Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-91 / 07-03-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med arbejdsløshedsdagpenge uanset, hvornår dagpengene er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 19. januar 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 15. februar 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 2. januar 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 1,24 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 19. januar 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

 

”Vi skriver til dig, dig, fordi du den 2. januar 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende

ferie svarende til 1,24 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til

31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 1,24 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser

fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge,

stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget

arbejdsløshedsdagpenge i 23 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31.

december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende

feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 1,24 dage.”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 4. februar 2022, har klager anført bl.a. følgende:

 

”…

 

Jeg har søgt om to puljer overskydende feriepenge i nævner kun 1 pulje:

·         1,24 feriedage står stadig åben til bestilling på borger.dk, men kalender stopper selvfølgelig ved 31.12.21

·         10,40 feridedage ditto

·         Vi ser ikke i afgørelsen, om I har taget i betragtning den situation som jeg har stået i, et menneske med handicap, som mistede mit arbejde fra dag til dag. Vi synes, at min sag, som er beskrevet i ansøgningen, taler for, at jeg skulle kunne få udbetalt min overskydende ferie.

·         Jeg afholder gerne ferie ift. arbejdsløshedsdagpengene, så jeg kan få min udbetaling.

 

…”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 15. februar 2022 fastholdt sin afgørelse af 19. januar 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om afslag på udbetaling af overskydende ferie

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 4. februar 2022 over vores afgørelse af den 19. januar 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Jeres klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Klagen

 

Du skriver i din klage, at du har søgt om udbetaling af to puljer overskydende feriepenge, men at vi kun har taget stilling til feriepenge fra en pulje. Vi kan oplyse, at anmodning om udbetaling af overskydende ferie sker via en selvbetjeningsløsning på borger.dk. Det fremgår af vores system, at du kun har anmodet om overskydende ferie fra den ferieafholdelsesperiode, som dækker perioden fra 1. september 2020 til 31. december 2021. Du har ikke anmodet om udbetaling af overskydende ferie fra det korte ferieår, som er perioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021.

 

Du skriver videre i klagen, at du i december 2021 fik arbejdsløshedsdagpenge, men at du gerne ville have holdt din ferie i den periode, hvis du havde vidst bedre. Du skriver også at du har et handicap, at vi burde tage din situation i betragtning.

 

Begrundelse

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som bevirker, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

Du har modtaget dagpenge i 23 dage i ferieafholdelsesperioden. Du har efter det oplyste ikke været forhindret i at holde ferien frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Feriekonto skal i sager om udbetaling af overskydende ferie godkende udbetaling af ferie, hvis en lønmodtager har modtaget offentlige ydelser. Feriekonto skal fratrække antallet af dage med dagpenge fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der eventuelt sker udbetaling af feriepenge.

 

Vi er opmærksomme på, at du skriver, at du har et handicap, og hvis du havde vidst bedre, så ville du have handlet anderledes. Vi finder ikke, at dette kan føre til, at sagen får et andet resultat. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at vi den 26. oktober 2021 har sendt dig et brev, hvor af det fremgår, at du havde ferie til gode, som du skulle holde inden 31. december 2021. Det fremgår desuden af vores brev, at såfremt du får offentlige ydelser, så skal du aftale ferien med f.eks. din a-kasse.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven (bekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021 af lov om ferie), at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.