Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-238 / 23-05-2024

2022-238 - Tilbagebetaling af VEU-godtgørelse, da klager ikke kunne anses for at have haft et løntab

Ankenævnet stadfæster med ændret begrundelse AUB’s afgørelse af 3. oktober 2022, som AUB har fastholdt ved genvurdering den 25. oktober 2022, således at XXX (herefter klager) skal tilbagebetale 4.244,21 kr. i modtaget VEU-godtgørelse for deltagelse i kurset ”XXX” i perioden fra den 4. juli 2022 til den 12. juli 2022.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Steen Müntzberg og Henrik Rothe har deltaget i sagens behandling.

Ved automatisk afgørelse af 15. juli 2022 fik klager udbetalt 4.244,21 kr. for deltagelse i kurset ”XXX” i perioden fra den 4. juli 2022 til den 12. juli 2022. Af afgørelsen fremgik bl.a., at klager fik udbetalt pengene under forudsætning af, at han havde ret til at få udbetalt VEU-godtgørelse, og at klager ville skulle betale pengene tilbage, hvis det senere viste sig, at han alligevel ikke havde ret til godtgørelse.

 

Den 3. oktober 2022 traf AUB afgørelse om, at klager skulle tilbagebetale den udbetalte VEU-godtgørelse, idet AUB, ud fra den løn, som klagers arbejdsgiver havde indberettet til Skattestyrelsen, havde vurderet, at klager ikke havde været i beskæftigelse i en eller flere perioder på i alt 14 dage umiddelbart før og efter kurset.

 

Den 5. oktober 2022 kontaktede klager AUB elektronisk. Af henvendelsen fremgår følgende:

 

” Jeg vil gerne klage over jeres opkrævning på 4.244,21 kr.

Det var "XXX" som tilmeldte mig kurset og betalte "900 kr" for det.  Grundet XXXs ikke kan finde arbejde efter var jeg nødsaget til at skifte beru, det kunne i jo ikke se når (dataen) ikke engang var kommet endnu

 

2 uger før kurset arbejdet jeg for "XXX" Brevet er også sendt til "XXX". For det kan ikke passe at man som vikar ikke får løn under et kursus, men går man ned til kommunen havde jeg fået det hele (kurset) gratis”

 

 

Af AUB’s telefonnotat fra en telefonsamtale med klager den 6. oktober 2022 fremgår følgende:

 

 

”Ringet op af kursisten der var meget vred over opkrævning. Forklaret at det er pga. lille e-indkomst i juli og august.

Han oplyser at han har flere jobs. Bedt ham indsende lønsedler for de 3 mdr. før kursus, så kan vi beregne et gennemsnit. Idet han ikke har haft fuld tid, men har søgt løntab for fuld tid.

Han oplyser at han er stoppet hos XXXs i august måned, men har ikke været opsagt da han var på kursus, det er først efter han er kommet tilbage. Oplyst at vi også gerne vil bede om kopi af kontrakter, så vi kan se hvor mange timer han normalt arbejder. Han oplyser at det er vikarjobs, så ingen fast arbejdstid.”

 

 

Ligeledes den 6. oktober fremsendte klager kopi af lønsedler fra XXX for perioden fra den 4. april til den 17. april 2022, hvoraf fremgår, at klager har fået udbetalt løn for 67 timer, og for perioden fra den 18. april til den 1. maj 2022, hvoraf fremgår, at klager har fået udbetalt løn for 60 timer, samt kopi af lønsedler fra XXX for perioden fra den 6. juni til den 19. juni 2022, hvoraf fremgår, at klager har fået udbetalt løn for 13,75 timer og for perioden 20. juni til den 3. juli 2022, hvoraf fremgår, at klager har fået udbetalt løn for 38 timer.

 

Den 10. oktober 2022 kontaktede klager på ny AUB telefonisk. Af AUB’s telefonnotat fra samtalen fremgår, at klager fortsat var vred over AUB’s afgørelse, og at klager anmodede AUB om at gennemgå de dokumenter, som klager havde indsendt, hurtigst muligt.

 

Af et notat i AUB’s interne system fremgår herudover, at en sagsbehandler i AUB den 12. oktober 2022 blev telefonisk kontaktet af klagers fagforening, som spurgte ind til, om AUB havde modtaget dokumentation fra klager, hvilket AUB bekræftede, ligesom AUB oplyste, at der ville komme en afgørelse i sagen.

 

Ved brev af 14. oktober 2022 kvitterede AUB over for klager for de fremsendte lønsedler og henviste til, at AUB ved telefonsamtalen den 6. oktober 2022 havde vejledt klager om at indsende kopi af ansættelseskontrakter og lønsedler tilbage til 3 måneder før kursusstart den 4. juli 2022, og at AUB dermed fortsat manglede kopi af lønsedler for perioden fra den 4. april til den 5. juni 2022 for så vidt angår klagers ansættelsesforhold ved XXX, ansættelseskontrakt mellem klager og XXX samt en opsigelse af dette ansættelsesforhold, ligesom AUB fortsat manglede kopi af ansættelseskontrakt mellem klager og XXX samt lønsedler for perioden 2. maj til 3. juli 2022.

 

Den 17. oktober 2022 kontaktede klager på ny AUB elektronisk. Af henvendelsen fremgår følgende:

 

”Jeg fik af vide i ville komme med en afgørelse inden for 10 hverdage men det kan i jo ikke finde ud af. Det er utroligt man kan opkræve folk for så mange penge uden et grundlag.

 

Jeg ser absolut ingen grund til at sende ansættelseskontrakten for et vikarbureau og der findes ikke nogen opsigelse i vikarbranchen.

 

I har fået nok oplysninger til at se i har lavet en fejl. Så i kan tage den med min fagforening som også venter på jeres afgørelse så de kan kører sagen videre”

 

Klagen

Klager har i klage af 18. oktober 2022 anført følgende:

 

”Jeg vil gerne klage over jeres ”Afgørelse af 3. oktober 2022”, da jeg ikke tror i har kigget ordentligt på det når i siger i mangler en tilknytningsaftale.

 

Jeg har i dag fundet aftalen til jer. så i kan genoverveje jeres valg”

 

 

Vedhæftet klagen var ”Tilknytningsaftale og Samtykkeerklæring” indgået mellem klager og XXX & XXX. Det fremgår blandt andet, at aftalen er underskrevet med SMS-kode af klager den 15. juni 2022, og at klager tilknyttes XXX som vikar, hvor klagers arbejdskraft stilles til rådighed for XXX’ kunder, at klager kun anses for ansat i XXX i den periode, vikariatet varer, og at klager har ret til at afslå de jobs, som XXX tilbyder.

 

Ved brev af 18. oktober 2022 meddelte AUB klager, at AUB anså sagen for afsluttet, idet klager ikke længere ønskede at medvirke til sagens oplysning, hvorfor AUB fastholdt sin afgørelse af 3. oktober 2022. Af brevet fremgår bl.a. følgende:

 

”…

 

Tak for din henvendelse af 15. oktober 2022, hvori du oplyser at, ”Jeg ser absolut ingen grund til at sende ansættelseskontrakten for et vikarbureau og der findes ikke nogen opsigelse i vikarbranchen”.

 

Da du ikke ønsker at indsende yderligere dokumentation som anført i mail af 13. oktober 2022, træffer vi afgørelse på det foreliggende grundlag. Da der ikke er indgået nye oplysninger, fastholder vi vores afgørelse om tilbagebetaling dateret den 3. oktober 2022. Vi har vedhæftet afgørelsen.

 

I afgørelsen fremgår det, at du har fået afslag på baggrund af manglende dokumentation for, at du har været ansat hos samme arbejdsgiver i en eller flere perioder på i alt 14 dage umiddelbart før og umiddelbart efter kurset. Dette krav følger af Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse § 4, stk. 1, nr. 2.

 

Vi finder det samtidig ikke bevidst, at du har haft et løntab der svarer til den fulde kursusperiode. Vi har i den forbindelse lagt vægt på dine indsendte lønsedler, samt oplysninger om dine arbejdsgiveres indbetalte ATP-bidrag og oplysninger fra eIndkomst. Det følger af § 5 i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at der udelukkende ydes godtgørelse for det tab af indtægt som deltagelse på kursus medfører, og at tabet udregnes pr. timebasis.

 

Vi har samtidig lagt til grund, at du har oplyst AUB, at du er opsagt fra din arbejdsgiver. Kun kursusdeltagere i beskæftigelse kan modtage VEU-godtgørelse, og da du ikke ønsker at deltage i sagens oplysning ved at indsende en opsigelse eller en tidsbegrænset kontrakt der angiver betingelserne for din fratrædelse, fastholder vi at du ikke var i beskæftigelse under kurset.

 

Du oplyser endvidere, at du er ansat som vikar. Uden din ansættelseskontrakt er det ikke muligt for AUB at fastlægge hvor mange arbejdstimer du er garanteret. Såfremt du ikke er garanteret et fast antal løngivende arbejdstimer, kan du ligeledes ikke siges at have haft et tab af indtægt som skyldes din deltagelse på kursus.

 

AUB anser på baggrund af din henvendelse sagen som afsluttet.

 

...”

 

Af AUB’s telefonnotat fra en telefonsamtale med klager ligeledes den 18. oktober 2022 fremgår følgende:

 

”Talt med kursisten som er meget uenig i vores afgørelse. Han vil sende yderligere dok. samt en klage ind til os.

Han fastholder at der ikke findes en opsigelse for hans job i perioden før kurset men han vil sende en kopi af kontakter for samtlige arbejdsgivere ind til.”

 

AUB’s genvurdering i anledning af klagen

AUB har i brev af 25. oktober 2022 genvurderet sagen og fastholdt afgørelsen af 3. oktober 2022 om tilbagebetaling af VEU-godtgørelse for klagers deltagelse i kurset ”XXX” i perioden fra den 4. juli 2022 til den 12. juli 2022.

 

AUB anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Sagsfremstilling

Du fik ved automatisk afgørelse af den 15. juli 2022 udbetalt 4.224,21 kr. i VEU-godtgørelse for din deltagelse i kurset ”XXX” i perioden fra den 4. juli 2022 til den 12. juli 2022.

 

Den 3. oktober 2022 foretog vores system en automatisk genberegning af din sag. På baggrund af de indhentede oplysninger fra eIndkomst og din arbejdsgivers ATP-indbetalinger, traf vores system en automatisk afgørelse om, at du ikke var berettiget til VEU-godtgørelse. Begrundelsen for dette var, at vi ikke anså dig for at være i beskæftigelse. Du ville senere få tilsendt en opkrævning.  Opkrævningen blev sendt til dig den 10. oktober.

 

Den 5. oktober 2022 kontaktede du AUB, da du gerne vil klage. Vi betragtede din klage som en anmodning om genoptagelse jf. § 14, stk. 3 i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-loven).

 

Du oplyste i den forbindelse, at det var XXX ApS som tilmeldte dig kurset og betalte for din deltagelse. Dette skyldes, at de ikke kunne finde arbejde til dig og du var nødsaget til at skifte bureau, hvilket AUB ikke kunne se. Du oplyste, at du 2 uger før kurset havde arbejdet hos ”XXX”. Du oplyste endvidere, at du havde sendt sagen til din fagforening, da du ikke mente det kan passe, at man som vikar ikke fik løn under kursus, men såfremt du havde gået til kommunen, havde du fået hele kurset gratis.

 

Den 6. oktober 2022 kontaktede du igen AUB telefonisk, da du var vred over opkrævningen. Du blev vejledt om, at vores system havde indhentet oplysninger fra bl.a. eIndkomst, der afslørede at du havde en meget lille indkomst. Derfor havde du fået et afslag, og da du allerede havde fået udbetalt VEU-godtgørelse, tilbagesøgte vi beløbet.

 

Du oplyste i den forbindelse, at du havde flere jobs. Du blev således vejledt om at indsende lønsedler for de 3 måneder der lå før kursusperioden, hvilket er den normale praksis for at AUB kan beregne en gennemsnitlig arbejdstid.

 

Du blev samtidig vejledt om, at du havde søgt med fuldt løntab, men at det ud fra din forklaring ikke lød som om du arbejdede fuld tid. Du oplyste derfor, at du er stoppet hos XXX ApS i august, men ikke var opsagt da du var på kursus, først efter du kom tilbage. Du blev derfor vejledt om, også at indsende kopi af din kontrakt, samt din opsigelse. Du oplyste, at du var ansat som vikar, så du ikke havde nogen fast arbejdstid.

 

Samme dag indsendte du lønsedler for perioderne 6. juni 2022 til den 19. juni 2022 og den 20. juni 2022 til den 3. juli 2022 fra din arbejdsgiver XXX ApS. Du indsendte samtidig lønsedler fra XXX for perioderne fra den 4. april 2022 til den 17. april 2022 og 18. april 2022 til den 1. maj 2022.  Du indsendte ikke ansættelseskontrakter eller opsigelser.

 

I den forbindelse kontaktede din fagforening, 3F, AUB og forhørte sig om der var indkommet dokumentation. De efterspurgte samtidig en afgørelse. Begge forhold blev bekræftet af AUB.

 

Den 10. oktober 2022 kontaktede du på baggrund af ovennævnte opkrævning AUB, hvor du bad os om at tage stilling til de indsendte dokumenter. Du burde i den forbindelse have været vejledt om, at anmodninger om genbehandling fra AUB, ikke har opsættende virkning.

 

Den 14. oktober 2022 sendte AUB dig en besked i e-boks, hvor du blev vejledt om at indsende dokumentation som først aftalt den 6. oktober 2022. Du blev vejledt om, hvilke lønperioder vi forsat manglede dokumentation for, samt at du skulle indsende din ansættelseskontrakt og opsigelse hos XXX ApS, samt andre arbejdsgivere.

 

Den 17. oktober 2022 sendte du en besked til AUB, hvor du skrev, at du var blevet oplyst om at vi ville komme med en afgørelse inden for 10 dage, hvilket vi ikke kunne finde ud af. Du mener, at det er utroligt at man kan opkræve så mange penge, uden et grundlag. Du oplyste, at du ikke ønskede at sende en ansættelseskontrakt for et vikarbureau og at der ikke findes opsigelser i vikarbranchen.

 

Du mente, at vi havde fået oplysninger nok til at behandle din sag, og at vi kan tage sagen med din fagforening som ventede på vores afgørelse.

 

Den 18. oktober 2022 traf AUB således afgørelse på det foreliggende grundlag. Du blev oplyst om, at vi traf afgørelse nu, da du ikke ønskede at medvirke længere. Da der ikke var indgået oplysninger til AUB der kunne tale for et andet resultat, fastholdt vi vores afgørelse af den 3. oktober 2022. Du fik tilsendt en kopi af afgørelsen.

 

I afgørelsen begrundende vi afslaget med, at du ikke havde dokumenteret at du var i beskæftigelse i VEU-lovens forstand. Vi lagde i den forbindelse til grund, at du ikke ville indsende en ansættelseskontrakt, at du havde oplyst at du var opsagt, samt indhentede oplysninger angående ATP-indbetalinger fra din arbejdsgiver.

 

Vi oplyste dig samtidig om, at grundet de indhentede oplysninger fra eIndkomst, lagde vi til grund at du ikke havde haft et løntab i VEU-lovens forstand. I den forbindelse lagde vi vægt på, at vi ikke kunne klarlægge hvor mange arbejdstimer du var sikret som følge af din kontrakt, og dermed ville have et tilsvarende løntab for din deltagelse på kursus.

 

Samme dag kontaktede du AUB, da du forsat var uenig i vores afgørelse. Du fastholder at der ikke findes en opsigelse for dit job i perioden før kurset, men at du ville sende en klage, hvor du ville vedlægge dine ansættelseskontrakter.

 

Klagen

Den 18. oktober 2022 modtog vi din klage.

 

Du angav, at du ikke mente vi havde kigget ordentligt på din sag når vi siger, at vi mangler en tilknytningsaftale. Du vedlagde din ansættelseskontrakt med din klage.

 

Begrundelse

Det følger af lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-loven) § 1, at deltagere kan opnå godtgørelse for tab af indtægt og tilskud til befordring, såfremt de har beskæftigelse i Danmark jf. § 2 i VEU-loven.

 

Det følger af § 5, stk. 1 i VEU-loven, at der kan opnås godtgørelse for det tab af indtægt, som deltagelse i uddannelsen medfører. Jf. stk. 2, ydes godtgørelsen pr. undervisningstime, for hvilken der samtidig har været tab af indtægt.

 

For at opnå godtgørelse, skal deltagere yderligere opfylde betingelserne i Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelses (VEU-bekendtgørelsen) §§ 1-4 og § 5.

 

AD Beskæftigelse:

Vi har ved behandlingen af din sag lagt til grund, at du ikke kan anses som værende i beskæftigelse.

 

Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at det af din indsendte ansættelseskontrakt, ikke fremgår i hvilken perioden du er ansat. Du har ligeledes ikke indsendt en opsigelse, selvom du har oplyst AUB, at du er blevet opsagt.

 

En betingelse for at modtage VEU-godtgørelse, er at man er i reel og faktisk beskæftigelse, jf. VEU-bekendtgørelsens § 1. Da du er opsagt, kan du som udgangspunkt ikke siges at være i beskæftigelse.

 

AUB har til brug for sagen indhentet oplysninger om ATP-indbetalinger fra din arbejdsgiver, hvor det fremgår at du har været ansat hos XXX ApS i perioden fra den 20. juni 2022 til den 30. juni 2022, samt fra den 1. juli 2022 til den 3. juli 2022. 

 

Vi må derfor lægge til grund, at din ansættelse kun har været i ovenstående periode, bestående af 13 dage. Karenskravet der fremgår af VEU-bekendtgørelsens § 4, lyder på 14 dage hos samme arbejdsgiver umiddelbart før og umiddelbart efter kurset.

 

Vi bemærker, at din ansættelseskontrakt er med et vikarbureau, hvori du ikke skal præstere et vist antal timer, præstere en vis arbejdsindsats eller på anden måde være involveret i deres drift. Din ansættelse hos dem handler udelukkende om, at du skal levere arbejdstid i en anden virksomhed, som formidles gennem XXX ApS.

 

Vi har gennemgået dine indsendte lønsedler, hvor det fremgår, at du fra den 21. juni 2022 til og med den 24. juni 2022 har været udsendt til ”XXX”, i tidsintervallet fra kl. 07.00 til 16.00, foruden den 24. juni 2022, hvor du kun arbejdede fra kl. 07.00 til 13.30.

 

Det fremgår ligeledes, at du fra den 16. juni 2022 til den 17. juni 2022 har været udsendt til ”XXX”, i tidsintervallet fra kl. 06.45 til 16.00 og kl. 06.45 til 12.30.

 

AUB finder derfor, at der ikke er grundlag for at fastlægge at du har været ansat 14 dage hos samme arbejdsgiver i en periode på 14 dage før eller efter kursusperioden. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at du efter eget udsagn er opsagt, men at du ikke har klarlagt din ansættelsesperiode, samt at oplysninger om indbetalt ATP og dine lønsedler ikke kan føre til et andet resultat.

 

Det fremgår endvidere af din ansættelseskontrakt, at du kun betragtes som ansat hos XXX ApS, i den periode som vikariatet varer. Da dine indsendte lønsedler ikke lever op til karenskravet, samt at du på baggrund af din ansættelseskontrakt ikke kan siges at have reel og faktisk beskæftigelse, navnlig når du oplyser at du er opsagt, kan du ligeledes ikke siges at leve op til betingelsen i VEU-bekendtgørelsens § 1.

 

AD Løntab

Det følger af § 5 i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-loven), at berettigede modtagere kan opnå godtgørelse for det tab af indtægt som deres deltagelse i uddannelse omfattet af § 4 medfører.

 

Det fremgår af din indsendte kontrakt, at du ikke garanteret et fast antal timer og at altid kan afslå de jobs XXX ApS tilbyder dig. Såfremt du ikke tager imod jobtilbud eller på anden måde stiller dig til rådighed for XXX ApS, må det betragtes som en midlertidig opsigelse fra din side.

 

AUB finder derfor, at du ikke vil have et tab af indtægt, for de timer du deltager i uddannelse. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at dit løntab ikke vil være dokumenteret, ej heller betinget af din deltagelse på kursus.

 

Din deltagelse på kursus vil ikke medføre et tab af indtægt som deltagelse på kurset medfølger. AUB bemærker, at jf. VEU-lovens § 5, stk. 2, ydes godtgørelsen pr. undervisningstime, for hvilken der samtidig har været tab af indtægt. I og med, at du i kursusperioden ikke vil tage vagter, kan du ikke siges at have et tab af indtægt.

 

AD Fuldt løntab

AUB bemærker i øvrigt, at baseret på oplysninger hentet fra eIndkomst, kan du næppe siges at have haft arbejdstimer for samtlige undervisningstimer i kursusperioden. Du har dog søgt med et fuldt løntab.

 

AUB har ikke beregnet dit gennemsnitlige løntab, da du hverken lever op til betingelserne i VEU-bekendtgørelsen eller kravet om et konkret løntab.

 

AD Din fagforening som part

AUB har aldrig modtaget en fuldmagt fra din fagforening, hvorfor vi ikke betragter dem som part i sagen. AUB sender således samtlige sagsakter til dig. Dette er ikke et udtryk for, at du ikke har ret til støtte fra eksterne parter.

 

Tilbagebetaling

Det fremgik af vores afgørelse af 15. juli 2022 om udbetaling af VEU-godtgørelse, at du fik pengene udbetalt ud fra en forudsætning om, at du var berettiget til VEU-godtgørelse, men at du skulle tilbagebetale pengene, hvis det senere skulle vise sig, at du alligevel ikke var berettiget til VEU-godtgørelse.

 

Det følger af § 16, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at kursisten skal betale det modtagne beløb tilbage:

 

hvis den pågældende har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger, ikke har korrigeret fejlagtige oplysninger ved udbetalingen eller har fortiet omstændigheder, som er af betydning for retten til godtgørelse eller tilskud, eller hvis den pågældende i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget.”

 

Vi vurderer i den forbindelse, at du har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger, idet du i ansøgningen har oplyst, at du var i beskæftigelse i kursusperioden. Du burde derfor have indset, at modtagelsen af VEU-godtgørelse var uberettiget.

 

Du burde ligeledes have indset, at du ikke havde et konkret tab af indtægt, som følge af din deltagelse på kurset, da du gennem din kontrakt ikke er sikret et vist antal timer, men derimod kan afslå ethvert vikariat. 

 

På baggrund af ovenstående fastholder vi vores afgørelse af 3. oktober 2022 om tilbagebetaling af VEU-godtgørelse på 4.224,21 kr.”

 

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til AUB’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår en afgørelse truffet af AUB om tilbagebetaling af VEU-godtgørelse modtaget af klager i forbindelse med deltagelse i et VEU-kursus i sommeren 2022. Spørgsmålet er, dels om klager har dokumenteret at have været i beskæftigelse i perioder på i alt 14 dage umiddelbart før og umiddelbart efter kurset, dels om klager, som vikar, har lidt et indtægtstab ved kursusdeltagelsen.  

 

Vedr. klagers beskæftigelse:

Det fremgår af § 4, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. bekendtgørelse nr. 1807 af 28. december 2023 (VEU-bekendtgørelsen), jf. dagældende bekendtgørelse nr. 1797 af 27. december 2018, at det er en af betingelserne for at opnå godtgørelse til uddannelsesdeltagere, der er beskæftigede lønmodtagere, at pågældende er i beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i en eller flere perioder på i alt 14 dage umiddelbart før og umiddelbart efter uddannelsen. 

 

Klager var i uddannelsesperioden tilknyttet et vikarbureau. Efter tilknytningsaftalen med vikarbureauet tilknyttedes klager bureauet som vikar fra den 15. juni 2022. I aftalen var anført, at klagers arbejdskraft blev stillet til rådighed for vikarbureauets kunder, at klager kun kunne anses for ansat i vikarbureauet i den periode, vikariatet varede, og at klager havde ret til at afslå de jobs, som vikarbureauet tilbød.

 

Klager har med de fremlagte lønsedler for ugerne 23-26 2022 dokumenteret, at han havde været i beskæftigelse 14 dage umiddelbart før kurset. Det er uden betydning, at klager udførte arbejde hos flere forskellige kunder, idet vikarbureauet var klagers arbejdsgiver. Klager kan derudover ikke anses for ikke at have været i beskæftigelse, alene fordi han var opsagt.

 

Ankenævnet finder derfor, at beskæftigelseskravet var opfyldt.

 

Vedrørende klagers indtægtstab:

Efter § 5, stk. 2, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2024 (VEU-loven), jf. dagældende lovbekendtgørelse nr. 601 af 22. maj 2019, ydes godtgørelsen ”pr. undervisningstime, for hvilken der samtidig har været et tab af arbejdsindtægt”.

 

Klager har oplyst, at vikarbureauet tilmeldte ham og betalte for kurset, fordi vikarbureauet ikke kunne finde arbejde til klager, og at han efterfølgende af samme årsag måtte finde et andet vikarbureau. Klager har herudover ikke dokumenteret, at kurset skulle have betydning for en eller flere konkrete kunder i vikarbureauet. 

 

Klager har således ansøgt om og modtaget støtte til fuld dækning af løntab for kursusdeltagelse i en periode, hvor klager ikke har dokumenteret at have lidt hverken et fuldt eller et delvist løntab. Da klager samtidig må have indset, at han har søgt om og modtaget kursusstøtte, som forudsatte et løntab, tiltræder Ankenævnet, at den modtagne støtte skal tilbagebetales.

 

Ankenævnet stadfæster med denne begrundelse AUB’s afgørelse.