Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-248 / 02-08-2023

Tidligere arbejdsgivers forsinkede indbetaling af feriepenge er ikke i sig selv en feriehindring i ferielovens forstand

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 30. september 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 29. november 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om overførsel af restferie

Klager ansøgte den 8. september 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 2,08 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 30. september 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 8. september 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 2,08 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021. Du har oplyst, at du har været feriehindret.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 2,08 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold, medmindre du har været feriehindret.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 260 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Du oplyser, at du har været forhindret i at holde din ferie, idet din tidligere arbejdsgiver først har indbetalt feriepengene til FerieKonto i august 2022. Du oplyser endvidere, at du flere gange har kontaktet din fagforening via telefon, men at du aldrig kom igennem eller fik tilbagemelding før nu. Du har sendt dokumentation for, at du den 19. august 2022 har henvendt dig til din arbejdsgiver og gjort krav på ferien.

 

For at manglende midler til at holde ferie for kan være en feriehindring i ferielovens forstand, skal lønmodtageren kunne dokumentere, at der er sendt et påkrav til arbejdsgiveren, inden ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Vi har ikke modtaget dokumentation for at du har forsøgt at gøre krav på feriepengene inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.


Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 2,08 dage.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 27. oktober 2022, har klager bl.a. anført følgende:
 

”…

For mig at se er der tre der har lavet fejl i forløbet.

Først min tidligere arbejdsgiver som åbenbart ikke havde styr på ferieloven og ikke bare indsatte pengene.

Dernæst XXX som ikke kom med tilbagemeldinger efter flere henvendelser pr. telefon - som ikke kan bevises.

Og selvfølgelig mig selv - da jeg skulle have været mere ihærdig for at komme igennem og få et svar – det var også lige i overgangen til den nye ferielov hvor folk måske var lidt mere forvirrede.

Og jeg forsøgte jo at få nogen til at hjælpe mig - for efter 30 år på samme arbejdsplads - er det jo ikke lige feriepenge ved ophør jeg er ekspert i.

Det var først i august i år - da jeg i anden anledning kontaktede XXX - og spurgte om jeg ikke skulle have haft nogle feriepenge og fik det svar at jo det skulle jeg da have haft. Men er de ikke gået tabt og for

gammelt sagde jeg - svaret var nej og det var jo mine penge så dem skulle jeg da have. Derfor søgte jeg om dem så sent.

Jeg er fuldt ud klar over at jeg ikke skal have både feriepenge og dagpenge - så for meget udbetalt fra XXX kan vel reguleres.

Derfor er jeg ikke enig i afgørelsen om mine feriepenge.

...”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 29. november 2022 fastholdt sin afgørelse af 30. september 2022. FerieKonto anfører bl.a. følgende i brevet:

 

”Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 28. oktober 2022 over vores afgørelse af den 30. september 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til ATP-ankenævnet.

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du oplyser, at der er tre, der har lavet fejl i forløbet – din tidligere arbejdsgiver, HK og dig selv.

Du oplyser endvidere, at du først i august fik svar vedr. din ret til feriepengene, og at det er grunden til, at du har søgt om dem så sent.

 

Du oplyser endvidere, at du er klar over, at du ikke skal have både feriepenge og dagpenge, og at for meget udbetalt fra HK kan reguleres.

 

Begrundelse

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, medmindre der har været en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

For at manglende midler kan være en feriehindring i ferielovens forstand, skal lønmodtageren kunne dokumentere, at der er sendt et påkrav til arbejdsgiveren inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Klager har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 260 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Klager har anført, at hun har været feriehindret, da feriepengene ikke har været tilgængelige før august 2022, hvor klagers tidligere arbejdsgiver overførte feriepengene til FerieKonto efter klagers påkrav. Klager har endvidere anført, at hendes tidligere arbejdsgiver ikke har været klar over, at hun skulle have feriepengene.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i Lov om ferie (ferieloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der herefter et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Det fremgår af § 22 i ferieloven, at hvis en lønmodtager på grund af særlige forhold, jf. §§ 12-14, er afskåret fra at holde optjent betalt ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres op til 4 ugers årlig betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Arbejdsgiveren meddeler senest den 31. januar efter ferieafholdelsesperiodens udløb FerieKonto eller den, der skal udbetale ferien, at ferien overføres.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer med senere ændring. Efter bekendtgørelsens § 2 er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Manglende midler til at holde ferie for, fordi arbejdsgiveren ikke har indbetalt feriepengene til FerieKonto, kan være en feriehindring, jf. bekendtgørelsens § 2, nr. 11. Det er imidlertid efter bestemmelsen kun tilfældet, hvis den manglende indbetaling i ferieafholdelsesperioden skyldes en tvist mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren om feriebetalingen. I den foreliggende sag indbetalte arbejdsgiveren feriepengene til FerieKonto, da klager rettede henvendelse til arbejdsgiveren herom efter ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021. Klager har ikke fremlagt dokumentation for over for arbejdsgiver tidligere at have fremsat krav om betaling af feriepenge eller for, at arbejdsgiver skulle have afvist et sådant krav. Der ses derfor ikke som krævet i bekendtgørelsen at have været nogen tvist om feriepengene i ferieafholdelsesperioden, som har hindret klager i at holde ferie i denne.

 

Med disse bemærkninger stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse, hvorefter klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.