Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-110 / 03-06-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med arbejdsløshedsdagpenge, uanset hvornår dagpengene er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 4. marts 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 1. april 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 23. februar 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 15,42 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 4. marts 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 23. februar 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 15,42 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du kan få udbetalt feriepenge for 0,42 feriedage.

 

Du kan ikke få udbetalt feriepenge for 15 dage.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 15,42 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 15 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 15 dage.

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 25. september 2022, har klager anført bl.a. følgende:
 

”...

 

Jeg ønsker at indgive en klage, vedrørende jeres afslag på min ansøgning af udbetaling af 15,42 feriedage.

 

Jeg har ikke været bevidst om reglerne vedrørende brug af optjente feriepenge, …

 

 

Fra 2007-31.5.2021, ansat som dagplejer i XXX Kommune; dvs. også i den første del af den nye ferieperiode 1.9.2020-31.12.21.

 

Jeg valgte selv at sige min stilling op pr. 31.5.21 og gik derfor på dagpenge, dog med 3 ugers

karantæne først, fra 1.6. til 21.6.2021. Derefter er jeg på dagpenge fra 22.6.-9.7.2021.

 

I samme periode, får jeg nyt job til start pr. 1.8.21, så jeg vælger at afholde den tidligere planlagte sommerferie, som jeg havde aftalt i dagplejen. 3 uger, 28-29-30, fra 12.7.-30.7.21.

 

Dette meddelte jeg selvfølgelig min A-kasse, hvorfor dagpengeudbetalingen stoppede, og jeg holdt ferie for de udbetalte feriepenge fra XXX Kommune.

 

Jeg startede på nyt job 1.8.21., hvor jeg jo optjener 2,08 feriedag pr. måned, dvs. ferie med løn. Så de 7 feriedage jeg har afholdt fra 1.8.-31.12.21, er med løn fra nuværende arbejdsgiver. Hvis ønskes, kan jeg fremsende yderligere dokumentation.

 

Jeg har været i den tro, at jeg nu efter den nye ferieaftale har samtidighedsferie med løn og har

derfor ikke været klar over proceduren for udbetaling af ferie optjent hos tidligere arbejdsgiver.

 

...”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 1. april 2022 fastholdt sin afgørelse af 4. marts 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 27. marts 2022 over vores afgørelse af den 4. marts 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du ikke har været klar over proceduren for udbetaling af ferie optjent hos tidligere arbejdsgiver.

 

 

Du oplyser, at du ikke har været bevidst om reglerne vedrørende brug af optjente feriepenge. Du sender derfor oplysninger om afholdelse af ferie og brug af feriepenge i perioden 1. juni 2021 til 31. december 2021.

 

Du oplyser, at du var ansat i XXX Kommune, indtil du opsagde din stilling pr. 31. maj 2021. Du var derefter på dagpenge i perioden 22. juni 2021 til 9. juli 2021. Du afholdt ferie i perioden 12.-30. juli 20221, hvorefter du startede i nyt job fra den 1. august 2021. Du oplyser, at du har afholdt 7 feriedage i perioden 1. august 2021 til 31. december 2021 med løn fra nuværende arbejdsgiver.

 

Begrundelse

 

Du oplyser, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 15 dage i ferieafholdelsesperioden.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre der har været en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.