Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-235 / 14-06-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med arbejdsløshedsdagpenge, uanset hvornår dagpengene er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 7. september 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 24. oktober 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 4. september 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 18,72 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 7. september 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 4. september 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 18,72 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 18,72 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 151 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 18,72 dage.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 3. oktober 2022, har klager anført bl.a. følgende:
 

”...

 

Jeg er ikke enig med afgørelsen om jeg ikke kunne få udbetaling af 18,72 dage feriepenge.

 

For en udlændinge er der umuligt at styre på mange lover/ regler på det danske arbejdsmarked. Jeg var sygemeldt som medførte at blive fyret. Min fagforening bør minde/oplyse mig om jeg skulle afholde optjent ferie før jeg modtager dagepenge. men fagforeningen havde ikke gjort, nu skal jeg selv betale dyr pris - ikke kunne få optjent 18,72 feriepenge udbetalt.

 

Jeg mener at Feriekonto bør sende mig et brev om feriepenge til gode inden den 31 december 2021. så kunne jeg nå at trække beslutningen om feriepenge. Feriekonto sendte faktisk brevet om " du har feriepenge til gode" den 30 aug. 2022.

 

...”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 24. oktober 2022 fastholdt sin afgørelse af 7. september 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 4. oktober 2022 over vores afgørelse af den 7. september 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du ikke er enig i afgørelsen.

 

Du oplyser, at det for en udlænding er umuligt at holde styr på love og regler på det danske arbejdsmarked.

 

Du oplyser, at du var sygemeldt, hvilket medførte, at du blev fyret. Du oplyser, at din fagforening bør oplyse dig om, at du skulle afholde optjent ferie, før du modtog dagpenge, hvilket de ikke har gjort.

 

Du oplyser, at FerieKonto bør sende et brev om feriepenge til gode inden den 31. december 2021, så du kunne nå at træffe beslutningen om feriepenge. Du oplyser, at vi sendte et brev om feriepenge til gode den 20. august 2022.

 

Begrundelse

 

Du oplyser, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 151 dage i ferieafholdelsesperioden.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie.

 

Til orientering sendte vi den 26. oktober 2021 et brev om, at du havde optjent ferie, som du kunne bruge inden den 31. december 2021.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf.

 

Ankenævnet bemærker, at det afgørende er, at FerieKonto efter ferieloven ikke har haft hjemmel til at imødekomme ansøgningen, og at det for afgørelsen heraf er uden betydning, hvorledes klager er blevet vejledt af A-kassen.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ankenævnet bemærker i øvrigt, at FerieKonto allerede i oktober 2021 fremsendte brev med oplysning om, at klager havde optjent ferie, som kunne afholdes inden den 31. december 2021.