Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-186 / 09-07-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med arbejdsløshedsdagpenge, uanset hvornår dagpengene er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 23. juni 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 25. juli 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 21. juni 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 14,56 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 23. juni 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 21. juni 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 14,56 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 14,56 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget ledighedsydelse i 50 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 14,56 dage.”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 7. juli 2022, har klager anført bl.a. følgende:
 

”Jeg klager hermed over afslag på udbetaling af overskydende ferie

 

Jeg er fleksjobber, og er af min sagsbehandler XXX blevet informeret to gange om, at feriepengende godt kunne gemmes

 

Jeg fik ledighedsydelse i august 2021 efter et ansættelsesforhold. Her talte min sagsbehandler og jeg om feriepenge, hun sagde, at det ikke gav mening at holde ferie i august, da min søn var begyndt i skolen igen.

 

I september begyndte jeg i praktik i fire uger herefter blev jeg ansat i et mini fleksjob, hvor jeg har arbejdet mig op på min fleksnorm

 

I Novenmer talte jeg igen med min sagsbehandler XXX, her fik jeg igen besked på at jeg skulle gemme mine feriepenge til sommerferien 2022, da jeg ellers ikke ville have sparret nok op til at holde ferie

 

Min arbejdsplads har lukket i hele ferieperioden, jeg er derfor tvunget til at holde ferie

Som I kan se af ovenstående, er jeg blevet rådgivet flere gange om min ferie, jeg har derfor handlet i god tro i forventning om, at få mine penge til ferien udbetalt

 

I oplyser i telefonsamtale i sidste uge, at min eneste mulighed havede været at holde ferie i august 2021, hvilket er modsat hvad min sagsbehandler har rådet mig til.

 

Derfor er jeg kommet uforskyldt i klæme mellem to indstalser og mangler rejelt mine opsparet ferie penge til at holde tvunget ferie for.”

 

Klager har sammen med klagen indsendt kopi af brev fra XXX Kommune af 29. september 2021 om godkendelse af klagers ansættelse i fleksjob med virkning fra den 1. oktober 2021.

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 25. juli 2022 fastholdt sin afgørelse af 23. juni 2023. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 7. juli 2022 over vores afgørelse af den 23. juni 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du oplyser, at du er fleksjobber. Du har medsendt en afgørelse om godkendelse af ansættelse i fleksjob.

 

Du oplyser, at du fik ledighedsydelse i august 2021 efter et ansættelsesforhold, og at du i september begyndte i praktik i fire uger og herefter blev ansat i et mini fleksjob, hvor du har arbejdet dig op på din fleksnorm.

 

Du oplyser, at du af din sagsbehandler er blevet informeret om, at feriepengene kunne gemmes, og at du i november fik besked fra din sagsbehandler om at gemme feriepenge til sommerferien 2022.

 

Du oplyser, at du er blevet rådgivet flere gange om din ferie, og at du derfor har handlet i god tro i forventning om at få dine feriepenge udbetalt.

 

Begrundelse

Du har søgt om udbetaling af feriepenge fra et ophørt ansættelsesforhold. Du har oplyst, at du har modtaget ledighedsydelse i 50 dage i ferieafholdelsesperioden.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre der har været en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf.

 

Ankenævnet bemærker, at det afgørende er, at FerieKonto efter ferieloven ikke har haft hjemmel til at imødekomme ansøgningen, og at det for afgørelsen heraf er uden betydning, hvorledes klager er blevet vejledt af kommunen.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.