Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2023-118 / 20-03-2024

2023-118 - Arbejdsgiver skal tilbagebetale for meget udbetalt lønrefusion, som er modtaget fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 16. maj 2023, som AUB har fastholdt ved genvurdering den 6. november 2023, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale 15.726 kr. i alt, som er udbetalt for meget i lønrefusion i perioderne 18.1.-28.3. 2021 (9.306 kr.), 27.9.-12.11. 2021 (3.360 kr.) og 28.3.-17.05. 2022 (3.060 kr.).

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Udbetaling af lønrefusion

Klager har haft en elev. I forbindelse med elevens skoleophold hos XXX har skolen foretaget indberetning til AUB herom. På den baggrund har AUB for hver skoleperiode sendt et brev om udbetaling af lønrefusion til klager. Af disse breve fremgår elevens navn, forventet uddannelsesperiode og aktuelle skoleperiode. Om lønrefusionen fremgår antal refusionsuger (svarende til skoleperioden), f.eks. 8,00 uger, AUB’s refusionssats, f.eks. 3.010,00 kr. pr. uge, samt beregnet lønrefusion, f.eks. 24.080,00 kr. Overskriften til et udbetalingsbrev er: ”I skal sikre jer, at jeres lønrefusion er korrekt.” Det hedder i teksten bl.a.: ”I har pligt til at oplyse, hvis elevens løn i skoleperioden er lavere end AUB’s refusionssats”, og ”Vi laver stikprøvekontrol og kontrollerer de oplysninger, vi får. Fejl og mangler i oplysningerne kan betyde, at I skal betale penge tilbage til AUB”. For nogle af skoleperioderne er de oprindelige udbetalingsbreve fra AUB fulgt op af brev om udbetaling af ekstra lønrefusion for perioden, f.eks. om betaling af 663,60 kr. ekstra for en skoleperiode på 5,90 uger, for hvilken der i første omgang var udbetalt 24.131,00 kr. i lønrefusion.

 

Klager blev af AUB udtaget til kontrol og i breve 5. april 2023 og 2. maj 2023 anmodet om at indsende lønsedler for eleven for nærmere angivne skoleperioder.

 

Den påklagede afgørelse

Den 16. maj 2023 udsendte AUB en afgørelse til klager om den udbetalte lønrefusion. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

 

” . . .

 

Vi skriver til jer, fordi vi på baggrund af de indsendte lønsedler har konstateret, at I har fået udbetalt for meget lønrefusion for jeres elev eller lærling XXX, CPR-nr. xxx. Vi sender en særskilt opkrævning for det beløb, som I skylder.

 

Det drejer sig om følgende skoleperioder:

 

18.1.2021 til 28.3.2021:

Vi har ved en fejl udbetalt med sats 3 på 3.580,00 kr. pr. uge. I har ret til sats 2 på 3.010,00 kr. pr. uge, dog højest det beløb I udbetaler i løn til eleven eller lærlingen. Da I har udbetalt en ugeløn på 2.546 kr., har I fået udbetalt 9.306 kr. for meget for perioden.

 

28.3.2022 til 17.05.2022:

Vi har ved en fejl udbetalt med sats 4 på 4.090 kr. pr. uge. I har ret til sats 3 på 3.610,00 kr. pr. uge, dog højest det beløb I udbetaler i løn til eleven eller lærlingen. Da I har udbetalt en ugeløn på 3.580 kr., har I fået udbetalt 3.060 kr. for meget for perioden.

 

27.9.2021 til 12.11.2021:

Vi har ved en fejl udbetalt med sats 4 på 4.140 kr. pr. uge. I har kun ret til sats 3 på 3.580,00 kr. pr. uge. I har således fået udbetalt 3.360 kr. for meget for perioden.

 

 

Hvis I vil klage

Hvis I har spørgsmål til de oplysninger, afgørelsen er truffet ud fra, kan I ringe til AUB på 70 11 30 70.

 

I kan klage over afgørelsen ved at sende klagen til os med overskriften ”Klage til Ankenævnet for ATP”.

Det kan I gøre via www.virk.dk/aub-kontakt eller ved at sende den til AUB, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

 

Vi skal have jeres klage, senest 4 uger efter I har modtaget afgørelsen.

 

…”

 

Den 2. juni 2023 sendte AUB en beregning til klager over for meget udbetalt lønrefusion i de tre perioder, hvorom der var truffet afgørelse.  Om de enkelte perioder fremgår følgende:

 

1) 18.1.-28.3 2021 (periode 1)

AUB udbetalt med sats 3 3.580 kr. om ugen i 9 uger, i alt 32.220 kr.

Klager betalt en ugeløn på 2.546 kr., i alt 22.914 kr.

Klager modtaget 9.306 kr. for meget.

 

2) 27.9.-12.11. 2021 (periode 2)

AUB udbetalt med sats 4 4.140 kr. om ugen i 6 uger, i alt 24.480 kr.

Udbetaling skulle være sket med sats 3 3.580 kr. om ugen, i alt 21.480 kr.

Klager modtaget 3.360 kr. for meget.

 

3) 28.3.-17.05. 2022 (periode 3)

AUB udbetalt med sats 4 4.090 kr. om ugen i 6 uger, i alt 24.540 kr.

Klager betalt en ugeløn på 3.580 kr., i alt 21.480 kr.

Klager modtaget 3.060 kr. for meget.

 

Af de indsendte lønsedler for september, oktober og november 2021 fremgår, at eleven har oppebåret en timeløn på 83,50 kr. svarende til en ugeløn på 3.089,50 kr.

 

Af telefonnotat af 2. juni 2023 fremgår følgende:

 

”Det ses i XXX at skolen har ændret slutdatoen på uddannelsen fejlagtigt fra 22.3.2024 til 22.12.2022. Idet eleven er stoppet før tid. Men aftalen burde så være registreret men en forventet udlærtsdato til den 22.3.2024. Dette bevirker at lønrefusion bliver omberegnet og vi udbetaler derfor med den højere sats for perioderne i december 2022. Efterfølgende bliver uddannelsesaftalen korrigeret til det korrekte 22.3.2024, og vi sender derfor brev og beder om lønsedler inden vi tilbagesøger beløbene. Arbg. har udbetalt en lavere ugeløn for nogle af perioderne og vi tilbagesøger derfor diff.

Har forklaret dette til arbg. Hun mener at hun har været i god tro og vil sende en klage til os. Hun vil gerne bede om en beregning af beløbene. Aftalt at jeg sender hende en besked i e-boks med en forklaring af vores beregninger.

Hun vil gerne bede om en lille forlængelse af fristen - Vurderet at vi kan give hende en uges yderligere klagefrist, idet hun nu får tilsendt beregnerne i dag. Sendt forklaring på mail.

Givet klagefrist til den 19.6.2023

Vedr. 27.9.2021-12.11.2021 Den ene periode 27.9.2021-12.11.2021 har vi isat ugeløn på 3.090 kr., men denne periode, kan vi ikke få beregnet ud fra den udbetalte løn, men kun ud fra satsændringen, der er derfor vurderet at vi ikke gør mere ved dette og tilbagesøger det beløb der er beregnet af systemet på 3.360 kr. Afskrivning af forhøjet lønrefusion

Det ses i IND/UD at der ikke er afskrevet forhøjet lønrefusion for de 2 perioder som vi har vurderet at afskrive - har derfor afskrevet disse beløb for perioderne 29.3.21-6.6.21 på 319,71 kr. og 7.6.21-25.6.21 på 138,49 kr. I alt 458,20 kr. med kode 18. Der er afskrevet idet arbg. har været i god tro vedr. disse perioder.”

 

Klagen

Af virksomhedens klage af 9. juni 2023 fremgår bl.a. følgende:

 

”…

 

Jeg indgiver hermed klage i sagen på vegne af XXX.

 

I forhold til denne sag vedr. for meget udbetalt lønrefusion, ser vi på ingen måde, at det er ret og rimeligt at vi nu står til at betale 15.726 kr. tilbage i for meget udbetalt lønrefusion.

Vi har under hele processen været samarbejdsvillige, med at sende lønsedler og vi har handlet i god tro.

Vi har ingen jordisk chance for at vide, at I udbetaler til en forkert sats.

Endvidere er vi blevet oplyst om fra Jer, at skolen har meddelt Jer forkerte oplysninger, om slutdatoer for denne elevs færdiggørelse af uddannelse – hvilket vi ikke har været bekendt med på noget tidspunkt. Vi har været i dialog med skolen og disse datoer har intet at gøre med, at I har taget fejl omkring hvilke satser udbetalingerne er lavet ud fra – vi mener fortsat at I står med det fulde ansvar for denne fejl.

Vi kan ikke drages til ansvar for, at i udbetaler til en forkert sats og vi synes heller ikke det er rimeligt at skal opkræves for noget tilbage i 2021 og 2022.

 

…”

 

 

AUB’s genvurdering i anledning af klagen

AUB har i brev af 6. november 2023 fastholdt sin afgørelse af 16. maj 2023. AUB anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering – klage over krav om tilbagebetaling af lønrefusion

 

 

Resultat

Vi har genvurderet sagen og fastholder vores afgørelse af 16. maj 2023 om tilbagebetaling af for meget udbetalt lønrefusion for jeres tidligere elev eller lærling, XXX, CPR xxx.

 

I skal derfor tilbagebetale 15.726 kr. i alt.

 

Klagen

Vi har modtaget jeres klage af den 9. juni 2023. Af klagen fremgår det, at I ikke finder en tilbagebetaling ret og rimelig idet, I ikke mener, at I kan drages til ansvar for fejlen med satserne.

 

Ligeledes mener I ikke, at det er rimeligt at opkræve jer for noget tilbage i 2021 og 2022.

 

Sagsfremstilling

I har fået udbetalt lønrefusion for jeres elev eller lærlings skoleophold.

 

Efter det oplyste er XXX stoppet som elev eller lærling hos jer. Skolen har i den forbindelse ved en fejl ændret slutdatoen for uddannelsen. Det medførte, at der systemmæssigt skete en genberegning af refusionssatserne. Da systemet ved beregning af satserne tager udgangspunkt i den forventede slutdato, betød ændringen, at XXX systemmæssigt stod til at have været længere fremme i sin uddannelse ved de allerede udbetalte lønrefusioner og at satserne derfor burde have været højere.

 

Som følge heraf regulerede AUB udbetalingerne i forhold til de forhøjede satser og udbetalte yderligere lønrefusion til jer ultimo december 2022.

 

Skolen blev efterfølgende opmærksom på, at den ændrede slutdato var en fejl og ændrede denne tilbage igen, hvorved refusionssatsen ændrede sig tilbage.

 

Denne ændring medfører, at sagen falder ud til kontrol og at AUB i forlængelse heraf den 5. april og 2. maj 2023 bad jer om at indsende lønsedler for de pågældende perioder.

 

Lønsedlerne viste, at i tre ud af fem skoleperioder, havde I fået udbetalt mere i lønrefusion end I havde udbetalt i løn til jeres elev/lærling.

 

Det var tilfældet allerede inden den fejlagtige forhøjelse af satsen. Uanset at der ikke efterfølgende var sket en fejl med registreringen af en tidligere slutdato, havde I således allerede fået udbetalt for meget i lønrefusion ved den første udbetaling af refusion for de enkelte perioder.

 

I har ved udbetalingen af lønrefusion for de enkelte skoleophold, modtaget et udbetalingsbrev. Af disse breve fremgår det specifikt, at I har pligt til at oplyse, hvis elevens løn i skoleperioden er lavere end AUB’s refusionssats.

 

Den 2. juni 2023 var vi i telefonisk kontakt med jer omkring opkrævningerne på tilbagebetaling af den for meget udbetalte lønrefusion. Vi aftalte da, at AUB skulle sende jer nogle beregninger for de enkelte refusionsperioder. Vi aftalte ligeledes en forlængelse af klagefristen, sådan at I fik mulighed for at sætte jer ind i beregningerne. Disse beregninger sendte vi til jer samme dag.

 

 

Begrundelse

Det følger af § 7, stk. 5 i Bekendtgørelse om refusion af løn og pensionsbidrag og ydelser ved konkurs m.v., at der ikke kan ydes lønrefusion med mere end den udbetalte løn til eleven eller lærlingen under skoleopholdet.

 

I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 26, stk. 1 fremgår det, at arbejdsgivere har pligt til give oplysninger til AUB, hvis det har betydning for afgørelser om udbetalinger m.m.

 

I lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 23 a, stk. 1 fremgår det desuden, at hvis en modtager af udbetaling fra AUB har givet urigtige oplysninger eller udeladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af ydelsen, kan AUB bestemme at ydelsen bortfalder helt eller delvist, og at udbetalte ydelser skal tilbagebetales.

 

 

Tilbagebetaling

I perioderne 29. marts 2021 – 6. juni 2021 og 7. juni 2021 – 25. juni 2021, har I udbetalt mere i løn end I har modtaget i lønrefusion. Der er ikke opkrævet tilbagebetaling af den for meget udbetalte lønrefusion, der er sket som følge af den fejlagtige sats for disse to perioder.

 

I perioderne 18. januar 2021 – 28. marts 2021, 27. september 2021 – 12. november 2021 og 28. marts 2022 – 17. maj 2022 er der udbetalt mindre i løn end I har modtaget i lønrefusion. AUB har opkrævet tilbagebetaling, af den del af lønrefusionen, som overstiger den løn, som I har udbetalt.

 

Det er således ikke på grund af fejlen i satsændringen, at AUB kræver tilbagebetaling. Derimod skyldes det, at vi vurderer, at I burde have oplyst os om, at lønrefusionen udgjorde mere end jeres udgift til løn. Dette var tilfældet allerede inden satsen fejlagtigt blev sat op og udbetalingen reguleret. Vi vurderer derfor, at jeres oplysningspligt allerede bestod inden fejlen med satsen.

 

Hvis I havde oplyst os om lønningerne på daværende tidspunkt, ville udbetalingen af lønrefusion være blevet tilrettet således, at den stemte overens med den udbetalte løn. I så fald, ville fejlen med satsændringen da have været uden betydning, idet refusionen i stedet ville have fulgt den faktisk udbetalte løn selvom satserne ændrede sig.

 

Fejlen med satsændringen har medført, at I fik udbetalt yderligere for meget i lønrefusion. Forskellen mellem den refusion, som I på baggrund af den løn I har udbetalt til jeres elev eller lærling, har været berettiget til og den lønrefusion, som vi har udbetalt, er derfor blevet større. På den måde får satsændringen indflydelse på størrelsen af beløbet, som AUB har krævet tilbagebetalt, men det er ikke selve årsagen til opkrævningen.

 

Omkring tilbagebetaling for perioden 27. september 2021 – 12. november 2021, bør det nævnes, at AUB af tekniske årsager ikke har kunnet beregne og opkræve hele differencen. Der er kun oprettet krav på tilbagebetaling af den del af differencen mellem løn og refusion, som satsændringen har medført. Vi har valgt ikke at gøre yderligere og lade den lavere opkrævning for perioden være til jeres fordel.

 

Som følge af vores tidligere korrespondance samt vores vejledning i øvrigt på virk.dk/aub, vurderer vi, at I burde have indset, at oplysningen om, at den udbetalte løn var mindre end refusionen, ville have betydning for udbetalingen af refusion. Vi vurderer derfor, at beløbet skal betales tilbage.

 

Det følger af forældelseslovens § 3, stk. 1, at kravet på tilbagebetaling forældes efter 3 år. Det er derfor AUB’s vurdering, at tilbagesøgning af beløb vedrørende perioder i 2021 og 2022 er i overensstemmelse med lovgivningen og i øvrigt følger en alment og bredt brugt praksis. Vi er derfor ikke enige i, at det er urimeligt.

 

 

Oversendelse af klagen til Ankenævnet

Da jeres klage ikke giver AUB anledning til at ændre vores afgørelse af 16. maj 2023 om tilbagebetaling af lønrefusion, sender vi jeres klage og sagens dokumenter til Ankenævnet for ATP m.m., jf. § 27, stk. 2 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

 

Vi skal henlede jeres opmærksomhed på, at klagen ikke har opsættende virkning. I skal derfor tilbagebetale det opkrævede beløb, selvom sagen indsendes til Ankenævnet.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis I har bemærkninger til genvurderingen, skal I henvende jer til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelse af dette brev. I kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Klagen vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

…”

 

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til AUB’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår krav om delvis tilbagebetaling af udbetalt lønrefusion til klagers elev.

 

Det er i de gældende regler om lønrefusion bestemt, at lønrefusion ikke kan ydes med mere end den udbetalte løn, jf. bekendtgørelse om refusion af løn mv. § 7, stk. 5.

 

I de 3 skoleperioder, som sagen angår, har klager modtaget et ugentligt beløb i lønrefusion, som er højere end den løn, som klager har betalt eleven i perioderne:

- i periode 1 modtaget 3.580 kr. om ugen i lønrefusion, betalt en ugeløn på 2.546 kr.,

- i periode 2 modtaget 4.140 kr. om ugen i lønrefusion, betalt en ugeløn 3.089,50 kr.,

- i periode 3 modtaget 4.090 kr. om ugen i lønrefusion, betalt en ugeløn på 3.580 kr.

 

Det er i udbetalingsbrevene fra AUB klart angivet, at der er pligt til at give AUB oplysning derom, hvis elevens løn er lavere end refusionen.

 

Det kan ikke bebrejdes klager, at AUB på grundlag af indberetning fra skolen i perioder har ydet refusion efter en for høj sats, og at klager af den grund har modtaget for meget. Det kan derimod bebrejdes klager, at klager har undladt at oplyse, at det faktisk modtagne – hvad enten det er beregnet efter den rette eller en for høj sats – er mere end den udbetalte løn.

 

Forskellen mellem modtagen refusion og udbetalt ugeløn udgør for periode 1 9.306 kr., for periode 2 6.303 kr. (6 x (4.140 kr. – 3.089,50 kr.)) og for periode 3 3.060 kr.

 

Ankenævnet finder, at AUB ville være berettiget til at kræve disse beløb tilbagebetalt. Ankenævnet henviser til § 23 a, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, hvorefter AUB i tilfælde, hvor en modtager af ydelser efter loven har undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af ydelsen, kan bestemme, at udbetalte ydelser skal tilbagebetales.

 

AUB kræver tilbagebetaling af de nævnte forskelsbeløb for så vidt angår periode 1 og periode 3. For periode 2 kræver AUB tilbagebetaling af 3.360 kr., hvilket kun udgør en del af forskelsbeløbet. Efter det oplyste skyldes dette tekniske systemvanskeligheder. Systemet har ikke kunnet generere en opkrævning ud fra den betalte ugeløn, men derimod kunnet generere en opkrævning ud fra anvendelse af en forkert sats. Eftersom det genererede opkrævningsbeløb er mindre end det, som AUB med føje kunne have krævet, er den tekniske beregningsmetode uden betydning for klagers pligt til tilbagebetaling.

 

Ankenævnet stadfæster herefter den påklagede afgørelse.