Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-102 / 07-03-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med arbejdsløshedsdagpenge uanset, hvornår dagpengene er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelser af 1. marts og 8. marts 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 18. marts 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 26. januar og den 1. marts 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til henholdsvis 2,08 og 0,50 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

De påklagede afgørelser

FerieKonto traf den 1. marts og den 8. marts 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelserne fremgår bl.a. følgende:

 

”…

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser

fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge,

stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget ledighedsydelse i 160 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende

feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge ….

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 9. marts 2022, har klager anført bl.a. følgende:

 

”…

Det undrer mig at man ikke kan få udbetalt feriepenge, hvis man modtager en ydelse.

 

Feriepengene bliver indeholdt i lønnen, og er altså en del af den løn man modtager. Den eneste forskel er at feriepengene bliver udbetalt på et senere tidspunkt end lønnen.

 

I den periode hvor jeg har optjent lønnen har jeg IKKE modtaget ydelse, så hvis jeg hvde fået feriepengene samtidig var de ikke gået tabt.

 

Det giver jo ikke mening at de, der har modtaget en ydelse, skal aflønnes 12,5 % lavere end andre, så det vil jeg godt klage over. det er ikke befordrende for at tage et arbejde, af kort varighed, hvis ikke hele lønnen bliver udbetalt.

 

…”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 18. marts 2022 fastholdt sine afgørelser af 1. marts og 8. marts 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 9. marts 2022 over vores afgørelser af den 1. marts 2022 og den 8. marts 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie efter reglerne om fratrådt job.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til Ankenævnet.

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du stiller dig uforstående overfor, at man ikke kan få udbetalt feriepenge, hvis man har modtaget en ydelse.

 

Du har den 26. januar 2022 og den 1. marts 2022 søgt om udbetaling af henholdsvis 2,08 feriedage og 0,50 feriedage, efter reglerne om fratrådt job i ferielovens § 26.

 

Den 1. marts 2022 og 8. marts 2022 træffer vi afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt henholdsvis 2,08 dage og 0,50 dage efter reglerne om fratrådt job.

 

Som oplyst i vores afgørelser har man mulighed for at få udbetalt feriepenge på baggrund af fratrådt job. Såfremt man har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden, skal vi fratrække antallet af dage med offentlige ydelser i antallet af feriedage, medmindre man kan dokumentere, at man har haft en feriehindring frem til 31. december 2021, jf. ferielovens § 27, stk. 1 og 2.

 

Begrundelse

 

Du har i dine anmodninger om udbetaling angivet at du har modtaget ledighedsydelse i 160 dage i ferieafholdelsesperioden.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre der har været en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Idet du har oplyst, at du har modtaget ledighedsydelse i 160 dage, og samtidig har angivet at du ikke har haft en feriehindring, kan der ikke ske udbetaling af feriepengene efter denne regel.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene efter reglerne om fratrådt job.

 

Vi finder derfor ikke, at din klage kan føre til, at sagen får et andet resultat.

 

 

Bemærkninger til genvurderingen

 

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkninger til Ankenævnet på mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i ferieloven (bekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021 af lov om ferie), at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf.

 

Ankenævnet tiltræder herefter de påklagede afgørelser, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.