at ATP ikke har fremsendt dokumentation på, at det ikke er ATP, der har lagt vejledningen på sagen uden at opdatere journalen. …

 

Klage 64: Jeg vil klage over, at ATP ikke har journaliseret sagen korrekt. …

 

Klage 65: Jeg vil klage over, at ATP hævder, at deres personale kan ignorere der ligger en vejledning på min sag, der kraftigt antyder at jeg er stærkt kriminel. …

 

I brev af 6. september 2022 … beder jeg om vejledning fra ATP …

 

Klage 66: Jeg vil klage over, at [ATP] undlader at vejlede mig efter forvaltningslovens § 7, stk. 1 …

 

Klage 67: Jeg vil klage over, at ATP afviser at indrapportere forsinkede udbetalinger af ATP pension på de rette skatteår …

 

I mit brev af 6. september 2022 … spørger jeg i afsnittet ”One time Covid-19 payment” til en engangs ydelse på 1000 DKK, som Udbetaling Danmark har sendt et brev om at ATP vil udbetale til mig, hvis jeg har en NEM-konto.

 

Jeg får at vide i brev fra ATP, dateret 29. september 2022 …, at jeg ikke er berettiget til den ydelse fordi jeg ikke fik ”en offentlig forsørgelsesydelse i april 2017”. Jeg kan ikke på internettet finde hvad en ”offentlig forsørgelsesydelse” er for noget …

 

Det er endu et eksempel på, at ATP bruger et sprog, som jeg som ATP berettiget ikke forstår.

 

Klage 68: Jeg vil klage over, at ATP fortsætter med at bruge et sprog som jeg ikke forstår i strid med god forvaltningsskik, som beskrevet af Ombudsmanden.

 

Klage 69: Jeg vil klage over, at ATP ikke begrunder den forvaltningsretlige afgørelse, at jeg ikke er berettiget til engangsydelse. …

 

Klage 70: Jeg vil klage over, at ATP ikke svarer på, hvad der er lovgrundlaget for udbetalingerne, så borgeren har mulighed for at kontrollere om afslaget på udbetaling af engangsydelsen er korrekt.

 

Klage 71: Jeg vil klage over, at ATP ikke svarer på hvad der er lovgrundlaget for engangs udbetalingerne …

 

ATP-ankenævnets funktion antager jeg er at sikre at loven overholdes. Jeg anser det for meget mere væsentligt i denne sag, at ATP pålægges at overholde loven, end om jeg får nogle penge, som jeg naturligvis har afskrevet som tabt. … Jeg vil opfordre til at ATP-ankenævnet stræber mod at fjerne ”the root cause”, den ulovlige sagsbehandling, i stedet for at lave symptombehandling, ved alene at se på de manglende penge. …

…”

 

Udtalelse fra ATP

Den 7. februar 2023 skrev Ankenævnets sekretariat til ATP med anmodning om en udtalelse i sagen. ATP sendte den 31. marts 2023 en udtalelse, hvori det hedder:

”Ankenævnet for ATP har anmodet ATP Livslang Pension (”ATP”) om en udtalelse til brug for behandling af en klage fra XXX (herefter klager), hvis udbetaling af ATP Livslang Pension ikke er igangsat, selvom klager er 69 år, og dermed har været berettiget til at modtage sin ATP Livslang Pension siden 1. juli 2018, jf. ATP-lovens § 9, stk. 1. Klagers folkepensionsalder er 65 år, jf. lov om social pension § 1 a, stk. 1, nr. 1, da han er født før 1. januar 1954.

ATP har udfærdiget et indledende afsnit som en generel introduktion til den omfattende klage, ligesom et udvalg af klagepunkterne har givet ATP anledning til enkelte kommentarer, jf. sidst i dokumentet. Derudover henvises til klagen med bilag samt sagens akter, der vedlægges.

For en ordens skyld bemærkes, at når der henvises til sidetal i klagen, angår dette, medmindre andet er anført, sidetallet i den modtagne pdf-fil, der indeholder selve klagen samt en række bilag. Ved henvisning til klagen benyttes de nummererede klagepunkter, som borgeren selv har anvendt.

Som det bl.a. fremgår af den omfattende korrespondance, er ATP indstillet på at starte udbetaling af klagers ATP Livslang Pension med virkning fra 1. juli 2018, på trods af reglen i ATP-lovens § 9, stk. 3. Det er dog ATP’s opfattelse, at anmodningen og et kontonummer i så fald skal fremsættes af klager til ATP senest 2 måneder efter Ankenævnets afgørelse. Alternativt udvandes reglen i lovens § 9 stk. 3, til skade for de øvrige pensionister.

Som ATP har meddelt klager, har han også mulighed for at påbegynde udbetalingen nu med den forhøjelse, han har optjent ret til for hver måneds udskydelse, jf. ATP-lovens § 9 a, eller fortsætte med at udskyde og forhøje pensionen i højst 10 år fra 1. juli 2018. ATP har også meddelt klager, at krav på pension forældes 5 år efter, at ydelsen er forfaldet til betaling, jf. ATP-lovens § 36, stk. 2.

ATP har aldrig fra klager modtaget et kontonummer, hvortil pension kan udbetales, selvom ATP, jf. nedenfor ad klagepunkt 13, (nu) er indstillet på at modtage dette via den af klager benyttede e-mailadresse. ATP har af den grund ikke truffet en afgørelse om retten til pension, idet ATP som nævnt er indstillet på at udbetale denne.

Det vurderes, at klagers utilfredshed i det væsentlige kan henføres til:

 • ATP’s krav om årligt at modtage en underskrevet leveattest eller anden dokumentation for, at klager fortsat er i live,
 • ATP’s – hidtidige – afvisning af at lade officiel kommunikation ske via klagers mailadresse, og
 • ATP’s afvisning af, skattemæssigt set, at henføre efterbetalt pension til de enkelte skatteår.

Kort opsummering af sagen

ATP har i 2018 meddelt klager – der er undtaget fra Digital Post – at han skulle oplyse en fysisk adresse i udlandet for at få udbetalt sin ATP Livslang Pension. Klager svarede dengang, at han ikke kunne oplyse en adresse.

I 2020 meddelte ATP klager, at ATP ville udbetale klagers pension, hvis han ville svare på nogle kontrolspørgsmål, som kunne betrygge ATP i, at de mails, ATP modtog, vitterlig kom fra klager. Klager undlod at svare på ATP’s kontrolspørgsmål.

I juli 2022 meddelte klager ATP, at Ankestyrelsen havde truffet afgørelse om, at Udbetaling Danmark skulle sende svar på en aktindsigtsanmodning til klagers mailadresse. ATP vurderede herefter, at klager også via e-mail skulle have tilsendt aktindsigt i forhold til ATP-ordningen.

ATP vurderede videre, at når det var blevet lagt til grund, at det vitterlig var klager, som kontaktede ATP fra mailadressen, så havde ATP også anerkendt, at klager var i live, og klagers pension derfor godt kunne udbetales. Opstart af udbetalingen af ATP Livslang Pension forudsatte, at klager meddelte ATP, fra hvornår han ønskede sin efterbetalte eller udskudte og forhøjede pension udbetalt, samt et kontonummer, hvortil pensionen kunne udbetales. ATP har aldrig modtaget et svar fra klager herpå.

ATP har meddelt klager, at ATP som udgangspunkt vil sende klager en leveattest én gang om året og muligvis over tid kræve myndighedsattestation eller stille kontrolspørgsmål, som garanti for, at klager fortsat er i live.

Klager har i forskellige omgange skrevet, både at han har anmodet om udbetaling og andre gange, at han ikke har anmodet om udbetaling. ATP forstår klager sådan, at han principielt gerne vil modtage sin pension, men ikke vil fremsætte en ”formel anmodning” og fremsende kontooplysninger, fordi han ikke vil acceptere ATP’s varslede brug af leveattest, stedlig myndighedsattestation eller kontrolspørgsmål i fremtiden

Om ATP’s brug af leveattest

ATP administrerer udbetaling af ATP Livslang Pension, der løber så længe, medlemmet er i live. ATP har modsat Udbetaling Danmark, jf. pensionslovens § 41, stk. 3, ikke lovhjemmel til at afkræve borgeren visse oplysninger for fortsat at få udbetalt pensionen.

Eftersom medlemmet skal være i live for at få udbetalt pension, og når CPR-registeret ikke nødvendigvis er opdateret for borgere bosat i udlandet, har ATP dog i en lang årrække gjort brug af leveattester, eventuelt i kombination med myndighedsattestation og kontrolspørgsmål eller lignende. Dette er en branchestandard for alle pensionsselskaber mv., der udbetaler en løbende, livslang ydelse, og brugen heraf giver sjældent anledning til problemer for ATP i forhold til de pt. ca. 20.000 udenlandske pensionister.”

Udtalelsen var vedlagt følgende bilag:

Kommentarer til et udvalg af klagepunkterne

 Klage 4
Jeg har bedt om registerindsigt efter GDPRs artikel 15, den 30 juni 2022, og det har jeg selvfølgelig aldrig fået svar på. Svarfristen er en måned ifølge GDPR, artikel 12, stykke 3 og 4.

ATP har ikke registreret en anmodning af denne dato om indsigt i medfør af GDPR, artikel 15. Klager har d. 3. august 2022 modtaget fuld aktindsigt efter forvaltningsloven, men hvis klager fortsat ønsker indsigt efter GDPR, artikel 15, vil ATP naturligvis imødekomme denne anmodning.

Klage 13
Jeg vil klage over, at ATP i en lang periode har undladt at udbetale ATP pension med henvisning til et krav om en fysisk adresse. ATP har ikke kunnet løfte bevisbyrden for at et sådant krav er lovligt.

ATP Livslang kommunikerer med udrejste borgere via Digital Post medmindre de har afmeldt sig dette. I så fald er udgangspunktet fysisk post, idet bemærkes, at ATP har behov for en vis sikkerhed for, at det er den korrekte borger, der kommunikeres med.

I denne sag har ATP dog — efter Ankestyrelsens kendelse i en parallel sag — accepteret at kommunikere via den af klager anvendte mailadresse, herunder til fremsendelse af afgørelser mv. Ankestyrelsens kendelse vedhæftes.

Klage 26
Jeg vil klage over, at ATP ikke vil tillade, at jeg uden for de af ATP fastlagte datoer er tilladt at dokumentere, at jeg stadig er i live og dermed sikre mine arvinger mod et uberettiget krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt ATP pension.

Som anført i indledningen skriver ATP som led i en årelang praksis til alle udrejste borgere en gang om året med henblik på at modtage bevis for, at de fortsat er i live. Grundet det store antal udrejste modtagere af ATP Livslang Pension benyttes til det formål — af ressourcemæssige grunde — en standardformular, der skal underskrives, ligesom udsendelsen sker på én gang.

Klage 32:
Jeg vil klage over, at ATP vil udlevere til CPR-registeret den adresse, som ATP forlanger for at ville udbetale min ATP pension. På trods af at ATP ikke har løftet bevisbyrden for, at ATP har lovgrundlag for den praksis og jeg i CPR-loven er undtaget fra at have en udenlandsk adresse registreret i CPR-registeret.

ATP Livslang er enig i, at der ikke er hjemmel til — uden samtykke fra borgeren — at opdatere CPR-registeret med udenlandske adresser, jf. CPR-lovens § 24, stk. 3. Hvis dette er sket, er der tale om en beklagelig fejl, og ATP har på den baggrund iværksat en undersøgelse af sin praksis på området for at sikre, at det ikke gentager sig.

Klage 35:
Jeg vil klage over, at ATP ikke kan skrive en brugbar klagevejledning, så borgeren kan finde ATP-ankenævnet. Jeg vil samtidig klage over, at ATP undlader at opfylde sin forpligtelse til at yde vejledning som givet i forvaltningsloven § 7, stk. 1. Dermed vanskeliggør ATP bevidst at fremsende en klage over ATP til ATPankenævnet.

Ankenævnet for ATP har siden foråret 2021 haft sin egen hjemmeside, som ret nemt findes ved søgning på internettet — og hvor Ankenævnet oplyser en mailadresse og telefonnummer. ATP går gerne i dialog med Ankenævnet om en mulig generel henvisning til Ankenævnets hjemmeside i sager med afslag til medlemmet.

Klage 65 (bemærkning på s. 61 i selve klagen)
Som jeg skrev i brev af 6. september 2022: "Note that in my e-mail of 23rd July 2022, which ATP refers to, 1 do not request payment of our ATP pension, because we have naturally long time ago given up ever to see any of the money. I only asked for access to information, so I can give the correct numbers for how much ATP has stolen from us. So we could document the right numbers. I did not ask for any payment, as ATP wrongly claims. "

Som anført indledningsvis er ATP indstillet på at igangsætte udbetaling af klagerens ATP-pension, men ATP mangler at modtage et kontonummer, hvortil udbetaling kan ske. Hertil kommer, at bemærkningen oven for giver anledning til tvivl om, hvorvidt borgeren ønsker pensionen udbetalt.

Klage 67
Jeg vil klage over, at ATP afviser at indrapportere forsinkede udbetalinger af ATP pension på de rette skatteår, og dermed potentielt påfører de ATP berettigede et velfærdstab. Selv om ATP er bedt om at gøre det og det følger af erstatningsretten og anden lovgivning, at den skadevoldende, skal begrænse skadens omfang.

ATP indeholder skat i det år, et pensionsbeløb rent faktisk kommer til udbetaling, hvilket ses at være i overensstemmelse med kildeskattelovens § 46, stk. 2.

Klage 69
Jeg vil klage over, at ATP ikke begrunder den forvaltningsretlige afgørelse, at jeg ikke er berettiget til engangsydelse. Det er tidsrøveri og gør det i praksis umuligt at klage, hvis der er grund til at klage. Men det kan jeg ikke afgøre for jeg får ikke begrundelsen for afslaget.

ATP har (s. 72) tidligere henvist til følgende som begrundelse for ikke at udbetale et engangsbeløb:

BEK nr. 1840 of 23/12/2015 om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2016 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Kapitaliseringsgrænse

 • 5. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension har for medlemmer, der bliver pensioneret i 2016, jf. § 9, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, fastsat følgende grænse for, om pensionen udbetales som en løbende månedlig pension eller som et kapitaliseret engangsbeløb:

1) Hvis den årlige pension med tillæg af bonuspension er beregnet til 2.800 kr. eller derunder, udbetales der et beløb beregnet som kapitalværdien af alle de fremtidige egenpensionsrettigheder.

2) Hvis den årlige pension med tillæg of bonuspension er beregnet til over 2.800 kr., udbetales den i månedlige rater.

På tidspunktet for afgivelse af disse bemærkninger anerkendte ATP ikke klagers mailadresse som tilstrækkelig sikker kommunikation, og svaret blev derfor ikke udfærdiget som en egentlig afgørelse med tilhørende personoplysninger. Begrundelsen ville dog i det væsentlige have været den samme.”

 

”Bilag – Kronologisk oversigt over korrespondance i sagen

 Fremgår i store træk af den pdf-fil, som klager har sendt til Ankenævnet, dog uden visse dokumenter, som vedrører International Pension og ikke ATP.

Klager har løbende haft korrespondance med såvel International Pension og ATP, men har sendt mailene til International Pensions kontaktformular — også i situationer, hvor det klart var til ATP. Generelt er klagers mails videresendt samme dag eller efter få dage til ATP. ATP har flere gange vejledt klager om at anvende ATP's kontaktformular i spørgsmålet om hans ATP Livslang Pension.

 1. 19. juni 2016 — Klager sender mail til Udbetaling Danmark/International Pension i forlængelse af en mail fra 30. maj 2016, som ATP ikke kender indholdet af. Mailen videresendes til ATP den 24. juni 2016. Klager spørger om muligheden for at blive fritaget for at modtage ATP, og om muligheden for at få udbetalt ATP Livslang Pension som et engangsbeløb.
 2. 29. juni 2016 — ATP svarer klager per mail, at hvis han meddeler ATP en adresse, vil vi kort tid før han når folkepensionsalderen, sende ham et brev om muligheden for at få sin ATP Livslang Pension. ATP oplyser, at der er en grænse for at pensionen kan blive udbetalt som et engangsbeløb, og hjemmel herfor. Da ATP ikke var sikre på, at vi sendte mails til den rette klager, var der ingen oplysning om hans pensions størrelse. Hele § 9 fra ATP-loven citeres. Herunder stk. 3 om efterbetaling af højst 6 måneders pension, og stk. 4 om, at udbetaling sker efter "anmodning". ATP meddeler klager, at hvis han undlader at oplyse en adresse, vil han automatisk blive "fritaget" for udbetaling. ATP oplyser, at udbetalingen kan udskydes i 10 år, og at han herefter højst kan få efterbetalt 5 års pension. ATP oplyser, at vi anvender leveattester til vores pensionister i udlandet.
 3. 22. marts 2018 - ATP's pensionssystem danner et "orienteringsbrev" til klage om muligheden for at modtage ATP Livslang Pension fra 1. juli 2018. Brevet er ikke sendt, da ATP ikke havde en adresse.
 4. 8. maj 2018 - Klagers mail fra 3. maj 2018 til International Pension videresendes til ATP. Klager spørger til mulig dødsfaldssum fra ATP. Ingen spørgsmål om alderspension.
 5. 21. juni 2018 - ATP svarer på klagers mail fra 3. maj om dødsfaldssummer, og oplyser, at klager kan få udbetalt ATP Livslang Pension, og at han skal oplyse en adresse til ATP. ATP henviser klager til den engelske kontaktformular på Borger.dk/lifeindenmark.
 6. 22. juni 2018 — klagers mail fra 21, juni 2018 til International Pension videresendes til ATP. Klager meddeler, at han ikke har mulighed for at oplyse en adresse. Klager efterspørger lovgrundlag for ATP's krav om en adresseoplysning.
 7. 1. august 2018 - ATP svarer på klagers mail fra 21. juni. ATP efterspørger en adresse, og meddeler, at vi har brug for en adresse, når vi årligt sender en leveattest til vores pensionister i udlandet. ATP oplyser om muligheden for efterbetaling af pension for 6 måneder, og vedhæfter link til ATP's engelske kontaktformular. ATP oplyser fejlagtigt, at mailkorrespondancen ikke er krypteret.
 8. 6. august 2018 - Klager sender mail til International Pension, som videresendes til ATP samme dag. Klager efterspørger lovhjemmel for ATP's krav om adresseoplysning for at kunne udbetale ATP Livslang Pension. Klager efterspørger hjemmel for brug af leveattest, og gør opmærksom på, at International Pension har opgivet kravet om en adresse for at kunne udbetale folkepensionen. Klager ser frem til, at ATP udbetaler hans pension fra 1. juli 2018. Klager skriver, at han har bedt om udbetaling af sin ATP Livslang Pension i e-mail fra den 17. januar 2018. ATP har ikke registreret nogen henvendelser fra klager mellem 29. juni 2016 til 3. maj 2018.
 9. 9. august 2018 —klager sender mail til International Pension, som videresendes til ATP. Klager efterspørger begrundelser, som ATP opfatter som rettet til International Pension.
 10. 26. september 2018 — ATP præciserer, at krav om en adresse skyldes, at ATP skal have muligheden for at kunne kontakte og kontrollere, at medlemmet/pensionisten er i live, og dermed berettiget til at modtage pension jf. ATP-lovens § 9, stk. 1. ATP meddeler, at vi også tager hensyn til en hensigtsmæssig og billig administration ved brugen af leveattester.
 11. 22. juni 2019 — Klager sender mail til administrerende direktør XXX på 10 sider. Det fremgår blandt andet, at klager ønsker at få sin ATP Livslang Pension udbetalt og at ATP skal stoppe med at kræve en adresse. Derudover har klager anmodet om offentlig aktindsigt i konkrete ansattes ansættelsesforhold, og persondataindsigt.
 12. 22. august 2019 — ATP meddeler klager, at vi vil påbegynde udbetalingen af klagers pension, hvis han svarer på nogle kontrolspørgsmål, som sikkerhed for, at det vitterlig er klager, som skriver fra klagers mailadresse.
 13. 18. oktober 2019 — ATP rykker klager for svar på kontrolspørgsmål.
 14. 7. november 2019 — Klager anmoder International Pension om at udbetale folkepensionen til hans hustrus konto.
 15. 7. november 2019 — Klager anmoder om aktindsigt hos både International Pension og ATP.
 16. 27. november 2019 — Denne mail fra klager sendt til International Pension er først journaliseret i ATP-ordningen i forlængelse af klagers klage til Ankenævnet, da der er henvist hertil i svaret fra ATP den 6. januar 2020.
 17. 6. januar 2020 - ATP's tværgående juridiske kontor "Koncernjura" ved XXX svarer på 2 mails fra klager fra henholdsvis 7. og 27. november 2019. Giver svar om myndighedsansvar for henholdsvis ATP og Udbetaling Danmark. Giver svar om ATP's brug af e-mails, og at ATP vil svare ham på dansk.
 18. 13. maj 2020 - Klagers fætter ringer til ATP, og bliver henvist til at skrive til ATP, da der ikke foreligger en fuldmagt.
 19. 13. maj 2020 - Klagers fætter skriver til ATP for at bekræfte klagers identitet.
 20. 10. juni 2020 -ATP underretter klager om fætterens henvendelse og efterlyser en eventuel fuldmagt.
 21. 10. juni 2020 - ATP svarer klagers fætter, og oplyser vi skal bruge en fuldmagt.
 22. 26. juli 2022 - International Pension videresender klagers aktindsigtsanmodning i mail fra 23. juli 2022.
 23. 27. juli 2022 - International Pension orienterer ATP om, at Ankestyrelsen har afgjort, at klager kan få aktindsigt tilsendt på klagers private mailadresse vedrørende hans sag hos International Pension.
 24. 3. august 2022 - ATP svarer på aktindsigtsanmodning. Oplyser, at klager kan få efterbetalt pension fra juli 2018, hvis han anmoder om udbetaling og oplyser et kontonummer. Selve bilagene (svar på aktindsigten) til klager er udeladt, da de relevante bilag fremgår af bilagene i nærværende udtalelse til Ankenævnet.
 25. 17. august 2022 - klager sender mail til ATP's presseafdeling.
 26. 25. august 2022 - ATP meddeler klager, at ATP kan efterbetale pension tilbage fra juli 2018. Giver begrundelse for, hvorfor pension højst kan efterbetales for 6 måneder.
 27. 6. september 2022 - sender klager en mail på 19 sider.
 28. 29. september 2022 - En tværgående juridisk enhed i ATP-koncernen (ved XXX) svarer på klagen fra 6. september 2022.
 29. 14. november 2022 - International Pension videresender mail fra klager fra 16. september 2022, for at ATP kan give svar på den del, som vedrører aktindsigt i ATP's udsendelse af leveattest.
 30. 21. november 2022 - ATP sender svar på aktindsigt i ATP's leveattest”

ATP har med udtalelsen af 31. marts 2023 fremsendt sagens akter, bilag 1-30, 122 sider.

I sagens akter indgår en afgørelse truffet af Ankestyrelsen den 28. juni 2022 om klagers adgang til aktindsigt hos Udbetaling Danmark i klagers sag om folkepension. Udbetaling Danmark havde givet klager fuld aktindsigt, men givet afslag på at fremsende akterne i sagen til klagers almindelige mailadresse. Ved afgørelsen blev det pålagt Udbetaling Danmark at sende akterne til klager på dennes mailadresse. Det hedder i afgørelsen bl.a.:

”Begrundelsen for, at du kan få tilsendt sagens akter på din e-mailadresse

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsen bemærker indledningstvist, at vi også har kompetence til at prøve denne del af afgørelsen, da den manglende faktiske afsendelse af sagens akter til dig, reelt må sidestilles med et afslag på aktindsigt.

Ankestyrelsen vurderer, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at e-mailadressen XXX tilhører dig - XXX og at du rent faktisk er XXX.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger til grund, at både Ankestyrelsen og ATP og Udbetaling Danmark (brev af 13. januar 2020 fra chefjurist i ATP XXX) har anset din e-mail for at være tilstrækkelig teknisk sikker, idet den er TLS-krypteret.

Ved brev af samme dato (13. januar 2020) bad Udbetaling Danmark dig om at besvare 4 kontrolspørgsmål, for at bekræfte at det rent faktisk var dig, de kommunikerede med.

Du har ikke besvaret disse 4 spørgsmål.

Det er dette, der er Udbetaling Danmarks begrundelse for ikke, at sende sagens akter til dig.

Efter en gennemgang af sagens akter, herunder særligt dine seneste breve, sammenholdt med vores kendskab til dig fra dine tidligere sager i Ankestyrelsen, vurderer vi dog, at det er dig, der har bedt om aktindsigt og har klaget over afgørelsen af 22. juni 2022 fra Udbetaling Danmark.

Vi lægger i den forbindelse også vægt på, at du ikke har haft skiftet mailadresse, men har haft samme mailadresse igennem en længere årrække.

Om reglerne
En part kan forlange at få kendskab til alle dokumenter i en sag, hvor myndigheden afgør et spørgsmål over for parten. Det fremgår af forvaltningsloven.

Bemærkninger til klagen

Du har blandt oplyst, at du nægtes adgang til oplysningerne i din sag, og du er utilfreds med, at Udbetaling Danmark ikke længere vil kommunikere med dig på din private mailadresse.

Vi bemærker, at du ved at besvare kontrolspørgsmål fra Udbetaling Danmark selv kan medvirke til at gøre kommunikationen mellem dig og Udbetaling Danmark lettere.

Kontrolspørgsmålene fra Udbetaling Danmark er ikke for at genere dig, men for at sikre, at de som offentlig myndighed kan dokumentere, at det rent faktisk også er dig de kommunikere med.

…”

Klagers aktindsigt i klagesagen og klagers høringssvar

Klager har i foråret 2023 flere gange rettet henvendelse til ATP-ankenævnet for at høre til sagen og den 3. juli 2023 begæret aktindsigt i klagesagen. Aktindsigten er meddelt den 20. december 2023 ved sekretariatets fremsendelse af en vedhæftet fil til en e-mail sendt til klagers e-mailadresse.

 

Ankenævnet har herefter den 2. januar 2024 modtaget klagers høringssvar. Det hedder heri:

 

”Dette brev indeholder kommentarer til ATPs indlæg af 31. marts 2023, som jeg først har modtaget den 20. december 2023, det vil sige efter mere end 8½ måned.

Jeg har den 20. december 2023 modtaget ATPs indlæg af 31. marts 2023, som en del af en aktindsigt hos ATP-ankenævnet på 625 sider, som jeg første gang bad om 3. juli 2023. Aktindsigten vare mere end 5 måneder forsinket.

Historie af forsinkelsen på mit svar på brev fra ATP.

Den 7. februar 2023 får jeg en kvittering fra ATP-ankenævnet for at klagen er modtaget, men uden at det er angivet hvor lang høringsfristen er.

Den 7. marts 2023 skriver jeg til den opgivne sagsbehandler, XXX, på e-mail adresse XXX, og forespørger hvor lang høringsfristen er. Jeg modtager intet svar og forespørgslen er ikke i sagens akter, selv om jeg har fået kvittering fra mailserveren for afsendelsen.

Da jeg ikke får svar på min e-mail af 7. marts 2023, forsøger jeg at ringe til ATP-ankenævnet den 17. marts 2023, og får at vide af Beskæftigelsesministeriets omstilling, at omstillingen har en skriftlig instruks om, at de ikke må stille om til ATP-ankenævnet. Omstillingen skal henvise til e-mail (som ikke besvares, og det er jo derfor jeg ringer). Omstillingen vil ikke udlevere instruksen eller navnet på de to medarbejdere i omstillingen jeg taler med.

Jeg beder den 20. marts 2023 Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i instruksen efter offentlighedslovens regler om aktindsigt, som skal besvares inden 7 arbejdsdage. Jeg får først svaret cirka 2½ måneder senere, den 7. juni 2023.  Der eksisterer ikke en sådan instruks, og der er lukket for yderligere information, da omstillingen er udliciteret til et privat firma.

Den 30. marts 2023 skriver jeg til ATP-ankenævnet og gør opmærksom på problemet med, at man ikke kan ringe til ATP-ankenævnet og rykker for svar på e-mail af 7. marts 2023. Jeg får intet svar selv, om brevene er journaliseret og ligger på sagens akter.

Den 31. marts 2023, svarer ATP på klagen efter at have fået udsættelse den 17. marts 2023. Klagen videresendes ikke til mig. Der er kun tavshed fra ATP-ankenævnet.

Den 12. juni 2023 taler jeg med XXX per telefon. Han oplyser, at jeg ikke har fået fremsendt svaret fra ATP, fordi sagsbehandleren er i tvivl om, det er lovligt at sende svaret fra ATP til mig per e-mail. Sagsbehandleren har syltet sagen i stedet for at sende en meddelelse om, at svaret på klagen er kommet fra ATP. Det er ikke god forvaltningsskik at sylte sagen eller ATP-ankenævnets tilsyneladende systematiske undladelse af at svare på henvendelser.

Samme dag fremsender jeg fire juridiske grunde, hver af dem tilstrækkelig til at vise, at det er lovligt at fremsende svaret fra ATP til mig per e-mail. Jeg modtager stadig ikke noget fra ATP-ankenævnet.

Den 3. juli 2023 beder jeg om aktindsigt i sagens dokumenter og i et separat brev i samme e-mail gør jeg opmærksom på, at jeg ikke får svar på mine forsøg på at komme i kontakt med ATP-ankenævnet. Det sidste brev har jeg aldrig fået svar på.

Den 7. juli 2023 får jeg en e-mail fra ATP-ankenævnet, at aktindsigten er fremsendt signeret og hvis den ikke kommer frem, så bedes jeg give besked herom. Aktindsigten kommer ikke frem, og det må være forventet, når ATP-ankenævnet fremsender e-mail om den er sendt.

Dagen efter, 8. juli 2023 skriver jeg e-mail til ATP-ankenævnet, at jeg ikke har modtaget aktindsigten. Jeg gør opmærksom på at NETs signering kan man ikke nødvendigvis stole på til forsendelse herud til.

I samme e-mail dokumenterer jeg med ATP-ankenævnets DMARC record, at ATP-ankenævnet ikke er uafhængig af ATP (som de selvfølgelig skulle være), fordi ATP tager sig af ATP-ankenævnets DMARC henvendelser. Så ATP-ankenævnets IT styres af ATP. Dermed er ATP-Ankenævnet ikke uafhængig af ATP.

Jeg får stadig ikke aktindsigten. Jeg har fået oplyst den 20. december 2023 per telefon af XXX, at han den 8. juli 2023 har fremsendt aktindsigten uden signering. Aktindsigten er ikke modtaget. Fremsendelsen den 8. juli 2023 fremgår ikke af aktindsigten.

Jeg har ligeledes fået oplyst den 20. december 2023 per telefon af XXX, at han den 18. juli 2023 igen har fremsendt aktindsigten uden signering. Aktindsigten er ikke modtaget. Fremsendelsen fremgår ikke af aktindsigten. Det blev ikke oplyst, hvorfor aktindsigten er genfremsendt den 18. juli, ifølge min IP-telefon loggen og mit mail system har jeg ikke taget kontakt til ATP-ankenævnet i dagene før eller på den 18 juli og bedt om genfremsendelse.

Den 1. november 2011 fremsender jeg en ny anmodning om aktindsigt på sagen. Anmodningen er ikke journaliseret i aktindsigten jeg har modtaget. Jeg får ikke noget svar. Jeg er jo efterhånden vant til ikke at få svar fra ATP-ankenævnet, så det undrer ikke.

Jeg har fået oplyst den 20. december 2023 per telefon af XXX, at han den 18. juli 2023 igen har fremsendt aktindsigten uden signering.

Da jeg i mere end 4 måneder ikke har hørt fra ATP-ankenævnet ringer jeg den 20. december 2023 til ATP-ankenævnet, og får oplyst af XXX, at PDF filen med aktindsigten er 58 MB. En vedhæftet fil på 58 MB får alle alarmklokker til at ringe. Den er for stor. Han sender en tom e-mail med mig i røret og fremsender aktindsigten på 58 MB igen med mig i røret. Den tomme e-mail kommer frem.

Jeg kontakter Yousee, der er min e-mail udbyder, for at få at vide, hvad er den øvre grænse for størrelsen af vedhæftede filer til en e-mail. Det er 25 MB. Det meddeler jeg XXX og han sender aktindsigten i en PDF file, der er komprimeret til 11MB.

ATP-ankenævnet har siddet på sagen i mere end 8½ måned. Endnu et eksempel på, at det danske samfund ikke virker længere, og at Danmark ikke er dygtig nok til at digitalisere.

ATPs svar på klagen

Min klage er ikke realitetsbehandlet hos ATP. ATPs svar af 31. marts 2023 er ufuldstændigt, mangelfuldt, og indeholder flere faktuelle fejl. Ikke alle faktuelle fejl vil blive påpeget i det følgende.

ATP skriver på side 2, i brev af 31. marts 2023, 3 punkter, hvorfor ATP mener, at jeg er utilfreds. Derefter ignorerer ATP stort set resten af mine klagepunkter.

Jeg mangler for eksempel stadig efter utrolig mange år, at få at vide af ATP, om ATP er en offentlig myndighed eller ikke er en offentlig myndighed. Se venligst klagepunkterne 2 og 3, i klage af 2. Februar 2023. Jeg mangler også at se et organisationsdiagram. Det er endnu et eksempel på, at i det danske folkestyre, må folket ikke få at vide, hvordan det styres.

ATP har for eksempel heller ikke kommenteret åbenlyse brølere i ATPs journalisering, som at jeg skulle have fremsendt en bekendtgørelse på 58 sider til ATP mere end et år før den er offentliggjort. Jeg har ingen tidsmaskine. Så min journal er stadig fejlbehæftet.

Svaret er den sædvanlige ATP stil, at ATP svarer på et eller andet, insisterer uden lovgrundlag på at fortsætte sin ulovlige sagsbehandling og så ignorer ATP resten af henvendelsen.

Jeg mener ATP skal have sagen sendt tilbage og pålægges at realitetsbehandle klagen og svare på alle klagepunkterne.

Bankkontonumre kan ikke stilles som et krav af ATP.

I det følgende, hvor jeg behandler bankkontonumre, antager jeg at ATP er en offentlig myndighed. ATP skriver på side 1 bunden, fortsat på side 2, i brev af 31. marts 2023, at der ikke kan træffes en afgørelse, fordi ATP ikke har modtaget et bank kontonummer. Det er en sindssyg begrundelse og er i strid med Persondataforordningens artikel 5 punkt c (dataminimering), der siger at ATP kun må indsamle nødvendige data. ATP må ikke indsamle et banknummer, hvis de ikke udbetaler ATP.

Bank kontonumre er ikke semi-permanente data, lige som et CPR-nummer, så jeg og andre ATP-modtagere kan først fremsende vores bank kontonummer, når ATP skriftligt har lovet at udbetale vores pension. Først den dag ved vi, hvad for et bank kontonummer vi har til den tid. Som det kan ses af den her sag, kan der nemt gå mere end 5 år, før man får sine penge.

Det er ikke et lovligt krav fra ATPs side, at en borger i det hele taget har en bankkonto. Mange hjemløse har ikke mulighed for at få en bankkonto, men ATP skal stadig udbetale deres pension uden unødig forsinkelse. Hvis en borger ikke har en bankkonto, så skal ATP indsætte pengene på en ventekonto hos Digitaliseringsstyrelsen eller udbetale dem kontant. ATP må ikke undlade at udbetale ATP pension med frigørende virkning. Men ATP skal altså spørge borgeren om et bankkontonummeret inden de indbetaler på ventekontoen og efter at ATP har besluttet at udbetale. Se Folketingets ombudsmands afsluttende brev i sag om nemkonto på https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/ikke_krav_om_nemkonto_til_udbetaling_af_kontanthjaelp/afsluttende_brev/

Klage A1: Når ATP ikke vil træffe nogen afgørelse før jeg har givet et bankkontonummer, så vil der aldrig blive truffet en afgørelse. Det er ulovlig sagsbehandling hos ATP, aldrig at træffe en afgørelse om udbetaling. ATP kan først forlange et bank kontonummer, når ATP har besluttet at udbetale ATP.

Fremsendelse af leveattest er ulovlig, når der ikke udbetales ATP.

Af aktindsigten kan jeg se at ATP forsøger at opsamle data i strid med persondataforordningen. Der ligger på sagen den 22. Juni 2022 et brev med krav om fremsendelse af leveattest, selv om jeg ikke får udbetalt ATP pension (Side 614-5 i aktindsigt fra ATP-ankenævnet). ATP har ikke lovgrundlag for at kræve at få at vide om jeg lever, når ATP nægter at udbetale ATP. 

Klage A2: Jeg vil klage over, at ATP i strid med persondataforordningens artikel 5, punkt c (dataminimering) opsamler viden om jeg er i live, når ATP ikke udbetaler pension, samt punkt a (lovlighed), idet det ikke er lovligt at forsøge at indsamle information om en person er i live, ved at fremsende et brev til en ugyldig adresse.

Kontrolspørgsmål.

I ”Kort opsummeringen af sagen” i brev fra ATP af 31. marts 2023, sidste sætning i andet afsnit skriver ATP ”Klager undlod at svare på ATPs kontrolspørgsmål”. Det er en forvanskning af fakta. Jeg bad skriftligt om at få nogle kontrolspørgsmål, som var formuleret præcist nok til at jeg forstod dem og det ignorerede ATP. Jeg undlod ikke at reagere, men ATP undlod at reagere ved at forklare mig, hvad ATP spurgte om. Så uklart og upræcist som kontrolspørgsmålene er formuleret, kan ATP beslutte at uanset, hvad jeg har svaret, er svarene ikke gode nok. Lige som Udbetaling Danmark gør efter ca. 1 år, efter i første omgang at have accepteret svarene på kontrolspørgsmål og udbetale folkepension.

Klage A3: Jeg vil klage over, at ATP forvrænger sagshistorikken ved selektivt at udelade fakta, i det her tilfælde at jeg har bedt om tydeliggørelse af spørgsmålene, fordi jeg ikke forstod dem.

Forvanskning af sagens fakta.

I ”Kort opsummeringen af sagen” i brev fra ATP af 31. marts 2023, sidste sætning i fjerde afsnit skriver ATP, ”Opstart af udbetalingen af ATP Livslang Pension forudsatte, at klager meddelte ATP, fra hvornår han ønskede sin efterbetalte eller udskudte og forhøjede pension udbetalt, samt et kontonummer, hvortil pensionen kunne udbetales. ATP har aldrig modtaget et svar fra klager herpå.” Det er en forvanskning af fakta, ved selektivt at udelade de helt afgørende oplysninger.

Det er korrekt, at jeg ikke gav de ønskede oplysninger, men det var jeg tvunget af ATP til at undlade at gøre. Hvis jeg havde givet oplysningerne, og modtaget ATP pension, havde jeg dermed også accepteret de ulovlige betingelser, som ATP stillede for at ville udbetale ATP pension. Det er meddelt ATP i brev af 9. september 2022, side 11 til 13, forhold som ATP aldrig har besvaret. Ulovlige betingelser om, at ATP ulovligt vil indsamle personlige og fortrolige oplysninger i strid med Persondataforordningen. Betingelser som ATP stadig fastholder (se senere).

Klage A4:Jeg vil klage over, at ATP igen forvrænger sagshistorikken ved selektivt at udelade fakta, i det her tilfælde, at jeg har meddelt at tilbuddet ikke er lovligt, fordi der er tilknyttet uacceptable betingelser, som ATP ikke har lovgrundlag for at stille. 

Faktuelt forkert, at jeg har nægtet, at jeg har anmodet om udbetaling.

ATP fortsætter i brevet af 31. marts 2023 med at skrive ”Klager har i forskellige omgange skrevet, både at han har anmodet om udbetaling og andre gange, at han ikke har anmodet om udbetaling”. Det er faktuelt forkert. Det er fakta, at ATP har rod i deres filer, og at ATP derfor ikke har journaliseret min anmodning om udbetaling af ATP pension. Men jeg har aldrig skrevet, at jeg ikke har anmodet om udbetaling, for det er faktuelt forkert. Jeg skriver ikke bevidste løgne til ATP; som det ville være, at jeg ikke har anmodet om udbetaling eller har trukket min anmodning om udbetaling tilbage. Men ATP kan ikke finde anmodningen, fordi ATP har rod i deres journaler.

Det er korrekt, at jeg i et brev af 6. september 2022 ikke har anmodet om udbetaling, fordi det var der jo ikke grund til at gøre, når jeg allerede havde fremsendt anmodning om udbetaling. En anmodning om udbetaling er nok.

Men ATP har lavet groft citatforvanskning, ved at ATP den 3. august 2022 ved XXX skrev (Side 126-9 i aktindsigt fra ATP-ankenævnet), at jeg har fremsendt en anmodning om ATP udbetaling i brev af 23rd Juli 2022 (Side 123-5 i aktindsigt fra ATP-ankenævnet). Det jeg fremsendte var en anmodning om aktindsigt og alene en anmodning om aktindsigt i, hvor meget jeg havde mistet i ikke-udbetalt ATP, så jeg kunne give de rette beløb til journalister og andre interesserede.

ATP ved XXX misfortolkede bevidst den anmodning om aktindsigt, En stærkt ukvalificeret medarbejder i ATP fortolkede en anmodning om aktindsigt som en anmodning om udbetaling, hvilket er ulovligt. ATP må ikke misfortolke henvendelser så de passer ind i ATPs kram.

Medarbejderen skulle tilsyneladende have skjult, at han havde obstrueret min udbetaling i årevis. Det citatfusk har jeg protesteret mod ved at skrive, at det aktuelle brev af 23. juli 2022 ikke var en anmodning om udbetaling. Hvilket helt klart fremgår af citatet fra mit brev af 6. september 2022 i ATPs kommentar til klage 65. Citatet er jo bestemt ikke det samme som, at jeg ikke 17 januar 2018 har anmodet om ATP udbetaling, eller jeg har trukket min anmodning om udbetaling tilbage. Men det er endnu et eksempel på, at ATP har rod i sagsbehandlingen. Citatfusket bliver citeret igen og igen.

Klage A5: Jeg vil klage over, at ATP bevidst forfalsker mine handlinger i sagsfremstillingen ved at påstå i strid med fakta, at jeg har skrevet, at jeg ikke ville have min ATP pension.

Jeg har skrevet at jeg ikke kan forvente at få min ATP pension og har afskrevet nogensinde at få den. Fordi ATP bevidst bruger de beskidte tricks for at undgå at udbetale pensionen.

Faktuelt forkert, at der ikke er fremsat formel anmodning.

ATP misforstår igen sagen og skriver ”ATP forstår klager sådan, at han principielt gerne vil modtage sin pension, men ikke vil fremsætte en ”formel anmodning” …” Jeg har fremsendt en skriftlig og dermed formel anmodning om udbetaling af ATP 17. januar 2018, men ATP har som beskrevet i min klage rod i deres journaler og har ikke journaliseret anmodningen. Og derfor kommer på femte år igen og igen den fejlagtige påstand op, at jeg ikke har anmodet om udbetaling. Den påstand vil blive gentaget til jeg er død (uden at have fået min ATP), fordi ATP ikke kan fatte og ikke vil indrømme, at ATP har et utilstedeligt rod i administrationen.

Klage A6: Jeg vil klage over, at ATP ikke indlægger et dokument i sagen på den rette dato (17. januar 2018), at ATP har mistet anmodningen om udbetaling af ATP pension. I stedet for indtil jeg er død, at behandle min pensionssag under fejlagtige forudsætninger.

Krav om dokumentation, der ikke er lovgrundlag for.

ATP fortsætter med at skrive: ”fordi han ikke vil acceptere ATP’s varslede brug af leveattest, stedlig myndighedsattestation eller kontrolspørgsmål i fremtiden.” ATP har aldrig fremlagt lovgrundlag for, at ATP må kræve (1) leveattest, (2) myndighedsattestation og (3) kontrolspørgsmål, selv om jeg har bedt om at få dette lovgrundlag.

ATP Indrømmer klart 4 linjer længere nede, at de mangler dette lovgrundlag. ”ATP har (…)  ikke lovhjemmel til at afkræve borgeren visse oplysninger for fortsat at få udbetalt pensionen.

Ad (1): Jeg mener jeg har skrevet, at selv om der ikke er lovgrundlag for det, så har jeg ikke noget mod at aflevere en levetidsattest, som er skrevet på engelsk, og som bliver fremsendt rettidigt. Men jeg vil have lov til at fremsende den før jeg bliver bedt om det og mere end en gang om året.

Et andet forhold er at udbetalingen af ATP pension ikke må betinges af, om en pensionsmodtager er i stand til fysisk eller psykisk at underskrive en leveattest, som det er i dag (side 615 i aktindsigt fra ATP-ankenævnet).

Der er i strid med persondataforordningens artikel 5, punkt c) (dataminimering) at ATP opsamler oplysninger om ATP modtagere er i stand til at underskrive.

Klage A7: Jeg vil klage over at ATP kræver jeg skal være i stand til skrive under på en leveattest for at kunne få ATP pension udbetalt. Jeg skal bare være i live for at være berettiget til ATP.

Ad (2) Jeg mener også, at jeg ret grundigt i klagen har forklaret, at ATP ikke kan forlange, at jeg får en myndighed til at underskrive en formular, som myndighederne ikke kan læse. Myndighederne i de fattige egne, hvor jeg opholder mig, kan ikke læse dansk eller engelsk. Det er en stensikker måde at frarøve ATP-modtagere deres ATP, at kræve oplysninger som i realiteten ikke kan fremskaffes. Den teknik bruger SKAT også.

Der er ingen proportionalitet mellem det besvær, det vil være at oversætte formularen til thai, få en underskrift, oversætte den underskrevne thai formular tilbage til dansk eller engelsk og betale bestikkelse sammenholdt med de småpenge ATP udbetaler. Proportionalitetsprincippet gælder i dansk ret. ATP ved fra leveattesten, at jeg er i live og det er det eneste ATP har ret til at vide.

Ad (3) Jeg mener også, at jeg ret grundigt i klagen har forklaret, at ATP ikke kan forlange svar på kontrolspørgsmål. Der er intet lovgrundlag.

Pensionslovens §41 stk. 3 som ATP henviser til, at Udbetaling Danmark kan anvende (men ikke ATP) tillader kun at opsamle informationer til beregningen af pensionen (det er simpelt, det er grundpensionen og ikke mere, når man opholder sig uden for EU) og udbetalingen (som er en bankkonto). Udbetaling Danmark må ikke snage i private og fortrolige forhold via kontrolspørgsmål. Det er en overtrædelse af persondataforordningen, at opsamle den oplysning om borgeren er mentalt i stand til at besvare kontrolspørgsmål eller borgeren er dement.

Kriterierne for at udbetale ATP er og Folkepension er objektive. Kontrolspørgsmål er et subjektivt kriterie uden lovgrundlag, som tillader ATP og Udbetaling Danmark at bestemme, hvem der må få deres ATP pension og Folkepension, og hvem de vil stjæle pengene fra. Skridtet til at kræve bestikkelse er meget lille, når der bruges subjektive kriterier, som man kan se det herude. Skridtet til at chikanere en borger er også meget lille, for eksempel kan nye kontrolspørgsmål fremsendes hver tredje måned.

Ulovligt kriterie for udbetaling, at ATP taler med den rette person

ATP kræver kontrolspørgsmål for at se, om de taler med den rette person. ATP har ikke lovgrundlag for at kræve, at ATP taler med den rette person, før de udbetaler pension. En dement person eller en grøntsag kan ikke svare. ATP må kun vide om personen er i live, og det kan besvares af en anden person.

Klage A8: Jeg vil klage over at ATP kræver, at de taler med mig på en e-mail, for at udbetale min ATP pension. Jeg kan I fremtiden være i en tilstand hvor jeg ikke kan kommunikere, men stadig er i live. Så skal andre kunne overtage kommunikationen, også uden at ATP modtager en fuldmagt, som jeg ikke ifølge aftale lovens bestemmelser er i stand til at give.

ATPs datterfirma, Udbetaling Danmark, har grundigt vist, at Udbetaling Danmark misbruger muligheden for at stille kontrolspørgsmål til ulovligt at true med at stoppe Folkepensionen. Selv om Udbetaling Danmark heller ikke har lovgrundlag for at stille kontrolspørgsmål.

Et helt andet aspekt er, at de data som ATP bruger som  ”facitliste” til kontrolspørgsmål må antages at være fejlagtige. Både Udbetaling Danmark registre, ATPs registre og CPR-registeret indeholde fejlagtige og mangelfulde data.

ATP vil have lov til at fortsætte ulovlig praksis i stor skala.

I afsnittet ”Om ATPs brug af leveattest”, starter ATP med at indrømme, at de ikke har lovgrundlag for deres krav om leveattest, myndighedsattester og kontrolspørgsmål. Så det er en ren tilståelsessag, at ATP i årevis har administreret ulovligt i op til 20.000 pågående sager og et ukendt antal sager for afdøde.

Men så fortsætter ATP alligevel med at argumentere for, at ATP fortsat skal have lov til ulovligt at bruge leveattest, myndighedsattester og kontrolspørgsmål. Jeg har i min klage ret grundigt tilbagevist lovligheden og jeg mener jeg også har påpeget, at brugen af dokumenterne faktisk er i strid med persondataforordningen, idet der skal være lovgrundlag for at måtte indsamle personlige og fortrolige data. Det lovgrundlag mangler ATP ifølge deres egen tilståelse.

Jeg har også tilbagevist at ATP kan bruge henvisninger til en branchepraksis, for en branche ATP ikke er medlem af. ATP bruger stadig branchehenvisninger.

Så det sidste afsnit er rent ordskvalder uden nogen som helst betydning, og er et udtryk for ATPs tidsrøveri.

Som jeg ser det kan ATP-ankenævnet ikke tillade, at ATP har en ulovlig praksis, der påtvinger 20.000 borgerne at udfylde myndighedsattester og besvare kontrolspørgsmål, når det passer en vilkårlig medarbejder i ATP, som betingelse for at udbetale ATP pension.

ATP oplyser, at ATP har cirka 20.000 ATP modtagere i udlandet. Det vil sige at enten så er der 20.000 ATP modtagere, der er underlagt et ulovligt ATP krav om på et vilkårligt tidspunkt, at skulle fremskaffe en myndighedsattest eller besvare kontrolspørgsmål. Alternativ er der ikke 20.000 ATP modtagere, der er underkastet kravet, men kun mig, og så er der tale om personlig forfølgelse.

Uanset hvad der er tale om, så er det fuldstændig uacceptabelt at ATP forbeholder sig ret til at stoppe ATP pensioner på et usagligt grundlag, uden lovgrundlag og i strid med lovgivningen.

ATP burde have starte en undersøgelse af den ulovlige sagsbehandling som ATP har gjort med den ulovlige upload af adresser til CPR-registeret.  

ATPs kommentarer til mine klagepunkter placeret efter ATPs underskrift.

Mine korte kommentarer til ATPs kommentarer til mine klagepunkter placeret efter ATPs underskrift er givet herunder.

Klage 4: Selvfølgelig vil jeg have registerindsigt efter GDPRs artikel 15.

Klage 13: ATP har ikke løftet bevisbyrden eller forsøgt at løfte bevisbyrden for et krav om en fysisk adresse. ATP har vist, at ATP ikke ved, hvad de snakker om, idet e-mail giver en meget større sikkerhed for, at ATP ved hvilken adresse ATP taler med end ved fysisk post her ude fra. Det mener jeg, at jeg har redegjort for, men jeg tror gerne, at ATPs IT viden og viden om forhold i fjerne egne er for begrænset til at forstå det.

Klage 26: Der er ikke lovgrundlag for at kræve leveattest. Dermed er der heller ikke lovgrundlag for at forlange den fremsendt i en bestemt tidsperiode. Der er ikke formkrav i dansk ret, medmindre det er givet i lov, så jeg kan fremsende en dokumentation for, at jeg er i live på min egen formular. Men ATP er selvfølgelig velkommen til at fremsende deres egen formular, som jeg så kan bruge til at fremsende leveattest, når det er bekvemt for mig. Ved at bruge en gammel formular. ATP har ikke lovgrundlag for at påtage sig retten til at bestemme, hvornår jeg skal være til at træffe og dermed, hvornår jeg skal fremsende leveattest. Jeg har ret til at tage ud i junglen i ½ år og sende en leveattest før jeg tager afsted, det vil sige før ATP kræver leveattesten.

Klage 32. En undersøgelse udført af ATP kan man som borger ikke have tillid til. ATP må forhindre, at deres IT systemer kan overføre adressen til CPR-registeret og fortælle medarbejderne, at det er ulovligt at overføre adressen manuelt. ATP medarbejdere er kun mennesker, og nogle vil glemme at spørge borgeren, om de må give CPR-registeret adressen. Der er ikke et spørgsmål om der sker ulovlig overførsel af adresse til CPR-registeret, men om hvornår det sker. Overføres en fejlagtig adresse til CPR-registeret er der høj risiko for at borgerens liv er ødelagt. De adresser ATP har lagret for en række lande er fejlagtige fordi de er skrevet med latinske bogstaver.

ATPs standard aktion må være at undlade at overføre adressen til CPR-registeret.

ATP har haft 10 måneder til at lave undersøgelsen, så ATP bør kunne fremlægge resultatet til ATP-ankenævnet og undertegnede.

Klage 36. At ATP-ankenævnet har fået egen hjemmeside i 2021, er 3 år efter at der var brug for at søge. Den forgæves søgning gentager man ikke hver måned eller år. Det manglende resultat skriver man på, at den offentlige sektor i Danmark er udsultet og har for dårlige IT kundskaber.

Klage 65, som nævnt ovenfor er der tale om citatfusk, når ATP påstår, at jeg ikke har begæret udbetaling af min ATP pension. Jeg har udtrykt, at i den givne e-mail af 23 Juli 2022 har jeg ikke anmodet om udbetaling. Jeg har kun bedt om aktindsigt i e-mail af 23 Juli 2022. Det var jeg nødt til at skrive fordi jeg igen var fejlciteret. Jeg har alene bedt om aktindsigt, fordi jeg havde opgivet at se min ATP nogen sinde, og ville bruge de korrekte tal for, hvor mange penge ATP havde stjålet, til journalister og andre interesserede. 

Klage 67. SKAT har i 2023 oplyst per telefon, at SKAT modtager indbetalinger til andre år. Jeg har ikke spurgt SKAT om lovgrundlaget for at SKAT gør det. Jeg har spurgt SKAT om de kan gå mere end 5 år tilbage med den slags penge, og det har SKAT oplyst, at det kan de godt. SKAT ønsker naturligvis ikke at blive del af en sag i pressen, hvor en borger ulovligt har fået udbetalt penge fra en årrække forsinket og så bliver flået af SKAT med topskat, fordi det alt sammen bliver posteret på et skatteår i stedet for på de skatteår, som det hører til. Det er en taber sag.

SKAT har gjort det for personer jeg har været bisidder for.

Klage 69. Den indkopierede tekst har, så vidt jeg kan se, ikke noget at gøre med engangsydelsen og det overholder i hvert fald ikke Ombudsmandens krav til en lovlig begrundelse. De krav vil jeg undlade at liste for ATP burde kende dem.”

 

Ankenævnet udtaler:

 1. Ankenævnets beklagelse af sagsbehandlingsforløbet for Ankenævnet

Det er sædvanlig procedure i Ankenævnet, at indhentede udtalelser fra den indklagede myndighed straks ved modtagelsen i Ankenævnets sekretariat af dette sendes til klager i den pågældende sag. Ankenævnet finder det stærkt beklageligt, at dette ikke er sket i den foreliggende sag, og det så meget desto mere som det udelukkende er ved imødekommelse af klagers aktindsigtsbegæring, at klager er kommet i besiddelse af den indhentede udtalelse. Ankenævnet må desværre erkende, at det ikke kan bebrejdes klager, at denne først den 2. januar 2024 har kommenteret udtalelsen fra ATP af 31. marts 2023, eftersom klager først har modtaget udtalelsen den 20. december 2023.

 

Det er sædvanlig procedure i Ankenævnet, at en klagers begæring om aktindsigt i klagesagen for Ankenævnet straks ved sekretariatets modtagelse af begæringen imødekommes af dette. Ankenævnet kan se, at dette også er sket i den foreliggende sag ved fremsendelse den 7. juli 2023, men finder det samtidig beklageligt, at denne fremsendelse ikke førte til modtagelse, og at fremsendelse med modtagelse herefter først lykkedes den 20. december 2023.

 

Ankenævnet har været belastet af en voldsom stigning i antal klagesager i årene 2021, 2022 og 2023, hvilket har ført til, at sagerne har ligget for længe, inden de er blevet taget under egentlig behandling, og det har også været tilfældet i den foreliggende sag. Ankenævnet har taget de nødvendige initiativer til at få sagsbunken bragt ned, bl.a. ved en forstærkning af sekretariatet. Det er Ankenævnets forventning, at der er taget de nødvendige initiativer til, at der kommer styr på sagsforberedelse og -behandlingstid, men det ændrer ikke ved det beklagelige i et forløb som i den foreliggende sag.

 

Ankenævnet har noteret sig de af klager anførte vanskeligheder ved at få kontakt med Ankenævnet og vil på den baggrund gennemgå den eksisterende praksis og om nødvendigt tage initiativ til sikring af, at der nemt og sikkert kan etableres kontakt. Ankenævnet vil i den forbindelse tage stilling til ATP’s klagevejledning. Ankenævnet vil undersøge, hvad der ligger i, at ”ATP-ankenævnets IT styres af ATP”, selv om det med sikkerhed ikke er af betydning for Ankenævnets afgørelse af de sager, som nævnet modtager.

 

 1. Ankenævnets stillingtagen til klagen over ATP

Efter ATP-loven (lovbekendtgørelse nr. 110 af 10. oktober 2014 om Arbejdsmarkedets Tillægspension med senere ændringer) § 28, stk. 1, kan Ankenævnet behandle – og alene behandle – afgørelser truffet af ATP om medlemskab, bidrag eller pension. Ankenævnet er således ikke beføjet til at behandle separate klager over ATP’s sagsbehandling, meddelelser, vejledning, udlevering af oplysninger til andre myndigheder, begrundelse osv. 

 

Der er en klagefrist på 4 uger fra den dag, hvor ATP’s afgørelse er meddelt klageren.

 

Den foreliggende klage med 71 specifikke klagepunkter er indbragt for Ankenævnet den 2. februar 2023. Der ses ikke i klagen at være klaget over en afgørelse truffet af ATP inden for 4 uger forud for dette tidspunkt.

 

Klagen angår imidlertid manglende udbetaling af ATP ved opnået pensionsalder og løbende derefter. Manglende udbetaling af pension har samme virkning som et afslag på pension. Da den ikke-udbetalte pension er løbende, foreligger der en aktuel ikke-udbetalingssituation. Ankenævnet finder derfor at kunne tage klagen under behandling som en klage over, at klager ikke får udbetalt sin pension. 

 

Der er ikke af ATP truffet afgørelse om, at klager ikke er berettiget til pensionsydelsen, men der er af ATP under et flerårigt forløb stillet diverse krav som betingelse for udbetaling af pensionen (krav om oplysning af fysisk adresse, krav om besvarelse af kontrolspørgsmål, afvisning af at korrespondere med klager pr. e-mail).

 

Ankenævnet lægger på baggrund af sagens omfattende materiale til gr und, at klager, som er født den 2. juni 1953, i januar 2018 har anmodet om og siden 1. juli 2018 har været berettiget til løbende udbetaling fra ATP, at der IT-sikkerhedsmæssigt forsvarligt kan kommunikeres med klager på e-mailadressen XXX, og at klager gennem sin kommunikation med ATP fra den nævnte e-mailadresse har dokumenteret at være rette person og i live. Ankenævnet finder det derfor beklageligt, at udbetaling endnu ikke er sket.

 

ATP har i udtalelsen af 31. marts 2023 til Ankenævnet givet tilsagn om at ville udbetale pensionen med virkning fra den 1. juli 2018. Dette tilsagn er meddelt på trods af reglen i ATP-lovens § 9, stk. 3, hvad Ankenævnet under hensyn til sagens forløb ikke finder anledning til at kritisere. Tilsagnet er betinget af, at klager inden 2 måneder efter Ankenævnets afgørelse skal meddele ATP et kontonummer. Ankenævnet finder ikke grundlag for at kritisere, at udbetaling til klager betinges af, at denne meddeler ATP et kontonummer, hvortil betaling kan ske. Under hensyn til reglen i lovens § 9, stk. 3, finder Ankenævnet heller ikke grundlag for at kritisere, at udbetaling til klager med virkning fra 1. juli 2018 er betinget af, at klager inden 2 måneder fra Ankenævnets afgørelse meddeler ATP et kontonummer.

 

ATP har i udtalelsen af 31. marts 2023 til Ankenævnet yderligere givet tilsagn om, at klager på anmodning – i stedet for at få pensionen udbetalt med virkning fra den 1. juli 2018 – kan  få sin pension udbetalt nu, som om udbetalingen havde været udskudt til nu efter lovens § 9 a, eller blive stillet, som om udbetalingen har været udskudt og fortsat udskydes i højst 10 år fra 2018. Ankenævnet finder under hensyn til sagens forløb heller ikke anledning til at kritisere dette tilsagn.

 

Ankenævnet meddeler på denne baggrund hermed ATP pålæg om at udbetale klagers pension til klager i overensstemmelse med dennes anmodning om udbetaling af pensionen fra 1. juli 2018 ved indsættelse på et kontonummer, som klager skal meddele ATP inden 2 måneder fra denne afgørelses meddelelse, eller alternativt på anmodning af klager inden 2 måneder efter denne afgørelses meddelelse at påbegynde udbetaling som om udbetaling havde været udskudt til nu ved indsættelse på et kontonummer, som klager skal meddele ATP inden 2 måneder fra denne afgørelses meddelelse, eller stille klager, som om udbetalingen har været udskudt og fortsat udskydes i højst 10 år fra 2018.

 

 1. Ankenævnets bemærkninger i øvrigt

ATP Livslang Pension er en løbende pension, som er betinget af, at medlemmet er i live. Der er ikke i loven fastsat regler om, hvorledes ATP kontrollerer, at denne betingelse for udbetaling er opfyldt. ATP må derfor ved udførelsen af den lovbestemte opgave i overensstemmelse med dansk rets almindelige forvaltningsretlige principper have adgang til at iværksætte de foranstaltninger til sikring heraf, som må anses for nødvendige og ikke går videre end rimeligt henset til formålet. Det er ikke i strid med dette proportionalitetsprincip at spørge en udrejst, om Digital Post eller en fysisk adresse kan anvendes, men er dette ikke muligt, må det vurderes konkret, hvad der fornuftigvis kan sættes i stedet, hvilket efter omstændighederne kan være en e-mailadresse, kontrolspørgsmål, leveattest eller andet. Det er heller ikke i strid med dette proportionalitetsprincip, at en rimelig tid kan medgå til den fornødne afklaring.

 

Ankenævnet finder ikke grundlag for at tage stilling til de mange konkrete klagepunkter herom, dvs. klage 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51 og 52 samt klagepunkt A3, A4, A7 og A8, da ingen af dem angår en aktuel, konkret situation i relation til den indgivne klage over manglende udbetaling, som Ankenævnet har kompetence til at tage stilling til, og som klager i øvrigt får medhold i.

 

Af samme grund tager Ankenævnet ikke stilling til klagepunkterne 2, 3, 4, 7, 9, 10, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70 og 71 og heller ikke til klagepunkt A2, A5 og A6.

 

Til klagepunkt 5 og 6 om registerindsigt bemærker Ankenævnet, at ATP i udtalelsen af 31. marts 2023 oplyser, at ATP ikke har registreret en begæring om registerindsigt, men vil imødekomme anmodning herom, hvis klager fortsat ønsker indsigt. Ankenævnet bemærker, at klagen må forstås som indeholdende en sådan anmodning, og Ankenævnet går derfor ud fra, at ATP imødekommer denne.

 

Til klagepunkt 8 bemærker Ankenævnet, at det er uomtvistet, at klager har anmodet om udbetaling.

 

Til klagepunkt 30 bemærker Ankenævnet, at der ikke i ATP-loven er særlige regler om engangsudbetaling til udrejste.

 

Vedrørende klagepunkt 53 henviser Ankenævnet til det, som er anført foran i afsnit 2.

 

Til klagepunkt 67 bemærker Ankenævnet, at det falder uden for Ankenævnets kompetence at tage stilling til det rejste spørgsmål om beskatning.

 

Til det, som klager i høringssvaret af 2. januar 2024 under klagepunkt A1 anfører om meddelelse af et bankkontonummer, bemærker Ankenævnet, at ATP med denne afgørelse får pålæg om at foretage udbetaling til klager ved indsættelse på en bankkonto, hvorom klager skal give oplysning til ATP. Der foreligger ikke oplysninger om, at der skulle foreligge forhold, som giver grundlag for at anse fordring herom til klager for uproportional.