Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-206 / 20-06-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med arbejdsløshedsdagpenge, uanset hvornår arbejdsløshedsdagpengene er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 7. september 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 9. september 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 31. august 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 9,17 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 7. september 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 31. august 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 9,17 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 9,17 feriedage. Du har oplyst at du har været feriehindret. Af det fremsendte dokumentation fremgår det at du har været syg 1. halvår af 2021 og er overgået til dagpenge fra juli 2021. Der er derfor ikke tale om feriehindring til ferieårets udløb.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 214 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 9,17 dage.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 8. september 2022, har klager bl.a. anført følgende:
 

”Jeg var sygemeldt efter en alvorlig arbejdsulykke, et voldeligt overfald og arbejdsskade på XXX i XXXKommune. Det skete i tjeneste.

Man kan ikke blive raskmeldt og meldt ledig på jobmarkedet for derefter at fortsætte på ”badeferie”, det ville være dybt useriøst overfor Jobcenter, arbejdsmarkedskonsulent og fagforening.

Der har været coronapandemi og der er inflationskrise, der er hård konkurrence på jobmarkedet.

Der er en rettelse, det er ikke 211 dage, det er 110.

...”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 3. august 2022 fastholdt sin afgørelse af 29. juli 2022. FerieKonto anfører bl.a. følgende i brevet:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 8. september 2022 over vores afgørelse af den 7. september 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du ønsker, at Ankestyrelsen behandler sagen.

 

Du oplyser, at du var sygemeldt efter en alvorlig arbejdsulykke, et voldeligt overfald og arbejdsskade.

 

Du oplyser, at man ikke kan blive raskmeldt og meldt ledig på jobmarkedet for derefter at fortsætte på badeferie.

 

Du oplyser, at sagen stadig er verserende. Du vedlægger dokumentation i form af afgørelse fra XXX Politi samt skrivelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vedr. anmeldt arbejdsskade.

Du oplyser endvidere, at der er en rettelse. Du skriver, at det ikke er 211 dage men 110 dage.

 

Begrundelse

Du har ved ansøgningen om udbetaling af feriepenge fra ophørt ansættelsesforhold oplyst, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 214 dage i ferieafholdelsesperioden.

 

Du oplyser i din klage, at der er tale om 110 dage.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre der har været en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Du har ikke dokumenteret, at du har været feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har indsendt følgende bemærkninger til FerieKontos genvurdering:

 

”Sidste bemærkning så det er krystal klart. Det har ikke været muligt at afholde ferie i 2021, helbredet og den fysiske form har ikke været til det på den måde som I nok tror, heller ikke i efterårsferien eller juleferien. Det er bestemt heller ikke en rar tid at tænke tilbage på i mit liv. På daværende tidspunkt var jeg netop kun kommet på benene efter arbejdsulykken og jeg havde fuldt program i dagligdagen for at komme op på dupperne og nok i at blive attraktiv på jobmarkedet igen og været aktiv. Ferie var ikke i tankerne på nogen som helst måde, tværtimod. Det er den skinbarlige sandhed.”

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af overskydende ferie udover 4 uger, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i Lov om ferie (ferieloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Det fremgår af § 22 i ferieloven, at hvis en lønmodtager på grund af særlige forhold, jf. §§ 12-14, er afskåret fra at holde optjent betalt ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres op til 4 ugers årlig betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Arbejdsgiveren meddeler senest den 31. januar efter ferieafholdelsesperiodens udløb FerieKonto eller den, der skal udbetale ferien, at ferien overføres.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264.

 

På denne baggrund stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse af de grunde, som FerieKonto har anført.

 

Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf.

 

Ankenævnet har desuden lagt vægt på, at klager ikke har været feriehindret på grund af sygdom op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021, idet klagers dokumenterede sygdomsperiode lå i foråret 2021. Ankenævnet bemærker, at det, som klager har anført om hans muligheder for at holde ferie i 2021 efter raskmelding, ikke udgør en feriehindring i ferielovens forstand og derfor ikke kan føre til et andet resultat.

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.