Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-106 / 07-03-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med arbejdsløshedsdagpenge uanset, hvornår dagpengene er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 4. marts 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 22. marts 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 21. januar 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 5,21 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 4. marts 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

 

”Vi skriver til dig, fordi du den 21. januar 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 5,21 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 5,21 feriedage for et ophørt ansættelsesforhold, hvor du samtidig har oplyst, at du har været feriehindret.

 

Vi har bedt dig sende dokumentation for, at du har været feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Du har i den forbindelse fremsendt bekræftelse fra din arbejdsgiver, hvor de oplyser, at det ikke har været muligt at afholde ferie grundet stort arbejdspres.

 

Vi vurderer, at stort arbejdspres ikke er at betragte, som en feriehindring. Den fremsendte dokumentation kan derfor ikke godkendes som dokumentation for feriehindring.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 204 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 5,21 dage.

…”

 

Klagen

Klager har telefonisk den 8. marts 2022 klaget over denne afgørelse. I telefonnotatet fra FerieKonto anføres bl.a. følgende:
 

”... ringer vedr. § 26. Han vil klage over afgørelsen. Han er meget uenig i vores afgørelse og vil have den omgjort. Har sendt dok for travlhed på job, hvilket han mener er ret og rimeligt efter flere år som ledig og endelig fundet ½ års job, at dette må gælde som feriehindring.

…”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 22. marts 2022 fastholdt sin afgørelse af 4. marts 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering af vores afgørelse om afslag på udbetaling af overskydende ferie

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 7. april 2022 over vores afgørelse af den 6. april 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Jeres klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 8. marts 2022 over vores afgørelse af den 4. marts 2022 om afslag på overførsel af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til Ankenævnet.

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du har været feriehindret.

 

Den 21. januar 2022 søgte du om udbetaling af 5,21 feriedage fra et ophørt ansættelsesforhold. Du oplyser, at du har været feriehindret.

 

Den 14. februar 2022 træffer vi afgørelse om, at du ikke kan få overført din ferie til næste ferieår, da du ikke var feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Man har mulighed for at få udbetalt feriepenge på baggrund af fratrådt job. Såfremt man har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden, skal vi fratrække antallet af dage med offentlige ydelser i antallet af feriedage, medmindre man kan dokumentere, at man har haft en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Du har fremsendt en bekræftelse fra din arbejdsgiver, hvori det oplyses, at det ikke har været muligt at afholde ferie grundet stort arbejdspres.

 

Vi vurderer, at stort arbejdspres ikke er at betragte som en feriehindring i ferielovens forstand. Der kan derfor ikke ske udbetaling af feriepengene.

 

Begrundelse

 

Du oplyser, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 204 dage i ferieafholdelsesperioden.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre der har været en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Vi vurderer, at du ikke var feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få overført eller udbetalt feriepengene.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Det fremgår af § 14, st. 1, i ferieloven (bekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021 af lov om ferie), at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie i en periode, hvor lønmodtageren på grund af andre særlige forhold end nævnt i § 12 (sygdom) og § 13 (lockout) er afskåret fra at holde ferie. Efter ferielovens § 14, stk. 2, kan beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke særlige forhold der kan afskære en lønmodtager fra at holde ferie.

 

I bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer, udstedt med hjemmel i ferielovens § 14, stk. 2, bestemmes det udtømmende i § 2, stk. 1, hvilke hindringer, der kan betragtes som feriehindringer. Stort arbejdspres eller travlhed på arbejdspladsen er ikke medtaget i bestemmelsen.

 

Det fremgår af § 22, stk. 1, i ferieloven (bekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021 af lov om ferie), at er en lønmodtager på grund af særlige forhold, jf. §§ 12-14, afskåret fra at holde optjent betalt ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres op til 4 ugers årlig betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Arbejdsgiveren meddeler senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden FerieKonto eller den, der skal udbetale ferien, at ferien overføres.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.