Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2023-55 / 15-10-2023

Ved udbetaling af overskydende ferie fratrækkes antal dage med arbejdsløshedsdagpenge, uanset hvornår arbejdsløshedsdagpengene er modtaget i ferieafholdelsesperioden

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 29. marts 2023, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 25. april 2023, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klagers arbejdsgiver indsendte den 7. februar 2023 ansøgning på vegne af klager om udbetaling af overskydende ferie svarende til 1,59 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 29. marts 2023 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 7. februar 2023 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 1,59 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Vi gør opmærksom på, at du har 0,61 dage stående fra XXXmen du oplyser i din ansøgning, at feriepengene du søger er fra XXX. Denne afgørelse tager derfor udgangspunkt i de oplysninger, som du har givet i din ansøgning. Hvorfor vi formoder, at feriepengene vedrører et ansættelsesforhold hvor du har ferie med løn, da disse feriepenge ikke fremgår af vores system.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 1,59 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der vedrører ferie udover 4 uger.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 38 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage vedrører ferie udover 4 uger.

 

Efter reglerne om feriedage udover 4 uger kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 1,59 dage.”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 20. april 2023, har klager bl.a. anført følgende:

”Klage for afgørelse af d. 29. mar 2023

Jeg var:

Arbejdsløs fra 1.sep 2021 til d. 23. okt 2021

XXX fra 24 okt 2021 til d. 31. jan 2022

XXX fra 1. feb 2022 til …

De feriepenge jeg ansøger om er optjent efter jeg har været arbejdsløs, derfor forstår jeg ikke afgørelsen

Jeg har udfyldt skemaet efter Jeres henvisning og forstår ikke at det skal udfyldes på den måde

Jeg ønsker at få mine feriepenge udbetalt

…”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 25. april 2023 fastholdt sin afgørelse af 29. marts 2023. FerieKonto anfører bl.a. følgende i brevet:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 20. april 2023 over vores afgørelse af den 29. marts 2023 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen
Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du oplyser, at du var arbejdsløs i perioden 1. september 2021 til 23. oktober 2021 og arbejdede ved XXX i perioden 24. oktober 2021 til 31. januar 2022 og ved XXX fra den 1. februar 2022.

 

Du oplyser, at de feriepenge, som du ansøger om, er optjent efter at du var arbejdsløs.

 

Du oplyser, at du har udfyldt skemaet efter vores henvisning og ikke forstår, at det skal udfyldes på den måde.

 

Begrundelse

Du oplyser, at du har modtaget dagpenge i 38 dage i ferieafholdelsesperioden.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre lønmodtageren har haft en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at antallet af dage med offentlige ydelser skal fratrækkes antallet af feriedage, der ønskes udbetalt, uanset placeringen af modtagelsen af ydelsen i forhold til tidspunktet for optjening af feriedagene.

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent ferie med løn ud over 4 uger, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden.

 

Det fremgår af § 24, stk. 1, i Lov om ferie (ferieloven) senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021, at arbejdsgiveren efter ferieafholdelsesperiodens udløb udbetaler optjent ferie med løn og ferietillæg ud over 4 uger, såfremt lønmodtageren har været ansat hos arbejdsgiveren på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden. Har lønmodtageren ikke været ansat på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden, skal lønmodtageren over for arbejdsgiveren skriftligt erklære, at lønnen under ferien samt ikkeudbetalt ferietillæg vedrører optjent ferie ud over 4 uger, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at lovteksten i ferielovens § 27, stk. 2, efter sin ordlyd omfatter alle dage med de nævnte offentlige ydelser uanset deres placering i ferieafholdelsesperioden i forhold til tidspunktet for optjening af de feriedage, som ønskes udbetalt, og at der ikke i bekendtgørelse nr. 940 af 6. september 2019, som er udstedt i medfør af bl.a. lovens § 27, stk. 3, er nogen nærmere regulering heraf.

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2021 til 31. december 2022.