Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-101 / 24-05-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med kontantydelse, uanset hvornår ydelsen er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 1. marts 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 18. marts 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 11. februar 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 5,24 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 1. marts 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 11. februar 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 5,24 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 5,24 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser

fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge,

der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget kontantydelse i

90 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 5,24 dage.

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 7. marts 2022, har klager anført bl.a. følgende:
 

”Jeg har ansøgt om feriepeng og fået afslag, men jeg fik ikke kontanthjælp da jeg søgte, men ansat ved XXX. Og de er tjent som corona tester ved XXX. Ansøgning medsendt.. Jeg har ikke fået kontanthjælp siden September 2021.

Jeg vil bede jer genoptage min sag.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 18. marts 2022 fastholdt sin afgørelse af 1. marts 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 8. marts 2022 over vores afgørelse af den 1. marts 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du ikke har modtaget kontanthjælp

da du ansøgte om feriepengene, men at du var ansat ved XXX. Du oplyser at feriepengene er optjent ved XXX, og at du ikke har modtaget kontanthjælp siden september 2021.

 

Den 1. marts 2022 træffer vi afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt 5,24 dage efter

reglerne om fratrådt job jf. ferielovens § 26, da du oplyser at du har modtaget kontantydelse

i 90 dage i ferieafholdelsesperioden fra 1. september 2020 til 31. december

2021.

 

Som oplyst i vores afgørelse af den 1. marts 2022 har man mulighed for at få udbetalt

feriepenge på baggrund af fratrådt job. Såfremt man har modtaget offentlige ydelser i

ferieafholdelsesperioden, skal vi fratrække antallet af dage med offentlige ydelser i antallet

af overskydende feriedage, jf. ferielovens § 27, stk. 1.

 

Begrundelse

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at du er

berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

Som oplyst i vores afgørelse af den 1. marts 2022 har man mulighed for at få udbetalt

feriepenge på baggrund af fratrådt job. Såfremt man har modtaget offentlige ydelser i

ferieafholdelsesperioden, skal vi fratrække antallet af dage med offentlige ydelser i antallet

af overskydende feriedage, jf. ferielovens § 27, stk. 1.

 

Vi er opmærksomme på, at du oplyser i din klage, at du ikke har modtaget kontanthjælp

siden september 2021.

 

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at du ved din anmodning om udbetaling den 11.

februar 2022 har oplyst, at du har modtaget kontantydelse i 90 dage i ferieafholdelsesperioden.

 

Vi finder derfor ikke, at dette kan føre til, at sagen får et andet resultat.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.