Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-117 / 06-03-2024

2023-117 - Ikke hjemmel til udbetaling af yderligere befordringsgodtgørelse (VEU) i forbindelse med kursusdeltagelse – privat overnatning

Ankenævnet stadfæster AUB’s afgørelse af 16. januar 2023 som fastholdt ved genvurdering af 2. november 2023, hvorefter XXX, herefter klager, ikke kan få udbetalt yderligere beløb i henhold til lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) i forbindelse med deltagelse i kurset XXX i perioden fra den 9. januar til den 13. januar 2023.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen, Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om VEU-godtgørelse

Klager indgav i januar 2023 ansøgning om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring i forbindelse med deltagelse i følgende kursus:

 

  • XXX.

Den påklagede afgørelse

AUB traf den 16. januar 2023 afgørelse om, at klager kunne få udbetalt 880,00 kr. i befordringstilskud. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

 

”Vi skriver til dig, fordi du har søgt om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring for kurset XXX.

 

Du får følgende beløb:

 

VEU-godtgørelse: 2.751,09 kr.

Befordringstilskud: 880,00 kr.

[…]

 

Tilskud til befordring

Tilskud til befordring er beregnet ud fra afstanden mellem din bopæl og kursusstedet.

 

Din adresse er: XXX

 

Her kan du se, hvilke kursusdage du får befordring for, hvor mange km du har rejst i alt, og hvor mange km du har fået tilskud til.

 

 

Forklaring af beregning

 

318 – Du kan få tilskud til befordring, dog højst for 400 km pr. ud- og hjemrejse, når du er indkvarteret under kurset.

 

327 – Du var indkvarteret under kurset, og derfor kan du kun få tilskud til befordring for ud- og hjemrejsedato.

 

Hvis du vil klage

Hvis du har spørgsmål til de oplysninger, afgørelsen er truffet ud fra, kan du ringe til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag på 70 11 40 70.

 

Du kan klage over afgørelsen ved at sende klagen til os med overskriften ”Klage til Ankenævnet for ATP”. Det kan du gøre på www.borger.dk/aub eller ved at sende den til AUB, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

 

Vi skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

 

[…]”

 

 

Klagen

Klager har i mail af 18. januar 2023 til AUB anført følgende:

 

”"Klage til Ankenævnet for ATP"

Jeg har deltaget i et kursus over 400 km fra min bopæl. Jeg skaffede privat overnatning 20.6 km fra uddannelsesstedet (XXX). På VEU godtgørelsen står der jeg var indkvarteret under kurset. Det er ikke korrekt.

Hvis skolen eller andre påstår andet, så er det svindel.

Samlet kørselsforbrug for ugen 1055km”

 

Klager har i mail af 21. januar 2023 til Ankenævnet for ATP m.m. indsendt dokumentation for udgift til broafgift, i alt 384 kr., samt følgende bemærkninger:

 

”[…]

Jeg har fået befordringsgodgørelse for ud og hjemrejse fra XXX til XXX (880 kr)

Jeg har fået at vide jeg var indkvarteret på uddannelsesstedet i løbet af ugen. det er ikke korrekt. Jeg boede privat 21 km syd for uddannelsesstedet. (XXX). I alt har jeg kørt ca. 1050 km i forbindelse med kurset.


Jeg søger også kompensation for at krydse storebælt. Vedlagt brobizz specifikation 1 og 2. 2x192 kr. I alt 384 kr.

 

Jeg søger også om kompensation for udgifter til mad 5x30 kr. (Det kostede dagens ret i kantionen)

[…]”

 

Ankenævnet for ATP m.m. har den 7. februar 2023 videresendt klagers mail af 21. januar 2023 til AUB til videre foranstaltning.

 

AUB har telefonisk den 2. november 2023 oplyst klager om, at der ikke kan ydes yderligere tilskud til befordring, og at udgifter til broen ikke dækkes. Der fremgår følgende af telefonnotat fra AUB:

 

”Talt med kursisten og forklaret ham hvordan vi er kommet frem til det beløb, han har fået udbt. i befodring. Også forklaret at vi ikke både giver tilbud til rejsen fra hjemmet til overnatningsstedet og derfra videre til kursusstedet, at vi ikke dækker afgifter til broen og oplyst, at vores takster står på borger.dk/veu.”

 

AUB’s udtalelse i anledning af klagen

AUB har i brev af 2. november 2023 genvurderet sagen og fastholdt sin afgørelse af 16. januar 2023. AUB har anført følgende:

 

Resultat

Vi har genvurderet sagen og fastholder vores afgørelse af 16. januar 2023 om befordringstilskud for kurset XXX i perioden fra den 9. januar til 13. januar 2023.

 

Sagsfremstilling

I perioden fra den 9. januar 2023 til den 13. januar 2023, deltog du på ovenstående kursus. I den forbindelse, traf AUB den 16. januar 2023 afgørelse om, at du var berettiget til at modtage VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

 

Det er ved ansøgningen om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til dig oplyst, at der ønskes befordringstilskud til din ud- og hjemrejse. Vi har gennem folkeregistret fået oplyst din adresse som værende:

XXX.

 

Dit kursussted, XXX, har angivet kursusstedet som værende:

XXX.

 

Det fremgår af afgørelsen, at du kun kan få tilskud til befordring for din ud- og hjemrejse, når du er indkvarteret under kurset.

 

Det fremgår ligeledes af afgørelsen, at du maksimalt kan få tilskud til befordring for 400 km. pr. ud- og hjemrejse. Din ud- og hjemrejse blev fastsat til at være på 434,02 km.

 

Du fik derfor udbetalt 880,00 kr. i befordringstilskud.

 

Klagen

I din klage af 18. januar 2023 oplyser du, at du ikke har været indkvarteret på kursusstedet, men i stedet har skaffet privat overnatning ca. 20 km. fra kursusstedet. AUB forstår din klage således, at du også ønsker befordringstilskud for de kilometer, som du har kørt mellem dit private opholdssted og uddannelsesstedet.

 

Den 21. januar 2023 sendte du klagen til Ankenævnet for ATP m.m. med tilføjelse af ansøgning om kompensation for broafgift i forbindelse med krydsning af Storebælt (2 x 192 = 384 kr.) samt kompensation for madudgifter (5x 30= 150 kr.)

 

Den 7. februar 2023 har Ankenævnet for ATP m.m. videresendt din klage til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til videre foranstaltning.

 

Begrundelse

 

Befordringstilskud

Det følger af Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse § 9, stk. 2 og 3, at man som kursusdeltager enten kan få tilskud til daglig befordring mellem bopæl og uddannelsessted, hvis man ikke er indkvarteret, eller befordringstilskud for ud- og hjemrejse, hvis man er indkvarteret. Det er ikke muligt at få befordringstilskud for begge dele.

 

Det fremgår af sagen, at du ikke har overnattet på din bopæl under kurset, hvorfor vi vurderer, at det i henhold til reglerne om befordringstilskud er korrekt, at du har været indkvarteret under kurset.

 

I forlængelse heraf, beregnes befordringstilskuddet for din ud- og hjemrejse på grundlag af kilometerantallet mellem din bopæl og uddannelsesstedet. Dette gælder uanset om du rejser i egen bil eller fx med bus eller tog. Der er ikke mulighed for at tildele befordringstilskud på andet grundlag. Udgifter til billetter, herunder broafgift er således ikke omfattet af tilskuddet.

 

På baggrund af ovenstående fastholder vi vores afgørelse af 16. januar 2023 om udbetaling af befordringstilskud på 880,00 kr. svarende til den maksimale sats for ud- og hjemrejse.

 

Tilskud til kost

Det er uddannelsesstedet der bevilger godtgørelse for kost jf. § 9 a, stk. 1 i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, hvorfor AUB ikke kan tage stilling til din anmodning. Vi henviser dig i stedet til at kontakte XXX.

 

Oversendelse af klagen til Ankenævnet

Da din klage ikke giver AUB anledning til at ændre afgørelsen af 16. januar 2023 om udbetaling af VEU-godtgørelse og tilskud til befordring, sender vi din klage og sagens dokumenter til Ankenævnet for ATP m.m., jf. § 19, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til genvurderingen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelse af dette brev. Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af ankenævnet.

 

Lovgrundlag

Vi har genvurderet din sag efter følgende regler:

  • Lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 22. maj 2019:

o § 2

o § 8

o § 9 a

  • Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, BEK nr. 1797 af 27. december 2018

o § 9”

 

Høring

Klager har ikke haft bemærkninger til AUB’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse
Sagen angår klagers ret til ydelser efter lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 22. maj 2019 ( i dag lovbekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2024). Der kan efter denne lovs § 8, stk. 1, ydes tilskud til befordring og kost og logi i forbindelse med deltagelse i uddannelse, der er omfattet af lovens § 4 (erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse).

 

Undervisningsministeren kan, jf. lovens § 8, stk. 4, bl.a. fastsætte nærmere regler om tilskud til befordring samt kost og logi, herunder om, at der ikke kan opnås tilskud til befordring samt kost og logi, hvis der ikke kan opnås godtgørelse, jf. § 5.

 

Efter § 9, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1797 af 27. december 2018 (nu bekendtgørelse nr. 1807 af 28. december 2023) om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, har uddannelsesdeltageren ret til tilskud til daglig befordring mellem bopæl og undervisningssted for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km, dog højst for 576 km pr. dag. Der kan ikke opnås tilskud til daglig befordring, hvis uddannelsesdeltageren er indkvarteret under uddannelsen, jf. stk. 3.

 

Hvis uddannelsesdeltageren er indkvarteret under uddannelsen, har uddannelsesdeltageren efter bekendtgørelsens § 9, stk. 3, ret til tilskud til befordring ved uddannelsens begyndelse og afslutning, på søgnehelligdage og i weekender. Tilskuddet ydes for afstanden mellem uddannelsesdeltagerens bopæl og undervisningsstedet, dog højst for 400 km. pr. rejse.

 

Det fremgår af sagen, at klager ifølge folkeregisteret har bopæl i XXX. Det fremgår også, at klager i perioden 9. januar 2023 til den 13. januar 2023 har deltaget i et kursus på XXX beliggende i XXX.  Det fremgår endelig, at klager i forbindelse med kurset ikke har været indkvarteret på kursusstedet, men i stedet har skaffet privat overnatning ca. 20 km. fra kursusstedet.

 

Klager har fået udbetalt befordringstilskud efter reglerne i bekendtgørelsens § 9, stk. 3, om ret til tilskud til befordring ved uddannelsens begyndelse og afslutning, på søgnehelligdage og i weekender. Klager har fået udbetalt 880,00 kr., svarende til den maksimale sats for ud- og hjemrejse.

 

Ankenævnet bemærker, at det af § 9, stk. 2, i bekendtgørelsen fremgår, at der ikke kan opnås tilskud til daglig befordring, hvis uddannelsesdeltageren er indkvarteret under uddannelsen, jf. stk. 3. Klager ønsker tilskud til den daglige kørsel mellem det private overnatningssted, han havde fundet i XXX, og kursusstedet i XXX, og protesterer mod, at det anses for indkvartering. Sprogligt omfatter ordet indkvartering imidlertid også det forhold, at en kursusdeltager selv finder logi.

 

 

Med disse bemærkninger og af de grunde, som AUB har anført, herunder vedrørende klagers muligheder for at få dækket udgifter til broafgift og godtgørelse for kost, stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse, således at der ikke tilkommer klageren yderligere beløb i henhold til lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) i forbindelse med deltagelse i kurset XXX i perioden fra den 9. januar til den 13. januar 2023.