Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-155 / 09-07-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med arbejdsløshedsdagpenge, uanset hvornår dagpengene er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 7. juni 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 14. juni 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 1. juni 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 23,64 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021. Klageren henviste til, at feriepengene stammede fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 7. juni 2022 afgørelse om, at klager kun delvist kunne få udbetalt feriepengene. Klageren kunne få udbetalt feriepenge for 2,64 feriedage. Klageren kunne ikke få udbetalt feriepenge for 21 feriedage. Klager har klaget over det delvise afslag. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 1. juni 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 23,64 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du kan få udbetalt feriepenge for 2,64 feriedage.

 

Du kan ikke få udbetalt feriepenge for 21 feriedage.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 23,64 feriedage fra et ophørt ansættelsesforhold. Du oplyser, at du har været feriehindret.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trækket antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold, medmindre du har haft en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 21 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ophørt ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Du har tidligere søgt om overførsel af ferie på grund af feriehindring. Vi har i den forbindelse bedt dig sende dokumentation for, at du var feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Du har i den forbindelse sendt en udbetalingsspecifikation på dagpenge for december 2021. Den dokumenterer ikke, at du var feriehindret frem til 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 21 dage.

 

…”

 

Klagen

Klager har den 10. juni 2022 klaget telefonisk til FerieKonto over afgørelsen af 7. juni 2022. Følgende fremgår af telefonnotat fra FerieKonto:
 

”...

XXX har tidligere søgt overførsel af ferie. Der er givet afslag herpå. XXX klager over afgørelsen men anmoder efterfølgende om udbetaling. § 26. Har d.d. ringet til XXX for at afklare, om hun i første omgang ønskede udbetaling, jf. § 26, og om hvorvidt XXX ønsker at klage over afslag på overførsel eller over delvist afslag på udbetaling. XXX oplyser, at hun ønskede udbetaling som følge af fratrådt job og dermed klager over det delvise afslag på udbetaling.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 14. juni 2022 fastholdt sin afgørelse af 7. juni 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering

FerieKonto har modtaget din klage af den 10. juni 2022 over vores afgørelse af den 7. juni 2022.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du bl.a. oplyser, at du ikke er blevet orienteret om, at ferien skulle afholdes inden den 31. december 2021.

 

Den 27. april 2022 skriver du til os og oplyser, at du har været sygemeldt fra februar 2021 til 30. november 2021, og at du i den forbindelse er blevet vejledt om, at feriepengene ville blive overført til feriekontoen svarende til 23,64 dage.

 

Den 6. maj skriver vi til dig, at såfremt du ønsker ferie overført til næste ferieår, skal du sende dokumentation for din feriehindring for hele november og december.

 

Den 19. maj 2022 henvender du dig og oplyser, at har modtaget løn under din sygdom og i samråd med din a-kasse har fået dagpenge i december 2021.

 

Den 31. maj 2022 træffer vi afgørelse om, at du ikke kan få overført din ferie, idet du ikke har dokumenteret, at du har været feriehindret frem til den 31. december 2021.

 

Den 1. juni 2022 klager du over afgørelsen og oplyser, at du ønsker udbetaling af feriepengene. Du oplyser, at du har været nede med stress hele 2021 undtagen december, og at du blev anbefalet fra din a-kasse at få dagpenge i december. Du oplyser, at du ikke mindes at være orienteret om, at ferien skulle afholdes inden 31. december 2021.

 

Samme dag søger du om udbetaling af feriepengene på baggrund af fratrådt job.

 

Du anmoder om udbetaling af feriepenge for 23,64 feriedage. Du oplyser, at du har modtaget dagpenge i 21 dage i ferieafholdelsesperioden. Du oplyser endvidere, at du har været feriehindret.

 

Den 7. juni 2022 træffer vi afgørelse om, at du kan få udbetalt feriepenge for 2,64 feriedage, og at du ikke kan få udbetalt feriepenge for 21 feriedage.

 

Den 10. juni 2022 ringer vi til dig for at få afklaret, hvorvidt du ønsker at klage over afslaget på overførsel af ferie eller over det delvise afslag på udbetaling af ferie på baggrund af fratrådt job. Du oplyser, at du fra starten har ønsket udbetaling af feriedagene. Du oplyser endvidere, at du ønsker at klage over det delvise afslag på udbetaling af ferie på baggrund af fratrådt job.

 

Begrundelse

Du oplyser, at du har været feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Der kan ske udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, hvis ferien er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb. Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre der har været en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at ferien stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb. Vi har endvidere lagt vægt på, at du i ferieafholdelsesperioden har modtaget dagpenge i 21 dage. Endelig har vi lagt vægt på, at du ikke har dokumenteret, at du har været feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få overført eller udbetalt feriepengene.

 

[…]

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb. Klager har anført, at ferien ikke er blevet afholdt, fordi klager var feriehindret. Det fremgår af sagens oplysninger, at klager har været sygemeldt frem til den 30. november 2021, og at klager har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 21 dage i december 2021.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf. Ankenævnet har endvidere lagt vægt på, at klageren ikke har dokumenteret at have haft en feriehindring i december 2021.

 

 

Ankenævnet tiltræder derfor den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.