Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-257 / 03-09-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med arbejdsløshedsdagpenge, uanset hvornår ydelsen er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 26. oktober 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 16. december 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Feriepengeinfo skrev i november 2021 og igen i august 2022 til klager for at informere om, at klager havde feriepenge til gode. Af brevet af 30. august 2022 fremgår, at klager havde feriepenge til gode fra et job, som klager var fratrådt i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021, og at klager derfor ikke behøvede at holde ferie for at få feriepengene udbetalt. Desuden fremgår det, at hvis klager havde modtaget visse offentlige ydelser i ferieperioden, ville antallet af dage med ydelser blive modregnet i antallet af dage, klager kunne få udbetalt feriepenge for.

 

Klager ansøgte den 31. august 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 0,49 feriedage og 2,28 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021. Det fremgår, at klager havde modtaget arbejdsløshedsdagpenge i samme periode.

Den 5. oktober 2022 traf FerieKonto afgørelse om, at klager kunne få udbetalt feriepenge for 0,49 feriedage. Desuden bad FerieKonto den 5. oktober 2022 om dokumentation for, hvor mange dage klager har modtaget offentlige ydelser.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 26. oktober 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt overskydende ferie svarende til 2,28 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til

  1. december 2021. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 2,28 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser

fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge,

der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 2 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende

feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december

2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke

få udbetalt feriepenge for 2,28 dage.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er modtaget af FerieKonto den 24. november 2022 og den 5. december

2022, fremgår bl.a. følgende:
 

”Nu har jeg IGEN fået en email fra jer omhandlende min sidste klage, hvor der i skriver IKKE passer datomæssigt!

 

I skriver at i d. 01/11-2021 sender mig en eboks brev om at jeg har feriepenge til gode, det gør i ikke. Det kommer d. 10/11-2021, her bestiller jeg nogle feriepenge fra XXX som jeg senere hen optjener og får udbetalt.

 

I sender mig så ENDNU et brev d. 30. august 2022, at jeg har feriepenge til gode efter jeg fratrådte en stilling mellem 1. sep 2022 – 31. dec 2021. Der står også at jeg IKKE behøver at holde ferie for at få dem udbetalt. Jeg bestiller feriepenge fra 2 steder d. 31. august 2022, både fra XXX og XXX.

 

  1. 5. okt. 2022 anmoder i om dokumentation for XXX feriepengene som jeg sender ind, og får samme dag vide at jeg vil få feriepenge udbetalt fra XXX.

 

  1. 26. okt 2022 får jeg af vide at jeg IKKE kan få feriepenge fra XXX pga. noget med offentlig ydelse som jeg FIK AF VIDE fra JER AF da jeg RINGEDE ind til JER for at få HJÆLP da jeg ikke kunne anmode om pengene i første omgang, da selvom i sendte brevet ind i 2022, så skulle jeg RIGTIGT have anmodet om dem i 2021, hvilket er VANVITTIG misvisende fra JERES SIDE AF!

 

  1. 23. nov 2022 får jeg så af vide at de penge nu er overført til en feriefond, og nu skal jeg til at kæmpe med DEM om at få dem udbetalt nu…”

 

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 16. december 2022 fastholdt sin afgørelse af 26. oktober 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget dine klager af den 24. november 2022 og den 5. december

2022 over vores afgørelse af den 26. oktober 2022 om afslag på udbetaling af overskydende

ferie.

 

Det er muligt at klage over en afgørelse om overskydende ferie. Klagen skal sendes til

FerieKonto senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

 

Vi fremsendte en digital afgørelse om afslag på udbetaling af overskydende ferie den

  1. oktober 2022. Klagefristen udløb 4 uger efter, dvs. den 23. november 2022. Vi modtog

din klage den 24. november, dvs. efter klagefristens udløb. Det fremgår af vores

system, at klagen er modtaget den 24. november 2022. Vi kan dog ikke se i vores system,

om klagen er sendt til os den 23. eller den 24. november 2022. Vi behandler derfor

klagen.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til

ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du først i 2022 har fået at vide,

at du skulle bestille feriepengene inden 2021.

 

Du oplyser endvidere, at vi den 10. november 2021 skrev til dig om, at du havde feriepenge

til gode.

 

Du oplyser, at du modtager endnu et brev den 30. august 2022, hvoraf det fremgår, at

du har feriepenge til gode fra en fratrådt stilling. Du oplyser, at det ligeledes fremgår, at

du ikke behøver at holde ferie for at få dem udbetalt.

 

Du oplyser endvidere, at du ikke kunne få udbetalt feriepenge fra din arbejdsgiver XXX,

fordi du har modtaget offentlige ydelser.

 

Begrundelse

 

Du oplyser, at du har modtaget dagpenge i ferieafholdelsesperioden.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med

ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, før der kan ske udbetaling af feriepengene.

 

Den 1. november 2021 skrev vi til dig og oplyste, at du havde ferie til gode, som skulle

holdes inden den 31. december 2021. Den 30. august 2022 skrev vi ligeledes til dig og

oplyste, at du havde feriepenge til gode fra et ophørt ansættelsesforhold. Af begge skrivelser

fremgik det, at vi ved udbetaling af ferie fra et ophørt ansættelsesforhold skal

modregne antallet af dage med ydelser fra antallet af dage, du kan få udbetalt feriepenge

for.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er

berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.