Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-215 / 07-06-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med arbejdsløshedsdagpenge, uanset hvornår dagpengene er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 2. september 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 26. september 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 31. august 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 3,32 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 2. september 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 31. august 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 3,32 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 3,32 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 80 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 3,32 dage.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 2. september 2022, har klager anført bl.a. følgende:
 

”...

 

Syntes det er ret flot at i sender en mail hvor der står at jeg kan få mine gamle feriepenge udbetalt også uden at holde ferie og så kan man ikke få dem udbetalt, det giver slet ikke nogen mening. Det er bare ikke i orden, det vil jeg godt klage over.

 

...”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 26. september 2022 fastholdt sin afgørelse af 2. september 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 3. september 2022 over vores afgørelse af den 2. september 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen. Du oplyser, at der står i vores mail, at du kan få dine gamle feriepenge udbetalt uden at holde ferie.

 

Begrundelse

 

Det fremgår rigtigt nok af vores brev af 30. august 2022, at du har feriepenge til gode fra et job, du er fratrådt i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021, og at du ikke behøver at holde ferie for at få dine feriepenge. Det fremgår dog også af brevet, at hvis du har modtaget offentlige ydelser i ferieperioden, bliver antallet af dage med ydelser modregnet i antallet af dage, du kan få udbetalt feriepenge for.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf.

 

Hvad angår det af klager anførte om, at han fra FerieKonto har modtaget en meddelelse om, at han kan få sine feriepenge udbetalt uden at afholde ferie, og at det derfor ikke giver mening at nægte ham dette, fremgår det af sagen, at meddelelsen fremgår af et brev dateret 30. august 2022 fra FerieKonto, hvori er anført bl.a. følgende:

 

”HUSK AT BESTILLE DINE FERIEPENGE FRA SIDSTE ÅR

 

Vi skriver til dig, fordi du har feriepenge til gode fra et job, du er fratrådt i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021. Du behøver derfor ikke holde ferie for at få dine feriepenge.

 

Du kan bestille dine feriepenge frem til den 30. september 2022 på www.borger.dk/bestil-feriepenge.

 

Hvad sker der efter den 30. september 2022?

Hvis du ikke bestiller dine feriepenge inden den 30. september, vil dine feriepenge blive overført til en feriefond.

 

 

 

Har du fået offentlige ydelser?

Hvis du har modtaget visse offentlige ydelser i ferieperioden, bliver antallet af dage med ydelser modregnet i antallet af dage, du kan få udbetalt ferie for.

 

Når du bestiller dine feriepenge, skal du derfor oplyse, om du har modtaget offentlige ydelser.

 

Der kan være undtagelser til dette, hvis du har været feriehindret op til ferieperiodens udløb den 31. december 2021.

 

…”

 

Ankenævnet kan tiltræde denne vejledning, hvoraf det fremgår, dels at udbetaling af feriepengene skal være bestilt inden den 30. september 2022, dels at modtagelsen af visse offentlige ydelser kan have betydning for feriepengenes udbetaling.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.