Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-225 / 07-03-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med arbejdsløshedsdagpenge uanset, hvornår dagpengene er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 29. september, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 10. oktober 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 28. september 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 4,98 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 29. september 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

 

”Vi skriver til dig, fordi du den 28. september 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 4,98 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 4,98 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 95 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 4,98 dage.

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 1. oktober 2022, har klager anført bl.a. følgende:
 

”...

Jeg har modtaget dagpenge fra den 1. marts 2021 til den 12. juli 2021, hvor jeg tiltrådte min nuværende stilling ...

 

...

 

Jeg havde gemt mine feriepenge til afholdelse af ferie hen over sommeren 2021. Da jeg tiltræder min nye stilling, får jeg kun mulighed for at afholde i alt 7 dages ferie pga. oplæring og arbejdsmængde.

 

...

 

Oprindeligt var tiltrædelsesdatoen i mit nye job den 1. august 2021, og jeg ville derfor afholde al min ferie (de 7 dage, jeg har fået udbetalt, samt de knap 5 dage, der var til rest), inden tiltrædelsen. Pga. andre medarbejderes ferieafvikling i min nye virksomhed blev jeg bedt om at tiltræde allerede den 12. juli 2022, og jeg var således forhindret i at afholde ferien i de uger, ...

 

...

 

At jeg får ny ansættelse, inden den periode, hvor jeg havde tænkt mig at afholde ferien, og dermed ikke får mulighed for at afvikle ferien, kan på ingen måder betyde, at jeg skal miste den sum penge, jeg retmæssigt har optjent.

 

...”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 10. oktober 2022 fastholdt sin afgørelse af 29. september 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 1. oktober 2022 over vores afgørelse af den 29. september 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du oplyser, at det står i bestemmelsen, at lovlig feriehindring er løn under ferie hos ny arbejdsgiver.

 

Du oplyser, at du har modtaget dagpenge fra den 1. marts 2021 til den 12. juli 2021, hvor du tiltrådte din nuværende stilling, hvor du optjener ferie med løn, jf. ny ferielov.

 

Du oplyser, at du havde gemt dine feriepenge til afholdelse i sommeren 2021, men at du i forbindelse med at du tiltræder din nye stilling kun får mulighed for at afholde i alt 7 dages ferie pga. oplæring og arbejdsmængde. Du oplyser, at de 7 dage er afholdt med feriepenge fra din tidligere arbejdsgiver. Du oplyser, at du har været forhindret i at afholde de resterende dage fra din tidligere arbejdsgiver.

 

Du skriver, at du oprindeligt skulle have tiltrådt i dit nye job den 1. august 2021, men at du pga. andre medarbejderes ferieafvikling blev bedt om at tiltræde den 12. juli, og at du således var forhindret i at afholde ferien i de uger, som du havde planlagt ferie.

 

Du oplyser, at pengene er dine, og at du har optjent dem fuldt lovligt og har været forhindret i at afholde ferien med fuldt lovlig begrundelse.

 

Begrundelse

 

Du oplyser, at det står i bestemmelsen, at lovlig feriehindring er løn under ferie hos ny arbejdsgiver. Du oplyser endvidere, at du i forbindelse med tiltrædelse i din nye stilling kun fik mulighed for at afholde i alt 7 dages ferie pga. oplæring og arbejdsmængde.

 

Vi lægger vægt på, at løn under ferie hos ny arbejdsgiver ikke er en feriehindring i ferielovens forstand. Vi lægger endvidere vægt på, at oplæring og arbejdsmængde heller ikke er en feriehindring i ferielovens forstand.

 

Du oplyser, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 95 dage i ferieafholdelsesperioden.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få overført eller udbetalt feriepengene.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Det fremgår af § 14, st. 1, i ferieloven (bekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021 af lov om ferie), at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie i en periode, hvor lønmodtageren på grund af andre særlige forhold end nævnt i § 12 (sygdom) og § 13 (lockout) er afskåret fra at holde ferie. Efter ferielovens § 14, stk. 2, kan beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke særlige forhold der kan afskære en lønmodtager fra at holde ferie.

 

I bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer, udstedt med hjemmel i ferielovens § 14, stk. 2, bestemmes det udtømmende i § 2, stk. 1, hvilke hindringer, der kan betragtes som feriehindringer. Tid til oplæring og stor arbejdsmængde er ikke medtaget i bestemmelsen og derfor ikke en feriehindring i ferielovens forstand. Løn under ferie hos ny arbejdsgiver er ikke en feriehindring i ferielovens forstand.

 

Det fremgår af § 22, stk. 1, i ferieloven, at er en lønmodtager på grund af særlige forhold, jf. §§ 12-14, afskåret fra at holde optjent betalt ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres op til 4 ugers årlig betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Arbejdsgiveren meddeler senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden FerieKonto eller den, der skal udbetale ferien, at ferien overføres.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.