Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-189 / 24-05-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med efterløn uanset, hvornår efterlønnen er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 22. juli 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 27. juli 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 13. juli 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 4,17 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 22. juli 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 13. juli 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 4,17 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 4,17 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget efterløn i 480 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 4,17 dage.

…”

 

Klagen

Klager har telefonisk den 26. juli 2022 klaget over denne afgørelse. I telefonnotatet fra FerieKonto anføres bl.a. følgende:
 

”... ringer og er utilfreds med afgørelse om § 26. Hun kan ikke forstå, at hun ikke kan få feriepengene udbetalt. … henviser til restferiebrev, herunder at hun kunne søge ferien udbetalt inden september 2022. … oplyser, at hun ønsker at klage over afgørelsen.

 

...”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 27. juli 2022 fastholdt sin afgørelse af 22. juli 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 26. juli 2022 over vores afgørelse af den 22. juli 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du ikke er tilfreds med afgørelsen.

 

Du oplyser, at du ikke kan forstå, at du ikke kan få feriepengene udbetalt.

 

Du henviser til restferiebrev modtaget den 1. november 2021. Du oplyser i den forbindelse, at det fremgår af restferiebrevet, at du kan anmode om udbetaling af feriepenge frem til september 2022.

 

Begrundelse

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre der har været en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

I høringssvar, som er indgivet den 5. august 2022, har klager anført følgende:

 

          ”...

         Jeg klager fordi jeg føler mig vildledt af det brev jeg modtog i E boks november 21, som anførte at jeg havde feriepenge til gode. Længere nede i brevet stod ”Hvis du modtager offentlig forsørgelses ydelse kan du anmode om udbetaling inden d. 30/9 2022”

 

        Da jeg er på efterløn må det gælde mig og jeg skrev derfor denne dato ned og søgte om udbetaling af mine penge i juli 2022, så jeg var i god tid. Selvom feriekonto måske har fulgt reglerne, så må oplysningerne i brevet under ofte stillede spørgsmål (6 spørgsmål 2. afsnit) være ansvarspådragende, således at hvis jeg ikke kan få mine feriepenge, så må Feriekonto erstatte mit tab.  

        …”

 

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ankenævnet kan tiltræde vejledningen i FerieKontos brev af 1. november 2021 anført under "Ofte stillede spørgsmål": 

 

"Har du modtaget offentlige forsørgelsesydelser i ferieafholdelsesperioden, skal du oplyse, hvilken ydelse du har modtaget og hvor mange dage, du har modtaget den. Det er fordi antallet af feriedage, du kan få udbetalt, bliver reduceret med det antal dage, du har modtaget offentlige forsørgelsesydelser. Hvis du har modtaget offentlige forsørgelsesydelser, skal du anmode om udbetaling inden den 30. september 2022."

 

Af vejledningen fremgår således, dels hvilken betydning offentlige ydelser har for retten til at få udbetalt optjent feriegodtgørelse, dels hvornår en ansøgning om udbetaling senest skal være indgivet.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.