Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2023-26 / 12-08-2023

Uden betydning for selvstændigt erhvervsdrivendes bidragspligt til Barsel.dk, om vedkommende selv kan få glæde af barselsudligningsordningen

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 19. september 2022, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 21. februar 2023, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2022.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 19. september 2022 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.350 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2022, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2021 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 447.597 kr. efter fradrag for medarbejdende ægtefælle samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager har den 23. september 2022 fremsendt en skriftlig klage til Barsel.dk, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

” . . . Jeg betaler ikke til barsel.dk, før der også bliver lavet særregler for rødhårede og transvestitter. De er højest sandsynlig også underrepræsenterede som selvstændige erhvervsdrivende, ligesom kvinderne tilsyneladende er.

 

...”

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 21. januar 2023 fastholdt sin afgørelse af 19. september 2022. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

 

Vi skriver til dig, fordi vi igen har vurderet, om du er bidragspligt til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Vi sendte opkrævning af bidrag for 2022 til dig den 19. september 2022. Du svarede den 23. september 2022, hvor du vedlagde flere læserbreve, som du har skrevet om lovgivningen vedr. bidragspligt for selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk. Vi opfatter denne henvendelse som en klage over bidragspligten i 2022.

 

Ankenævnet for ATP m.m. afgjorde den 18. januar 2023 din klage vedr. bidragspligt til Barsel.dk for 2021. Ankenævnet stadfæstede vores afgørelse og fastholdt dermed din bidragspligt for 2021.

 

Du har den 19. januar 2023 sendt yderligere en henvendelse til os, hvor du vedlægger kopi af endnu et læserbrev fra november 2022. Du mener ikke, at du opfylder lovgrundlagets ordlyd mht. personkredsen, da du snart er 55 år, har været selvstændig i 25 år, og du ikke vil kunne drage fordel af loven.

 

Du stiller desuden spørgsmål til fastsættelsen af bidragets størrelse og ordningens økonomi. Denne del af din henvendelse vil vi besvare separat, og da disse emner ikke er en afgørelse i din konkrete sag, så indgår de ikke i Ankenævnets behandling.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende for 2022.

 

Med Ankenævnets afgørelse af 18. januar 2023 vedrørende din bidragspligt for 2021 (2022-176), er de administrative klagemuligheder for denne afgørelse udtømt. Vi kan derfor ikke genoptage behandlingen heraf.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage vedr. bidraget for 2022, vores begrundelse for afgørelsen og vores genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Vær opmærksom på, at klagen ikke har opsættende virkning. Du skal derfor stadig betale bidraget rettidigt, for at undgå renter. Der påløber renter indtil vi modtager din betaling.

 

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

 

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk. Da du opfylder nedenstående kriterier, anses du som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen af bidragspligt for 2022 skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2021.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Barsel.dk skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

En selvstændig, der er ophørt med den selvstændige virksomhed inden 1. oktober i opkrævningsåret, vil desuden være fritaget for bidragspligt fra og med dette år. Det forudsætter, at alle evt. CVR-numre tilhørende den selvstændige virksomhed er lukket og i CVR-registret er registreret ophørt med en ophørsdato inden 1. oktober. Såfremt virksomheden drives uden et CVR-nummer, skal det dokumenteres, at grundlaget for virksomheden og indkomsten er borte, fx at en udlejningsejendom er solgt inden 1. oktober.

 

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst. Personlige forhold som fx køn eller alder indgår derimod ikke ved vurderingen af bidragspligt.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.

 

Du er i CVR-registret registreret med enkeltmandsvirksomheden XXX, CVR-nummer XXXXXXXX. Virksomheden er registret med startdato 1. november 1998 og er fortsat aktiv.

 

Der er ikke registreret andre CVR-numre, som du er involveret i.

 

Du kan derfor ikke fritages for bidragspligt efter reglerne om ophørt virksomhed.

 

Dine oplysninger om personlige forhold som at du er snart 55 år, har været selvstændig i 25 år, og du ikke vil kunne drage fordel af loven, kan som nævnt ikke tillægges betydning.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har den 22. februar 2023 indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering. Heraf fremgår bl.a. følgende:

 

”...

 

Jeg skriver til jer, fordi jeg er blevet pålagt at betale bidrag til Barsel.dk som selvstændig erhvervsdrivende.

 

Det kan godt være, jeg økonomisk rammer målgruppen, men jeg nægter at betale penge til, at andre selvstændige kan gå på barsel.

 

Det kan jeg ikke se, vedkommer mig. Overhovedet.

 

Hvis et folketingsflertal mener, det er et samfundsanliggende at få flere kvinder til at nedsætte sig som selvstændige, og at de mener, det kan løses ved at disse kvinder får mulighed for at gå på barsel (det tror jeg så ikke), må det da være samfundet, der i fællesskab betaler til dette. Det kan da aldrig nogensinde blive mit problem, at der er nogen, der synes, der mangler selvstændige erhvervsdrivende kvinder.

 

Skal elektrikerne også lægges til last med et ”bidrag”, dersom der pludselig mangler elektrikere i dette land? Eller blikkenslagere?

 

...”

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Ved lov nr. 2586 af 28. december 2021 om ændring af barselsudligningsloven blev bidraget efter lovens § 4 a forhøjet til 1.350 kr. med virkning fra 1. januar 2022.

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at der tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til ordningen, og de, der vil kunne drage fordel af den, men det er i bemærkningerne samtidig pointeret, at der – som bidragspligten i § 4 a er fastlagt – i den bidragspligtige kreds ”givet vil være personer, der aldrig vil kunne opnå kompensation fra ordningen, f.eks. en nystartet kvindelig iværksætter over 60 år”, jf. herved bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5.

 

Idet klager ikke har bestridt det i opkrævningen angivne resultatet som selvstændig på 447.597 kr. efter fradrag for medarbejdende ægtefælle og personlig lønindkomst på 0 kr. i 2021, og idet klager fortsat har selvstændig erhvervsvirksomhed, er klager omfattet af bidragspligten efter barselsudligningsloven § 4 a.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.350 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2022.