Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2023-5 / 22-08-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med arbejdsløshedsdagpenge, uanset hvornår dagpengene er modtaget i ferieafholdelsesperioden. Aflyst ferie på grund af COVID-19 er ikke en feriehindring

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 8. oktober 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 17. januar 2023, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 24. september 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 16,5 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 8. oktober 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 24. september 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 16,50 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 16,50 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der vedrører ferie udover 4 uger.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 60 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage vedrører ferie udover 4 uger.

 

Du har samtidig oplyst, at du har været feriehindret.

Vi har bedt sende dokumentation for, at du har været feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

Du har i den forbindelse ikke fremsendt dokumentation.

 

Efter reglerne om feriedage udover 4 uger kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 16,50 dage.

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 13. oktober 2022, har klager anført følgende:
 

”giv mig mine penge.

 

Jeg skulle have været til Japan og udstille i21 men på grun af korona blev det ikke til noget så der for har jeg ikke holdt ferie nu vil jeg holde ferie i desember og jeg vil ha mine penge…”

 

FerieKonto har ikke først anset henvendelsen af 13. oktober 2022 som en klage, men henvist klager til at bestille feriepenge til afholdelse af ferie i december 2022.

 

Klager har efterfølgende været i dialog med FerieKonto om bl.a. feriedage, som skulle bruges inden 31. december 2022.

 

Ved klagers telefoniske samtale med FerieKonto den 13. januar 2023 blev det klart, at klagers henvendelser var at betragte som en klage over afgørelsen af 8. oktober 2022.

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 17. januar 2023 fastholdt sin afgørelse af 8. oktober 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering

FerieKonto har modtaget din klage af den 13. oktober 2022 over vores afgørelse af den 8. oktober 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Den 13. oktober 2022 skrev du til os og oplyste, at du skulle have været i Japan i 2021. Du oplyser, at det blev aflyst, og at du derfor ikke havde holdt ferie.

 

Vi opfattede ikke din henvendelse som en klage, og derfor behandlede vi den ikke som en klage på daværende tidspunkt. Vi oplyste dig om, at du havde feriedage til rådighed, som skulle bruges inden 31. december 2022.

 

Du henvender dig flere gange og oplyser det samme. Vi gør opmærksom på, at ferien fra ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021 er overført til Arbejdsmarkedets Feriefond. Vi henviser dig til at henvende dig til Arbejdsmarkedet Feriefond, hvis du vil søge om udbetaling af feriepengene, eller hvis du har spørgsmål vedrørende feriepenge, der er overført til feriefonden.

 

Den 22. december 2022 skrev du til Arbejdsmarkedets Feriefond. Feriefonden videresendte din henvendelse til os den 3. januar 2023.

 

Den 13. januar 2023 kontaktede vi dig på telefon for at drøfte sagen med dig og for at afklare, om du ønsker at klage over vores afgørelse. Du oplyser i den forbindelse, at vi skal betragte dine henvendelser som en klage.

 

Vi skal beklage, at vi ikke har opfattet dine tidligere henvendelser som en klage over vores afgørelse af den 8. oktober 2022. Idet du henvendte dig første gang efter vores afgørelse den 13. oktober 2022, anser vi din klage for modtaget rettidigt.

 

Begrundelse

Du oplyser, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 60 dage i ferieafholdelsesperioden.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre lønmodtageren har haft en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Du har ved ansøgningen oplyst, at du har haft en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb. Du blev i forbindelse med ansøgningen bedt om at sende dokumentation for din feriehindring. Vi modtog ikke noget fra dig.

 

Du har efterfølgende oplyst, at du skulle have været i Japan i 2021. Du har oplyst, at det blev aflyst på grund af corona, og at du derfor ikke har holdt ferie. Dette er dog ikke dokumentation for, at du har været feriehindret.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden. Klager har ansøgt om udbetaling af feriepenge for 16,50 feriedage. Klager har også angivet, at de overskydende feriedage vedrører ferie udover 4 uger. Klager har anført, at ferien ikke er blevet afholdt, fordi klager var feriehindret. Klager har oplyst at skulle have været til Japan i 2021, men at ferien blev aflyst på grund af corona. Det fremgår af sagens oplysninger, at klager har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 60 dage i ferieafholdelsesperioden.

 

Det fremgår af § 24, stk. 1, i ferieloven, at efter ferieafholdelsesperiodens udløb udbetaler arbejdsgiveren optjent ferie med løn og ferietillæg ud over 4 uger, såfremt lønmodtageren har været ansat hos arbejdsgiveren på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden. Har lønmodtageren ikke været ansat på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden, skal lønmodtageren over for arbejdsgiveren skriftligt erklære, at lønnen under ferien samt ikkeudbetalt ferietillæg vedrører optjent ferie ud over 4 uger, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1. Arbejdsgiveren har pligt til at gemme erklæringen efter bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale.

 

Det fremgår af § 24, stk. 2, i ferieloven, at feriegodtgørelse og sygeferiegodtgørelse for optjent ferie ud over 4 uger udbetales af FerieKonto, arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, efter ferieafholdelsesperiodens udløb, såfremt lønmodtageren har været ansat på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden hos samme arbejdsgiver. Har lønmodtageren ikke været ansat på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden hos samme arbejdsgiver, skal lønmodtageren skriftligt erklære, at feriegodtgørelsen vedrører optjent ferie ud over 4 uger, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf. Ankenævnet har endvidere lagt vægt på, at oplistningen af feriehindringer i bekendtgørelsen om feriehindringer er udtømmende. Ankenævnet har således lagt vægt på, at aflyst ferie på grund af corona ikke er en feriehindring i henhold til ferieloven.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.