Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2023-109 / 26-05-2024

2023-109 - Ikke afholdt ferie op til 4 uger kunne ikke overføres uden feriehindring. Ikke afholdt ferie ud over 4 uger kunne udbetales

Ankenævnet tiltræder, at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie svarende til i alt 10 feriedage for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 5. september 2023 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 14,50 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022. Af ansøgningen fremgik, at klager i ferieåret 2021 havde modtaget offentlige ydelser i form af fleksydelse i 14 dage, og at klager ikke havde været feriehindret.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 7. september 2023 afgørelse om, at klager kan få udbetalt feriepenge for 0,50 feriedage. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende: 

 

”Vi skriver til dig, fordi du den 5. september 2023 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 14,50 feriedage til brug for ferieperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du kan få udbetalt feriepenge for 0,50 feriedage.

 

Du kan ikke få udbetalt feriepenge for 14 feriedage.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 14,50 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget flexydelse i 14 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 11 dage.

 

…”

 

Ved elektronisk henvendelse modtaget hos FerieKonto den 13. september 2023 indsendte klager kopi af FerieKontos afgørelse af 7. september 2023, kopi af kvittering for klagers bestilling af feriepenge ved FerieKonto og et screendump fra Feriepengeinfo – ”Dine feriepenge”, idet klager oplyste følgende:

 

”...

 

Jeg har arbejdet i XXX... som fleksjobber i flere år.

 

På grund af sygdom og travlhed i forretningen, beder min chef mig kontakte XXX Kommune fleksjob afdeling, vedr. feriepenge. Jeg har ca. 14 dage til gode, med henblik på at få udbetalt feriepengene efter d.27.1.2023 da jeg går på pension, hertil oplyser XXX kommune at det er helt Ok. Derfor møder jeg ind og styler butikken.

 

Men nu kan jeg læse, at der er problemer med få mine feriepenge udbetalt.

 

…”

 

Ved brev af 19. september 2023 oplyste FerieKonto, at FerieKonto manglede yderligere dokumentation for, at klager havde været feriehindret op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2022, og at travlhed på jobbet ikke er en feriehindring. FerieKonto oplyste endvidere, at klager, såfremt han selv havde været syg i december 2022, skulle fremsende dokumentation fra sin arbejdsgiver herfor, og at klager, såfremt han var fratrådt inden den 31. december 2022, skulle fremsende sin opsigelse.

 

Ved brev modtaget i FerieKonto den 25. september 2023 oplyste klager, at han den 27. januar 2023 fyldte 67 år og derved ikke længere kunne være ansat som fleksjobber, men i stedet blev pensionist. Klager oplyste endvidere, at han ikke får en opsigelse hverken fra sin arbejdsgiver eller sin kommune. Vedhæftet brevet var en lønseddel for perioden 16. november 2022 til 15. december 2022.

 

Ved brev af 26. september 2023 kvitterede FerieKonto for det fremsendte og oplyste følgende:

 

”...

 

Du har henvendt dig vedrørende vores afslag på din anmodning om udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperiode 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Vi henviser til vores afgørelse af 7. september 2023.

 

Du søger om udbetaling af overskydende ferie på baggrund af ophørt ansættelsesforhold. Du har søgt 14,50 dage, og i din anmodning oplyst, at du har modtaget fleksydelse i 14 dage. Du har svaret nej til feriehindring i din ansøgning.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse fratrække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske en udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

FerieKonto træffer den 7. september 2023 afgørelse om udbetaling af 0,50 feriedag på baggrund af de foreliggende oplysninger.

 

Du skriver den 13. september 2023 og oplyser i din henvendelse, at du på grund af travlhed og sygdom i butikken mødte ind for at hjælpe i butikken. Yderligere oplyser du, at du har fået oplyst af XXX kommune, at udbetalingen af de 14 dage kan ske efter 27. januar 2023. Vi gør opmærksom, på at forudsætningen for at kunne udbetale feriepenge på baggrund af fratrådt job er, at jobbet er fratrådt før ferieperiodens ophør, hvilket er den 31. december 2022 i denne ansøgning. Ligeledes er det en forudsætning, at der ikke er modtaget visse offentlige ydelser. Hvis der er modtaget visse offentlige ydelser, skal der have været en feriehindring i form af f.eks. egen sygdom.

 

De offentlige ydelser, der medfører fradrag i dine feriepenge ved ”Jeg er fratrådt et job senest den 31. december 2022” er:

 

  1. Arbejdsløshedsdagpenge
  2. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
  3. Kontantydelse
  4. Efterløn
  5. Fleksydelse
  6. Ledighedsydelse
  7. Ressourceforløbsydelse
  8. Integrationsydelse
  9. Uddannelseshjælp
  10. Kontanthjælp

 

Hvis du mod forventning ikke har modtaget nogle af ovenstående ydelser, kan der gælde andre regler, og du kan i den forbindelse indsende dine detaljerede skatteoplysninger til os.

 

Vi kan oplyse, at vi den 19. september 2023 sender dig en skriftlig henvendelse hvor vi efterspørger dokumentation for, om der har været egen sygdom i december 2022. Ligeledes beder vi dig oplyse om du er fratrådt jobbet før eller efter 31. december 2022.

 

Du skriver i den henvendelse modtaget den 25. september 2023, at du ingen opsigelse har, men at du fratrådte jobbet den 27. januar 2023.

 

Som tidligere oplyst, er forudsætningen for at søge feriepenge på baggrund af ophørt ansættelse, at ansættelsen er ophørt inden ferieperioden ophør.

 

Vi fastholder derfor vores afgørelse af 7. september 2023.

 

Det fremgår ikke af din henvendelse, at du vil klage over afgørelsen. Hvis du vil klage over afgørelsen, skal vi bede dig oplyse os om dette inden klagefristens udløb.

 

Det vil hjælpe, hvis du præciserer hvad det er du ønsker at klage over.

 

Hvis du har spørgsmål til denne besked, kan du kontakte Feriesagsteamet ved FerieKonto.

 

…”

 

Den 6. oktober 2023 kontaktede FerieKonto XXX Kommune telefonisk. Af FerieKontos telefonnotat fra samtalen fremgår følgende:

 

”... Jeg har kontaktet XXX kommune, flekslønafdelingen, for at få oplyst, om der er modtaget fleksydelse eller fleksløntilskud i ferieperioden.

XXX har ved anmodning oplyst, at der er modtaget fleksydelse, men oplyser samtidig at være i fleksjob.

XXX kommune må desværre ikke give mig de ønskede oplysninger…”

 

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 28. september 2023, har klager anført bl.a. følgende:
 

”...

 

Jeg har gjort som man skal. Jeg kontakter XXX kommune fleksjobafd. vedr. ferie. Her får jeg besked, da jeg IKKE når at afholde ferie, vil jeg feriepengene komme til udbetaling d. 27/1-23 da jeg bliver pensionist. Så skriver ferie Konto, at jeg skal dokumentation, at jeg ikke arbejder mere. Jeg kontakter XXX kommune fleksjob afd. pr. telefon, om jeg kan få tilsendt omtalte skrivelse, at jeg ikke arbejder mere. XXX kommune udtagelse: DET ER DA HELT SORT. Jeg er helt rundt på gulvet. Jeg er blevet pensionist, så skal man gå med livrem og seler, for at få økonomien til holde. Jeg må desværre bruge XXX kommunes besked: DET ER HELT SORT.  

 

...”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 6. oktober 2023 fastholdt sin afgørelse af 5. september 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 28. september 2023 over vores afgørelse af den 5. september 2023 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Du skriver i din klage, at du har gjort som man skal. Du skriver også i din klage, at Aarhus kommune fleksjob afd, har oplyst, at dine feriepenge vil komme til udbetaling den 17. januar 2023, da du bliver pensionist.

 

Begrundelse

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

Du har i din anmodning den 5. september 2023 angivet, at du er fratrådt ved arbejdsgiver XXX inden den 31. december 2022. Du anmoder om udbetaling af 14,50 dage og oplyser, at du har modtaget fleksydelse i 14 dage i ferieperioden. Du oplyser samtidig, at du ikke har været feriehindret frem til ferieperiodens udløb den 31. december 2022. Vi træffer derfor afgørelse om udbetaling af 0,50 dage efter ferielovens bestemmelse om ferie fra ophørt ansættelsesforhold.

 

Du har i din henvendelse den 13. september 2023 oplyst, at du har arbejdet som fleksjobber i XXX i flere år. Du oplyser, at du har 14 feriedage til gode, som du ikke holder grundet sygdom og travlhed i forretningen. Du oplyser, at det er godkendt af XXX kommune fleksjob afdeling, at du arbejder og at feriepengene bliver udbetalt efter den 27. januar 2023, da du går på pension.

 

Vi skriver til dig den 19. september 2023. Her beder vi dig sende dokumentation, hvis du har været feriehindret frem til ferieperiodens udløb den 31. december 2022. Idet du 2 har oplyst, at du går på pension den 27. januar 2023, beder vi dig samtidig om at sende dokumentation for, at du senest den 31. december 2022 er fratrådt fra den arbejdsgiver, hvor du har optjent feriepengene.

 

Du skriver i din henvendelse den 25. september 2023, at du først er fratrådt ved din arbejdsgiver XXX i januar 2023.

 

Vi skriver til dig igen den 26. september 2023. Her gør vi opmærksom på betingelserne for udbetaling af ferie fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Overskydende ferie fra et ophørt ansættelsesforhold kan udbetales, hvis ansættelsesforholdet er ophørt senest ved ferieperiodens udløb den 31. december 2022.

 

FerieKonto skal i sager om udbetaling af overskydende ferie godkende udbetaling af ferie, hvis en lønmodtager har modtaget visse offentlige ydelser. FerieKonto skal fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der eventuelt sker udbetaling af feriepenge.

 

Vi lægger vægt på, at du har oplyst, at du har modtaget fleksydelse i 14 dage i ferieperioden. Vi lægger desuden vægt på, at du ikke har sendt dokumentation for, at du har været forhindret i at holde ferien inden den 31. december 2022. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at sygdom og travlhed i forretningen ikke anses som en feriehindring.

 

Endelig lægger vi vægt på, at du har oplyst, at du først fratræder fra XXX den 27. januar 2023.

 

Vi er opmærksomme på, at du skriver, at XXX kommune fleksjob afdeling har godkendt, at du arbejder, og at feriepengene bliver udbetalt efter den 27. januar 2023, da du går på pension.

 

Vi finder ikke, at dette kan føre til, at sagen får et andet resultat. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at vi den 16. september 2022 har sendt dig et brev, hvoraf det fremgår, at du havde ferie til gode, som du skulle holde inden 31. december 2022. Det fremgår desuden af vores brev, at såfremt du får offentlige ydelser, så skal du aftale ferien med f.eks. din kommune.

 

Vi har kontaktet XXX kommune den 3. oktober 2023, for at få oplyst, om du evt. ikke har modtaget fleksydelse i 14 dage i ferieperioden. XXX kommune kunne grundet manglende fuldmagt fra dig, ikke give os de ønskede oplysninger. Vi gør dog opmærksom på, at kravet om fratrædelse inden den 31. december 2022, ikke er opfyldt.

 

Hvis du har optjent mere end 4 ugers ferie, kan ferie ud over 4 uger udbetales, hvis du enten

 

- Ikke har modtaget en af nedenstående offentlige ydelser, eller

- havde en feriehindring op til 31. december, hvor ferieafholdelsesperioden udløb.

 

 De offentlige ydelser, der medfører fradrag i dine feriepenge ved "ferie ud over 4 uger” og "Jeg er fratrådt et job senest den 31. december 2022" er:

 

arbejdsløshedsdagpenge

midlertidig arbejdsmarkedsydelse

kontantydelse

efterløn

fleksydelse

ledighedsydelse

ressourceforløbsydelse

integrationsydelse

uddannelseshjælp

kontanthjælp

 

De feriepenge, du har til gode for den ferieperiode, som sluttede den 31. december 2022, bliver overført til Arbejdsmarkedets Feriefond.

 

Du skal derfor søge om udbetaling af feriepengene hos Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) efter den 25. november 2023.

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har den 6. november 2023 indsendt følgende bemærkninger til FerieKontos genvurdering:

 

”Det sejler rundt. Jeg kan forstå at ligemeget hvad jeg siger og gør, kan jeg ikke få mine optjente feriepenge, selvom jeg er 67 år og er pensanist. Er jeg ikke syg, så bliver jeg da syg, med alle de nye regler der lige pludselig er lavet.”

 

Ved brev af 13. november 2023 kvitterede FerieKonto for klagers henvendelse og oplyste blandt andet følgende:

 

”Vi har i forbindelse med behandling af din sag kontaktet XXX kommune den 3. oktober 2023, for at få afklaret hvilken ydelse du har modtaget fra kommunen. Vi kunne ikke få de ønskede oplysninger, grundet manglende fuldmagt.

 

Vi kan oplyse, at der er mulighed for udbetaling af ferie ud over 4 uger uden afholdelse af ferien, hvis du ikke har modtaget fleksydelse i ferieperioden fra den 1. september 2021 til 31. december 2022. Hvis vi skal have mulighed for at undersøge din sag yderligere, kan du enten give os fuldmagt til at kontakte XXX kommune eller du kan sende dine skatteoplysninger for 2021 og 2022 til os.

 

Du finder dine skatteoplysninger ved at logge ind på skat.dk og trykke på ’skatteoplysninger’ i menuen i toppen af siden. I menuen i venstre side trykker du på ’Oplysninger om løn, honorarer, m.v.’. Denne oversigt gemmer du som PDF og sender til os via vores kontaktformular: https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=9639e191-e3bf-4cde-a70b- ccacb020047c

 

Hvis du ønsker, at vi skal kontakte din kommune med henblik på at undersøge, hvilken ydelse du har modtaget, kan du sende en besked til os, hvor du giver os fuldmagt til at indhente dine oplysninger fra XXX Kommune. Du kan sende fuldmagten via ovenstående link.

 

…”

 

Klager er ikke vendt tilbage i anledning af FerieKontos vejledning.

 

Den 9. december 2023 anmodede Ankenævnet for ATP m.m., til brug for Ankenævnets behandling af klagen, FerieKonto om at oplyse, hvorvidt klager efterfølgende var vendt tilbage i anledning af FerieKontos brev af 13. november 2023.

 

Den 26. januar 2024 oplyste FerieKonto, at FerieKonto, efter at klagen var blevet oversendt til Ankenævnet for ATP m.m., havde fået adgang til indkomstregistret, og at FerieKonto samme dag havde truffet en ny afgørelse i sagen. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

 

”Du kan få udbetalt dine feriepenge for ferie udover 4 uger

Du har den 5. september 2023 klaget over vores afslag på udbetaling af overskydende ferie. Vi sendte din klage og vores genvurdering til Ankenævnet for ATP mm. den 6. oktober 2023. Ankenævnet for ATP mm. har den 9. december 2023 spurgt, om vi har modtaget yderligere oplysninger til brug for sagen fra dig eller XXX Kommune. Vi har ikke modtaget nye oplysninger fra dig eller XXX Kommune.

 

I mellemtiden har vi fået adgang til Skattestyrelsen indkomstregister, som betyder, at vi kan træffe en ny afgørelse. Vi har på den baggrund genbehandlet din sag.

 

Afgørelse

Du kan få udbetalt feriepenge for 4,46 feriedage svarende til 487,67 kr. for ferieperioden 1. september 2021 til 31. december 2022, uden at du skulle holde ferien. Beløbet er efter skat.

 

Begrundelse for afgørelsen

Grunden til, at du kan få udbetalt feriepengene for 4,46 feriedage, uden at du skulle holde ferien, er, at feriepengene vedrører ferie ud over 4 uger.

 

Du har i din anmodning den 5. september 2023 angivet, at du er fratrådt ved arbejdsgiver XXX inden den 31. december 2022. Du anmoder om udbetaling af 14,50 feriedage og oplyser, at du har modtaget fleksydelse i 14 dage i ferieperioden. Du oplyser samtidig, at du ikke har været feriehindret frem til ferieperiodens udløb den 31. december 2022.

 

Vi traf den baggrund den 7. september 2023 afgørelse om udbetaling af 0,50 feriedage efter ferielovens bestemmelse om ferie fra ophørt ansættelsesforhold.

 

Du skriver i din henvendelse den 25. september 2023, at du først er fratrådt ved din arbejdsgiver XXX i januar 2023. Betingelserne for udbetaling af ikke afholdte feriedage for ferieperioden 1. september 2021 – 31. december 2022 er dermed ikke opfyldt.

 

Overskydende ferie fra et ophørt ansættelsesforhold kan kun udbetales, hvis ansæt-telsesforholdet er ophørt senest ved ferieperiodens udløb den 31. december 2022.

 

Vi skriver til dig igen den 26. september 2023. Her gør vi opmærksom på betingelserne for udbetaling af ferie fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

I vores genvurdering af den 6. oktober 2023 vejleder vi om muligheden for udbetaling af ferie ud over 4 uger, hvis du ikke har modtaget visse offentlige ydelser i ferieperioden fra den 1. september 2021 til 31. december 2022. Samtidig sender vi din klage til Ankenævnet for ATP mm.

 

Vi har efterfølgende fået adgang til indkomstregisteret. Vi har den 18. december 2023 foretaget en udsøgning i indkomstregisteret, som viser, at du ikke har modtaget andre offentlige ydelser end fleksløntilskud i ferieperioden. Vi kan samtidig se, at du i alt har optjent 24,96 feriedage hos den arbejdsgiver XXX hvor du har optjent de pågældende feriepenge, og hvor du tidligere har fået udbetalt feriepenge for 0,50 dage. Vi er endvidere bekendte med, at du har afholdt 10 feriedage af de 24,96 feriedage i august 2022.

 

Det er som udgangspunkt ikke muligt at få udbetalt feriepenge uden afholdelse af ferien. En del af feriepengene kan dog udbetales uden afholdelse af ferien, hvis det er ferie ud over 4 uger, og du ikke har modtaget visse offentlige ydelser i ferieperioden. Fleksløntilskud har ikke indflydelse på, om du kan få feriepengene udbetalt som ferie ud over 4 uger.

 

Feriepengene for 14,46 feriedage, som du har optjent i perioden 1. september 2021 – 31. august 2022, blev den 1. november 2023 overført til Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF).

 

Vi har derfor den 26. januar 2024 kontaktet AFF skriftligt og bedt dem om at udbetale feriepengene for 4,46 feriedage til dig. Du skal sikre dig, at AFF har dine kontooplysninger, så de kan udbetale feriepengene til dig.

 

Vi har i vores genvurdering af den 6. oktober 2023 vejledt om muligheden for udbetaling af ferie ud over 4 uger. Hvis du i mellemtiden har fået udbetalt ferie ud over 4 uger ved AFF, kan feriepengene ikke blive udbetalt igen.

 

 

Vil du klage?

 

Du kan klage over afgørelsen ved at skrive eller ringe til os.

 

Når du klager, må du gerne oplyse, hvad du klager over, og om du mener, der er oplysninger, der har betydning for sagen, vi ikke har taget med i afgørelsen.

 

Hvis du skriver, kan du sende klagen til FerieKonto, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød

eller via www.borger.dk/feriekonto-send-oplysninger.

 

Vi skal have din klage senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

 

…”

 

 

Klager er ikke vendt tilbage i anledning af FerieKontos afgørelse af 26. januar 2024.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der bestod ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Klager har ansøgt om udbetaling af 14,40 feriedage. Feriekonto har under klagesagens behandling truffet afgørelse om udbetaling af først 0,50 feriedag, dernæst 4,46 feriedage. Da klager ikke har fået fuldt medhold, anser Ankenævnet klagen for opretholdt.

 

Klager har i ferieåret 2021-2022 optjent 24,96 feriedage og i ferieafholdelsesperioden afholdt 10 feriedage. Ankenævnet tiltræder af de grunde, som FerieKonto har anført i afgørelsen af 26. januar 2024, at klager af de resterende 14,96 dage har ret til udbetaling af de 4,96 dage i medfør af ferielovens § 24, og at klager, som ikke har været forhindret i at afholde ferie i ferieafholdelsesperioden, ikke i medfør af ferielovens § 22 har ret til overførsel eller udbetaling af de resterende 10 dage.