Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-10 / 17-01-2023

Uden betydning for selvstændig erhvervsdrivendes bidrag som selvstændig til barsel.dk, at virksomheden i forvejen betaler bidrag til barsel.dk vedrørende ansatte

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 28. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 6. januar 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 28. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 1.152.189 kr. samt en personlig lønindkomst på 16.563 kr.

 

Klagen

Klager har den 20. december 2021 klaget over denne opkrævning. I klagen anføres bl.a. følgende:

 

” Jeg har modtaget vedhæftede meddelelse i min e-Boks, hvor man angiver, at jeg er pålagt bidrag til Barsel.dk for 2021.

 

Jeg er ikke enig i det anførte, idet der allerede betales bidrag til Barsel.dk. Baggrunden herfor er som følger:

 

Jeg er registreret som ejer af CVR-numre, nemlig CVR-nr. xxxxxxxx, XXX, men har ingen aktivitet privat, altså i privat regi.

 

Jeg kan ved nærværende oplyse, at hovedparten af min indtægt, og dermed overskud af selvstændigt drevet virksomhed, ligger i XXX, CVR-nr. xxxxxxxx. Mig bekendt betaler XXX allerede bidrag til Barsel.dk, og dermed betaler Interessentskabet det fastsatte bidrag.

 

Der angives ingen CVR-numre eller yderligere oplysninger for beregningsgrundlaget i brevet fra Barsel.dk, så jeg er ikke bekendt med hvorfor bidragssatsen er fremsendt. Jeg har en årlig udbetaling af en løn i december for bestyrelsesarbejde.

 

Det er er således min opfattelse, at jeg ikke skal betale bidrag til Barsel.dk.

 

Såfremt det ønskes, fremsender jeg gerne yderligere dokumentation, men jeg har under alle omstændigheder brug for at få oplyst, hvorledes beregningsgrundlaget fremkommer, idet jeg har en klar formodning om, at bidraget er beregnet ud fra den omsætning og indtjening, der ligger i XXX under CVR-nr. xxxxxx. Som nævnt betaler denne virksomhed allerede bidrag til Barsel.dk.

 

Ved nærværende skal jeg således anmode Barsel.dk om at genoptage min sag omkring bidragsbetaling og fremkomme med ny og begrundet afgørelse, hvoraf det fremgår, hvilket CVR-nr. der er danne baggrund for bidragsfastsættelsen.

 

Såfremt Barsel.dk ikke er indstillet på at genoptage sagen, kan nærværende betragtes som en klage over den foretagne beregning, ikke mindst fordi jeg ingen muligheder har for at efterkontrollere denne.”

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 6. januar 2022 fastholdt sin afgørelse af 28. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som

selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 28. september 2021 har klaget over vores

afgørelse fra 20. december 2021.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

·         Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

 

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende

til Barsel.dk. Da du opfylder nedenstående kriterier, vil du således blive anset som

selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal,

som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke

mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om

barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig

erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra

selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat

er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest

afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder,

at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra.

Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer

fra lejeindtægter. Barsel.dk skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på

oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i

samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede

resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger

dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som

selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil

kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt

udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og

personlig lønindkomst. Personlige forhold indgår derimod ikke ved vurderingen af

bidragspligt.

 

Du er ligeledes forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom

du måtte være ophørt med at drive selvstændig virksomhed. Det skyldes, at du opfylder

lovens kriterier for at skulle betale bidrag. Bidragspligten er personlig og er uafhængig af, om du er ophørt med at drive selvstændig virksomhed.

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det er ubestridt, at klager i 2020 havde en indtægt fra selvstændig erhvervsvirksomhed på 1.152.189 kr. og en lønindtægt på 16.563 kr. Klagers synspunkt er, at interessentskabet i forvejen betaler bidrag til barsel.dk, hvorfor indtægten fra interessentskabet ikke skal indgå i opgørelsen af hans indtægt til brug for bidrag til barsel.dk. Det kan der imidlertid ikke gives klager medhold i. Det bidrag til barsel.dk, som interessentskabet under sit CVR-nr. betaler til barsel.dk, er et bidrag vedrørende den hidtidige barselsordning for ansatte. Det bidrag, som denne sag drejer sig om, er et bidrag til den nu indførte ordning, som omfatter selvstændigt erhvervsdrivende personligt.   Denne ordning giver selvstændige en mulighed for udbetaling under barsel. Om det lovfastsatte bidrag på 1.225 kr. skal betales, beror på, om de økonomiske betingelser i lovens § 4 a er opfyldt, hvilket er tilfældet i den foreliggende sag.

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021.