Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-194 / 20-06-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med fleksydelse, uanset hvornår fleksydelsen er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 29. juli 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 3. august 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 19. juli 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 2,84 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 29. juli 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 19. juli 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 2,84 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 2,84 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der vedrører ferie udover 4 uger.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget flexydelse i 330 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage vedrører ferie udover 4 uger.

 

Efter reglerne om feriedage udover 4 uger kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 2,84 dage.

 

Feriehindret?

Var du forhindret i at holde din ferie i perioden fra det tidspunkt, du modtager denne afgørelse og frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021, kan du stadig have ret til at få ferie ud over 4 uger udbetalt. Du skal derfor sende dokumentation til os på, at du har haft en feriehindring.

 

Dokumentation på en feriehindring kan fx være kopi af udbetalingsspecifikation ved sygedagpenge eller anden ydelse, eller en skriftlig bekræftelse på feriehindringen fra din arbejdsgiver, a-kasse eller kommune.

 …”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 30. juli 2022, har klager anført bl.a. følgende:
 

”Det er fuldstændig uretfærdigt, at jeg ikke kan modtage mine egne optjente feriepenge. Jeg var igennem en stor Skulderoperation sidste sommer. Og holdte derfor ikke meget sommerferie.

...”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 3. august 2022 fastholdt sin afgørelse af 29. juli 2022. FerieKonto anfører bl.a. følgende i brevet:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 30. juli 2022 over vores afgørelse af den 29. juli 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at det er uretfærdigt, at du ikke kan modtage dine egne optjente feriepenge.

 

Du oplyser, at du var igennem en stor skulderoperation sidste sommer, og at du derfor ikke holdt meget sommerferie.

 

Begrundelse

Du oplyser, at du har modtaget fleksydelse i 330 dage i ferieafholdelsesperioden.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre der har været en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af overskydende ferie udover 4 uger, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden. Klager har henvist til, at hun i sommeren 2021 var gennem en stor skulderoperation og derfor ikke afholdt meget sommerferie. 

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Egen sygdom kan være feriehindring i ferielovens forstand. Klager er i den påklagede afgørelse henvist til i givet fald at fremsende dokumentation for sygdom. Sådan dokumentation foreligger imidlertid ikke, og klager har ikke haft bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

På denne baggrund stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse af de grunde, som FerieKonto har anført.