Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-188 / 27-02-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med arbejdsløshedsdagpenge uanset, hvornår dagpengene er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 27. juni 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 26. juli 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 22. juni 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 7,99 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 27. juni 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

 

”Vi skriver til dig, dig, fordi du den 22. juni 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 7,99 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 7,99 feriedage.

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der vedrører ferie udover 4 uger.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 60 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage vedrører ferie udover 4 uger.

 

Efter reglerne om feriedage udover 4 uger kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 7,99 dage.”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 24. juli 2022, har klager anført følgende:

 

”Hej Feriesagsteam

 

Jeg har ansøgt om udbetaling af overskydende 7,99 feriedage, men fik dette afvist. Dette vil jeg gerne klage over. I begrundelsen er det skrevet: "Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 60 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31.december 2021."

 

Arbejdsløshedsdagpengene fik jeg dog før jeg startede i mit arbejde i XXX, ikke efter. XXX er arbejdspladsen hvor jeg har optjenet mine feriepenger. Jeg forstår derfor ikke rigtigt hvorfor jeg ikke kan få mine feriepenge, når dette er optjenet ferie jeg ikke har fået brugt (og jeg ikke modtog arbejdsløshedsdagpenge samtidigt)?

 

Hvis nødvendigt, så kan jeg prøve at få en skriftlig bekræftelse fra min tidligere arbejdsgiver (XXX) at jeg ikke fik holde min ferie, og pengene derfor blev overført til feriekonto da jeg stoppede i dette job. Sig endelig til hvis I behøver mere informationer.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 26. juli 2022 fastholdt sin afgørelse af 27. juni 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 25. juli 2022 over vores afgørelse af den 27. juni 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

 

Du oplyser, at du modtog arbejdsløshedsdagpenge, før du startede i dit arbejde, ikke efter.

 

Du oplyser, at Ework er arbejdspladsen, hvor du har optjent dine feriepenge. Du oplyser endvidere, at du ikke forstår, at du ikke kan få dine feriepenge, når det er optjent ferie, som du ikke har fået brugt, og du ikke modtog arbejdsløshedsdagpenge samtidig.

 

Begrundelse

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre der har været en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Antallet af dage med ydelser vedrører hele ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021. Det er således ikke afgørende, hvorvidt ydelserne blev modtaget før eller efter, at du har optjent feriedagene.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få overført eller udbetalt feriepengene.

 

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af ferie ud over 4 uger efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven (bekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021 af lov om ferie), at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.