Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Afgørelse / J. nr. 2022-224 / 27-08-2023

Skoleophold udgør ikke en feriehindring i ferielovens forstand

Ankenævnet stadfæster FerieKontos afgørelse af 27. september 2022, som FerieKonto har fastholdt ved genvurdering den 10. oktober 2022, således at XXX (herefter klager) ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Ansøgning om udbetaling af overskydende ferie

Klager ansøgte den 26. september 2022 om udbetaling af overskydende ferie svarende til 10,40 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Den påklagede afgørelse

FerieKonto traf den 27. september 2022 afgørelse om, at klager ikke kan få udbetalt feriepengene. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”Vi skriver til dig, fordi du den 26. september 2022 har ansøgt om udbetaling af overskydende ferie svarende til 10,40 feriedage til brug for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Vi har i dag truffet afgørelse om, at du ikke kan få udbetalt feriepengene.

 

Begrundelse for afgørelsen

Du har søgt om udbetaling af 10,40 feriedage.

 

FerieKonto skal uanset beløbets størrelse trække antallet af dage med offentlige ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie, inden der kan ske udbetaling af feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på din oplysning om, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 200 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Ved afgørelsen har vi desuden lagt din oplysning til grund om, at de overskydende feriedage stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.

 

Efter reglerne om feriedage vedrørende et ophørt ansættelsesforhold kan du derfor ikke få udbetalt feriepenge for 10,40 dage.

 

Feriehindret?

Var du forhindret i at holde din ferie i perioden fra det tidspunkt, du modtager denne afgørelse og frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021, kan du stadig have ret til at få ferie ud over 4 uger udbetalt. Du skal derfor sende dokumentation til os på, at du har haft en feriehindring.

 

Dokumentation på en feriehindring kan fx være kopi af udbetalings-specifikation ved sygedagpenge eller anden ydelse, eller en skriftlig bekræftelse på feriehindringen fra din arbejdsgiver, a-kasse eller kommune.

 …”

 

Klagen

I klagen, som er indgivet den 28. september 2022, har klager bl.a. anført følgende:

”…

 1. brev skriver i at jeg har feriepenge/ ferie til gode, som jeg skal afholde inden 31 december 2021. og hvis det er fra "ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 - 31. august2021" så kan jeg få dem overført eller udbetalt, uden at skulle holde ferie.

 

Da jeg er på skole ophold fra 9 aug. 2021 til og med December, hvor det ikke er tilladt at afholde ferie. Kan jeg desværre ikke afholde inden for tidsfristen. Jeg er på skole ophold i forbindelse med "forløbet Uddannelsesløft 110% -Kølemontør" gennem XXX kommune. og er derfor dagpenge modtager.

Men igen, får en fattig studerende sig en skuffelse.... da jeg stadig var på dagpenge 2021. (Surprise!!!)

Og det er endda selvom jeg "har været feriehindret OP TIL ferieperiodens udløb den 31. december 2021." for som det så pænt bliver beskrevet: så er jeg jo hverken syg, gravid eller soldat....

Og i disse vandvittige dyre tider, sidder man jo så og tænker at det vel kun er fair, at feriepengene bliver udbetalt, selvfølgelig modregnet dagpengene, som jeg så ikke skulle have modtaget i den uge jeg ville

have holdt ferie....

...”

 

FerieKontos genvurdering i anledning af klagen

FerieKonto har i brev af 10. oktober 2022 fastholdt sin afgørelse af 27. september 2022. FerieKonto anfører bl.a. følgende i brevet:

”FerieKonto har modtaget din klage af den 28. september 2022 over vores afgørelse af den 27. september 2022 om afslag på udbetaling af overskydende ferie.

 

Din klage giver ikke anledning til at ændre afgørelsen. Vi oversender derfor sagen til Ankenævnet for Ankenævnet for ATP

 

Klagen

Du ønsker at klage over afgørelsen.

 

Du oplyser, at vi har sendt to breve. Du oplyser, at vi i det første brev skriver, at du har ferie til gode, som du skal afholde inden 31. december 2021, og at du kan få ferien overført eller udbetalt, uden at du skal holde ferien.

 

Du oplyser, at du er på skoleophold fra 9. august 2021 til og med december. Du oplyser, at det ikke er tilladt at afholde ferie, og at du desværre ikke kunne holde ferien inden for tidsfristen. Du oplyser, at du er på skoleopholdet gennem XXX Kommune, og at du er dagpengemodtager. Du oplyser, at vi ikke vil udbetale feriepenge til dig, da du er på dagpenge.

 

Du oplyser, at vi i det andet brev skriver, at du grundet fratrædelse i perioden 1. september 2020 til 31. december 20212 kan få dine feriepenge udbetalt uden at skulle afholde ferie. Du oplyser, at du ikke kan få feriepengene udbetalt, da du stadig var på dagpenge i 2021, selvom du har været feriehindret op til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021.

 

Du oplyser, at det kun er fair, at feriepengene bliver udbetalt modregnet dagpengene, som du ikke skulle have modtaget i den uge, du ville have holdt ferie.

 

Du medsender dokumentation i form af indkaldelse til undervisning af den 21. juni 2021.

 

Du medsender ligeledes vores brev fra oktober 2021 om din restferie samt vores brev af den 30. august 2022.

 

Begrundelse

Du oplyser, at du ikke kunne holde ferie, da du var på skoleophold fra 9. august 2021 til og med december. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at deltagelse i skoleophold ikke er en feriehindring i ferielovens forstand.

 

Du oplyser, at vi i vores første brev skriver, at du har ferie til gode, og at du kan få ferien overført eller udbetalt, uden at du skal holde ferien. Du oplyser endvidere, at vi i vores andet brev skriver, at du grundet fratrædelse i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021 kan få dine feriepenge udbetalt uden at skulle afholde ferie.

 

Ved udbetaling af overskydende ferie skal FerieKonto fratrække antallet af dage med ydelser fra antallet af dage med overskydende ferie. Dette fremgår også af vores breve fra oktober 2021 og 30. august 2022.

 

Vi lægger vægt på, at du oplyser, at du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 200 dage i ferieafholdelsesperioden.

 

Vi vurderer ikke, at der er fremkommet nye oplysninger i sagen, som medfører, at du er berettiget til at få udbetalt feriepengene.

 

...

 

Bemærkninger til genvurderingen

Hvis du har bemærkninger til afgørelsen, skal du henvende dig til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Du kan sende bemærkningerne til Ankenævnets mailadresse post@atp-anke.dk. Din klage vil herefter blive optaget til behandling af Ankenævnet.

 

…”

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til FerieKontos genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår udbetaling af optjent betalt ferie, der ikke er afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

 

Klager har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 200 dage i ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

 

Klager har anført, at han har været feriehindret, da han frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021 har været på skoleophold gennem XXX Kommune, hvor det ikke var tilladt at holde ferie.

 

Det fremgår af § 26, stk. 1, i Lov om ferie (ferieloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 230 af 12. februar 2021, at feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.

 

Det fremgår af § 27, stk. 1, i ferieloven, at hvis lønmodtageren har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret, jf. § 23, eller ferieafholdelsesperioden, jf. §§ 24 og 26, kan udbetaling efter § 23, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 3. pkt., § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 26, stk. 1, kun ske efter FerieKontos forudgående godkendelse.

 

Efter ferielovens § 27, stk. 2, skal antallet af dage med de ydelser, der nævnes i stk. 1, trækkes fra det antal feriedage, som den uhævede feriebetaling svarer til, medmindre lønmodtageren på grund af særlige forhold har været afskåret fra at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb, jf. §§ 12-14. Resterer der herefter et antal feriedage, udbetaler FerieKonto feriegodtgørelsen eller meddeler arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

 

Ferieloven indeholder i §§ 12 og 13 bestemmelser om, at en lønmodtager ikke har pligt til at holde ferie under sygdom, strejke eller lockout. Det samme gælder, hvis lønmodtageren på grund af andre særlige forhold er afskåret fra at holde ferie, jf. 14, stk. 1. Det er i § 14, stk. 2, angivet, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke forhold der kan udgøre en sådan feriehindring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen angivet, at regulering skal ske ved bekendtgørelse for at muliggøre en fleksibel administration med mulighed for ændringer i, hvad der anses for at være feriehindringer, jf. betænkning nr. 1568/2017, Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie, s. 264. 

 

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1072 af 29. oktober 2019 om feriehindringer. Efter bekendtgørelsens § 2 som ændret ved bekendtgørelse nr. 2444 af 15. december 2021 er feriehindringer:

 

 • egen sygdom og tvangsindlæggelse,
 • barselsorlov og orlov til adoption,
 • ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,
 • overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter,
 • aftjening af værnepligt,
 • tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtigt eller på værnepligtslignende vilkår,
 • udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtager og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,
 • tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager,
 • tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold, eller
 • udførelse af nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

 

Ankenævnet stadfæster af de grunde, som FerieKonto har anført, den påklagede afgørelse. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at oplistningen af feriehindringer i bekendtgørelsen om feriehindringer er udtømmende. Ankenævnet har således lagt vægt på, at skoleophold ikke udgør en feriehindring i henhold til ferieloven.

 

Ankenævnet tiltræder derfor, at klager ikke har ret til udbetaling af overskydende ferie for ferieafholdelsesperioden 1. september 2020 til 31. december 2021.