Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-222 / 15-08-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med arbejdsløshedsdagpenge, uanset hvornår ydelsen er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 23. september 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 7. oktober 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager rettede den 30. maj 2022 henvendelse til FerieKonto og oplyste, at han var arbejdsløs og skulle holde ferie i juni. Klager søgte om vejledning om udbetaling om feriepenge for 2021, som han ikke havde afholdt.

 

FerieKonto sendte den 8. juni 2022 en vejledning til klager om, at klager havde 2,08 feriedage fra ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021. FerieKonto oplyste samtidig klager om, at feriepengene kunne ansøges udbetalt med tilbagevirkende kraft, hvis klager havde afholdt ferie. FerieKonto oplyste ligeledes, at hvis klager var ledig og havde modtaget dagpenge, kunne klager ikke søge feriepengene udbetalt.

 

Klager ansøgte den 23. september 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 2,08 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021. Det fremgår af ansøgningen, at klager havde modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 20 dage.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 23. september 2022 afgørelse om, at klager ikke kunne få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 23. september 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 2,08 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 2,08 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser

fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge,

der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 20 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 2,08 dage.

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 25. september 2022, har klager anført bl.a. følgende:
 

” Det er med stor undren, at jeg ikke kan få udbetalt mine feriepenge.

Sagen forholder sig således:

1) Det er i forbindelse med min ansættelse, at pengene er optjent

2) I forbindelse med, at jeg pr. 1.december 2021 bliver arbejdsløs efter en projektansættelse er jeg mere optaget af at finde et nyt job end mine optjente feriepenge. Endvidere kunne jeg ikke holde ferie i forbindelse med min projektansættelse.

3) Jeg er udmærket klar over, at jeg skal modregnes i mine dagpenge, hvilket fra mit synspunkt vil give væsentligt flere penge pr. feriedage end dagpengesatsen.

4) Slutteligt skal det også nævnes, at jeg har sendt en forespørgsel til feriepenge via e-boks den 29. maj 2022. Denne henvendelse har I ikke responderet på. Jeg antog, at I som institution havde pligt til at svar på relevante henvendelser, hvilket jeg antager er min var!”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 7. oktober 2022 fastholdt sin afgørelse af 23. september 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 25. september 2022 over vores afgørelse af den 23. september 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du oplyser, at ferien er optjent i forbindelse med din ansættelse. Du oplyser, at du i

forbindelse med, at du pr. 1. december 2021 bliver arbejdsløs, er mere optaget af at

finde et nyt job end dine optjente feriepenge. Du oplyser endvidere, at du ikke kunne

holde ferie i forbindelse med din projektansættelse.

 

Du oplyser, at du er klar over, at du skal modregnes i dine dagpenge.

 

Slutteligt oplyser du, at du har sendt en forespørgsel til feriepenge via e-boks den 29.

maj 2022, og at vi ikke har responderet på denne henvendelse.

 

Begrundelse

 

Du oplyser, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 20 dage i ferieafholdelsesperioden.

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie.

 

Du oplyser, at du har sendt en forespørgsel til os den 29. maj 2022, og at vi ikke har

responderet på henvendelsen.

 

Til orientering modtog vi en henvendelse fra dig den 30. maj 2022. På baggrund af din henvendelse sendte vi en vejledning til dig den 8. juni 2022, hvor vi oplyste dig om, at du havde 2,08 feriedage fra ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021. Vi oplyste dig om, at feriepengene kunne ansøges udbetalt med tilbagevirkende kraft, hvis har afholdt din ferie. Vi oplyste ligeledes, at hvis du var ledig og havde modtaget dagpenge, kunne du ikke søge feriepengene udbetalt.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at du er

berettiget til at få overført eller udbetalt feriepengene.

 

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.