Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-108 / 06-06-2023

Sygdom udgør en feriehindring, selv om ansøger har modtaget kontanthjælp i sygdomsperioden

Ankenævnet ændrer FerieKontos afgørelse af 21. marts 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 28. marts 2022, således at XXX (herefter klager) har ret til at få overført 8 ferie-dage til næste ferieår for perioden fra den 22. december 2021 til den 31. december 2021, hvor kla-ger var feriehindret på grund af sygdom.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 5. januar 2022 om at få overført ferie fra året før, da klager havde været syg, og ikke havde haft mulighed for at afholde ferie.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 21. marts 2022 afgørelse om, at klager kunne få overført 13,25 feriedage fra

det korte ferieår, samt 2,56 feriedage fra det ferieår, som netop var afsluttet, til næste

ferieår.

 

Afgørelsen betød, at klager ikke kunne få overført 8 feriedage til næste ferieår.

 

Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

” Vi skriver til dig, fordi vi har truffet afgørelse om, at du kan få overført 13,25 feriedage fra

det korte ferieår, samt 2,56 feriedage fra det ferieår, som vi netop har afsluttet, til næste

ferieår.

 

Det betyder også, at du ikke kan få overført 8 feriedage til næste ferieår. Det er fordi, du

ikke var feriehindret op til den 31. december 2021 for disse dage.

.

 

Begrundelse for afgørelsen

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du har oplyst, at du ikke har holdt ferien, på grund

af sygdom.

 

For at skal være en feriehindring i ferielovens forstand, skal du have været forhindret i at

holde din ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

Da du oplyser, at din feriehindring ophørte den 21. december 2021, var du kun

feriehindret i ferielovens forstand frem til denne dato.

 

Du var ikke feriehindret i ferielovens forstand i 8 feriedage. Disse feriedage kan derfor

ikke overføres.

 

…”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 23. marts 2022, har klager anført bl.a. følgende:
 

” Jeg vil hermed godt klage over Jeres afgørelse. I bad om oplysninger som jeg ikke kunne få fat i før nu. Jeg sender dem hermed i håb om ændret afgørelse da jeg var syg og ikke kunne afholde ferie.”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 28. marts 2022 fastholdt sin afgørelse af 21. marts 2022. FerieKonto anfører i brevet bl.a. følgende:

 

Genvurdering

 

FerieKonto har modtaget din klage af den 23. marts 2022 over vores afgørelse af den

  1. marts 2022 om delvist afslag på overførsel af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til

ATP-ankenævnet.

 

Klagen

 

Du ønsker at klage over afgørelsen, idet du oplyser, at du har været feriehindret.

 

Du har anmodet om overførsel af ferie fra ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31.

december 2021 og fra ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december

2021, idet du oplyser, at du har været feriehindret. Du medsender udbetalingsspecifikation

vedr. sygedagpenge for perioden 22. november 2021 til 21. december 2021.

 

Vi anmoder dig om fremsendelse af dokumentation for feriehindring for hele december

måned 2021, hvorefter du fremsender udbetalingsmeddelelse vedr. kontanthjælp for

perioderne 27.-31. december 2021 og 1.-31. januar 2022. Ligeledes gensender du udbetalingsspecifikationen vedr. sygedagpenge for perioden 22. november 2021 til 21. december 2021.

 

Den 21. marts 2022 træffer vi afgørelse om, at du kan få overført 13,25 feriedage fra

ferieafholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 og 2,56 feriedage fra ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021. Vi træffer endvidere afgørelse

om, at du ikke kan få overført 8 feriedage, da du ikke var feriehindret i 8 dage

op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

I din klage af den 23. marts 2022 oplyser du, at du har været syg og ikke kunne holde

ferie. Du medsender en oversigt fra din sagsbehandler over, hvilke perioder du har været

sygemeldt og modtaget sygedagpenge. Det fremgår af oversigten, at du har været sygemeldt frem til og med den 21. december 2021.

 

Idet du ikke har dokumenteret, at du har haft en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb, kan der ikke ske overførsel af de 8 feriedage.

 

Begrundelse

 

Du oplyser, at du har været feriehindret og derfor ikke har kunne afholde din ferie.

 

Hvis en lønmodtager er feriehindret frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31.

december 2021, kan ferie op til 4 uger overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

 

Du har fremsendt dokumentation for, at du har haft en feriehindring frem til 21. december

  1. Du har således ikke dokumenteret, at du har haft en feriehindring frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er

berettiget til at få overført de sidste 8 feriedage.”

 

Høringssvar fra klager

Klager har indsendt følgende bemærkninger til FerieKontos genvurdering:

”Jeg har før klaget vedr overflytning af ferie pga sygdom og da vi går forbi hinanden sender jeg hermed besked fra jobcentret der beviser jeg i hele perioden har været sygemeldt. Håber det hjælper til at jeg kan få alle dage flyttet.”

 

Klager har videresendt en mail fra XXX Kommune, hvoraf følgende fremgår:

 

”Det kan hermed bekræftes, at du har været sygemeldt siden d. 6.8.2021.

Du er overgået fra sygedagpenge til kontanthjælp ultimo december 2021 og fortsat med fraværsårsag: sygemelding.

Du er stadig sygemeldt.”

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår overførsel af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden på grund af sygdom.

 

Det fremgår af § 22, stk. 1, 1. pkt., i ferieloven, at der overføres op til 4 ugers årlig betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, hvis en lønmodtager på grund af særlige forhold, jf. §§ 12-14, er afskåret fra at holde optjent betalt ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Efter ferielovens §§ 12-14 kan man bl.a. være feriehindret under sygdom, strejke eller lockout. Desuden er der i medfør af § 14, stk. 2, fastsat nærmere regler om hvilke særlige forhold, der kan afskære en lønmodtager fra at holde ferie, i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2, nr. 1, er egen sygdom en feriehindring.

 

Det fremgår af § 25 i ferieloven, at hvis feriehindringen efter § 22, stk. 1, skyldes sygdom, og består feriehindringen fortsat frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode, kan feriebetalingen udbetales til lønmodtageren.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Klager har i forbindelse med klagen indsendt dokumentation fra Svendborg Kommune om, at klager var syg i perioden fra den 22. december 2021 til den 31. december 2021, hvor klager modtog kontanthjælp.

 

Ankenævnet ændrer herefter FerieKontos afgørelse af 21. marts 2021 som fastholdt ved genvurdering af 28. marts 2022, således at klager er berettiget til at få overført 8 feriedage til næste ferieår for perioden fra den 22. december 2021 til den 31. december 2021.