Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-4 / 25-01-2023

Uden betydning for selvstændig erhvervsdrivendes bidrag som selvstændig til barsel.dk, at virksomheden i forvejen betaler bidrag til barsel.dk vedrørende ansatte

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 28. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 6. januar 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 28. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 1.398.916 kr. samt en personlig lønindkomst på 0 kr.

 

Klagen

Klager har den 30. september 2021 klaget over denne opkrævning. I klagen anføres bl.a. følgende:

 

”…

Jeg betaler allerede til Barsel via det interessentskab jeg driver under CVR 20 84 11 33, og skal ikke opkræves dobbelt.

 

Derfor påklager jeg afgørelsen.

…”

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 6. januar 2022 fastholdt sin afgørelse af 28. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som

selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 30. september 2021 har klaget over vores

afgørelse fra 28. september 2021.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

-          Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling i Ankenævnet.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk. Da du opfylder nedenstående kriterier, vil du således blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra lejeindtægter. Barsel.dk skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst. Personlige forhold indgår derimod ikke ved vurderingen af bidragspligt.

 

Du er ligeledes forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom du måtte være ophørt med at drive selvstændig virksomhed. Det skyldes, at du opfylder lovens kriterier for at skulle betale bidrag. Bidragspligten er personlig og er uafhængig af, om du er ophørt med at drive selvstændig virksomhed.”

 

Barsel.dk’s supplerende udtalelse til Ankenævnet

Barsel.dk har i brev af 15. november 2022 indsendt en supplerende udtalelse til Ankenævnet. Barsel.dk anfører i den supplerende udtalelse bl.a. følgende:

 

”…

Ankenævnet har bedt Barsel.dk kommentere på klagers oplysning om, at han er medejer af XXX og derigennem indbetaler til Barsel.dk.

 

I den anledning kan vi oplyse, at klager på opkrævningstidspunktet for bidraget til Barsel.dk for 2021 - 1. oktober 2021 - var ejer og medejer af flere aktive selvstændige virksomheder (med personlig hæftelse):

·         Cvr-nr. xxxxxxxx, XXX, som er et enkeltmandsfirma med klager som ’Fuldt ansvarlig deltager’. Dette CVR-nr. er fortsat aktivt.

·         Cvr-nr. xxxxxx, XXX, hvor klager var tilknyttet som ’Reel ejer’ af en ejerandel på 18 % og ’Fuldt ansvarlig deltager’. Dette CVR-nr. er fortsat aktivt.

·         Cvr-nr. xxxxxxxx, XXX, hvor klager var tilknyttet som ’Fuldt ansvarlig deltager’. Dette CVR-nr. er fortsat aktivt.

 

Ifølge de oplysninger Barsel.dk har hentet fra Skattestyrelsen opfylder klager kriterierne for bidragspligt med hensyn til resultat på årsopgørelsen for 2021 og har ikke haft en lønindkomst, der er større end resultatet. Klager har ikke oplyst at have indsigelser mod disse oplysninger.

 

Det opkrævede bidrag for 2021 er ét personligt bidrag på 1.225 kr. for klager pga. den selvstændige virksomhed, han udøver i de ovenfor nævnte virksomheder. Der opkræves ikke et bidrag pr. virksomhed. Reglerne om bidragspligt for selvstændige indeholder ikke mulighed for at fritage personer, der udover at være selvstændig også er lønmodtager, hvor arbejdsgiveren betaler bidrag til en barselsudligningsordning.

 

Ankenævnet for ATP mv. har behandlet klager herom og har udtalt:

 

”Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, forudsætter således, at de bidragspligtige udøver af selvstændig virksomhed samtidig kan være lønmodtager og dermed, at der, hvis betingelserne i § 4 a er opfyldt, skal betale bidrag som udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed uanset, om der samtidigt er betalt bidrag for den samme person som lønmodtager.”

 

Det er derfor uden betydning for bidragspligten til Barsel.dk som selvstændig, at klager er ejer/medejer af en eller flere virksomheder, hvor der også betales for ham som lønmodtager.

 

Da klager opfylder lovens kriterier for indkomst i 2020 til at blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand, og da klager fortsat havde andel i flere aktive CVR-numre med personlig hæftelse pr. 1. oktober 2021, har vi derfor fastholdt, at klager er bidragspligtig i 2021.

…”

 

Høringssvar og supplerende oplysninger fra klager

Klager har den 19. december 2022 indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s supplerende udtalelse. I bemærkningerne anføres bl.a. følgende:

 

”…
Jeg har modtaget Barsels.dk’s udtalelse i ovennævnte sag.

 

Det faktuelle grundlag, Barsel.dk udtaler sig på, er ikke korrekte.

 

Det er korrekt at jeg ejer følgende CVR nr.

·         Cvr-nr. xxxxxxxx, XXX, som er et enkeltmandsfirma med klag som ’Fuldt ansvarlig deltager’. Dette CVR-nr. er fortsat aktivt.

·         Cvr-nr. xxxxxxxx, XXX, hvor klager var tilknyttet som ’Reel ejer’ af en ejerandel på 18 % og ’Fuldt ansvarlig deltager’. Dette CVR-nr. er fortsat aktivt.

·         Cvr-nr. xxxxxxxx, XXX, hvor klager var tilknyttet som ’Fuldt ansvarlig deltager’. Dette CVR-nr. er fortsat aktivt.

 

Formelt er ejer CVR nr. xxxxxxxx, XXX, en del af CVR xxxxxxxx, XXX, og ditto for en del af CVR xxxxxxxx.

 

Det er forkert, når Barsel.dk udtaler:

 

”Det er derfor uden betydning for bidragspligten til Barsel.dk som selvstændig, at klager er ejer/medejer af en eller flere virksomheder, hvor der også betales for ham som lønmodtager.”

 

Jeg er ikke ansat som lønmodtager i nogle af de omhandlede selskaber, som forudsat i Barsel.dk’s udtalelse. Jeg oppebærer en del af virksomhedens overskud, svarende til ejerandel af virksomhedens samlede overskud, og betaler dermed også en andel af de af virksomheden afholdte udgifter til Barsel.dk.

 

Eksempelvis har xxxxxxxx XXX betalt kr. 11.415,07 til Barsel.dk, hvoraf min andel udgør 18 % eller kr. 2.054,71.

 

Til dokumentation af, at jeg allerede betaler til Barsel.dk vedhæftes.

 

Tilsvarende betaler jeg en del af de udgifter til Barsel.dk, der betales af cvr. xxxxxx, med min ejerandel, 10%.

…”

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed. 

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

”§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Klager har en samlet indtægt fra selvstændig erhvervsvirksomhed på 1.398.916 kr. i 2020. Klagers synspunkt er, at de to interessentskaber med CVR nr. xxxxxxxx og xxxxxxxx i forvejen betaler bidrag til barsel.dk, hvorfor indtægten fra interessentskaberne ikke skal indgå i opgørelsen af hans indtægt til brug for bidrag til barsel.dk. Det kan der imidlertid ikke gives klager medhold i. Det bidrag til barsel.dk, som interessentskaberne med CVR nr. xxxxxxxx og xxxxxxxx betaler til barsel.dk, er et bidrag vedrørende den hidtidige barselsordning for ansatte. Det bidrag, som denne sag drejer sig om, er et bidrag til den nu indførte ordning, som omfatter selvstændigt erhvervsdrivende personligt. Denne ordning giver selvstændige mulighed for udbetaling, når de skal på barsel. Om der skal betales bidrag til denne ordning, beror på, hvad den pågældende person i alt har tjent som selvstændig erhvervsdrivende. Det er uden betydning, om indtægten - som i sagen - stammer fra deltagelse i et interessentskaber og en sideløbende personligt drevet enevirksomhed. 

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021.