Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-127 / 08-03-2024

2023-127 - Bidragspligt til Barsel.dk i 2023 påhviler udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis betingelserne om resultat af selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst i 2022 er opfyldt

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelser af 19 september og 16. oktober 2023, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 6. december 2023, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk for 2023.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Barsel.dk’s afgørelse af 19. september 2023

Den 19. september 2023 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.350 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2023, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2022 havde haft et resultat som selvstændig på 1.268.364,00 kr. samt en personlig lønindkomst på 51.258,00 kr.

 

Klager rettede herefter den 10. oktober 2023 henvendelse til Barsel.dk med oplysning om, at klagers virksomhed med CVR nr. XXXXXXXX var ophørt den 4. oktober 2022.

 

Barsel.dk fastholdt ved afgørelse af 16. oktober 2023, at klager skulle betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende for 2023. Det skyldtes, at klager opfyldte kriterierne for bidragspligt med hensyn til resultatet på årsopgørelsen for 2022, og da klager ikke havde haft en lønindkomst, der var større end resultatet. Desuden lagde Barsel.dk vægt på, at klager ifølge CVR-registret pr. 1. oktober 2023 havde et aktivt CVR nr. XXXXXXXX for selvstændig virksomhed.

 

Den 14. november 2023 rykkede Barsel.dk for betaling.

 

Klagen over Barsel.dk’s afgørelse af 16. oktober 2023

Den 22. november 2023 rettede klager på ny henvendelse til Barsel.dk. Af henvendelsen fremgår følgende:

”Jeg har tidligere talt med jer om, at jeg lukkede XXX ned hurtigt efter oprettelsen – og før denne gangs bidrag til Barsel.dk. Dette kunne I godt se i systemet. alligevel har jeg nu fået en rykker i e-boks. Kan I venligst oplyse mig om, hvad der er op og ned i det her ? tak.”

 

Samme dag skrev klager følgende:

 

”Det kan jo ikke være rigtigt, at jeg til tid og evighed skal betale til Barsel.dj’k for en tidligere inaktiv virksomhed, fordi jeg har en anden aktiv virksomhed. jeg læser det sådan, at det er argumentet?”

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i genvurdering af 6. december 2023 fastholdt sin afgørelse af 16. oktober 2023. Barsel.dk anfører i afgørelsen bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

 

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 22. november 2023 har klaget over vores seneste afgørelse fra 16. oktober 2023.


Du rettede første gang henvendelse til Barsel.dk den 10. oktober 2023, hvor du klagede over vores afgørelse om opkrævning ved brev af 19. september 2023. Da du den 22. november 2023 på ny retter henvendelse og klager over samme forhold, vurderer vi, at din første henvendelse kan anses som en klage, der er modtaget indenfor klagefristen på 4 uger i brevet af 19. september 2023.

 

Du har oplyst, at du ikke mener at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk i 2023, da din Personligt ejet Mindre Virksomhed (PMV), XXX, med CVR nr. XXXXXXXX, i CVR er registreret ophørt den 4. oktober 2022.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

  • Du skal som selvstændig erhvervsdrivende betale bidrag i 2023 til Barsel.dk.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP

m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

...

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk
Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk i 2023. Da du opfylder nedenstående kriterier, anses du som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i loven § 4 a om barselsudligning på det private arbejdsmarked, at udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Resultatet er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen af bidragspligt i 2023 skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2022.

 

Selvstændige, der i samme indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger resultatet, skal dog ikke betale bidrag.

 

Dit resultat i 2022 er af skattestyrelsen oplyst at være 1.268.364 kr., og det dermed var højere end den maksimale barselsdagpengesats på 236.600 kr. Som det også fremgår af opkrævningen i 2023 fra Barsel.dk, er der på din årsopgørelse for 2022 ingen lønindkomst.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de beløb, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk.

 

Det fremgår derimod af din klage, at du ikke mener, at du er omfattet af bidragspligten, da du har lukket dit Personligt ejet Mindre Virksomhed (PMV), XXX, med CVR nr. XXXXXXXX, er ophørt den 4. oktober 2022.

 

En selvstændig, der er ophørt med den selvstændige virksomhed inden 1. oktober i 2023, vil være fritaget for bidragspligt fra og med dette år. Det forudsætter dog, at alle aktiviteter, hvorfra indkomst indberettes til Skattestyrelsen som selvstændig indkomst, er lukket og registreret ophørt i CVR-registret med en ophørsdato inden 1. oktober i opkrævningsåret, eller såfremt virksomheden drives uden et CVR-nummer, at det er dokumenteret, at grundlaget for virksomheden og indkomsten er borte, fx at en udlejningsejendom er solgt inden 1. oktober 2023.

 

Vi er enige i, at XXX, et PMV med CVR nr. XXXXXXXX, er registreret ophørt den 4. oktober 2022.

 

Du har dog ifølge CVR pr. den 1. oktober 2023 fortsat to andre aktive tilknytninger:

 

XXX, med CVR-nr. XXXXXXXX, hvor du er registreret som legal ejer af 50 %.

 

Interessentskabet XXX, med CVR XXXXXXXX, der har branchekode ”Juridisk bistand”, hvor du også er registreret ejer af 50 %.

 

Vi vurderer, du med din involvering i disse virksomheder fortsat må anses som selvstændigt erhvervsdrivende. Vi vurderer også, at dit resultat som selvstændigt erhvervsdrivende i 2022 helt eller delvist må komme fra disse virksomheder – og/eller eventuelle selvstændige aktiviteter drevet uden CVR-nummer – da omsætningen i et PMV ikke må overstige 50.000 kr., og dit resultat i 2022 betydeligt oversteg dette beløb.

 

Når der på årsopgørelsen er registreret indkomst fra et partnerselskab, der beskattes som indkomst fra selvstændig virksomhed, vil aktiviteten i dette selskab også i relation til barselsudligningsloven blive anset som personens udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed, og resultatet af denne virksomhed vil indgå i beregningsgrundlaget for Barsel.dk’s afgørelse om bidragspligt. Vi kan derfor ikke se bort fra indkomst, der stammer fra XXX.  

 

Du har med de fortsat aktive CVR-numre fortsat selvstændig virksomhed, der indgår i vurderingen af, om du er bidragspligtig til Barsel.dk i 2023. Det er derfor efter vores vurdering ikke dokumenteret, at du med ophøret af PMV’et er ophørt med al selvstændig virksomhed inden 1. oktober 2023.

 

 

 

Oversendelse af klagen til Ankenævnet for ATP m.m.

Da Barsel.dk ikke har mulighed for at imødekomme dit ønske om at blive fritaget for bidragspligt som selvstændigt erhvervsdrivende i 2023, sender Barsel.dk vores genvurdering og sagens akter til Ankenævnet for ATP m.m. 

 

...”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Ved lov nr. 2586 af 28. december 2021 om ændring af barselsudligningsloven blev bidraget efter lovens § 4 a forhøjet til 1.350 kr. med virkning fra 1. januar 2022.

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Klager har ikke bestridt, at klager på baggrund af oplysningerne på seneste årsopgørelse fra Skattestyrelsen som selvstændig har haft et resultat på 1.268.364,00 kr. og en personlig lønindkomst på 51.258,00 kr.

 

Idet klagers selvangivne overskud af selvstændig virksomhed i 2022 var 1.268.364,00 kr. før skat og den personlige lønindkomst var på 51.258,00 kr., og idet klager fortsat har selvstændig erhvervsvirksomhed, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningsloven § 4 a.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.350 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2023.