Spring over hovedmenu

Afgørelse / J. nr. 2022-169 / 11-09-2023

Salg af aktivitet med ansatte i personligt drevet virksomhed, hvis drift fortsættes af ejer uden ansatte, giver ikke nedsættelse eller fritagelse for bidrag til barsel.dk

Ankenævnet stadfæster Barsel.dk’s afgørelse af 28. september 2021, som Barsel.dk har fastholdt ved genvurdering den 30. juni 2022, således at XXX (herefter klager) skal betale bidrag til Barsel.dk i 2021.

Ankenævnets medlemmer Børge Dahl, Ejner K. Holst, Lene Pagter Kristensen (formand), Henrik Rothe og Steen Müntzberg har deltaget i sagens behandling.

Den påklagede afgørelse

Den 28. september 2021 udsendte Barsel.dk en opkrævning på 1.225 kr. til klager for bidrag til Barsel.dk for 2021, idet Barsel.dk henviste til, at klager i 2020 havde haft overskud af selvstændig virksomhed på 1.318.063 kr. samt en personlig lønindkomst på 25.521 kr.

 

Klagen

Klager har den 30. september 2021 klaget over denne opkrævning. Det fremgår af klagen:

 

”Jeg er blevet pålagt at betale 1225 til barsel.dk for 2021.

Jeg har imidlertid solgt min klinik pr. 1.3.2021.

Jeg kan således ikke acceptere at skulle betale det fulde beløb på 1225 kr.

Jeg afventer svar fra jer.

…”

 

Den 12. oktober 2021 sender Barsel.dk vejledning om reglerne for bidragspligt som selvstændig til klager. Det fremgår bl.a. af denne vejledning:

”…

Hvis du er ophørt med at drive virksomhed i 2021, vil du fortsat være bidragspligtig, hvis dit resultat fra selvstændig virksomhed for 2020 oversteg et beløb svarende til den maksimale barselsdagpengesats.

…”

 

Den 9. juni 2022 sender Barsel.dk en rykker til klager, da klager mangler at betale bidrag til Barsel.dk.

 

Den 10. juni 2022 retter klager telefonisk henvendelse til Barsel.dk. Det fremgår af telefonnotatet:

 

 

”… Han oplyser at han kun har været selvstændig i 2 mdr. i 2021.Henviser ham til at indsende dok. på at han ikke har noget med virksomheden CVR. XXXXXXXX at gøre længere, da den stadig står aktiv på CVR registeret.”

 

Samme dag, den 10. juni 2022, modtager Barsel.dk følgende fra klager:

 

”…

Jeg er blevet opkrævet et beløb til barsel.dk for 2021 på 1280,94.

Jeg solgte min virksomhed pr. 1.3.2022 til XXX CVR XXXXXXXX.

Virksomheden fortsætter med mit CVR nr. men alt personale er ansvar via XXX, som derfor betaler til barsel.dk

Der har således kun været ansat personale i januar og februar 2021.

Jeg går derfor ud fra, at mit bidrag reduceres til de 2 mdr.

Jeg afventer svar fra Jer inden jeg foretager betaling.

…”

 

Barsel.dk besvarer denne henvendelse den 12. juni 2022 således:

 

”…

Opkrævning af bidrag til Barsel.dk som selvstændig, opkræves for et helt år. Vi har fået oplyst af Skattestyrelsen, at du har haft et overskud af selvstændig virksomhed i beregningsåret 2020 og hermed opfylder kriterierne for at være bidragspligtig i år 2021. Bidragspligten vedrører den selvstændige, som i dette tilfælde er ejeren af enkeltmandsvirksomheden.

Det er derfor uden betydning, at eventuelle lønmodtagere er flyttet til andet SVR nr.

 

Opkrævningens fulde beløb, står derfor til betaling.

…”

 

Den 13. juni 2022 sender klager sidste lønseddel fra sin virksomhed og henviser til, at Barsel.dk kan beregne det skyldige bidrag.

 

 

 

 

Samme dag sender klager en skriftlig klage til Barsel.dk. Det anføres i klagen bl.a.:

 

”Jeg har fået et brev, at jeg skal betale 1.225 til barsel.dk, da jeg havde et overskud i 2020 på ca. 800.000.

Jeg er ganske rystet over dette krav.

I 2020 havde jeg mit ENESTE gode år nogensinde, og netop derfor kunne jeg ikke søge dispensation i 1. halvdel af 2021, da corona lukkede min butik ned. Min indtægt i 2021 indtil nu har kun været 30 % af indtægten i 2020 – og nu skal jeg også betale til barsel.dk.

Jeg har aldrig selv søgt om barselspenge, da jeg fik min søn for 19 år siden, og har ikke søgt om covidpulje, da jeg ville klare mig selv.

Jeg er ganske enkelt vred og frustreret over, at jeg ikke gjort brug af tilskud overhovedet, og så skal jeg i en alder af 57 år betale til andres barsel!!!

Vil i venligst slette mig fra denne ordning.”

 

 

Barsel.dk’s genvurdering i anledning af klagen

Barsel.dk har i brev af 30. juni 2022 fastholdt sin afgørelse af 28. september 2021. Barsel.dk anfører i brevet bl.a. følgende:

 

”Genvurdering: Vi fastholder din bidragspligt til Barsel.dk som selvstændig

Vi skriver til dig, fordi vi har vurderet din sag om din bidragspligt til Barsel.dk som

selvstændigt erhvervsdrivende igen, da du den 30. september 2021 og den 13. juni 2022 har klaget over vores afgørelse fra 28. september 2021.

 

Vi har truffet følgende afgørelse:

 

  • Du skal betale bidrag til Barsel.dk som selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Det betyder, at vi har sendt din klage, vores begrundelse for afgørelsen og vores

genvurdering videre til Ankenævnet for ATP m.m.

Begrundelse - derfor skal du betale bidrag til Barsel.dk

Vi har vurderet, at du er forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk. Da du opfylder nedenstående kriterier, vil du således blive anset som selvstændigt erhvervsdrivende i Barselsudligningslovens forstand.

 

På baggrund af din klage er det vores forståelse, at du ikke bestrider rigtigheden af de tal, som Skattestyrelsen har videresendt til Barsel.dk. Det fremgår af din klage, at du ikke mener, at du er omfattet af bidragspligten til trods for oplysningerne fra Skattestyrelsen.

 

Kriterier for at skulle betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende er fastsat i lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed er forpligtet til at betale bidrag, hvis det samlede resultat fra selvstændig virksomhed overstiger den maksimale dagpengesats. Det samlede resultat er før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle.

 

Det er fastsat i loven, at det er det samlede resultat i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår, som skal anvendes ved vurderingen af bidragspligt. Det betyder, at vurderingen skal foretages på grundlag af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

 

Ved vurdering af bidragspligt lægges der ikke vægt på, hvad indkomsten stammer fra. Det har med andre ord ikke betydning for bidragspligten, om indkomsten f.eks. stammer fra lejeindtægter. Barsel.dk. skal i overensstemmelse med loven kun lægge vægt på oplysning om dit samlede resultat fra selvstændig virksomhed i din årsopgørelse.

 

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal dog ikke betale bidrag, hvis vedkommende i samme afsluttede indkomstår har en personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat. Du skal derfor ikke betale, hvis du har en personlig lønindkomst, der overstiger dit resultat fra selvstændig virksomhed.

 

En selvstændig, der er ophørt med den selvstændige virksomhed inden 1. oktober i opkrævningsåret, vil desuden være fritaget for bidragspligt fra og med dette år. Det forudsætter, at et evt. CVR-nummer tilhørende den selvstændige virksomhed er lukket, i CVR-registret er registreret ophørt med en ophørsdato inden 1. oktober, eller såfremt virksomheden drives uden et CVR-nummer, at det er dokumenteret, at grundlaget for virksomheden og indkomsten er borte, fx at en udlejningsejendom er solgt inden 1. oktober.

 

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, er du forpligtet til at betale bidrag som selvstændigt erhvervsdrivende, selvom dine personlige forhold medfører, at du ikke vil kunne gøre brug af Barsel.dk. Det skyldes, at der ved vurderingen af bidragspligt udelukkende lægges vægt på det samlede resultat fra selvstændig virksomhed og personlig lønindkomst. Personlige forhold indgår derimod ikke ved vurderingen af bidragspligt.

 

Høringssvar fra klager

Klager har ikke indsendt bemærkninger til Barsel.dk’s genvurdering.

 

Ankenævnets begrundelse

Sagen angår den bidragspligt til barselsudligningsordningen, som påhviler personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed.

 

Ved lov nr. 2198 af 29. december 2020 blev barselsudligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2019 om barselsudligning på det private arbejdsmarked) ændret, således at personer, som udøver selvstændig erhvervsvirksomhed (selvstændigt erhvervsdrivende), omfattes af barselsudligningsordningen fra 1. januar 2021. Herefter har en udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed ret til kompensation i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption efter barselsudligningslovens § 3 a og pligt til at betale et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen efter lovens § 4 a, som lyder således:

 

§ 4 a. Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1.”

 

Efter § 4 a, stk. 1, påhviler der således udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed bidragspligt, hvis betingelserne om resultat af virksomheden og personlig lønindkomst i senest afsluttede indkomstår er opfyldt. Bidrag opkræves efter stk. 2 ”årligt den 1. oktober”. Efter stk. 3 fastsætter beskæftigelsesministeren regler om opkrævning af bidrag.

 

Bidragspligten efter § 4 a, stk. 1, afhænger dermed ikke af, om den bidragspligtige selv vil kunne opnå kompensation efter ordningen, men alene af den bidragspligtige selvstændige erhvervsdrivendes samlede resultat og eventuelle personlige lønindkomst i det afsluttede indkomstår.

 

Det fremgår af lovens forarbejder, jf. bemærkninger til lovforslag nr. 80 fremsat 11. november 2020, at der tilstræbes et så stort sammenfald som muligt mellem de selvstændige, der skal bidrage til ordningen, og de, der vil kunne drage fordel af den, men det er i bemærkningerne samtidig pointeret, at der – som bidragspligten i § 4 a er fastlagt – i den bidragspligtige kreds ”givet vil være personer, der aldrig vil kunne opnå kompensation fra ordningen, f.eks. en nystartet kvindelig iværksætter over 60 år”, jf. herved bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5.

 

Det er en betingelse for klagers bidragspligt pr. 1. oktober 2021, at klager havde indtjening i 2020 som angivet i § 4 a, stk. 1, og at klager fortsat drev virksomhed som selvstændig på opkrævningstidspunktet den 1. oktober 2021. Klager har oplyst, at han solgte virksomheden med ansatte pr. 1. marts 2021, men samtidig fortsatte sin personligt drevne virksomhed uden ansatte under det hidtidige CVR-nummer, der var aktivt på opkrævningstidspunktet.

 

Klager har ikke bestridt det i opkrævningen angivne resultatet som selvstændig på 1.318.063 kr. og en personlig lønindkomst på 25.521 kr. i 2020, og klager drev fortsat selvstændig erhvervsvirksomhed i på opkrævningstidspunktet i 2021. Klager er derfor omfattet af bidragspligten efter barselsudligningslovens § 4 a. Ordningen, der bidrages til, er for den selvstændige erhvervsdrivende personligt, og det er derfor uden betydning for bidragspligten, om den selvstændige erhvervsdrivende har ansatte. 

 

Ankenævnet tiltræder herefter den påklagede afgørelse, således at klager skal betale 1.225 kr. i bidrag til Barsel.dk i 2021 som følge af selvstændig virksomhed i 2020.