Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-144 / 12-06-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med arbejdsløshedsdagpenge, uanset hvornår dagpengene er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 2. maj 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 20. maj 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 27. april 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 8,32 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 2. maj 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 27. april 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 8,32 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 8,32 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 62 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 8,32 dage.”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 10. maj 2022, har klager anført følgende:

 

”Kære Feriekonto

Jeg er en person, der gerne vil arbejde.

Derfor har jeg arbejdet i både december 2021 (holdt juleferie) og januar 2022. I denne periode har jeg på ingen måde modtaget dagpenge.

Feriepengene fra min tidligere arbejdsgiver var ikke tilstede tidligere, så jeg har ikke set dem. Havde kun ganske lidt at leve for i december måned, hvor jeg også havde noget ferie men ikke dagpenge.

Jeg havde dagpenge i september-november 2021. Så jeg er helt uforstående overfor, at jeg ikke kan få udbetalt mine optjente feriepenge fra XXX i XXX.

En arbejdsplads, som ikke har behandlet mig ordentligt. Hvilket jeg fortsat er ked af.

Håber I kan se sammen med XXX Arbejdsløshedskasse, at der ikke er udbetalt dagpenge i dec. + jan. til mig.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 20. maj 2022 fastholdt sin afgørelse af 2. maj 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 10. maj 2022 over vores afgørelse af den 2. maj 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen
Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du ikke har modtaget dagpenge i december 2021 og januar 2022.

 

Du oplyser, at feriepengene fra din tidligere arbejdsgiver ikke var til stede tidligere, så du havde ikke set dem.

 

Du oplyser endvidere, at du fik dagpenge i september til november 2021, og at du er uforstående overfor, at du ikke kan få udbetalt dine optjente feriepenge fra din tidligere arbejdsgiver.

 

Begrundelse

Du oplyser, at du fik dagpenge i perioden september til november 2021, og at du ikke modtog dagpenge i december 2021 og januar 2022. I forbindelse med din anmodning om udbetaling om feriepengene oplyser du, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge

i 62 dage i ferieafholdelsesperioden fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

Du oplyser endvidere, at du ikke var feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre der har været en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb. Antallet af dage med ydelser vedrører hele ferieafholdelsesperioden fra 1. september 2020 til 31. december 2021. Det vedrører således ikke kun antallet af ydelser i december 2021. Antallet af dage med ydelser i januar 2022 medregnes ikke i dage med ydelser i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Du oplyser, at feriepengene fra din tidligere arbejdsgiver ikke var til stede tidligere. Vi kan oplyse, at feriepengene for de 8,32 dage blev indbetalt til FerieKonto den 30. december 2020.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

I klagers bemærkninger til FerieKontos genvurdering, som er indgivet den 20. juni 2022, har klager anført følgende:

”Kære 'renfærdige' sagsbehandlere i Ankenævnet


Jeg ønsker at ANKE over, at jeg ikke får udbetalt min opsparede feriepenge fra XXX i XXX, hvor jeg var ansat til d. 31.12.2020.

En enkelt gang har jeg tjekket feriekonto, men der så jeg ikke indbetalingen, selvom det var en del af GL aftalen på skrift med denne forstander. Henvendte mig ikke til skolen. Det måtte jo komme før eller siden inde på BorgerINFO.

Lad mig endelig nævne - eller om I ønsker det, vise lønsedler fra XXX – at LØN i december er lavere end dagpengene - så ville I kunne forstå, hvor fattig min juleferie var i 2021.

Derfor tænker jeg, det vil være en mere 'renfærdig behandling' af mig,

at I sagsbehandler ved at erkende, XXX vil gerne arbejde, hun var ikke ledig der. Hun havde tilstrækkelige 8-10 feriedage i december.

…”

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf.

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.